Az ábrándok, mik itt élnek szívemben,
Immár tudom, hogy nem maradnak itt,
Minden, ami szép, gyorsan tovalebben, -
Az élet erre lassan megtanít.

Mert mi az élet? Percek rohanása;
Fagyos viharként száguld mindenik,
Mögöttük sír a kertek pusztulása,
S a rózsabokrot földig letörik.

Illatos szirmok, zöldelő levélkék!...
A vihar szárnyán mindez elrepül,
Aztán ragyoghat, nevethet a kék ég:
Ott áll a kert siváran, egyedül.

Én sem számítok semmi kegyelemre,
Én felettem is végigzúg a szél,
Lelkemnek alvó, rózsaszirmos kertje
Jobban megvédve nincs a többinél.

Én készen állok minden fájdalomra,
Nem hall ajkamról senki sem panaszt,
De most szívemnek még egy vágya volna.
S ha jó az Isten, meghallgatja azt:

Ne vágtassanak szegény rózsakerten
Az összes szelek, mind, egyszerre át,
Ne várjon rájok elfásulva lelkem,
Ne törjenek le minden rózsafát;

Tépjék szirmait egyenként le, lassan;
Mind külön fájjon, sajogjon nekem,
És mindegyiket nagyon megsirassam
És minden könnyem egy-egy dal legyen.

1923. december hó 9-én


Elemzések

A vers a természettudományos szempontból nézve a múlandóságra és a változásra koncentrál. Az első részben a költő felismeri, hogy az ábrándok nem maradnak meg a szívben, hanem elmúlnak. Ez a felfedezés a fizikai és biológiai folyamatokkal kapcsolódhat össze, amelyek a változást és a múlandóságot alakítják.

A második rész a fizikai világ dinamikáját és az idő múlását elemzi. Az életet az idő gyors teltének, és a viharokhoz hasonlóan rohanásnak írja le, amelyek pusztítást okoznak. Ez összekapcsolható az új felfedezésekkel az idő, az energia és a mozgás terén, valamint a természeti katasztrófák hatásával, amelyek pusztítást okoznak a környezetben.

A harmadik részben a költő megfigyeli, hogy a szép dolgok gyorsan elmennek a viharokkal, de az ég ragyoghat továbbra is. Ez azt a tényt tükrözi, hogy a természet ereje és szépsége megmarad, még akkor is, ha a költő kertje elpusztul. Ez összefüggésbe hozható a természetvédelemmel és a biodiverzitás megőrzésével foglalkozó kutatásokkal.

A negyedik részben a költő arról beszél, hogy nem vágyik kegyelemre, de egy vágya mégis van. Ez a vágy a kertjének megóvása és a rózsafák megkímélése. Ez összekapcsolható a fenntarthatósággal, a környezetvédelemmel és az ökológia kutatásaival, amelyek azt a célt szolgálják, hogy megóvják a természetet és az élőlényeket a környezeti hatásoktól és a tönkremenéstől.

A vers utolsó része a költő vágyáról szól, hogy figyelmesen és lassan távolítsák el a rózsák szirmait, és mindegyikért sajnálkozzon. Ez a rész felhívja a figyelmet az egyéni felelősségre és empatiára a természettel szemben, amely összefüggésbe hozható a környezeti neveléssel és a fenntartható életmóddal.

Dsida Jenő Az én kérésem című verse teológiai szempontból a földi élet múlandóságát és az emberi vágyakat boncolgatja. A vers kezdetén az ábrándokról és a szépségről beszél, de hamar ráébred arra, hogy ezek csak ideiglenesek és elhalványulnak az élet változásai közepette.

A bibliatudomány szempontjából a versben megjelenő élet múlandósága és a teremtett szépségek elmúlása összecseng a Bibliában található tanítással. A Bibliában gyakran találkozhatunk olyan idézetekkel, amelyek rámutatnak arra, hogy az élet pillanatok alatt elmúlik, és az anyagi dolgok sem tartanak örökké. Például a Zsoltárok könyvében így olvashatjuk: "Hiszen oly rövid életünk, mint a rohanó víz..." (Zsoltárok 90:10). Ez a vallási szempont segít megérteni a versekben megjelenő folyton változó és elmúló szépséget és ábrándokat.

A patrisztika, amely a korai keresztény gondolkodást jelenti, szintén felveti a földi vágyak és vágyakozások múlandóságát. A patrisztikus írásokban gyakran találkozunk a világi vágyaknak való lemondás vagy háttérbe szorítás témájával. A szerzetesi élet például a földi vágyaktól való elvonulást szimbolizálja, hogy így lehetőség nyíljon a spirituális fejlődésre. A versben megjelenő vágy, hogy a szél ne döntse le a rózsafákat, és hogy a szirmokat lassan tépjék le, összekapcsolható a patrisztika lemondó attitűdjével.

A skolasztika, ami a középkori keresztény teológiai gondolkodásra utal, szemben áll a földi vágyakat és vágyakozásokat elítélő patrisztika nézőpontjával. A skolasztika szerint az anyagi világ és az anyagi vágyak magukban hordozzák a teremtő Isten jelenlétét és a lelki élet fejlődését is elősegíthetik. Ez azzal is összhangban van, hogy a versben a költő kérését arra vonatkozólag fogalmazza meg, hogy a szirmokat lassan tépjék le és mindegyiket nagyon megsirassa. Ez a lassúság és az elidőzés arra utalhat, hogy az anyagi világ és a földi vágyakat is értékelik, és hogy az emberi érzelmek és tapasztalatok is a spirituális fejlődés részei lehetnek.

Ezen teológiai megközelítések mellett érdekes lehet az anyagszentelés nézőpontját is mérlegelni a versben megjelenő vágyakról és az élet múlandóságáról. Az anyagszentelés filozófiai irányzat szerint az anyagi világ is szent lehet és megnyilvánulhat a transzcendensben. Ez azt jelenti, hogy a földi dolgok és vágyak magukban is hordozhatják Isten jelenlétét és szépségét.

Mindenekelőtt tehát a vers teológiai szempontból azt sugallja, hogy az anyagi világ és az emberi vágyak múlandóak, de mégis értékesek és értelmesek. A vers lehetőséget ad arra, hogy reflektáljunk az élet változékony voltára és a földi vágyak átmenésére a világi és vallási gondolkodás perspektívájából.

A vers Irodalomtörténeti szempontból:

- A mű a XX. század elején íródott, ami az irodalomtörténeti kontextusban a modernizmus időszakába sorolható.
- Az alkotója, Dsida Jenő az erdélyi irodalmi élet fontos alakja volt, így a magyar irodalom részének tekinthető.
- A versben megjelenik az ábrándok és az élet ellentétének ábrázolása, ami jellemző a modern irodalomra.
- Az élet és az idő múlása, az elmúlás motívuma fontos szerepet játszik a műben, ami a modern irodalomban is gyakori téma.
- Az alkotásban az emberi szenvedés és az egyedüllét érzése is megjelenik, ami szintén jellemző lehet a modern irodalomra.
- A versben található képi és lírai jellegű megfogalmazások is megjelennek a modern költészetben.

A nemzetközi szépirodalom területén:

- A versben megjelenő ábrándok, az elmúlás és a szenvedés témája olyan irodalmi művekre emlékeztethet, mint a romantikus költészetben megjelenő alkotások (pl. Johann Wolfgang von Goethe A ifjú Werther szenvedései).
- Az idő múlása, az elmúlás motívuma számos irodalmi műben megjelenik az egész világ irodalmában, pl. William Shakespeare Szentivánéjk, Emily Dickinson versei.
- Az egyedüllét és az emberi szenvedés problémája szintén olyan témák, amelyek megtalálhatóak a világirodalomban, pl. Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij Bűn és bűnhődés című regényében.