Csendesítsed szíved háborúját,
Oszlasd széjjel ingerlő gyanúját,
     Mert ez bokrosítja,
     Fellegként borítja
Mindkettőnknek búját.

Oszlass széjjel minden kétességet,
Nem találhatsz bennem színességet.
     Holtig fog szeretni,
     Aki még tettetni
Nem tud szívességet.

Kincsem! érted mindent megtagadtam,
Szívemet már csak tenéked adtam.
     És ezt főldre s égre
     És minden szentségre
Sokszor felfogadtam.

Oly erősen szívemen visellek,
Hogy csupán csak éretted lehellek,
     Sokszor még mostan is,
     Csendes álmomban is
Csókollak s öllelek.

Nem lehet hát itt gyanús az elme,
Látod, hogy hív kedvesed szerelme.
     Látja ezt az ég is:
     Mért hideg hát mégis
Szívednek kegyelme?

Adj kegyelmes választ hív rabodnak,
Mondd: Szeretlek! s így csupán szavadnak
     Bétőltője lészek
     És mindent megtészek,
Ami kell magadnak.

Így kötözzön öszve Ámor minket,
Balzsamozván sebhedt szíveinket,
     Élesztgesse csókkal
     S több szerelmes szókkal
Esküvéseinket.


Elemzések

A vers természettudományos szempontból nézve kevés olyan elemet tartalmaz, amelyek a mai természettudomány legfrissebb felfedezéseivel összefüggésbe hozhatóak. Azonban néhány olyan elem található benne, amelyek kapcsolatba hozhatók különböző tudományágak legújabb eredményeivel.

Például a versben említett "Fellegként borítja" kifejezés utalhat az atmoszféra és a meteorológia kutatásaira, a fellegek képződésére és mozgására vonatkozó ismeretekre. Azt is fel lehetvetni, hogy a "Csendesítsed szíved háborúját" és az "Oszlasd széjjel ingerlő gyanúját" sorok a pszichológia és a viselkedéstudomány legújabb eredményeivel hozhatók összefüggésbe, amelyek részletesen tanulmányozzák az emberi érzelmeket és viselkedést.

Emellett a versben szereplő "Oly erősen szívemen visellek" és "Csókollak s öllelek" sorok a szerelem és az emberi kapcsolatok témáival hozhatóak kapcsolatba. Az utóbbi időben a neurobiológia és az agykutatás jelentős előrelépéseket ért el az emberi kapcsolatok és a szeretet biológiai mechanizmusának megértésében. A szerelmi érzelmek és a kapcsolódás biológiai alapjainak vizsgálata segíthet megmagyarázni az emberi szerelemnek ezt az erős és mély érzését.

Összességében bár a vers nem tartalmaz közvetlenül a legfrissebb természettudományos felfedezésekhez kapcsolódó elemeket, azonban néhány sor kapcsolódhat az atmoszféra, pszichológia és a szeretet biológiai alapjainak tudományos eredményeihez.

A vers teológiai szempontból a szeretetről és a hitről szól. Az alábbiakban bemutatom a bibliatudomány, patrisztika és skolasztika nézőpontjait is.

Biblia: A vers számos bibliai képet használ, például a búját, amelyet a felleghez hasonlít, vagy a felfogadást, amelyet a földre, az égre és minden szentségre tesz. Ez a bibliai utalás arra utal, hogy a költő hűséget ígér szerelmének, hasonlóan ahhoz, ahogy Isten hűséges a híveihez. A szeretetteljes és elkötelezett kapcsolatot a versben Isten és az ember közötti kapcsolathoz hasonlítják, amelyben az ember mindent Istennek áldoz fel.

Patrisztika: A patrisztika a keresztény gondolkodás és teológia korszaka az első és a hetedik század között. A versekben megjelenő gondolatok, mint a hit és a szeretet, szintén fontosak a patrisztikus gondolkodásban. A költő arra kéri szerelmét, hogy széjjeloszlatták szívében a gyanút és kételkedést, mert ezek akadályozzák az igazi szeretet kibontakozását. Ezt a gondolatot hasonlíthatjuk össze a patrisztikus gondolkodók tanításaival, akik hangsúlyozták a hit és a szeretet tisztaságát és megtartását.

Skolasztika: A skolasztika a középkori teológia és filozófia irányzata volt. A versben megjelenő kérés, hogy a társoldala esdeklő szerelmes kegyelmet adjon és mondja ki, hogy szeret. Ez hasonló a skolasztikus gondolkodásban előforduló imádságos és kérvényező természethez. A skolasztika arra kérte az embereket, hogy keressék az isteni kegyelmet, és az imáikban kérvényezzék Istentől.

A vers több szempontból is teológiai jelentőséggel bír, amelyek összekapcsolódnak a bibliatudománnyal, a patrisztikával és a skolasztikával. A költő szeretetre és hitre hív fel, hasonlítva azt a keresztény istenhithez és Isten és ember közötti kapcsolathoz. A versben megjelenő gondolatoknak és képeknek teológiai mélysége van, amelyekből átvezethetünk a vallásos tanításokhoz és elméletekhez.

A vers Csokonai Vitéz Mihály Esdeklés című műve, amely szerelmes vallomásként fogalmazódik meg. Az alábbiakban az irodalomtudományi elemzésére térünk ki.

1. Stílus és forma: A vers egy szerelmes imádságnak is felfogható, amely határozott ritmussal és rímképletekkel rendelkezik. Minden sorban nyolc szótag található, a rímek az AABBA szerkezetet követik. A szonett forma jellemző rá.

2. Nyelvezet: A vers nyelvezete elég könnyed, egyszerű és érthető. Csokonai nem használ bonyolult képeket vagy szimbólumokat, inkább közvetlen érzelmeket és gondolatokat fejez ki szavakon keresztül.

3. Téma és motívumok: A vers központi témája a szerelem, valamint a szeretett személy iránti elkötelezettség és hűség. Az imádat és áhítat motívumai is megjelennek a versben, amelyek erősítik a szerelmi érzelmeket és az elkötelezettséget.

4. Kulturális és időbeli összefüggések: A vers Csokonai Vitéz Mihály, a 18. századi magyar irodalom egyik legjelentősebb alakjának műve. Az időbeli kontextusban a felvilágosodás kora alatt íródott, amikor a költők és írók elkezdtek új témákra és stílusokra fókuszálni.

5. Nemzetközi összefüggések: A vers stílusa és témája kapcsolódik az európai romantika és szerelmi líra hagyományaihoz. A romantika idején a költők gyakran alkalmaztak személyes, szenvedélyes nyelvezetet, és a szerelem volt az egyik fő témájuk.

6. A szerzői kontextus: Csokonai Vitéz Mihály művei általában a szerelem és a szenvedélyes érzelmek kifejezéséről szólnak. Élete viszont sok nehézséggel teli volt, beleértve a társadalmi és gazdasági problémákat is. Ez a vers is a költő intim érzéseire reflektálhat.

7. Interpretáció és jelentés: A vers azt fejezi ki, hogy a költő minden gyanút és kételyt eloszlat a szeretett személy előtt, és önmagát a szerelemre való odaadástól izgul ellenségének. A költő kifejezi elkötelezettségét és feltétlen szeretetét, amely minden kétséget kizár. A vers közvetlen és erős érzelmi hatású, ami azt sugallja, hogy a szeretett személy elfogadta a költő szerelmét és hozzáállását.

Ez az irodalomtudományi elemzés a magyar irodalom és a nemzetközi szépirodalom terén releváns összefüggésekre koncentrál a vers kapcsán. További elemzésekben különböző aspektusok és kontextusok is felvázolhatóak lennének.