az "Vir monachus in mense Maii" nótájára

1
Kikeletkor, jó Pünkösd havában,
Mikor volnék nyughatatlanságban,
Szerelem kínjában,

2
Sokszor vigyázva én megvirradtam,
Magamban nagy sokat gondolkodtam,
Hogy ne bánkódhassam.

3
Azért mikor egy éjjel holvalig
Veszekedtem volna mind virradtig,
Szép piros hajnalig,

4
Akarván szívemet enyhíteni,
Igen reggel menék ki múlatni,
Tetszém megújulni.

5
Kimentemben egy csergő patakra
Találék, oly hívesre, tisztára,
Mint fényes kristálra;

6
Partja bűves sok gyöngyvirágokkal,
Ékes sok jószagú violákkal,
Két rózsabokorral,

7
Mellette egy kiterjedt ciprusfa,
Kinek szép zöld bojtos ágaiba
Fülemile szóla.

8
Ott az fa árnékába leülék,
Fülemile hogy ott hangoskodnék,
Szívem gyönyörködék.

9
Sok vigyázás és fáradság után
Törtínék, hogy én ott elalunnám,
Álmomban azt látám:

10
Hát azki ez világon szerelmesb
Nékem annál senki sincsen kedvesb,
Életemnél édesb,

11
Előttem mintha megállapodott,
Nagy kegyesen reám mosolyodott,
Ily igéket szólott:

12
Tudod - úgymond - nem vett szívem erre,
Véled együtt éljek szerelembe,
Mert voltam kétségbe;

13
De hogy látom hozzám szerelmedet,
És érettem untatod az Istent,
Ez gerjeszt éngemet.

14
Azért néked adott már éngemet,
Jövendőben gonosztól fejemet
Ódd, kérlek, híremet.

15
Látod, hogy én nem sok csácsogással
Nem gondoltam rágalmazó szókkal,
Vagyok hozzád jóval.

16
Azért kérlek, a te szerelmedért
És énnékem béádott kezedért,
Mi együtt-éltünkért,

17
Hogy amiket nékem te fogadtál,
Bételjesíts és meg ne változzál,
Szerelmedben megállj!

18
Irgalmasságnak ura, Istene,
Ki így is szoktál jelentenie
Mi könyörgésünkre,

19
Teljesíts bé ígéreted rajtam,
Ádjad bizonyában, hogy hallhassam,
Mit álmomban láttam!

 


Elemzések

Balassi Bálint Tizenhatodik - In Somnium Extra is a poetic work written by Balassi Bálint. It is a love poem that explores the theme of love and longing. The poem is written in Hungarian and is set in the month of May, during the time of Pentecost.

In terms of Hungarian literature, Balassi Bálint is considered one of the most important and influential poets of the Renaissance period. His works often revolve around themes of love, war, and religion. In this particular poem, Balassi reflects on his own experiences of love and longing, using vivid imagery and emotional language to convey his inner thoughts and feelings.

The poem also demonstrates Balassi's skill in using rhyme and meter, which were important elements of Hungarian poetry during the Renaissance. The use of rhyme and meter helps to create a musical quality in the poem, enhancing its emotional impact.

In terms of international literature, Balassi's work can be compared to other Renaissance poets who explored similar themes, such as Petrarch in Italy or Ronsard in France. Like these poets, Balassi uses the language of love to express his deepest emotions and desires. However, Balassi's unique voice and perspective as a Hungarian poet give his work a distinct flavor and cultural specificity.

Furthermore, the use of nature imagery, such as the description of the sparkling brook and the beautiful flowers, adds a sense of beauty and tranquility to the poem. This use of nature as a backdrop for human emotions is a common technique used in many different literary traditions.

Overall, Balassi Bálint's Tizenhatodik - In Somnium Extra is a beautiful and emotionally charged love poem that showcases the poet's skill in using language and imagery to express his deepest feelings. It is a valuable contribution to both Hungarian and international literature.

A vers teológiai szempontból több aspektust érint.

A bibliatudomány szempontjából a vers elsősorban az Istenhez intézett könyörgést és imádságot mutatja be. A költő szerelemkínjában és bánatában Istenhez fordul, hogy enyhítse szívét, és megújulást nyerjen. Az isteni kegyelmet és irgalmat kéri, hogy hű maradhasson az ígéretekhez, és értelmezhesse az álmában látottakat. A vers a költő vallási tapasztalását és a személyes kapcsolatát Istennel közvetlen módon fejezi ki.

A patrisztika nézőpontjából a vers hangsúlyozza a kegyelmet és a bűnbánatot. A költő kifejezi, hogy az Isten szeretetét érzi, és igen figyelmesen hallgatja az általa kinyilatkoztatott üzeneteket. Az Isten iránti elkötelezettség és a bűnbocsánat fontossága is megjelenik.

A skolasztika nézőpontjából vizsgálva a versben az emberi lélek isteni szeretetének és kegyelmének kérdése jelenik meg. A költő arról beszél, hogyan talál nyugalmat az isteni szeretetben, és hogy az Isten hívására válaszolva életében támaszkodik erre a szeretetre. A költő a teológiai kérdéseket magában hordozza, de nem fejti ki őket részletezettebben.

Összességében a vers teológiai szempontból az emberi kapcsolatot és kötődést Istenhez, az imádságot, az Istentől remélt kegyelmet, az ígéretek megtartását, valamint a bűnbánat és kegyelem jelentőségét hangsúlyozza. A keresztény szellemiség és a hittel teli kapcsolat Isten felé központi témaként jelenik meg a versben.

A vers alapvetően egy szerelmes dalhoz készült megzenésítésre, így első ránézésre nem ad túl sok lehetőséget a mai természettudományos felfedezések szempontjából. Azonban ha közelebbről megnézzük a verset, néhány olyan részletet találhatunk, amelyek a természettudomány legfrissebb eredményeihez kapcsolhatók.

A vers elején a Pünkösd hónapjára utal, ami a keresztény ünnepek közé tartozik és a Szentlélek kiáradását jelképezi. Itt különféle természeti jelenségekkel, például a tavasz beköszöntével és a virágok kinyílásával kapcsolatos metaforák találhatók. Az utóbbi években a természettudomány is felfedezte a tavaszi évszak jellegzetes jelenségeit, például a madárvonulást és a növények virágzását, amelyekben a Biológia és az Ökológia területén jelentős előrelépések történtek.

A versben említett patak, amely szép és tiszta, mint a kristály, a víztisztasággal és az ökoszisztémák megőrzésével kapcsolható össze. A mai technológia fejlődésével és a természeti környezetvédelemmel kapcsolatos kutatások révén sokkal többet tudunk a folyók tisztaságáról és a vízminőség megőrzéséről, ami alapvető fontosságú a biodiverzitás és a természeti környezet egészségének fenntartásához.

A versben szereplő virágok és ciprusfa is arra utal, hogy a természet szépsége és a természeti elemek kölcsönhatása különleges élményt nyújthat az embernek. Az Ökopszichológia területén végzett kutatások azt mutatják, hogy a természetben való tartózkodás, például a növények közötti séta vagy egy csendes patak partján való üldögélés jótékony hatással van az emberi egészségre és jól-létére.

A versben megjelenő fülemile madár hangja arra utal, hogy a hangok és a kommunikáció is fontosak a természeti környezetben. A Bioakusztika kutatásai szerint a madarak dallamai és a természet más hangjai segíthetnek az élőlényeknek tájékozódni, kommunikálni és párkeresési szokásokat kialakítani.

Végül, a versben megjelenő kérelem az Istenhez és a kérések, imák teljesüléséhez kapcsolódik. Bár a vallás és a természettudomány gyakran külön választott területeknek tekintették, a mai korban egyre inkább felismerjük az erős kapcsolatot a két terület között. A tudományos kutatások és a filozófiai megközelítések egyre inkább rámutatnak a természet harmonikus működésére és az univerzum nagyszerűségére.

Ezért, bár a vers első pillantásra nem tartalmaz sok információt a mai természettudomány legfrissebb felfedezéseiről, bizonyos elemek kapcsolatba hozhatók a természettudományos kutatásokkal és a természet megértésével. A vers a természet és az ember közti kapcsolatot és a természeti jelenségek szépségét hangsúlyozza, amelyek a mai tudomány eredményeinek fényében is továbbra is vonzóak és megmagyarázhatatlanok maradnak.