Csak úgy hivnak: az öreg óra.
Rokkant vagyok már, vén legény,
Egyformán tétlen rosszra, jóra,
Ülök a szekrény tetején.
Jelzem meggörbült mutatóval
A jövő-menő perceket,
Sorsom nagy, álmos, untató dal:
Csak ketyegek, csak ketyegek.

Lefüggönyözve áll az ablak.
Pihen a nap már nyugaton,
Sugarai meg nem zavarnak...
Itt minden csupa nyugalom.
Mire is nap ily vén legénynek?
Jobb annak már az éji hold, -
Úgy érzem néha: nem is élek,
És álmodom csak, ami volt.

Olyankor vár még némi gond rám,
Mikor bejön a nagyanyó,
Leül elémbe alkony-órán,
- Haja fehérlő, mint a hó, -
Felnéz reám bágyadt szemével:
"Mesélj, no, szépen valamit!"
S én sorba veszem halk mesével
Az eltünt évek napjait.

Hej, más volt hajdan, ötven éve!
Hej, az volt ám a szép idő!
Termett a bor, a búzakéve,
Volt búcsú, névnap, esküvő!
Más voltál te is nagyanyóka:
Szemed ragyogott, mint a nap,
Ajkadon csengett, sírt a nóta,
Virág fonta be hajadat.

Egy napsugaras délutánon
Itt álltál te s a vőlegény...
Első szerelem - első álom...
Az első csókot láttam én.
Az évek lassan szálldogáltak,
Lassan benépesült a ház -
Sugara múltán ötven nyárnak
Az ifjú tábor hol tanyáz?

A gonosz idő hogyan őröl:
Aki víg volt, most szomorú.
Temetés lett az esküvőből,
Virágfüzérből koszorú;
Meghaltak mind, és eltemettük,
Ketten mar adtunk: te, meg én -
S el-elgondolkodunk felettük
A szürke alkony idején.

Az én sorsom is más volt hajdan,
Mig ifjú voltam és vidám:
Sok cifra betű fénylett rajtam,
Csupa öröm volt nézni rám.
Ma már a gépem csupa rozsda,
Súrlódnak benn a kerekek,
Aranyozásom rég lekopva
S az elmúlásról ketyegek.

Nem is marad meg semmi, senki,
Meghal a szív, a dal s a száj. -
Hogy nékem kell ezt elzengeni,
Öreg szívemnek jaj, be fáj!
Nagyanyó! Nekem nincs mit várnom,
Meghalok szépen teveled...
Elröppen egy perc... kettő... három...
Csak ketyegek, csak ketyegek...

1924. február hó 26-án


Stílusok

Csak úgy neveztek: az öreg óra.
Sereglehajtó vagyok már, vén ifjonc,
Ugyanolyan haszontalan jóban, rosszban,
Ülök a szekrény tetején.
Elhajlik görcsös mutatóval
A jövőt jelentő percek felé,
Sorsom nagy és álmosító dal:
Csak ketyegek, csak ketyegek.

Lefüggönyözve áll az ablak.
Pihen már a nap a nyugaton,
Sugarai nem zavarnak...
Itt csak nyugalom van.
Mihez kezd egy nejlon óra ilyen koromban?
Már inkább a hold a jobb társ, -
Úgy érzem néha: nem is élek,
Csak álmodom, hogy mi volt.

Ilyenkor vár némi gondot rám,
Amikor belép a nagymama,
Lefoglalja a figyelmem az alkonyat órája,
- A haja hófehér, -
Rám pillant fáradt szemeivel:
"Mesélj már valamit, szépen!"
És én sorban veszem a csendes mesékkel
Az odaillő évek napjait.

Hej, más volt régen, ötven évvel ezelőtt!
Hej, az volt a csodálatos idő!
Termett a bor, a búza,
Voltak búcsúk, névnapok, esküvők!
Te is más voltál nagymama:
Szemed ragyogott, mint a nap,
A nóta visszhangozott ajkadról,
Virágok fonódtak a hajadba.

Egy napfényes délutánon
Itt álltál te és a vőlegény...
Első szerelem - első álom...
Az első csókot láttam én.
Az évek lassan elrepültek,
Lassan betöltötte a ház is -
Mi lett az ifjúkból?
Hol táborozik az ifjúság?

Az idő milyen kegyetlenül őröl:
Aki boldog volt, most szomorú.
Egy esküvőből temetés lett,
Virágfüzérből koszorú;
Mind meghaltak, és temetőbe vittük,
Kettőnk maradt: te és én -
Elgondolkozunk rajtuk
A szürke alkony idején.

Az én sorsom is más volt régen,
Amíg fiatal és vidám voltam:
Sok szép betű ragyogott rajtam,
Csupa öröm volt nézni rám.
Most már a gépem mind rozsdás,
Bent dörzsölögnek a kerekek,
Az aranyozásom rég lekopott,
És az elmúlásról ketyegek.

Semmi nem marad meg, senki,
Meghal a szív, a dal és a száj. -
Hogy énnekem kell ezt elmondanom,
Az öreg szívemnek, jaj, de fáj!
Nagyanya! Nekem nincs várnom,
Szépen meghalok veled...
Egy perc múlik el... kettő... három...
Csak ketyegek, csak ketyegek...

1924. február 26-án

Csak úgy hívnak: az öreg frigyláda,
Letört vagyok már, vén legény,
Kerülöm el a csábítást, adta Isten,
Ülök a fájdalmak súlya alatt.
Jelzem meghajlott hajtókarommal
Az elmúló pillanatokat,
Sorsom unalmas, álmatag dal:
Csak ringatózok, csak ringatózok.

Felvonva húzódik az élet,
Pihen a nap már a nyugaton,
Sugarai nem moccanak semmit...
Itt minden nyugodt és elcsendesült.
Mit számít már a nap ily vén legénynek?
Jobb annak már a hold éji fénye, -
Úgy érzem néha: nem is élek,
Csak az álmokban él, ami volt.

Olyankor jön némi gond rám,
Amikor megjön a nagyanyó,
Leül mellém a szürkület óráján,
- Haja fehérlik, mint a havas domb, -
Rám tekint fáradt szemével:
"Mesélj, no, szépen valamit!",
És sorban veszem csendes mesével
Az eltűnt évek napjait.

Hej, más volt hajdan, ötven éve!
Hej, az volt a szép idő!
Termett a bor és búzaszál,
Volt búcsú, névnap és esküvő!
Más voltál te is, nagyanyóka:
Ragyogott a szemed, mint a nap,
Ajkadon csengett és sírtak a nóták,
Virágok fonják be hajadat.

Egy napsütéses délutánon
Itt álltál és a vőlegény...
Első szerelem - első álom...
Az első csókot láttam én.
Az évek lassan múltak el,
Lassan megtelt a ház -
Az ifjúk tábora hová tűnt,
Ötven nyár után, hol tartózkodik?

A gonosz idő hogyan vágja le,
Aki víg volt, most szomorú.
Temetés lett az esküvőből,
Virágagyból díszes koszorú;
Mind meghaltak és eltemettük,
Kettőnk maradt: te és én -
És én gondolkozom róluk
A szürke alkony idején.

Az én sorsom is más volt régen,
Amíg fiatal és vidám voltam:
Sok szép szó ragyogott rajtam,
Csupa öröm volt nézni rám.
Ma a motorom rozsdás már,
Súrlódnak a fogaskerekek,
Aranyozásom rég koppant,
És az elmúlásról ringatózom.

Semmi nem marad meg, senki sem,
Meghal a szív, a dal és a szó. -
Hogy nekem kell ezt elénekelni,
Öreg szívemen jaj, mennyi fájdalom!
Nagyanyó! Nincs mit várnom,
Szépen meghalok veled...
Egy perc elrepül... kettő... három...
Csak ringatózom, csak ringatózom...

1924. február 26-án


Elemzések

Dsida Jenő "Az öreg óra énekel" című verse természettudományos szempontból elsősorban az idő múlásával és az öregedéssel foglalkozik. A verse alapján számos olyan elem található, amelyeket összekapcsolhatunk a mai természettudományos felfedezésekkel.

Az első szakaszban az óra arról beszél, hogy tétlenül ül a szekrény tetején, és jelzi a jövő-menő perceket. Az időnek és az óráknak a mérése és jelzése természettudományos fejlesztések eredményeként valósult meg. Az idő és az időmérés fontosak a mai tudomány területein, például a kvantumfizikában és a szinkronizált órák területén.

A következő szakaszban az öreg óra lefedi az ablakot, hogy a nap sugarai ne zavarják. A nap energiaforrásunk, és a napenergia felhasználása napjainkban központi szerepet játszik az éghajlatváltozás és az alternatív energiaforrások kutatásában.

A nagyanyó érkezése után az óra beszél arról, hogy meséljen, ami azt jelzi, hogy az idő múlása és az emlékek fontosak az emberi életben. Az időről és az emlékekről kutatások folynak a memória és az agyműködés területén.

A verse másik részében az óra emlékezteti a nagyanyót a múlt legszebb időszakaira, amikor volt bor, búzakéve, búcsú, névnap és esküvő. Ezek az emlékek a társadalmi szokások és hagyományok részét képezik, és tükrözik a társadalmi változásokat a természettudományos felfedezésekkel és technológiai fejlesztésekkel párhuzamosan.

A verse utolsó részében az óra beszél az öregedésről és a múlandóságról. Az emberi test és az élet idővel elhasználódik és elöregszik, amihez a természettudományok, például az orvostudomány és az élettan, a genetika és a regeneratív medicina kutatásai fontosak.

Összességében a verse sokféle módon kapcsolódik a természettudomány legfrissebb felfedezéseihez és fejlesztéseihez. Az idő, az öregedés, az emlékek és a természeti jelenségek olyan témák, amelyek a természettudományos kutatások területén is jelentősek.

Dsida Jenő Az öreg óra énekel című versében egy öreg óra személyében jelenik meg a múlás és a halál motívuma. A vers metaforikus szinten készíti össze a múlást és a halált, amit azzal jelzi, hogy az óra a jövő és múlt jelzésére is képes. Az óra jelképezi az emberi életet, és annak múlandóságát.

A vers teológiai szempontból azt az üzenetet hordozza magában, hogy minden életi út végső soron a halálba vezet. A halál elsősorban Krisztus feltámadásával kapcsolatban jelent meg a keresztény teológiában. A vers arra utal, hogy a halál idővel mindenkinek elkerülhetetlen része lesz, így az öreg óra is csak ketyeg, ketyeg a vég felé haladva. A halál tehát a végső határ, ahol minden ember élete véget ér.

A bibliatudomány szempontjából a versben az óra szimbolizálhatja az emberi életet, amit a Biblia az idő rövidségével és a lélek halandóságával kapcsolatosan is hangsúlyoz. A vers öreg órája arra emlékeztet, hogy az emberek múlandó teremtmények, akik egyre közelebb jutnak a halálhoz. Az óra jelzései pedig a múlt és jelen pillanatok váltakozására utalhatnak, amit a Biblia is hangsúlyoz.

A patrisztikai nézőpont szerint a versben megjelenő öreg óra a vallásos hitben gyökerező múlás és halál motívumának a jelképe. A patrisztikus gondolkodás szerint a halál nem egy végállomás, hanem átmenet az örökkévalóságba. Az óra jelképezi ezt az átmenetet és a halálhoz vezető utat.

A skolasztika szempontjából a versben megjelenő öreg óra a rutin és unalom jelképe lehet. Az óra jelzései, "csak ketyegek, csak ketyegek", a mindennapi tevékenységek ismétlődését és jelentéktelenségét fejezik ki. A skolasztika szerint az emberi életben az ismétlődő cselekvések és rutinok fontos szerepet játszanak, de az élet mélyebb értelmét csak a vallási tapasztalatok és a hit képes megadni.

A vers a múlás és a halál témáját érintve teológiai, bibliatudományi, patrisztikai és skolasztikai felvetéseket is tartalmaz. Az öreg óra szimbolikus szerepe a szövegben arra hívja fel a figyelmet, hogy az emberi élet végül a halálba torkollik, amivel párhuzamba állítja az egyéni élettörténetet a vallási hit általi átmenettel és örökkévalósággal.

A vers elején az öreg óra szerepel a főszereplőként, aki meséli a történetét. A vers első sorában megjelenik a kor és az idő múlásának jelképe az öreg óra formájában. Dsida Jenő kifejezi az öreg óra jelentőségét és jellemét azáltal, hogy azt mondja, "Csak úgy hívnak: az öreg óra". Ezzel a sorral az óra az idő múlásának jelképévé válik.

A következő sorokban az öreg óra a saját helyzetéről beszél: "Rokkant vagyok már, vén legény, / Egyformán tétlen rosszra, jóra, / Ülök a szekrény tetején." Ezzel az óra tulajdonságait és helyzetét jeleníti meg. Az "egyformán tétlen rosszra, jóra" kifejezés azt jelenti, hogy az óra funkciójának teljesítéséhez nem számít, hogy jó vagy rossz minőségű időt jelez, mindkettőre képes. Az "ülök a szekrény tetején" pedig azt jelzi, hogy az óra már nem használatban van, hanem csak áll és nézi az idő múlását.

A következő sorokban az óra arról mesél, hogyan jelez, mutatóival és dallamával: "Jelzem meggörbült mutatóval / A jövő-menő perceket, / Sorsom nagy, álmos, untató dal: / Csak ketyegek, csak ketyegek." Az óra itt beszélhet a tulajdonosának a múltbéli és a jövőbeli pillanatokról, az óra fizikai korlátaira utalva. A "sorsom nagy, álmos, untató dal: / Csak ketyegek, csak ketyegek" azt sugallja, hogy az óra jelentéktelen és unalmas életet él, csupán az idő múlását jelzi, és semmi több.

A következő részben az óra beszél arról, hogy az ablak le van függönyözve, és az idő múlása miatti nyugalmat érzékeli: "Pihen a nap már nyugaton, / Sugarai meg nem zavarnak... / Itt minden csupa nyugalom." Az "itt minden csupa nyugalom" kifejezés azt sugallja, hogy az óra nyugodt, és semmi sem zavarja meg a működését.

A következő sorokban az óra arról beszél, mikor észleli a tulajdont, a nagymamát, aki meséket mesél neki: "Mire is nap ily vén legénynek? / Jobb annak már az éji hold, - / Úgy érzem néha: nem is élek, / És álmodom csak, ami volt." Az óra itt úgy érzi, hogy már nem tartozik az élet aktív részéhez, inkább a múlt időt veszi észre és álmodozik a régmúltról.

Az óra tovább mesél a régmúltról, az idő múlásáról és a változásokról: "Hej, más volt hajdan, ötven éve! / Hej, az volt ám a szép idő! / Termett a bor, a búzakéve, / Volt búcsú, névnap, esküvő!" Ez a rész arra utal, hogy az idő múlása hoz változásokat, az élet folyamatosan változik és megöregszik.

A következő részben az óra az elmúlt évekről mesél, és a nagymamával együtt emlékezik a múltra: "Egy napsugaras délutánon / Itt álltál te s a vőlegény... / Első szerelem - első álom... / Az első csókot láttam én." Ez a rész egy konkrét emléket idéz, amikor az óra tanúja volt az első csóknak. A vers ezzel arra utal, hogy az emlékek hordozzák magukban a múltat és az idő múlásának emlékeit.

Az óra és a nagymama azon gondolkodik, hogy mi történt az eltelt évekkel, és hol vannak most azok az emberek, akik a múltban fontosak voltak: "Az évek lassan szálldogáltak, / Lassan benépesült a ház - / Sugara múltán ötven nyárnak / Az ifjú tábor hol tanyáz?" Ez a rész arra utal, hogy az idő múlása miatt az emberek elhagyják az időseket, és új generációk érkeznek, akik nem ismerik vagy nem értik a múltat.

A következő részben az óra a múltbéli boldogságot és az idő múlásának hatását említi: "A gonosz idő hogyan őröl: / Aki víg volt, most szomorú. / Temetés lett az esküvőből, / Virágfüzérből koszorú; / Meghaltak mind, és eltemettük, / Ketten maradtunk: te, meg én - / S el-elgondolkodunk felettük / A szürke alkony idején." Ez a rész azt sugallja, hogy az idő múlása és a változások mindenkire hatással vannak, és az emberek meghalnak és eltűnnek, csak a múlt emléke marad.

Az utolsó részben az óra meséli a saját sorsát, hogy mennyire más volt a régi időkben és milyen állapotban van most: "Az én sorsom is más volt hajdan, / Mig ifjú voltam és vidám: / Sok cifra betű fénylett rajtam, / Csupa öröm volt nézni rám. / Ma már a gépem csupa rozsda, / Súrlódnak benn a kerekek, / Aranyozásom rég lekopva / S az elmúlásról ketyegek." Az óra itt arról beszél, hogy a régi időkben szebb és boldogabb volt, most viszont romlott és elhasználódott. Az "elmúlásról ketyegek" a múlt és az elmúlás közötti kapcsolatot jelképezi.

Végül az óra és a nagymama közösen gondolkodnak az elmúlt életekről és az idő végéről: "Nem is marad meg semmi, senki, / Meghal a szív, a dal s a száj. - / Hogy nékem kell ezt elzengeni, / Öreg szívemnek jaj, be fáj! / Nagyanyó! Nekem nincs mit várnom, / Meghalok szépen teveled... / Elröppen egy perc... kettő... három... / Csak ketyegek, csak ketyegek..." Ez a rész azt sugallja, hogy minden elmúlik és elhal, az idő mindenkitmagával visz, és az óra nem tud mást tenni, csak ketyegni és várni a végét.

Összességében a vers az idő múlását, a múlt emlékeinek és az idősödés folyamatának megjelenítését mutatja be. Az óra szerepe az idő múlásának jelképévé válik, és arra utal, hogy az idő mindent megváltoztat és elvisz magával. A szerző az emberi élet múlásának szomorúságát és elhalását fejezi ki, és emlékeztet bennünket arra, hogy az idő múlása megváltoztathat mindent.