Be szép is lenne,
Ha felrobbanna egyszer ez a föld;
A felgyülemlett aknás szenvedély
Mint dinamit lökné a fényes űrbe,
És izzón szelné át a mindenséget!

Be szép is lenne:
Sóhaj, halálvágy, könnyezés, panasz,
Öröm, nevetés, forró élni-vágyás,
Mind lángtengerbe szöknék perc alatt
S napul szolgálna egy sötét világnak.

Be szép is lenne:
Csak én maradnék élő egyedül.
Mint phönix-madár büszke diadallal
Repülnék ki a süstörgő tüzekből,
S a nyugalomnak kövült szobraként
Tekintenék a nyüzsgő végtelenbe!...

Be szép is lenne!...

1924. május hó 16-án


Elemzések

A vers egyáltalán nem követi a hagyományos versformát, nincs szabályos rímképlete, sem tagolódása. A vers a XX. század elejének költészeti irányzatába, a szimbolizmusba sorolható. A szimbolizmus a külső valóság helyett az érzelmek, gondolatok és az alattuk meghúzódó rejtett értelmek kifejezését helyezi előtérbe.

Az első sorban a "Be szép is lenne" kezdetű mondat hangsúlyozza a vers központi témáját, miszerint a föld felrobbanása be szép lehetne. A második és harmadik sorában szereplő képek és metaforák egy erős és szenvedélyes érzelmekkel töltött robbanással és annak hatásával, valamint az emberi szenvedélyek erejével kapcsolatban értelmezhetők.

A második versszakban felsorolt érzések és indulatok újabb képekben és metaforákban jelennek meg, például a lángtenger és a sötét világ képei segítségével. Az utolsó sorban a nyugalmat és az örök szoborszerű állapotot jeleníti meg.

A vers egészét tekintve a korabeli irodalomban jelentős szerepet játszó halálvágy és a szenvedélyes érzelmek ábrázolása figyelhető meg. Az élénk képek és a szimbolikus metaforák használata jellemzi a kortárs európai szimbolista költészetet is.

A vers specifikus összefüggései a magyar irodalomban Dsida Jenő költészetével, különösen a szimbolizmussal és a megjelenített tematikával való kapcsolataiban találhatók meg. Az időpont, 1924, a korabeli társadalmi, politikai és irodalmi körülményekben is értelmezhető.

Az összefüggések a nemzetközi szépirodalomban a szimbolizmus és a kortárs európai költészeti irányzatokra vonatkozhatnak, amelyek hasonló témákat, szimbolikus képeket és metaforákat alkalmaztak. A versek általános témái a szenvedélyek, indulatok, halálvágy, élet értelme és az egyéni önmegvalósítás lehetnek. Emellett a versek szerkezeti és stilisztikai jellemzőit, valamint a szimbolikus képek és metaforák alkalmazását is összehasonlíthatjuk más kortárs európai költzetekkel.

A versben található gondolatok teológiai szempontból is értelmezhetők. Az első sorokban a föld felrobbanása utalhat a világvégére, amelyre számos vallási hagyomány és bibliai próféciák is utalnak. A versben a felgyülemlett aknás szenvedély a bűnt és az emberi romlottságot jelképezi, amelyet a dinamitként robbanó földből a fényes űrbe lökve az ember megszabadulhatna tőle.

A második részben a halálvágy, a könnyezés és a panasz az emberi szenvedésre utal, míg az öröm, nevetés és élni-vágyás a boldogság és élet iránti vágyat képviselik. Ezek a kettősségek ismerősek lehetnek a bibliai gondolatokból, amelyekben az ember mindig küzd a jó és a rossz között.

A harmadik részben a versben megjelenő phönix-madár az újjászületést és az örök életet képviselheti. Ahogy a madár repül ki a tüzekből, úgy az ember is képes lehet túllépni a halálon, és az örök nyugalomra találni a végtelenben.

Bibliatudományi nézőpontból a vers utalhat a világvégére és az örök élet lehetőségére. Az emberiség vétke miatt a föld felrobbanása lehet a pusztítás és az ítélet jele, míg a szenvedélyek, vágyak és bűnök elhagyása után az ember az örök életre szert tehet.

A patrisztikus nézőpontban a versben megjelenő kettősség és a bűnök meghaladása a lélek tisztítására és a megváltásra utalhat. Az emberi élet küzdelmeit és szenvedéseit a halál utáni örökre és boldogságra cserélheti, ha hittel és erényesen él.

A skolasztikus nézőpontban a versben megjelenő kettősség és a puszta örökéletvágy azt jelentheti, hogy az embernek az örök boldogság eléréséhez az anyagi világból ki kell emelkednie, és az isteni rend szerint kell élnie.

Egyéb nézőpontból is értelmezhető a vers, például a modern materialista filozófia vagy az eksztencializmus szemszögéből, amelyben az emberi létezés értelmetlensége és a halál vágya kap hangsúlyt. Az emberi szenvedések mögött a létező sokszor ürességét érezhetjük meg, amelyet a halál csak megszüntethet.

A Dsida Jenő által írt "Be szép is lenne!" című vers természettudományos szempontból is értelmezhető. Fontos megjegyezni, hogy a vers az 1924-es években íródott, így természetesen nem tartalmazza a mai legfrissebb felfedezéseket. Azonban az alábbiakban néhány olyan összefüggést kiemelhetünk, amelyek a mai természettudomány legfrissebb eredményeivel kapcsolatosak lehetnek.

A vers első sorában találunk egy erőteljes kifejezést: "Ha felrobbanna egyszer ez a föld". Ez a természettudomány perspektívájából a kataklizmatikus eseményekre utalhat, mint például a szupernóva robbanások vagy az óriási szélrobbanások. Ezek a jelenségek valós veszélyt jelenthetnek, de ugyanakkor a világegyetem működésének alapvető részei is lehetnek.

A vers további részében a "fényes űr" és a "mindenség" kifejezéseket találjuk, amelyek a modern térképpel és űrkutatással kapcsolatos felfedezéseinkre utalnak. Az emberiség ma már folyamatosan felfedezi és tanulmányozza a világűrt, a közeli és távoli galaxisokat, valamint a bolygórendszereket. Ezek az új ismeretek mélyebb megértést nyújtanak a világegyetemről és annak működéséről.

A vers második részében a "sötét világnak" és a "szöknék perc alatt" kifejezéseket találjuk, amelyek a mai kozmológiára és sötét anyagra és energiára vonatkozó felfedezésekre utalhatnak. A tudósok ma úgy gondolják, hogy a világegyetem nagy része sötét anyagból és sötét energiából áll, amelyek még mindig rejtélyt jelentenek számukra. A versben említett sötét világ és azonnali átlépés arra utalhat, hogy az emberiség egyszerűen még nem érti ezeket a fogalmakat és jelenségeket teljesen.

A végén a versben találjuk a "nyüzsgő végtelen" kifejezést, amely összekapcsolható a mai napig tartó kutatásokkal a világegyetem méretének és struktúrájának felfedezése terén. Az elmúlt évtizedekben a tudósok felfedezték az elképesztő méretű galaxisok és galaxiscsoportok létét, valamint az általuk alkotott nagy struktúrákat a világegyetemben.

Összességében a Dsida Jenő "Be szép is lenne!" című vers természettudományos szempontból is érthető, bár nem tartalmazza a mai legfrissebb felfedezéseket. Azonban továbbra is releváns a világegyetem működésének és szerkezetének alapvető kérdéseivel kapcsolatosan.