Mindég csak sírsz? csak bús siralomra
     Nyílnak most is bágyadt szemeid?
Mindég csak e gyászos sírhalomra
     Öntözgeted néma könnyeid?

Tudom, legszebb örömid reggelét
     E szomorú hant alá zárád;
Tudom, árva szíved kedves felét
     Kéri vissza epedő orcád.

Oh, hárítsd el ázott fátyolodat
     Bús szemedről, kegyes szenvedő!
Nem fedi már szeretett tárgyadat
     E porhalom s mohos temető.

Ott lebeg már az öröm szárnyain,
     Hol a békés Léthe csörgedez,
S virágzó zöld pálmák árnyékain
     Örök élet lelke lengedez;

Hol a myrtus- s amarantszigetek
     Felett arany aether mosolyog,
S illatozó balzsamos ligetek
     Közt az élet forrása ragyog;

Ott békesség s isteni nyugalom
     Harmatozva száll mindenekre,
Nincs ott bánat, sem gyász, sem sírhalom,
     Sem bús fátyol halvány képekre.

Nem szakad el a hív szerelemnek
     Ottan többé rózsakötele;
Ott virrad fel a sokat sírt szemnek
     Bíborszínben kívánt reggele.

Vár tégedet is e dicső tájék!
     Ezentúl szent hantjait járod;
Vár szeretőd, vár e kedves árnyék,
     S nemsokára szívedhez zárod.

Akkor égi csókok törülgetik
     Gyöngy orcádról kegyes könnyeid,
S rég ohajtott karok ölelgetik
     Rég ohajtott szűz tetemeid.

Ölelkezve fogtok leborulni
     Dicső Atyánk szent zsámolyánál,
S édes örömlángokra buzdulni
     Cherubimi harmóniánál.

[1803 körül]


Elemzések

A vers természettudományos szempontból nem tartalmaz konkrét utalásokat vagy részleteket a mai természettudomány legfrissebb felfedezéseire. Viszont beszélhetünk olyan általános fogalmakról vagy témákról, amelyek a természettudomány fejlődésével és felfedezéseivel összefüggésbe hozhatók.

1. Az élet és halál körforgása: A versben említett sírhalom és temető a természetes élet és halál körforgására utalhat. A természettudományban ma is vizsgálják az élet származásával és az ökoszisztémák működésével kapcsolatos folyamatokat.

2. Békesség és nyugalom: Versben említett paradicsomi táj és az örök élet lehet hivatkozás az emberi vágyra a boldogság, a béke és a nyugalom után. Az emberi pszichológia és az agykutatás is foglalkozik az ilyen érzelmi és mentális állapotok vizsgálatával.

3. Szerelem és közelség: A versben megjelenő szerelem és szerettek közelsége olyan érzelmeket és kapcsolatokat sugall, amelyek kutatásai alapján a modern tudomány ma is foglalkozik. Az agykutatás és az evolúciós pszichológia például vizsgálja a szeretet és szerelem biológiai és pszichológiai hátterét.

Ezek a témák átfedést mutathatnak a természettudomány mai legfrissebb felfedezéseivel, de a vers nem tartalmaz konkrét utalásokat a legújabb kutatásokra vagy felfedezésekre.

A vers teológiai szempontból a vigasztalást és reményt hivatott közvetíteni, a túlvilági boldogságot és az örök életet ábrázolva. Az elemzés során fontos megvizsgálni a bibliatudomány, patrisztika és skolasztika nézőpontjait, amelyek mind hozzájárulnak a vers értelmezéséhez.

A bibliatudomány szempontjából elsősorban az örök élet és a túlvilági boldogság képeinek megtalálása a fontos. A versben szereplő "gyászos sírhalom" és "porhalom" az emberi élet földi végzetére utal, míg a "Léthe" és "öreggel" a túlvilágra, az örök boldogságra és békességre. A versekben megjelenik a jó és a rossz, a bánat és a boldogság, az e földi élet szenvedéseinek és gyötrelmeinek leküzdése. Ez a bibliai szemléleten alapuló személyes hit és remény megjelenítése.

A patrisztika a korai keresztény gondolkodás és teológia időszakát jelenti. A versben a patrisztikus gondolkodásnak megfelelően található a test és lélek szétválasztása, valamint a túlvilág, a jó és a rossz különválasztása. A versben a földi élet és gyász a keserűség és bússág jegyében jelenik meg, míg az örök boldogság és békesség a szépség, harmónia és öröm képében. A halál és a temető képek pedig a földi élet véges volta és a túlvilági boldogság vágyának ábrázolása, amelyet az ember a halálon túli életben megtapasztalhat.

A skolasztika az a gondolkodási irányzat, amely a középkori egyetemi oktatást uralta. A versben a skolasztika nézőpontjából a teológia és a filozófia összekapcsolása jellemző. A versben megjelenő képek és motívumok révén az emberi vágy, a remény és a szeretet átváltanak az örök boldogság és az isteni jelenlét vágyára. Az örök boldogság és a túlvilági boldogság képei által az ember eljut a végső boldogsághoz, ami az isteni szeretettől származik. Ezen túlmenően a versben megjelenik az öröm, béke, szeretet és béke tökéletessége és az isteni szeretet végcélja is.

A vers tehát a bibliatudomány, patrisztika és skolasztika nézőpontjából azt az üzenetet közvetíti, hogy a földi életben elszenvedett bánatok és gyötrelmek után az embernek reményt kell találnia a túlvilági boldogságban és az örök életben. A végső célnak az emberi vágyak kielégítését és a tökéletesség elérését állítja. Az ember számára ezért a túlvilági boldogság és az isteni jelenlét vágya alkotja a vigaszt és reményt a földi életben.

A vers, amelyet elemzünk, Berzsenyi Dániel "Vigasztalás" című műve. Az alábbiakban részletesen megvizsgáljuk a verset irodalomtudományi szempontból, figyelembe véve mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalom területén felmerülő összefüggéseket.

Formai elemzés:
- A vers négy strófára van felosztva, amelyek mindegyike négy sorból áll. A versfüleszes verselést használ, azaz a sorok legtöbbje jambikus, egyes sorokban azonban trocheikus vagy anapestikus ritmus fordul elő.
- Rímelés: A vers végén az összes sor rímel, az ABAB rímelést alkalmazva. Ez egy tipikus szerkezet a klasszikus költészetben.
- Ritmus: A vers ritmusa döntően lassú és szomorú, ami tükrözi a versek hangulatát.

Tartalmi elemzés:
- A versben folyamatosan váltakozik a sírás és a vigasztalás témája. Az első strófa a bánatra és a sírásra utal, míg a második strófa a különféle érzelmeket és vágyakat mutatja be.
- A harmadik strófa csalódást és reménytelenséget fejez ki, miközben a negyedik strófa a vigasztalás és az örök élet képét festi elénk.
- Az elbeszélő a sírhalmon túli boldog és vigasztaló helyre utal, ahol a fájdalom és bánat véget ér.
- A versben végig jelen van a kontraszt, a bánat és a vigasz, az eltemetés és az örök élet, az elválasztottság és az újratalálkozás motívuma.

Összehasonlítás más magyar irodalmi művekkel:
- A verselemzés során a magyar irodalmi hagyományban az elbeszélő érzelmeket, vágyakat és gondolatokat fejez ki, és egy történetet vagy esetet mutat be.
- Berzsenyi Dániel verseiben a természet megjeleníti az emberi érzelmeket és gondolatokat.
- A klasszikus költők (pl. József Attila vagy Kosztolányi Dezső) verseiben gyakran jelennek meg az elmúlás és az idő motívumai, amelyek hasonlóak Berzsenyi verseiben.

Összehasonlítás nemzetközi szépirodalmi művekkel:
- A versnek a romantika korai időszakára jellemző műfaji és tematikus jegyei vannak.
- A szerző a verseiben gyakran megidézi az antik görög és római mitológiát, amely az eposzokban és drámákban is gyakran előfordul.
- A versekben megjelenő örök élet motívuma hasonlít a Dante Alighieri "Isteni színjátéká"-ban előforduló mennyország képéhez.
- A versben megjelenő örök boldogság és vigasz motívuma hasonlít a William Shakespeare "Hamlet"-jében előforduló halálutáni élet képéhez.

Összességében elmondható, hogy Berzsenyi Dániel "Vigasztalás" című versét a klasszikus magyar irodalom és a romantika korai szakaszával, valamint a nemzetközi szépirodalommal kapcsolatos elemek jellemzik. A verse a sírás és a vigasztalás témáját dolgozza fel, és átfogó képet ad a bánatról, az örömről és az örök életről.