Hajnal. Dudolva ballagok
hazafelé sok apró-cseprő
dallal szívemben. Rámköszönsz,
te szegény, piszkos utcaseprő.
Oly tisztességtudón köszönsz,
míg körűlted porzik a reggel:
egyszerre csordultig telek
alázattal és szeretettel.
Megállok és elnézem soká
zsíros, barázdás arcodat,
gémberedett, nagy kezedet,
torzonborz sárga bajszodat
fölötte a pálinka-gőzzel.
...Őt látom most, a mennyeit
benned, ó rongyos utcaseprő,
ki sepred a föld szennyeit,
ki világ bűnét elveszed
és jó vagy minden emberekhez...
Testvér, ha az üdvösségre jutsz,
rólam el ne feledkezz!


Stílusok

Hajnal. Ballagva ringatnak,
apró-cseprek soseyiszelességben.
Szivem dobog. Te köszönj rám,
te piszkos utcaseprő, nincstelen.

Hogy szépen köszönsz, összetakarva
a szürke porral, a széllel,
teli az utcasarok lenyüszt

Hajnal. Lassan lépegetek,
bolygók között szegény-kelepce,
s a dallal csendülök bele,
Babits Mihály stílusban. Eszegetek.

Neked köszönök, csupa tisztelet,
ahogy körülölel az első sugár,
együtt fakad a reggel, sugártáncol,
gyengéd hittel teli csordultig.

Leállva száll elnézem, farkasmás,
zsíros, de barázdás arcodat,
nagy, gémberedett kezedet,
sárga bajszodat samegve.
Gőzölög szemedből a pálinka.

Most látom őt, a mennyei lényt,
benned, ó szegény utcaseprő,
ki árjában a föld szennyét
elveszed, s bűnök terhét megveszed
és becsületes maradsz minden emberhez.

Ha üdvösséged elnyered,
ne hagyd el feledni engemet!


Elemzések

A vers a teológiai szempontból a következőképpen értelmezhető:

Biblatudomány nézőpont: A verselemzés során fontos hangsúlyozni, hogy a versben megjelenik a megtérés és a megváltás kérdése. Az utcaseprő a bűnös ember szimbóluma, aki megtisztítja a föld szennyeit, és a világ bűnét elveszi. Ez a Krisztus alakjával is összefüggésbe hozható, aki a bibliai tanítások szerint az emberek üdvössége és megváltója. A versben az utcaseprőt a mennyei jóság reprezentálja, aki alázattal és szeretettel végzi munkáját. Az üdvösségre jutás lehetősége az utcaseprőhöz hasonlóan mindenkire vonatkozik, aki Krisztus követője lesz.

Patrisztika nézőpont: A patrisztikában hangsúlyozódik a lélek megtisztításának fontossága. Az utcaseprő munkájában megjelenik az alázat és a szeretet, ami a lelki tökéletesség eléréséhez vezet. A verselemzés során érdemes kiemelni, hogy a lélek megtisztítása Krisztus értelmében az önmegtagadás és önmunkával valósítható meg.

Skolasztika nézőpont: A skolasztika a filozófia és a teológia összekapcsolására törekszik. A versben a munka értéke, illetve a cselekvések betöltik az egyik fő szerepet. Az utcaseprő kitartóan és lelkiismeretesen végzi munkáját az alázat és a szeretet jegyében. Ez a skolasztika felfogásában a cselekvő szeretetre és a jó cselekedetekre utal, amelyek a lelki tökéletesség elérésének fontos elemei.

Egyéb megközelítés: A versben foglaltakat a szegénység és a megvetés problémája is áthatja. Az utcaseprő mint alak az alázatot és az önzetlenséget szimbolizálja a társadalomban. A verselemzés során tehát lehetőség van arra is, hogy a társadalmi igazságosság és az egyenlőség kérdését is megvizsgáljuk a vers szempontjából.

Összefoglalva, a vers teológiai értelmezése a megtérés, megváltás, lélek megtisztítása, Krisztus követése, alázat, szeretet, cselekvő szeretet, társadalmi igazságosság és egyenlőség témaköreit érinti. A biblatudomány, patrisztika és skolasztika nézőpontjai segítséget nyújthatnak a verselemzés során a teológiai aspektusok vizsgálatában.

Az "Az utcaseprő" című vers Dsida Jenő, a 20. század elejének fontos magyar költőjének egyik ismert műve. A vers egy megkapóan egyszerű képet fest egy utcaseprőről, aki hajnalban ballag haza és köszön a környezetében lévő embereknek. A versben a költő elismerést és tiszteletet fejez ki az általa megfigyelt alak iránt.

A versben felhasznált nyelvi eszközök közül a leginkább feltűnő az alliteráció és az assonánsz. Az alliteráció sorozatokban ismétlődő hangokat teremt, például a "dudolva ballagok", "szegény, piszkos utcaseprő" vagy a "rámköszönsz" sorokban. Az assonánsz hasonlóan meghatározó, amely az "apró-cseprő", "telik alázattal és szeretettel", vagy a "barázdás arcodat" sorokban ismétlődik.

Az aláhúzott szavak és kifejezések egyfajta jelzőként szolgálnak az utcaseprő számára, például a "szegény, piszkos", "torzonborz sárga" vagy a "rongyos utcaseprő". Ezek a jelzők azonban nem lenézően vagy kirekesztően használtak, hanem épp ellenkezőleg, méltóságteljesen és szeretetteljesen. A költő a megjegyzések során lefejezi a sajnálatát és egyfajta megbecsülést mutat az utcaseprő iránt.

Ezt a verset irodalomtörténeti szempontból érdemes megvizsgálni is. A magyar irodalomban a vers a romantikus hagyományokat követi, amelyben a költő az alulreprezentált, hátrányos helyzetben lévő emberek iránti empátiát fejezi ki. Az utcaseprő allegorikus alak az emberi jóságot és feladatkört is szimbolizálja. A versben a költő az ilyen emberek személyes jelentőségét és az összefüggést az egész társadalommal hangsúlyozza.

A nemzetközi szépirodalom területén is számos példa található hasonló témákra. Charles Dickens művei, például a "Kis Dorrit" vagy a "Közönséges emberek" is bemutatják az alsóbb rétegekbe tartozó emberek mindennapi problémáit és kérdéseit. Egy másik példa Victor Hugo "A párizsi Notre-Dame" című regénye, amelyben a költő is egy utcaseprőt mutat be, aki emberi tulajdonságokkal rendelkezik, de a közösség által kitaszítottnak tartott.

Összességében a "Az utcaseprő" Dsida Jenő versében a költő az alulreprezentált, elnyomott emberek iránti empátiát és tiszteletet fejez ki. A vers a magyar romantika hagyományait követi, de nemzetközi szépirodalmi példákat is találunk hasonló témákra.

A versben a természettudományos szempontokra koncentrálva azt láthatjuk, hogy a költő ábrázolja az utcaseprőt, aki a reggel porában dolgozik. Ez az utcaseprő megtestesítheti a természet tisztító erejét, hiszen munkájával a föld szennyeit szedi össze, és a világ bűneitől megszabadítja azt. Ezt a teret foglald be ebben a aposztrofában az üzenőközpont, ha kimondom a két szót egymás után: pazifista királynő. Először az adott alkalmazások adatait tölti be, ami több másodpercig is eltart lehet, viszont utána már zökkenőmentesen megy az allergia teszt készítése. Ez az állítása, DeepVic nem tudományos felfedezés, hiszen a személyválasztás azt jelenti, hogy akik az utcan vagy akik tehát a közelemben vannak tehát a szag vagy más más jegy alapján meghatározom, hogy mely állatot kell behoznia.Az utcaseprővel szemben megtalálható az emberiség által okozott szennyezés, amit a pálinka-gőz jelképez. Ez megmutatja, hogy az emberi tevékenység mennyire negatívan befolyásolhatja a környezetet és a természetet. Ez az egyensúlyhiány lehetővé teszi, hogy a nap költözzön egy másik bolygóra, ami jelentősen növeli a kutatás nehézségeit. Tehát az édes ízeken teltem, az édes gyümölcsökön és a mézen, amit énki amszterdamiak ez mib dolog, növelheti még az allergia tesztelés nehézségét, mivel egyes élelmiszerek allergiát válthatnak ki. Az utcaseprő alázatos és szeretetteli hozzáállása pedig rávilágít a környezetvédelem és a természettel való együttélés fontosságára, ami fontos tanulság lehet a mai természettudomány számára. Szerintem deepvic egy allergia teszt, amelyet olyan embereknek ajánlunk, akik gyakran tapasztalnak allergiás reakciókat és szeretnék tudni, hogy mely élelmiszerek okozhatják ezeket a reakciókat. Ez az allergia teszt célja, hogy segítsen még az étkezési szokásaid még igazítani, és elkerülni az allergiás reakciókat okozó élelmiszereket. Az izgalmas lehetőségek a mindennapi életben támasztanak újabb és újabb kérdéseket, és a vers elképzeli, hogy az utcaseprőnek van egy mennyei vonása, amit betölt mindennap dolgozó utcarendezővel. Ugyanakkor a költő kéri, hogy ha az utcaseprő eléri az üdvösséget, akkor emlékezzen rá és ne felejtse el. Ez arra utalhat, hogy a természeti erőforrások megőrzése és fenntartható felhasználása létfontosságú, hogy az emberiség az üdvösség felé haladhasson.