Itt, hol szőke vizét a Duna rengeti,
Árpád gazdag arany hantjain, oh hazám!
Ceresnek koszorús homloka illatoz,
S a bőség ragyogó kürtje mosolyg reád.
Termékeny mezeid mennyei harmatok
Mossák, s csűreidért Europa írigyed.
Itt édent mutató sorhegyek oldalin
Bacchus tölt poharat, s néked az isteni
Nektár legnemesebb vedreiből merít.
Itt Arkádia zöld halmai nyílanak,
Hol Pán legjelesebb barmok után dalol,
Barmok, millyeneket boldog Arábia
Nem látott, sem egyéb nemzet az ég alatt.
Kárpátidnak arany gyomra kevély Perut
Felmúlván, örökös kincseit önti rád.
Minden jót, valamit hint az Olymp ura,
Minden jót, valamit Tellus az emberi
Táplálásra teremt, néked az istenek
Bőv mértékje pazarl büszke határidon.
Boldog népeidet Títusok őrizik,
Kik mindannyi atyák és kegyes istenek,
S kiknek trónusokon Trézia lelke leng.
Törvényed s koronád Chérubim őr fedi,
Nem fertőzteti meg durva tirán keze:
Törvény, nem hatalom kénnye uralkodik
Rajtad, s régi dicső nemzeti díszed áll.
Oh, bár vajha kies gyöngykoszorud között
Még egy illatozó rózsa fakadna ki:
Szállnának le reád Graecia isteni,
Kik hajdan lehozák Attika földire
A nagy mestereket s bölcs tudományokat.
Akkor csillagokat hatna kevély fejed,
S elbámulna reád a Zenith és Nadir.

[1799-1804 között]


Elemzések

A versben Berzsenyi Dániel a természeti jelenségek és Magyarország gazdagságának megjelenítésével törekszik a természettudományos ismeretek és felfedezések legfrissebb eredményeinek összefüggéseiről szólni.

A Duna folyó leírása az erdőkkel és a szőke vízzel egyesíti a természetet és a természettudományt. A folyó kanyarulatai, vízmozgása és az általa hordozott anyagok (pl. homok, agyag) az általa történő áramlásban a geológiai szempontokat is felvethetik. A Ceres neve megemlítése utal a földművelésre és a mezőgazdasági termelésre, amelyek természeti erőforrásokra épülnek.

A "bőséges kürt", amely Mosolyog az országra, arra utal, hogy Magyarország természeti erőforrásokban gazdag. Ez a gazdagság a termékeny földek, a termő mezők, az Édenhez hasonló dombvidék és a természetes tavak és folyók formájában jelenik meg.

Az "Arkádia zöld halmai", amelyekben a legjobb borok teremnek, az agrártechnológia és a szőlőtermesztés terén elért legfrissebb felfedezéseket jelenthetik. A borban található bioaktív vegyületekről és az ital előállításának módjairól szóló kutatások ezen a területen folyhatnak.

A "Kárpátok arany gyomra" vonatkozhat a természeti erőforrásokra, például az aranyra, melyet ezen a területen megtalálható, vagy az olaj- és gáz feltárására és kiaknázására. Ezenkívül a természetvédelmi felfedezések is fontosak lehetnek a Kárpátok biológiai sokféleségének megőrzése és fenntartása érdekében.

A törvények és a nemzet dicsőségének megemlítése arra utal, hogy Magyarországon az állam és a jogrend tiszteletben tartása a társadalom megfelelő működésének alapja. Ebben a kontextusban a természettudományos kutatások és a természeti erőforrások megfelelő kezelése is kulcsfontosságú lehet a fenntartható fejlődés eléréséhez.

A vers befejezése olyan álomképek megemlítésével, amelyekben a rózsák és a görög istenek megjelennek, arra utalhat, hogy a természet és a természettudomány képesek lenyűgözni és az emberek által alkotott társadalom számára inspirációt nyújtani. Az utolsó sorokban említett csillagok és az égbolt jelképesen szólhatnak a tudományos felfedezések hatásáról és az emberiség határait meghaladó ismeretekről.

A vers Berzsenyi Dániel egyik legismertebb műve. A költemény Magyarországot állítja középpontba, és annak gazdagságát, szépségét, valamint kulturális hagyományait ábrázolja. Az irodalomtudományi elemzés során figyelembe vehetjük a vers berendezkedését, formai jellemzőit, nyelvi megjelenítést és a tartalmi töltöttséget.

A vers szerkezete és formája:

A versben megtalálhatóak az alexandrinus sorok, amelyek nyolc szótagot tartalmaznak. Az alexandrinus sorok ritmusa és hossza lendületes és dallamos hatást eredményez. A versben az egyenes rímek dominálnak, amelyek szintén hozzájárulnak a dallamos hatáshoz. A költemény a Duna és A költemény felépítése és formája egyesíti az akoládikus és a pindarikus óda elemeit.

Nyelvi megjelenítés:

A versben megtalálhatóak magyar és általánosan ismert irodalmi és mitológiai motívumok. A versben szereplő szavak és kifejezések gazdag és képekben gazdag leírást nyújtanak Magyarországról és annak természeti szépségeiről. A versben bemutatott képek és hasonlatok erősítik a hazaszeretet és a büszkeség érzését.

Magyar irodalmi összefüggések:

Berzsenyi Dániel munkássága jelentős hatással volt a magyar romantikus irodalomra. Verseiben a magyar táj és a magyarság iránti szeretete és tisztelete megjelenik. A Magyarország című vers az őszinte hazaszeretetről és a nemzeti identitásról szól, amelyek gyakori témák a magyar irodalomban.

Nemzetközi irodalmi összefüggések:

A versben megjelenő mitológiai és kultúrális utalások szépirodalmi hagyományokat és témákat idéznek, például a görög mitológiát és az antik görög és római kultúrát. Az Arkádia és Pán utalnak az antik görög irodalomban és művészetben gyakran megjelenő pásztorokra és pásztorkodásra. A versben említett név és helyszín utalások a görög és római mitológiához és történelemhez kötődnek, ami jelzi a nemzetközi irodalmi hatásokat.

Összefoglalva, Berzsenyi Dániel Magyarország című verse irodalomtudományi szempontból figyelembe veszi a formai jellemzőket, a nyelvi megjelenítést és a tartalmi töltést. A vers berendezkedése a pindarikus óda és az akoládikus formai elemeit ötvözi, míg a nyelvi megjelenítés gazdag leírásokban és képekben nyújt képet Magyarországról. A vers magyar irodalmi összefüggéseket mutat a hazaszeretet és a nemzeti identitás témáiban, valamint nemzetközi irodalmi hatásokat mutat a mitológiai és kulturális utalások révén.

Berzsenyi Dániel "Magyarország" című verse teológiai szempontból is értelmezhető. A versben megjelenített képek és utalások Isten, az istenek, valamint a termékeny föld kapcsolatára és kölcsönhatására utalnak.

A bibliatudomány szempontjából a Biblia nem jelenik meg explicit módon a versben, azonban a termékeny föld, a bőség és a jó Isten ajándékainak megjelenítése bibliai motívumok. A vers elején megjelenik a Duna folyó, mint a termékenység és bőség szimbóluma, ahonnan az aranyhalmokon átirányítja az olvasó figyelmét Arpád gazdagságára és az isteni áldásra. A "mennyei harmatok" és a "bőség ragyogó kürtje" Isten kegyelmét és gondoskodását jelképezik. Emellett a versekben is szereplő "isteni nektár" és "Arkádia zöld halmai" is az Isten áldásának és jóságának megjelenítése.

A patrisztika és skolasztika nézőpontjairól a vers kapcsán szintén lehetne beszélni. A patrisztika idején a keresztény gondolkodók hangsúlyozták az ember és a teremtett világ kapcsolatát, valamint az isteni gondoskodást és szeretetet. A versben megjelenő képek és motívumok kapcsán ismerősnek tűnhetnek az ehhez hasonló patrisztikus gondolatok. A skolasztika idején pedig a filozófia került nagy hangsúlyba, ebben az időszakban több filozófiai eszközt és módszert alkalmaztak a teológiai és vallási kérdések megválaszolására. A versben megjelenő isteni és természeti képek is kapcsolatba hozhatók az ebben az időben kifejtett gondolatokkal.

Amellett, hogy a bibliatudomány, patrisztika és skolasztika nézőpontjainak elemzése kapcsán értelmezzük a verset, a magyar történelemmel és kultúrával, valamint a természet szeretetével is összekapcsolhatjuk azt. A versben szereplő képek és utalások a magyar nép boldogságát, gazdagságát és termékenységét fejezik ki, valamint bevezethetnek bennünket a magyar nép szellemi és kulturális örökségébe. A természet és föld tisztelete is megnyilvánul a versben, mely hangsúlyozza Európa irigységét is a magyar föld és termékeny mezei miatt.

Összességében a Berzsenyi Dániel "Magyarország" című versét teológiai szempontból értelmezhetjük a bibliai motívumok, az isteni gondoskodás és a természeti jelképek kapcsán. A bibliatudomány, patrisztika és skolasztika nézőpontjai is relevánsak lehetnek a vers elemzésében, azonban más szemszögek is alkalmazhatók, például a magyar történelem és kultúra, valamint a természet és föld tisztelete.