Nincs engedelmességem, nincs parancsom. Egyként eldobtam már
a kéjt s a kínt. Órákig is elbámulom, amint sugár szikrázik át egy
tiszta kancsón.

          A fán rekedten rikkant fel a páva, a nap melenget és a föld
forog. Áldott, kiben nem fáj a tört horog s a küldetésben néha-néha
gyáva.

          Szívem e békés lustaságban oly dús!

          A gazdag úton szembe jön velem vasakkal verten egy csapatnyi
koldus s amíg a parkon át lassan halad ki, a módot kutatom és nem
lelem: mint tudnám őket végre megtagadni?


Elemzések

Dsida Jenő A gyávaság szonettje című versét irodalomtudományi szempontból több szempontból is érdemes vizsgálni.

Elsőként a vers formai jellemzőit nézhetjük meg. A vers egy szonett, vagyis 14 sorból áll, és a rímképlete az ABBA ABBA CDC DCD. A szonett hagyományos szerkezete a reneszánsz időszakból származik, és jellemző a szépirodalomban. A versforma használata kiemeli az alkotó művészi képességeit és hozzáértését.

A vers témája a gyávaság. Ez egy olyan téma, amely az emberi tapasztalatokra, érzésekre és gondolkodásra összpontosít, és általánosan ismert téma a világ irodalmában. A gyávaság az ember természetes hajlama, és ellentmond a bátorság és a küzdelem eszméjének. A gyávaság alkotói által gyakran az emberi gyengeség, a bizonytalanság és a kiszolgáltatottság szimbóluma.

Egy másik fontos szempont a versben a képek használata. A versben gyakran találhatók természeti képek, mint például a sugárzó nap, a forogó föld vagy a szikrázó kancsó. Ezek a képek hozzájárulnak a hangulat megteremtéséhez és a vers látványosabbá tételéhez. A természet és az emberi érzékek összefonódása itt is megmutatkozik, ami jellemző lehet a romantikus irodalomban.

A versben jelen van a konkrét és absztrakt jelentések kombinációja is. A konkrét jelentések a verselemek konkrét jelentéseire utalnak, míg az absztrakt jelentések a mélyebb jelentésekre utalnak. Például a "kéj" és "kín" szavakat valószínűleg nem szó szerint kell érteni, hanem mint a boldogság és a szenvedés metaforáit. Az absztrakt jelentések hozzájárulnak a vers többszintű olvasásához és értelmezéséhez.

A versben található kontextuális utalások, például a páva és a horog említése, további irodalmi és kulturális összefüggések felé vezetnek. A páva jelképesen a szépséget, a díszességet és a különlegességet szimbolizálhatja, míg a horog lehet a kísértések vagy a nehézségek jelképe. Ezeken keresztül a vers kapcsolódhat más művekhez vagy kulturális hagyományokhoz, ami további összefüggéseket teremt más irodalmi művekkel.

A vers szövegét tekintve első pillantásra talán nehéz összekapcsolni a természettudományos felfedezésekkel. Azonban, ha mélyebben megvizsgáljuk a szonett sorait, több olyan elemet is találunk, amelyek kapcsolatba hozhatók a mai természettudomány legfrissebb eredményeivel.

Az első sorban szereplő "nincs engedelmességem, nincs parancsom" kifejezés azt sugallja, hogy a szerző szabad akaratára hagyatkozik, nem kényszeríti semmi vagy senki. A szabad akarat és a döntéshozatal kérdése a kognitív tudomány és az idegtudomány területén régóta tanulmányozott téma. Az agykutatás és a pszichológiai kutatások eredményei segítenek megérteni, hogyan működik a tudat és a döntéshozatal a modern emberben.

A második versszakban a nap és a föld említése a heliocentrikus világképre utal, amelyet Kopernikusz fedezett fel, és amelyet Galilei műholdjai megfigyelései alapján megerősítettek. A Nap központi szerepe és a föld körüli forgása a Nap körül természettudományos megalapozottsággal rendelkező tények.

A harmadik versszakban a "szívem e békés lustaságban oly dús!" kifejezés arra utalhat, hogy a szerző élvezi a nyugodt, lustálkodó pillanatokat. Ezt kapcsolatba hozhatjuk a pszichológia és a neurobiológia területén a boldogság és elégedettség kutatásaival. A tudományos vizsgálatokban megerősítették, hogy a pihenés, a játék és a szabadidő fontos szerepet játszanak a jó közérzetben és az agy idegrendszeri működésében.

A negyedik versszakban megjelenik egy ellentét, amikor a gazdag úton találkozik a szerző egy csapatnyi koldussal. Ennek kapcsán a költő megfogalmazza a kérdést, hogy hogyan tagadhatná meg őket. Ez az eszmecsere etikai és morális kérdéseket vet fel, amelyek a társadalom és az emberi interakció természettudományos vizsgálatának egyik alapja.

Összességében tehát a versben több olyan elem található, amelyek a természettudományos kutatásokkal, például a kognitív tudománnyal, az agykutatással, a pszichológiával és az etikával kapcsolatosak. Bár a vers elsősorban egyéni érzelmeket és tapasztalatokat fejez ki, áttételesen kapcsolódik a mai természettudományos felfedezésekhez és legújabb eredményekhez.

A vers teológiai szempontból a gyávaság jelenségét mutatja be. Az első sorban a költő azt mondja, hogy nincs engedelmessége és nincs parancsa, vagyis nem tartozik senkihez, és nincs kötelezettsége sem. Ezzel a megfogalmazással a költő az ember kapcsolatát Istenhez jellemzi, vagyis az ember gyáván eldobta Isten parancsait és irányítását az életéből.

A második sorban a versben megjelenik a természet jelenségeinek szemléltetése, amelyek az egyszerű és boldog pillanatokat hozzák el az ember számára. A nap melegít, a föld forog, amelyek a teremtés rendjét szimbolizálják. Ezek az elemek Isten jelenlétét és szeretetét képviselik a világban. Ám a költő még gyávább lesz, ha látja, hogy a természet boldogságát fenyegeti a tört horog és a küldetésben való gyávaság.

A harmadik sorban a versben feljelenik a költő szíve, amely békés lustaságban él. Ez azt jelenti, hogy a költő elfogadja az életet a kényelem és kielégülés állapotában, ahol nincs kihívás és nincs szükség az akaraterőre vagy a cselekvésre.

A negyedik sorban a költő az utcán találkozik egy csapatnyi koldussal, akik vasakkal verten jönnek vele szembe a gazdag úton. Ez a jelenet a szegénységet, a szenvedést és a nyomorúságot jelenti. A költő pedig a gyávaságban és a kényelemben nem találja a módját annak, hogy segítsen nekik vagy megtagadja őket.

A vers tehát a gyávaságot és az emberi kapcsolatot Istenhez ábrázolja. A bibliatudomány szempontjából a vers megmutatja, hogy az ember hogyan elhagyja Isten parancsait és kerüli el a kiáltást az Ő segítségéért. A patrisztika nézőpontjából a vers azt jelképezi, hogy az ember hogyan enged a világi kísértéseknek és kényelemnek, ahelyett, hogy követné Isten törvényeit és szolgálná Őt. A skolasztika nézőpontjából a versben az ember cselekvésképtelen és képtelen eldönteni, hogy hogyan kellene cselekednie a koldusok e helyzetében.

Egyéb lehetőségként a vers arra is rámutathat, hogy hogyan határozzuk meg a gyávaságot a saját életünkben, és hogyan kerüljük el az erkölcsi felelősséget és segítségnyújtást mások számára egy jobb világért.