Ne kínozz, Lilla! újabb ostromokkal;
Ne hányd oly hasgató pillantatokkal
     Felém villám szemed.
Az verte szívemet halálos sebbe;
Ne szórj, ne szórj újabb dzsidákat ebbe,
     Kíméld meg éltemet.

Nem látod-é? nem-é? miként zsibongnak
Az ámorok, miként rajmódra dongnak
     Kökény szemed körűl?
Ki kis nyilát belőle rám ereszti,
Ki ellobbant szövétnekét gerjeszti,
     Ki vesztemen örűl.

Pillantatod szárnyára egy felűle,
Szívem titkos várába bérepűle
     És ott helyet fogott.
Zászlót ütött reményem fő tornyába;
Mindent letiprott már parányi lába -
     Halld csak, - mint tombol ott.


Elemzések

Csokonai Vitéz Mihály "A pillantó szemek" című versének elemzése irodalomtudományi szempontból a magyar és nemzetközi szépirodalom területén:

1. Verselési forma:
- A vers egy háromszakaszos, 14 soros, rímes költemény.
- A versformája gördülékeny, a rímes sorok ritmikus felépítést sugallnak.

2. Téma:
- A vers egy szerelmi költészeti mű, amely a nőalak (Lilla) által okozott szenvedésről szól.
- A versek központi témája az érzelmek, elsősorban a szerelem, az elutasítás és a fájdalom.

3. Motívumok:
- Az áldozathozatal és az ártatlanság témája: A lírai én azt kéri Lilától, hogy ne okozzon további fájdalmat, mert a szemével olyan sebet ejtett már a szívén, amitől meg akar halni.
- A szerelem viharának és pusztításának motívuma: A lírai én az ámokfutó szerelmet hasonlítja a viharhoz, amely mindent letarol az életében.

4. Nyelvezet:
- Az összetett szavak, képek és hasonlatok gazdagítják a vers nyelvezetét.
- A szem metaforájának használata a versben erősíti a nézőpont és a lírai én kapcsolatát.

5. Stílus:
- A vers hagyományos költői stílust követ, amelyet a rímes forma, a képek, hasonlatok és szófordulatok használata jellemzi.

6. Kapcsolódás a magyar irodalomhoz:
- Csokonai Vitéz Mihály a magyar klasszicista irodalom egyik jelentős alakja. A versében látható a klasszikus érzelmi líra és a költői nyelvhasználat jellegzetességei.

7. Kapcsolódás a nemzetközi szépirodalomhoz:
- A vers általános és egyetemes érzelmeket, mint a szerelem fájdalmát és elutasítását mutatja be, így kapcsolódik más nemzetek költészeti hagyományaihoz.
- Az éles és képzelt szerelmi fájdalom motívumai és érzéki képei hozzáférhetővé teszik a verset a nemzetközi költészeti kontextusban is.

A vers természettudományos elemzése során a következő felfedezésekkel és jelenségekkel lehet összefüggést találni:

1. Villám szemek: A szemet a villámhoz hasonlítja a költő, amely újabb ostromokat hajt végre. A modern tudományban tudjuk, hogy a villám elektromos kisülés, amely hatalmas energiamennyiséggel jár. A szemek villámlása metaforikus értelemben a hatás erejét, erősségét fejezi ki.

2. Kökény szem: A költő a szem körül elhelyezkedő kökény szemekről beszél. A kökény szeme elnevezés a szem körül megjelenő sötét karikát jelenti. A modern tudomány szerint a szem alatti karikák oka lehet a bőr alatti hajszálerek kitágulása vagy pigmentációs zavarok. Az idősebb korban ezek a karikák hangsúlyosabbak lehetnek, ami összefügghet a verse idősebb helyzetét is.

3. Nyíl belőle rám eresztése: A költő a szem pillantását nyílhoz hasonlítja, amely belőle rálő az illetőre. Ezt a folyamatot lehet összefüggésbe hozni az elektromágneses sugarakkal, amelyek a szemgolyóból kiindulva eljutnak a célpontra. A modern tudományban előfordulhatnak hasonló hatások, például az infravörös vagy lézeres lézer effektek.

4. Remény helyet foglal a szív várában: A költő utal a szív titkos várára, amelyben a remény helyet foglal. A modern tudományban a szívben jelen van a reményeinkkel összefüggő hormon, az oxytocin, amely pozitív érzéseket és reményt ad. Emellett a szívben található érrendszer és a vérkeringés fontos szerepet játszik az érzelmi és fizikai folyamatokban.

Összességében a vers természettudományos elemzése során a költő által leírt szemek mozgása, hatása és az emberi érzelmekkel való kapcsolata összekapcsolható a modern tudomány által ismert elektromos, optikai és biokémiai folyamatokkal. A költői képek a természettudományos felfedezésekkel újabb színt visznek a versbe, és mélyebb megértést nyújtanak a szemek és az érzelmek összefüggéseiről.

A vers teológiai szempontból azt a témát boncolgatja, hogy az emberi szeretet, figyelem és érzelmek hogyan hatnak más emberek életére, és milyen erővel bírhatnak. A versben szereplő Lilla szemei és pillantatai ereje és hatása válik szemléltetetté.

A bibliatudományi szempontból a versben megjelenő Lilla szemei és pillantatai lehetnek egyfajta allegorikus utalások az Isten iránti szeretetre, vagy az Isten megnyilvánulásaira. Az Isteni szeretet ereje és hatása közvetlenül érinti és formálja az ember életét, sőt, akár olyan hatalmat is birtokolhat, ami mások vesztét okozhatja. Ebben az értelmezésben a vers arra utalhat, hogy az emberi szeretet és figyelem milyen fontos és meghatározó szerepet játszik az egyének életében, és hogy ezek az erők milyen erőteljes hatással bírnak.

A patrisztika szempontjából a versben megjelenő Lilla és a szemeinek ereje arra utalhat, hogy az emberi érzelmek és hatások milyen szorosan kötődnek a lelki világhoz és annak megnyilvánulásaihoz. A Lilla szemein keresztül megmutatkozó erő és hatás mélyebb lelki értelmeket hordozhat, és az emberi kapcsolatok és érzelmek eredete és háttere lehet maga az Isten vagy Isten szeretete.

A skolasztika szempontjából a versben megjelenő Lilla szemei és pillantatai az emberi érzelmeknek és hatásoknak az emberi értelemre gyakorolt hatását hangsúlyozhatják. Az érzelmek, szeretet és figyelem milyen mély és összetett érzeteket kelthetnek az emberben, és hogyan befolyásolhatják az emberi érvelést és döntéseket. A vers arra is rámutathat, hogy az emberi érzelmek milyen szükségesek és fontosak az emberi létezés során, és hogy azoknak milyen hatalmas hatásuk lehet az emberi gondolkodásra és cselekedetekre.

A vers összességében arra utal, hogy az emberi szeretet, érzelmek és figyelem milyen fontos és erőteljes hatással bírnak más emberek életére. A vers azt sugallhatja, hogy az emberi kapcsolatok és érzelmek magasabb rendű erők által vezéreltek lehetnek, és hogy ezeknek az erőknek jelentősége és hatása van a mindennapi életben és a lelki világban is.