- Elek Nagyapónak, a jóságos faültetőnek -

Ti szálló lepkék, döngicsélő méhek,
Ha erre sétál, vegyétek körül!
Hiszen tudjátok: mennyire örül,
Ha lágy zsongással tavaszról meséltek...

...Szemében ifjú, tiszta öröm ül,
Haja fehér, de szíve még fehérebb,
Ha rút-gorombán bántja is az élet,
Ő mindig szeret, mindig könyörül.

Minden örömet tőle kaptam kölcsön;
Övé legyen majd izletes gyümölcsöm,
Virágomat az Ő fejére hintsem:

Hűsen legyezve, árnyékkal kínálva,
Sátorom legyen leghívebb tanyája! -
Jóságos ember, - áldja meg az Isten!

1924. március hó 16-án


Elemzések

Dsida Jenő A csemetefa éneke című versét teológiai szempontból is elemezhetjük. A versben megjelenik a hittel kapcsolatos témák, mint az öröm, a szeretet és az Isten áldása.

A bibliatudomány nézőpontjából az örömről és szeretetről szóló részek összefüggenek az Írásokban megtalálható tanításokkal. A vers hangsúlyozza az öröm és a szeretet fontosságát az életben, valamint a jócselekedetek gyakorlását. Ez együtt hangzik a Biblia tanításaival, mint amikor Jézus azt mondja, hogy "Szeresd felebarátodat, mint magadat". A vers utolsó soraiban pedig kérés hangzik el, hogy az Isten áldást adhasson a jóságos emberre, ami újra bibliai gondolatokra utal.

A patrisztika nézőpontjából a versben megjelenik a jó és rossz közötti ellentét, valamint a szeretet és az irgalmasság fontossága. A jóságos faültető személyében a keresztény doktrína megtestesül, amikor az ember mások iránti szeretettel és gondoskodással viszonyul, még ha az élet is nehéz és bántó. Az Isten áldásra való kérés pedig hangsúlyozza az isteni kegyelmet és kezdeményezést az emberi szeretetben és gondoskodásban.

A skolasztika nézőpontjából a versben kiemelkedik az erények fontossága és a jócselekedetek gyakorlásának értéke. A jóságos faültető személye jelképezi a skolasztika etikájában hangsúlyozott erényes bölcset, aki mindig szeret és könyörög. Az erények, mint például a szeretet és az irgalmasság, a skolasztikus etikában az értékek központi elemei. A versben megjelenő kérés pedig hangsúlyozza a jócselekedetek gyakorlásával járó áldás és jutalom fontosságát.

Ezenkívül a vers teológiai szempontból is más nézőpontok és értelmezések alá vonható. Például az öröm és szeretet hangja az emberi lélek végső boldogságával és Istenhez való kapcsolatával is kapcsolatban lehet. A jóságos faültető személye pedig akár Krisztust is szimbolizálhatja, aki mindig szeretettel és könyörülettel viszonyul az emberekhez.

Ezen értelmezések mellett fontos megjegyezni, hogy a vers elsősorban a szépség és a lírai hangulat megjelenítésére törekszik, és a teológiai aspektusainak csak az egyik szála lehet. A vers értelmezése mindig az olvasóra van bízva, és más szempontok is érvényesülhetnek, amelyeket itt nem tárgyaltunk.

A vers egy faültetőhöz íródik, aki a csemetefák gondozásával és megóvásával foglalkozik. Az első sorban a lepkék és méhek említése megmutatja a természet élőlényeinek, az állatoknak, a természeti folyamatoknak a fontosságát. A méhek pollinátorok, amelyek a növények beporzását segítik, így hozzájárulnak a növények sokaságának fenntartásához.

A második sorban a faültető örömét fejezi ki, hogy a méhek és lepkék jelenléte jelzi a tavaszt. Ez a gondolat összefüggésbe hozható azzal, hogy a természet kutatói ma már jobban megértik a tavaszi ébredéssel, a növények virágzásával, a pollinációval kapcsolatos folyamatokat és az ezekhez kapcsolódó jeleket.

A harmadik sorban a faültető jellemzése történik. Az ifjúkori öröm szimbolizálja a végtelen energiáját és elkötelezettségét, míg a fehér haj az őszülést jelöli. Ez összefüggésbe hozható az emberi élettartammal és az öregedéssel foglalkozó tudományterületekkel. A sor végén említett "rút-gorombán bántja is az élet" kifejezés lehet a stressz vagy az élet nehézségeinek utalása, amelyek a természetes öregedéssel együtt járnak.

A negyedik sorban a faültető állandó szeretetét és megértését jellemzik. Ez összefüggésbe hozható a pszichológiai kutatásokkal és az empátia, a megbocsátás, a pozitív hozzáállás fontosságával.

Az ötödik sorban a faültető kijelenti, hogy minden örömét a faunak köszönheti. Ez lehet utalás az ökoszisztémára és a fák szerepére az élővilág fenntartásában. A sor végén említett gyümölcsök, virágok pedig a növények termesztésének tudományos kihívásaival, a növényi biológiával, génmanipulációval kapcsolatos lehet.

Az utolsó két sor arról beszél, hogy a faültető reméli, hogy jóban lenni az őfaültetőjével az árnyék és a pihenés nyújtotta örömökkel jár. Ez összefüggésbe hozható a környezeti pszichológia, az ökológiai megközelítés a pihenés, a zöldterületek és az emberi jólét között.

Összességében a versben számos olyan elem található, amelyek összekapcsolhatók a természettudományos kutatások legfrissebb felfedezéseivel és eredményeivel. A célzottan kifejezett ámulat és tisztelet a természet iránt, valamint az ember és a természet közötti kölcsönös függőség hangsúlyozása a modern természettudományos gondolkodás alapjait erősíti.

Dsida Jenő A csemetefa éneke című versét irodalomtudományi szempontból is elemezhetjük. A vers egy megszemélyesítő köszöntő formájában kifejezi a költő háláját és tiszteletét Elek Nagyapó, a faültető felé.

A vers nyelvezetében és képi világában is több elemet találunk, amelyek a magyar és nemzetközi szépirodalomban is megtalálhatóak. A költő használja a megszemélyesítést, amellyel az állatokat szólítja meg, és a levélforma is egy gyakran használt hagyományos költői forma. Emellett a versen megtalálhatók a romantikus elemek is, például a természeti motívumok (lepke, méhek, tavasz), és az érzelmek megjelenítése is romantikus jellegű. Ez a romantikus lírai hangvétel összekapcsolható más romantikus vagy lírai versekkel a magyar és nemzetközi irodalomból.

A versben jelentős hangsúlyt kap az idős ember, Elek Nagyapó jellemzése. A faültető testi változásainak leírása mellett a belső jellemvonásait is bemutatja a költő. Ez összekapcsolható a klasszikus irodalom olyan műveivel, amelyek az idő múlását és az emberi törékenységet ábrázolják, például Shakespeare Sonetteivel vagy válogatott verseivel. A versben megjelenő szeretet és könyörület mellett a költő arra is utal, hogy minden örömét Elek Nagyapótól eredezteti. Ez összehasonlítható olyan művekkel, amelyek a barátság vagy szeretet fontosságát és erejét hangsúlyozzák.

A versben megjelenő időpont is fontos lehet az elemzés szempontjából. A 1920-as évek elején a modernizmus és az avantgárd irányzatok voltak a dominánsak a nemzetközi irodalomban. Dsida Jenő viszont itt a hagyományos formákat és lírai jellemzőket használja. Ez a vers tehát szimpatikus lehet a tradicionalista, romantikus vonalat preferáló kritikusoknak. Emellett a versben megjelenő időpontnak lehetnek történelmi vagy politikai összefüggései is, amelyeket egy irodalomtudományi elemzés során érdemes lehet figyelembe venni.

Összességében Dsida Jenő A csemetefa éneke versét irodalomtudományi szempontból több szempontból is összekapcsolhatjuk más magyar és nemzetközi irodalmi művekkel. A nyelvezetében és képi világában megtalálhatóak a romantikus elemek, a megszemélyesítés és a természeti motívumok, amelyek hasonlóságot mutatnak más romantikus versekkel. A költői hagyományokhoz való visszanyúlás és a versek hangulata pedig összekapcsolható a klasszikus irodalommal. A versben megjelenő időpontnak pedig lehetnek történelmi és politikai kontextusai is, amelyek érdekesek lehetnek egy irodalomtörténeti elemzés során.