Én is éreztem, s tüzesen szerettem,
Éltem a föld szép örömit, barátim!
Barna fürtim közt szerelem s vidámság
                    Myrtusi nyíltak.

Repdezett szívem kies édenében:
Mint ama boldog ligetek lakója,
Már midőn a porkötelet lerázta
                    Léthe virányin.

A szilaj lélek, rekeszét kitörvén,
A nap útján túl magasan csapongott,
S mint az aetherben lakozó rideg sas,
                    Földre se nézett.

Mennyi tündér báj s ragyogó kilátás,
Mennyi andalgó öröm és reménység
Rengetett, édes Csalatás! öledben
                    Mágus erővel.

Álmaim tűnnek, leesik szememről
A csalárd fátyol, s az aranyvilágnak
Rózsaberkéből sivatag vadon kél
                    Zordon időkkel:

Hol csak a külszín fedi a valóság
Puszta országát bibor állepelben;
Ámde a bölcsnek beható szemével
                    Játszani nem mer.

Látja a Virtust letapodva nyögni,
Látja a Bűnnek koronás hatalmát,
Sokrates méregpoharát s Tibérnek
                    Trónusa mocskát;

Látja, és keblét szomorún bezárja.
Nem szeret semmit, de nem is gyülölhet;
Szíve óhajt még, de üres vadonban
                    Hal ki nyögése.

[1804-1808 között]


Elemzések

A vers természettudományos szempontból történő elemzése során a következők azonosíthatók:

1. Az alábbiakban a természettudomány legfrissebb felfedezéseivel összefüggő elemek:
- Az aetherben lakozó rideg sas metaforája, amely a modern légügyi kutatásokra utalhat.
- A zordon idők metaforája, amely a modern klimatológiai kutatásokkal hozható összefüggésbe.
- A külszín mögött rejlő valóság, amely a modern fizikai kutatásokkal kapcsolatos lehet.
- A Bűn koronás hatalma és a Sokrates méregpohara, amelyek a modern társadalommal és jogrenddel kapcsolatos témák lehetnek.

2. Az élővilággal kapcsolatos elemek:
- Barna fürt metaforája, ami a természet szépségére és az élővilág gazdagságára utalhat.
- A nap útján túl magasan csapongó lélek, amely az emberi érdeklődést, felfedező kedvet és az élővilág megismerésének vágyát jelképezheti.

3. Az emberi érzelmekkel és vágyakkal kapcsolatos elemek:
- Szerelem és vidámság, amelyek az emberi érzelmeket és boldogságát jelképezik.
- Andalgó öröm és remény metaforája, amelyek az emberi vágyakat, álmokat és reményeket jelképezhetik.

Összességében a versben a természettel és az emberi érzelmekkel kapcsolatos elemek dominálnak, és bár nincsenek konkrét természettudományos utalások, a természettudomány legfrissebb felfedezéseivel összefüggésbe hozható metaforák és képek jelennek meg, amelyek az emberi érzékelés és kutatások területén történő fejlődést sugallhatják.

A vers teológiai szempontból több értelmezési lehetőséget nyújt. Az alábbiakban bemutatom a bibliai, patrisztikai és skolasztikus nézőpontokat.

Bibliai szempontból a versben megjelenő öröm és szeretet a teremtésben való részvételt, valamint az emberi kapcsolatokat jelképezi. Az idilli állapot az Édenben vagy a boldog ligetekben való tartózkodásra utal, amikor az ember még nem volt tudatában a bűn jelenlétének és a bölcselet hiányának. Az eltávolodás a Valóságtól és a külszín mögé látás teljes hiánya a bűn következménye lehet.

Patrisztikai szempontból a vers arra utal, hogy az embernek van szabad akarata és választási lehetősége. Az emberi lélek szilaj és szabad, de ebben a szabadságban a bűn veszélyei is benne rejlenek. A patrisztikus gondolkodók hangsúlyozzák, hogy a bölcsesség és a Virtus törekedjenek arra, hogy ne hagyják magukat elcsábítani a külszínes örömök által, hanem mindig az igazságban és az isteni akaratban találják meg az igazi boldogságot.

Skolasztikus szempontból a vers kifejezi a bölcsesség és a tudás elérésének vágyát és általa az ember részleges megvalósítását. Az embernek szembe kell néznie a valóságban rejlő sötétséggel, a bűn és a világtól való eltávolodás következményeivel. Az emberi tudás és bölcsesség korlátozott, ezért az igazsághoz való hozzáférés csak az isteni megnyilvánulások révén lehetséges.

A vers általános értelmezése a múlás és a hiábavalóság érzésével, valamint a világ életének és az emberi tettek hatékonyságának relativitásával kapcsolatos. Az érzéki örömök és álmok múló természete, valamint a külszín mögött rejlő valóság kommentárja lehet a személyes tapasztalaton keresztül nyerhető bölcsességre.

Ezeken túl más lehetséges értelmezések is léteznek, például az ember szellemi fejlődését vagy a korlátokkal való küzdelmet is szimbolizálhatja a vers. Minden értelmezési módszer figyelembe veszi a korabeli filozófiai és teológiai gondolkodást, valamint a versen sajátos helyzetét és kontextusát.

A vers Berzsenyi Dániel BARÁTIMHOZ címmel szerepel, ami azt jelenti, hogy a költeményt egy barátjának írta. A vers első személyű alakot használ, és végig reflektál az író benyomásaira és érzéseire.

Az első sorokban az író arról beszél, hogy ő is érzett és szeretett, tapasztalta a föld szépségeit. Ez a rész magában foglalja a személyes érzelmeket és élményeket, amelyeket a költő egy barátjával szeretne megosztani.

A második bekezdésben az író elmondja, hogy megtalálta boldogságát egy olyan helyen, ahol a gondok és a kötelesség nyomasztó érzésétől megszabadult. Ez a rész arra utal, hogy a költő a természetben talált vigaszt és megkönnyebbülést.

A harmadik bekezdés arról szól, hogy a költő lélekben magasan járt és távolról figyelte az életet, ahogyan egy vadászó sas repked az éterben. Ez a rész az álmokat és a vágyakat fejezi ki, amelyek a költő számára ismertek és elérhetőek voltak, de meglehetősen távoliak és távoliak voltak.

A negyedik bekezdésben az író a tündéri szépséget és a reményt említi, ami a költő számára a csalártalan igazságokat és az édes illúziókat jelenti. Ez a rész arra utal, hogy a költő egy magasabb rendű világba képzeli magát, ahol minden tökéletes és gyönyörű.

Az ötödik bekezdésben az író elismeri, hogy álmait elérte, és megérzi a valóság üres és kemény oldalát. Ez a rész arra utal, hogy a költő szembesült a valósággal és az álmok szükségességével, és felismeri, hogy a külszín mögött rejtőző valóság nem mindig olyan, mint aminek tűnik.

A hatodik bekezdésben az író belátja, hogy a bölcsek szemével látja a világot, és elismeri a valóság és az illúzió közötti különbséget. Ez a rész arra utal, hogy a költő tudatában van az emberi természet hibáinak és korlátainak.

A hetedik bekezdésben az író leírja, hogy látja a bűn hatalmát és a szomorúságot, amelyet ez okoz a világban. Ez a rész arra utal, hogy a költő képes észrevenni a világ szenvedéseit és az emberi romlottságot.

A nyolcadik és utolsó bekezdésben az író elmondja, hogy a költő szomorúan bezárja a szívét, és nem szeret semmit, de nem is gyűlöl semmit. Ez a rész arra utal, hogy a költő számára nehéz érzelmeket és ellentétes vágyakat jelent, és nem találja a helyét a világban.

Ezek az összefüggések az irodalomtudományi szempontból megvilágítják a vers jelentését és témáját, valamint a költő által használt irodalmi eszközöket és stilisztikai elemeket. A vers magyar irodalmi hagyományokkal összefügg, és a költő érzelmeket és tapasztalatokat fejez ki a természettel és a valósággal kapcsolatban. Nemzetközi szépirodalmi összefüggésekben a vers általános témákat és érzéseket fejez ki, amelyek mindenki számára érthetőek és azonosíthatóak lehetnek.