Lemerült, felbukott,
lebukott, felmerült.
Elnyelte a zöld pokol jajgató torka
s újból kivetette.

Különös tárgyakat hozott fel:
fénylő halakat,
királyok koronáját,
koldusok sírását,
eltűnt világok árnyékait,
segélykiáltásokat;

ismeretlen, eljövendő órák
imbolygó üzeneteit,
sűlyedt hajókból árboc-szilánkot,
gyilkos szemek bús, beteg fényét,
halott menyasszony mosolyát.

Felbukott, lemerült,
el sem igen képzelhette másként.
A gyöngyhalászok mind kikacagták
s hogy mi van a kezében, mi a kincs,
honnan hozta és miért,
maga sem tudta meg soha.


Elemzések

A vers szépirodalmi kontextusban a surrealizmus irányzatába sorolható. A szerző itt úgy mutatja be a búvár figuráját, mintha az valóság és álom határán létezne. A lemerülés és felbukkanás visszatérő motívumként jelenik meg a versben, jelentése és értelme pedig folyamatosan változik, az emberi tapasztalat és érzés sokféleségét szimbolizálva.

A versben megjelenő tárgyak és képek az absztrakt gondolatokat és érzelmeket képviselik. Az eltűnt világok árnyékai és az eljövendő órák imbológó üzenetei az idő múlását és a múlttal való kapcsolatot jelképezik. A gyilkos szemek bús fénye és a halott menyasszony mosolya pedig a halál és az elmúlás motívumait hordozza.

A versben megjelenő motívumok és képek nemcsak a magyar irodalomban, hanem a nemzetközi irodalomban is gyakran használtak. A surrealista irányzat többek között Salvador Dalí, André Breton és René Magritte műveiben is fellelhető, akik a szürrealitás és a reális világ közti határvonalat feszegették. Az absztrakt képek és a szürreális elemek használata erőteljes esztétikai hatást ér el, és a valóság felé tágítja az irodalom határait.

A versben tapasztalható "zsengébbre írt gondolathusák" és a szimbolikus képek jelenléte olyan irodalmi fogalmakat idéz, amelyek a modernista irányzatokban, például a szimbolizmusban és a dekadenciában jellemzőek. Az irodalmi művek rejtélyes és szimbolikus jelentése, valamint a metaforák és a képek erős hangsúlyozása az irodalom egyetemes eszköze, amelyek számos irodalmi mozgalomban és irányzatban megtalálhatók.

Összességében a vers több irodalmi irányzat és stílus elemeit kombinálja, mint például a surrealizmust, a szimbolizmust és a modernizmust. A képek és motívumok használata egyetemes és sokrétű jelentést hordoz, és lehetővé teszi, hogy a vers más kultúrákban és nyelveken is értelmezhető legyen.

A vers az emberi élet metaforájaként is értelmezhető, amelyben a búvár cselekedete az egyes életszakaszok vagy élethelyzetek általános tapasztalásait és azok sokszoros ismétlődését szimbolizálja. Ebben a kontextusban a vers a teológiai szempontok mellett az emberi tapasztalat mélységét és változatosságát is bemutatja.

A bibliatudomány szempontjából a vers felfogható a bűnbeesés és a megváltás szimbólumaként is. A búvárnak a mélységekben való lemerülése és felbukkanása párhuzamba állítható az emberiség esésével és az Isten iránti megbánás és hit útján lehetőségével a megváltásra.

A patrisztika nézőpontjából a vers történeti-szimbolikus értelmezése kiemelhető. A búvár cselekedetei az emberiség múltját reprezentálják, és a felhozott tárgyak az emberi történelem eseményeit és szenvedéseit jelképezik. Ebben az értelmezésben a vers a bűnbeesés utáni időszakot, az eljövendő Megváltót és a megmentést ígérő üzeneteket is közvetíti.

A skolasztika szemléletében a vers a természet rendjét és az emberi tapasztalat mélységét ismerteti meg. A búvár a kincsekkel, halakkal és tárgyakkal az isteni teremtés gazdagságát sugallja, míg a lemerülése és felbukkanása az egyetemes természeti törvényekben és az örök mintázatokban rejlő rendszerességet és kilengéseket szemlélteti.

Ezen túlmenően más nézőpontokból is értelmezhető a vers. Például pszichológiai értelmezésben a búvár a tudatalattit vagy az egyén sötét oldalát szimbolizálhatja. Vagy éppen a filozófiai aspektusból az emberi tapasztalat anomáliáit és ellentmondásait fejezheti ki a változatos és megdöbbentő tárgyak képében.

Végül, a költészeti elemzés során a versen belüli zeneiség, ritmus és képek is kiemelhetők. A versfelépítés önmagában is adhat jelentést és értelmezést, például a lemerüléssel kezdődő és a felbukkanással záruló képállatok ismétlődése a ciklikus körforgásra, az élet és halál folyamatos váltakozására utalhat.

Összességében a vers teológiai, bibliatudományi, patrisztikai és skolasztikai szempontból is gazdag értelmezésekre ad lehetőséget, illetve más nézőpontok alapján is értékes megközelítéseket nyújthat. Ez a sokszínűség teszi lehetővé, hogy a vers széles körben értelmezhető legyen és megszólíthassa az olvasók különböző érdeklődési területeit és tapasztalatait.

A vers természettudományos szempontból is értelmezhető, bár elsősorban a tengeri búvárkodás és a tenger mélyén rejlő titkokkal foglalkozik, mint például a mélységben található különös tárgyak és élőlények.

A vers első sorai arra utalnak, hogy a búvár merül, majd felbukkan a víz felszínén. Ez kapcsolódhat a természettudomány legfrissebb felfedezéseihez, amelyek lehetővé teszik az emberek számára, hogy mélyebben és részletesebben tanulmányozzák a tengeri életet és a tengerfenék rejtett világát.

Az első versszakban a zöld pokol jajgató torka utalhat a mélységben található sötét és veszélyes területekre, míg a búvár újbóli felmerülése lehetővé teszi számára, hogy felfedezéseit megossza a felszínen lévőkkel. Ez felidézheti azokat az új technológiákat és felfedezéseket, amelyek lehetővé teszik az emberek számára, hogy mélyre ássanak a természettudományban.

A második versszakban leírt különös tárgyak és élőlények a víz mélyéről származnak, amelyeket a búvár felhoz a felszínre. Ezek a tárgyak és lények új ismereteket hoznak az emberi tudásba, és a legfrissebb felfedezésekhez kapcsolódnak. A fénylő halak, a királyok koronája és az eltűnt világok árnyékai talányokat rejtenek, amelyek megfejtése újabb ismeretekhez vezethet.

A harmadik versszakban az "eljövendő órák imbolygó üzenetei" lehetnek utalások a jövőbeni tudományos felfedezésekre és előrelépésekre. A sűlyedt hajókból felhozott árboc-szilánkok és a gyilkos szemek bús fénye újabb rejtélyeket vet fel, amelyek a természettudomány által megmagyarázható jelenségekké válhatnak.

A vers utolsó része arra utal, hogy a búvár felfedezéseit a gyöngyhalászok nem értékelik kellőképpen, ami azt jelzi, hogy a természettudományi felfedezések nem mindig kapnak megfelelő elismerést és értékelést. Ez felidézheti azt a tényt, hogy a legfrissebb felfedezések és tudományos eredmények nem mindig kapnak azonnali visszhangot és elismerést a társadalomban.

Összességében a vers természettudományos szempontból úgy értelmezhető, mint egy búvár utazása a víz mélyére, ahol különös felfedezéseket tesz. Ezek a felfedezések kapcsolódhatnak a legfrissebb természettudományi kutatásokhoz és felfedezésekhez, amelyek új ismeretekkel gazdagítják az emberi tudást. Azonban a vers arra is utal, hogy a természettudományi eredmények nem mindig kapnak megfelelő figyelmet és elismerést a társadalomban.