Jer! magunknak fűzzünk szárnyakat,
     Hogy ama bérces kőszálakat
     Megtetézhessük azokkal,
     Láthassuk várát az ízlésnek,
     Hol a múzsák a sok elmésnek
     Fejét fűzik babérokkal.

A halhatatlanság felette
     Öröm templomát építette,
     Amelyben megholt a halál.
     Itt, ki szerette a múzsákat,
     Nevével kérkedő táblákat
     Merő gyémántokból talál.

A dicsőségnek trombitája
     Érdemét harsogva fúkálja
     Mindenütt a nemzeteknek;
     Ezt a hír felvévén szárnyára,
     Viszi a világ négy sarkára,
     S fülébe zengi ezeknek.

Századjai az elmúlásnak
     Általadják őtet egymásnak
     És megőrizik hűséggel;
     És mikor sírjára mutatnak,
     Örömnek könnyeit hullatnak,
     Koronázván dicsőséggel.

Népei a fagyos éjszaknak
     S kik a forró nap alatt laknak,
     Hirdetik, ki volt Homérus!
     Örömmel tapsolnak őnéki
     A Gángesnek gazdag környéki,
     Visszaekhózik Ibérus.

Vajha énreám tekintene
     Nyájas szemekkel Melpómene,
     És éneklője lehetnék!
     Úgy mind halált, mind más veszélyt s kárt,
     Mely a legnagyobbaknak is árt,
     Bátor lélekkel nevetnék.


Stílusok

Jertek! Teremtsünk magunknak szárnnyal,

     Az a kősizanyakallal

     Feljutva gyönyört okozzunk neki,

     Láthassuk várat, mely vakerázska

     Szellemesek szellemének lármása

     Zengve ékesíti az égi kölyki.A halhatatlanság torony felé

     Örömkápolna épült véle

     Amelyben szörnyült a halál.

     Ki szerette a múzsákat, hőn,

     Nevével kérkedő márványkövekre szőn

     Igazgyémántos kliséket úgy roskol.A dicsőségnek nagy trombitája

     Dicsőségét harsogva fújja

     Minden népnemzet ekének.

     Ezt a hírt felkapva szárnyára,

     Világ négy tájra robogva harsogja,

     S fülébe indítja azoknak.Századaink elmének történetét

     Átadják kedvükkészenteknek

     Hűséggel megőrzi korunk.

     S sírjárahajtom népnek régi hullája

     Örvendetes könnyeit hullajtva

     Dicsőséggel szentkoronázom.Népét nézve, hideg éjszakának

     Siklanapnál tetteik sorsának,

     Hogy Homérosz volt, szólni népemnek!

     Örömteljesen tapsolnak neki

     Gangesz partjain gazdag környéknek tömegei

     Iberia visszhangolt.Biz bánom, hogyha letekintene

     Kevesebb szemmel Melpoméne,

     Én énekeséje lehetnék!

     Bátor lélekkel csak
nevetnék én,

     Veszélyeknek most miért félnék én?

     Halálra nevetném az ártat.

Jer! szárnyakat fűzzünk már,

     Hogy a bérces kőszálak által

     Láthassuk az ízlés várat,

     Hol babérokkal fűzik az elméket.

     Az öröm temploma vár felettünk,

     Ahol a halál meghalt.

     A múzsákat szeretőknek itt ér véget a neve,

     Gyémánt lapokra vésett dicsősége.


A dicsőség trombitája harsog,

     Az érdemet mindenhol hirdeti a nemzeteknek;

     A hír szárnyain át száll,

     A világnak négy sarkára viszi,

     S a fülébe zengi ezeket.


Évszázadok adják át egymásnak,

     Őrizik hűséggel,

     Sírjára mutatva,

     Öröm könnyei hullnak,

     Dicsőséggel koronázva.


Az éjszaka fagyos népei

     És a forró nap alatti lakók

     Hirdetik, ki volt Homérus!

     Örömmel tapsolnak előtte,

     A Ganges gazdag vidékein,

     Visszhangozik Ibérus.


Bárcsak tekintene rám

     Kedves szemekkel Melpoméné,

     Éneklőjévé lehetnék!

     Nemtörődnék sem a halállal, sem más veszéllyel,

     Melyről még a nagyok is félnek,

     Bátor lélekkel nevetnék.


Elemzések

A vers Csokonai Vitéz Mihály Serkentés a Múzsához című műve. Az alábbiakban megvizsgáljuk a költeményt irodalomtudományi szempontból mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalom területén.

Magyar irodalom:
- Csokonai Vitéz Mihály a magyar felvilágosodás jelentős alakja volt. A verseiben gyakran fogalmazott meg filozófiai, társadalmi és művészeti problémákat.
- Az alkotásban a költő inspirációt és örömöt keres a múzsáknál, a művészetben és az alkotásban találva lelki és szellemi fejlődését.
- A versben megjelenik a halhatatlanság vágya és a dicsőség hajszolása, mint a művészi törekvések mozgatórugói.

Nemzetközi irodalom:
- A versben a múzsák, a művészet és a dicsőség motívuma hasonlóan jelenik meg a klasszikus görög és római irodalomban. Csokonai itt Homérusra és az ő tiszteletére utal.
- Az alkotásban megidézi a múzsák által ihletett költőket és írókat, akik szerte a világban ismertek és tiszteltek, mint például Homérusz.
- A költeményben a művész a megszabadulást és a felemelkedést keresi a művészet által, ami az emberi élet és tapasztalatok meghaladását is jelenti, ez pedig olyan témákat érint, amelyek globális és időn túli érvényűek.

Összességében a Szekentés a Múzsához verse irodalomtudományi szemponból magyar és nemzetközi területeken is érdekes. Magyar vonatkozásban fontos szerepe volt a felvilágosodás idején, és reflektál az akkori társadalmi és filozófia problémákra. Nemzetközi vonatkozásban pedig a klasszikus görög és római irodalom hatása érződik a műben, ahol a múzsák és a művészetről való elmélkedés a központi témává válik.

A vers természettudományos szempontból vizsgálva több olyan elemet is találhatunk, amelyek kapcsolatba hozhatók a mai természettudomány legfrissebb felfedezéseivel.

Az első versszakban a szárnyak említése az emberi repülés iránti vágyat fejezi ki. Az elmúlt évtizedekben az aeronautika területén számos fejlődés történt, megvalósult az emberi repülés a légiközlekedésben, a repülőgépek és űrhajók fejlesztése pedig folyamatosan zajlik.

A második versszakban a halhatatlanság templomának említése a tudomány által előrevetített azon lehetőséget jelzi, hogy a tudomány fejlődése révén a halhatatlanság kérdése talán egyszer megoldódhat. Az öregedési folyamatok vizsgálatával és az egészségügyi technológiák fejlesztésével napjainkban számos kutatás zajlik az emberi élettartam meghosszabbítására irányulóan.

A harmadik versszakban a dicsőség trombitájának említése a tudományos felfedezések és eredmények harsogását jelzi. A tudományos eredményeket ma már világszerte gyorsan terjesztik, és a tudományos közösség is megtalálható a világ minden táján.

A negyedik versszakban a múlt védelme és átörökítése kerül előtérbe. A tudomány révén ma már számos módszer áll rendelkezésre a múlt emlékeinek megőrzésére és az előző korokban végzett kutatások és felfedezések átörökítésére.

Az ötödik versszakban különböző népek említése történik, amelyek a múzsa szeretete és az ókorban élő költők iránti tiszteletüket fejezik ki. Az etnikai sokféleség elismerése és a kultúrák közötti kölcsönhatás fontos természettudományos kutatási terület, amely a genetika és az antropológia területeit érinti.

Az utolsó versszakban a költő szeretné, ha a múzeum nyitna az új tehetségek előtt, beleértve saját magát is. A kutatásoknak és felfedezéseknek köszönhetően napjainkban egyre több lehetőség nyílik arra, hogy új tehetségek, új felfedezők, és fejlesztők kerüljenek előtérbe a természettudomány területén, így valóban úgy énekelhetnének, hogy nem félnek sem a haláltól, sem más veszélyektől.

A vers teológiai szempontból a művészet és az isteni inspiráció kapcsolatára utal. Az első sorban a költő arra ösztönzi magát és másokat, hogy "fűzzünk szárnyakat", azaz felemelkedjünk, magasabb szintre emelkedjünk a művészet által. Ez a gondolat a bibliatudomány nézőpontjából a Teremtés könyvére utalhat, ahol Isten megteremti az embert a maga képmására és hasonlatosságára. Az ember tehát az isteni művészet résztvevője, és kifejezi ezt a kreativitást és tehetséget a művészetén keresztül.

A második és harmadik versszakban a halhatatlanság és az öröm templomát említi a költő. A halhatatlanság és öröm temploma itt az élet utáni létet jelképezi, ahol a művészek alkotásait megőrzik. Ez a gondolat a patrisztika nézőpontjából a halhatatlanság hitére utalhat, amelyben az emberek azt hiszik, hogy a művészet és a művészek alkotásai tovább élnek a halál után.

A negyedik versszakban a dicsőség trombitájáról és a nemzetekhez szóló hírről van szó. Ez a skolasztika nézőpontjából az Isten dicsőségéről és teremtő munkáiról szóló hirdetésre utalhat, amelyet a művészet által közvetítenek.

Az ötödik versszakban az elmúlás és az emlékezet szerepel. Az elmúlás és az emlékezet itt az idők során átadott és őrzött művészi örökséget jelenti. Ez a gondolat a bibliatudomány, a patrisztika és a skolasztika nézőpontjából is fontos, mivel ezek a hagyományok nagy ügyességgel őrizték a vallásos és kulturális örökséget.

A hatodik versszakban a nemzetek örömét és háláját láthatjuk, akik tisztelik és ünneplik a híres művészeket, mint például Homérust. Ez a gondolat szintén utalhat a bibliatudomány, a patrisztika és a skolasztika nézőpontjaira, amelyek a híres és tiszteletreméltó emberek tisztelését és háláját hangsúlyozzák.

Az utolsó versszakban a költő arra vágyakozik, hogy Melpoméne, az antik görög költészet múzsája rátekintsen és a költőé váljon. Ez a vágy a művészet és az isteni inspiráció közötti kapcsolatra utal, amely a patrisztika nézőpontjából Isten kegyelmének ajándéka és a költő szívébe öntött ihlet. A költő ebben az esetben azt is kifejezi, hogy ha az isteni inspirációval rendelkezik, akkor bátran néz szembe a halállal és más veszélyekkel is.

Összességében a vers teológiai szempontból a művészet és az isteni inspiráció kapcsolatát és a művészek alkotásait érinti. A bibliatudomány, patrisztika és skolasztika nézőpontjaiból is megérthetjük a vers üzenetét, és azokat a hagyományokat és hitrendszerűeket ismerhetjük meg, amelyek a művészet szerepét és jelentőségét hangsúlyozzák.