"Húnyik a nap, pirul az ég,
     Intesz, édes enyhelyem!
Megyek, megyek, ah, elég rég
     Vonza feléd kebelem.

Te vagy az én kis világom,
     Virágim szép ligete!
Gyermeki víg munkásságom
     S elmém első képzete.

Hozzád jövök, ha szívemet
     Aggodalom terheli,
Hozzád, ha rám öröm nevet,
     S kezem lantját emeli.

Szép alakid szemlélete
     Új világba andalít,
Nyílt kelyheid lehellete
     Illatözönbe merít.

Itt élnek eltűnt rémeim
     Gyermeki jelképekben,
S kedves titkos két betűim
     A mindig zöld szívekben.

A bús ciprus árnyékában
     Az urnák s nefelejcsek,
A két hív szivek láncában
     A viola-bilincsek.

Így alkota ifjú lelkem
     Egy szebb virányt magának,
Hol égi gyönyör s szerelem
     Szebb rózsái nyílának. -

De csakhamar felriadtak
     Rémledező szemeim,
S karom között eloszlottak
     Tündér álomképeim.

Óh, mint sírtam, barátnéim,
     A szerelem könnyeit!
Mint ittátok, virágaim,
     Szívem égő csepjeit!

Hervadtatok, hervadtam én,
     Míg rabláncom szaggatám,
Míg a csalfa, büszke remény
     Bábjait elhányhatám.

Óh, nem jó halandó szemnek
     Az eget megmutatni,
S a lepkeszárnyú gyermeknek
     Égi szárnyakat adni.

Nehéz a mennyet elhagyni,
     Pedig le kell hullanunk!
Jobb a hív földön maradni,
     S rózsákat itt szaggatnunk.

Nem álmodni, hanem élni
     Illik e szép világon:
Méh-ajakkal mézet lelni
     Lehet minden virágon.

Egyik hervad, másik nyílik,
     Mindenik csak tünemény;
Annak nyílik a legszebbik,
     Aki szabad s víg, mint én.

Szabad pedig ki-ki lehet,
     Míg fejét, - de hol vagyok?
Lilim még istenné tehet,
     Legyen, legyen, hallgatok."

[1825]


Elemzések

A vers első sorai a naplementére utalnak, ami természettudományos szempontból a Föld mozgásával és a Nap fényvisszaverődésével magyarázható. A vers továbbá említi a "piros ég" jelenségét, ami a naplemente során jelenik meg, amikor a napfény szóródik a légkörben található részecskéken. A versben található szereplő, Chloe, a természet szépségeit és vonzerejét jelképezi. Ez kapcsolódik a mai természettudományban bemutatott legújabb felfedezésekhez, amelyek az élőlények magatartását és megjelenését vizsgálják.

A versben továbbá említést tesznek a virágokról, amelyek a botanika és a növények vizsgálatának tárgyai. A "szép alakid" és "nyitott kelyheid" utalnak a virágok megjelenésére és felépítésére. A versben szereplő "violák" és "rózsák" pedig a növényvilág szépségét és változatosságát jelképezik.

A versben a szerző említi a "hervadást", amely a természetben megtörténő változásokra utal, amikor egy növény vagy virág elhal vagy elszárad. Ez a biológia és az ökológia területén kutatott jelenségekhez kapcsolódik.

A versben a földön maradás és a földi élet értékét hangsúlyozzák. Ez összefügg a jelenkori környezettudatossággal, hogy meg kell védeni a Földet és annak élőlényeit, valamint fenntartható és harmonikus kapcsolatot kell kialakítani a természettel.

A versben található "méh-ajakkal mézet lelni" rész a méhek és a méhészet kutatására utal, aminek célja a méhpopuláció védelme és a méztermelés fenntarthatóvá tétele.

A vers utolsó sorai a szabadság és boldogság közérzetét hangsúlyozzák, ami összefüggésbe hozható a pszichológiai és idegtudományokkal, amelyek az emberi boldogság és elégedettség kutatásával foglalkoznak.

Berzsenyi Dániel A VIG CHLOE című versét irodalomtudományi szempontból a következőképpen lehet elemezni:

1. Műfaj és stílus: A vers egy lírai költemény, amelyet egy szerelmes költő írt. A vers egyszerű és szép nyelvezettel íródott, és az érzelmekre és a természetre fókuszál.

2. Témák és motívumok: A fő téma a szerelem és a természet. A költő a szerelemmel összefüggő érzéseiről és gondolatairól beszél, és a természetet használja a belső élmények kifejezésére. A versben gyakran szerepelnek olyan motívumok, mint a virágok, az ég, az égi gyönyör és a rózsák.

3. Kompozíció és forma: A vers hat versszakból áll, amelyek rímekkel és ritmussal vannak megtartva. A versben nincs meghatározott versláb, de a szabályos szótagsorok és rímsorok a zeneszerű hatás érdekében alkalmazottak.

4. Magyar irodalmi összefüggések: Berzsenyi Dániel költészete a magyar irodalom romantikus időszakához kapcsolódik. Az általa használt nyelvezet és témák az adott korszakban divatosak voltak, és a vers a romantika egyik jellegzetes alkotásának tekinthető. Műveiben gyakran használta a természet képeit, a szubjektív érzéseket és a szerelmi témákat.

5. Nemzetközi irodalmi összefüggések: A versekben látható motívumok és érzések az általános emberi tapasztalatokra utalnak, így nemzetközi szinten is megérthetőek és megfelelhetnek más országok romantikus irodalmának hasonló műveinek. A természet és a szerelem témái és motívumai, valamint a lírai kifejezés módjai sok más romantikus költő műveiben is megtalálhatóak.

6. Költészeti jelentősége: Berzsenyi Dániel költészete és ezen belül A VIG CHLOE című vers hozzájárult a magyar romantikus költészet fejlődéséhez és népszerűsítéséhez. Művei kifejezik az emberi érzelmeket és a természet szépségét, és fontos alkotások a magyar irodalom történetében.

Berzsenyi Dániel A Vig Chloe című versében teológiai szempontból is értelmezhető üzeneteket találhatunk. A vers első részében az isteni vagy spirituális szerelem és kötődés megjelenik a költő és Chloe között. A nap lemenése és az ég elpirulása szimbolizálhatja a világi dolgok elhalványulását és az isteni szeretet megjelenését. A költő a versekben Chloe-t, mint isteni kegyelmet és öröklétet ábrázolja. Ezt a szerepet erősíti az a tény, hogy Chloe-t az "én kis világom" és "semmim szép ligete" kifejezésekkel írja le.

A két szereplő kapcsolatát továbbra is isteni jelentésekkel tölti meg a költő. Chloe felé fordulás akkor történik, ha a szívét aggodalom terheli, vagy ha örömteli pillanatokban van. Emellett a versben bemutatott képek, mint például Chloe szépsége és nyílt kelyheinek lehellete, a természet és a spirituális szférák egyesülését is jelképezhetik. A szerelem heregályéban élnek az elhunyt rémei, ami a halottak világával, az urnák és nefelejcsek árnyékával hozható kapcsolatba.

A versben megjelenő "violá-bilincsek" és "rózsa nyilai" továbbra is a szerelem spirituális örömét szimbolizálhatják, amelyeket a költő életében szeretne megtapasztalni. A továbbiakban azonban a költő ráébred, hogy ezek az álomképek csak ideiglenesen varázsolják el, és hamarosan eltűnnek. Ez a rész a vallási és spirituális élmények átmeneti jellegét és a földi létezés korlátoltságát is jelzi.

A költő szomorúságát és fájdalmát kifejezi az a rész, amikor azt mondja, hogy "sírtam" és "szívem égő csepjeit" ittáták a virágai. Ez az ábrázolás erősíti a szerelem és szenvedés kötelékét. A versben szereplő "bábjai", amiket a költő elhányhat, arra utalhatnak, hogy a földi vágyak csupán illúziók és megtévesztések.

A vers záró részében a költő rájön, hogy jobb a földön maradni és élni, mint álmodni. A természeti képek és a virágok között maradva értelmezheti megélt életét. Ez a rész az emberi létezés földi jellegét hangsúlyozza, amelyben megismerheti a szépséget és az élvezeteket a valóságban, a földi tapasztalatokban.

A költő azonban végül is arra a következtetésre jut, hogy Lilim, vagyis a sátán, még istenné is tehetne, de inkább választja a hallgatást. Ez az utolsó sor arra utal, hogy a földi teremtmények és a spirituális létezés között létezik egy feszültség, és a költő inkább az emberi tapasztalatokra és élményekre összpontosít, mint a földöntúliakra.

Biblatudomány szempontjából a versben megjelenő isteni szeretet, a halottak szerepe, valamint az erőszak és szenvedés témái összekapcsolhatók a Bibliában és a keresztény doktrínákban megjelenő témákhoz. A vers skolasztikus nézőpontjának elemzése során részletesen be lehet mutatni a skolasztikus filozófia és teológia jellemző elemeit, mint például a fejben való újraértékelés és a közelítés az isteni megismerés felé. A patrisztika irányzatai közül pedig az isteni kegyelem és az emberi vágyak közötti egyensúly kérdése, valamint a földi és túlvilági tapasztalatok viszonya megvilágíthatóak a vers elemzése során.

Összességében a költő Berzsenyi Dániel A Vig Chloe című versében a földi és isteni szerelem kötelékét és ellentétét, valamint az emberi élet korlátoltságát és tapasztalatainak fontosságát fejezi ki. A vers több teológiai és filozófiai szempontból is értelmezhető, amelyek segítségével a vers jelentése mélyebb rétegekre nyílik meg.