Be-benézünk a lélek börtönébe
nagy, sötét éjszakán,
amikor alusznak a posztok.

Kezét tördelve kiabál
s visszhangot ver a cella éjje:
- Jobbra hat könyök,
balra hat könyök -
Megőrülök!
Megőrülök! -

Kívül vijjog a szél.

1925. május 22-én


Elemzések

A vers első sorai már az elején egyfajta magányosságot és bezártságot sugallnak, amikor a lélek börtönéről van szó. Ez a motívum megtalálható más irodalmi művekben is, például Dostojevszkij Bűn és bűnhődés című regényében, ahol az elkövető figurájának a börtön és a bezártság jelképesen a lelki zenitjét jelképezi.

A versegyüttesben az álmatlanság, a hajnali órák jelentőségét is kiemeli, ami szintén egy olyan irodalmi elem, ami széleskörűen megjelenik a világirodalomban. Például Nagy László Álom a hajnalban című versében is hasonló témákat boncolgat.

Az események leírása és a sorok fordulata a hallgató fejében képek kialakulását eredményezi. Ez a technika sok irodalmi művet jellemzi, például József Attila A csend című versében is.

A vers zárósorában az időrendi megjelölés (1925. május 22-én) megadhatja azt a kontextust, hogy a költői én előző éjszakájáról vagy valós eseményekről szól a vers. Az időrendi megjelölés szintén technika, ami megtalálható más irodalmi művekben is.

Egyéb nemzetközi irodalmi kapcsolódási pontok közé tartozhatnak olyan versek, amelyekben a bezártság és a megőrülés motívuma jelenik meg, mint például Edgar Allan Poe Az uszító című elbeszélő költeményében. A magány és az idegösszeomlás témája átfedést mutathat Herman Melville Bartleby, a fogalmazó című művével is.

Összességében a vers számos irodalmi motívumot és technikát használ, amelyeket nem csak a magyar irodalomban találhatunk meg, hanem széleskörűen a világirodalomban is.

Dsida Jenő Éji látogatás című versét természettudományos szempontból elemezve több olyan elemet is találunk, amelyek összefüggésbe hozhatók a mai természettudomány legfrissebb felfedezéseivel.

Az első sorban Dsida a lélek börtönéről beszél, amely metaforikusan a személyiség, az emberi tudat jelképe lehet. Az utóbbi években a neurológia és a kognitív tudományok terén számos kutatás történt az emberi tudat és az agy kapcsolatáról. Például, a neuronhálózatok tanulmányozása és az agyi képalkotó eljárások segítségével megpróbálják feltárni az emberi gondolkodás és érzékelés mechanizmusait.

A második sorban a "posztok alvása" közvetlenül a börtönben tartózkodó emberek alvására utal. Az alvás és álmodás folyamatai az alvástudomány (somnológia) és az álomkutatás (oneirologia) terén intenzíven vizsgált témák. A kutatók azt próbálják megérteni, miért alszunk, milyen szerepet játszik az alvás az agy működésében és helyreállító folyamatokban, valamint hogyan kapcsolódik az álmodás a kreativitáshoz és a problémamegoldáshoz.

A harmadik és negyedik sorokban a szereplő kiabál és megőrülést emleget, amely a mentális problémákra és a pszichológiai kutatásokra utalhat. Az elmúlt években a neuropszichológia és a pszichiátria területén nagy előrelépéseket tettek a mentális betegségek, például a depresszió, a skizofrénia és a bipoláris zavarok megértésében. A neurokémiával és az agyi struktúrák tanulmányozásával próbálják feltárni ezeket a betegségeket és fejleszteni a hatékonyabb kezelési módszereket.

A vers utolsó sora, amely az időpontot jelöli, nincs közvetlen összefüggésben a mai természettudományos felfedezésekkel. Azonban érdemes megjegyezni, hogy a mai modern technológia lehetővé tette, hogy pontosan dátumozzuk a történelmi eseményeket és a művészeti alkotásokat, amelyek segíthetnek azonosítani és értelmezni a múlt részleteit.

Összességében Dsida Jenő Éji látogatás című verse több olyan elemet tartalmaz, amelyek különböző természettudományos területekkel kapcsolatosak. Ezek közé tartoznak az agykutatás, az alvástudomány, az álomkutatás, a neuropszichológia és a pszichiátria.

A vers elején a lélek börtönének leírása található, ami teológiai szempontból az ember lelkének bűnnel való megterheltségére és a megtérés lehetőségére utal. A nagy, sötét éjszaka pedig a bűn sötétségét szimbolizálja. Az alvó posztok arra utalnak, hogy az emberi természet hajlamos elzárkózni a spirituális ébredéstől.

A következő részben a "kezét tördelve kiabál" kép jelenik meg, ami megmutatja a lelkészt vagy a hívő embert, ahogy az aggodalmában és a kétségeiben imádkozik vagy kiált segítségért. Ez a kifejezés számos bibliai példát hozhatna fel, ahogy a próféták vagy Jézus is így imádkozott.

Az "Jobbra hat könyök, balra hat könyök" sorok talán a bűn és a megtérés közötti feszültségre utalnak. A börtönben tartott ember számára a könyöknél való tartózkodás kétoldali mozgása a vágyódást jelképezheti az igazság felé, miközben őrzi az egyensúlyt és a helyzetét a börtönben.

A "Megőrülök!" kiáltás pedig az ember lelkének kilátástalanságát és kétségbeesését fejezi ki, amikor úgy érzi, hogy nem talál kiutat a bűn és a szenvedés által teremtett helyzetéből.

A vers lezárása a "Kívül vijjog a szél" képpel talán a természet erejének és a felszabadultság lehetőségének a megjelenítése. A szél hangja, ami a börtön falai felett vijjog, utalhat a szabad életre és a szabadság vágyára, ami a lelkész vagy hívő ember számára a hit által elérhetővé válhat.

Bibliatudományi szempontból a versben megjelenő képek és szimbólumok sok bibliai témához kapcsolódhatnak. Fontos lehet megvizsgálni, hogy a "lélek börtönének" képe milyen hasonlóságot mutat a bibliai leírásokkal, amik a bűnről és az emberek bűnnel való befolyásolt állapotáról szólnak. A "kezét tördelve kiabál" kép pedig többek között Dávid imádságaira vagy Jézus Gecsemáné kertben tett imájára emlékeztethet.

A patrisztika nézőpontjából a bűn és megtérés témája nagyon fontos volt. A patrisztika időszakában a keresztény gondolkodók és teológusok fejlesztették ki a bűn eredetét és következményeit vizsgáló elméleteket. Az Éji látogatás versben megjelenő képek illeszkedhetnek ezekhez a megközelítésekhez az ember eredendő bűnbe süllyedésének és megtérésének a képzetével.

A scholasticának pedig a versben megjelenő aggodalom, kétség és kilátástalanság képei hasonlóak lehetnek a középkori skolasztikus teológiában vizsgált témákhoz. A skolasztikus teológia a hit és a tudomány közötti kapcsolatot kutatta, és sok esetben az emberi lélek mélységes kérdéseivel foglalkozott. Ez a vers az emberi léleknek az isteni gondviseléssel folytatott kapcsolatának képeit festi, ezért szorosan illeszkedhet a skolasztikus gondolkodáshoz.

Az így bemutatott teológiai elemzéshez más ötletek is hozzáférhetők lehetnek. Például az Albérics Juliánus Mester által bemutatott modern teológiai tartalommal is kapcsolódhat, amelyben a bűn és a megtérés kérdése még mindig fontos. A modern kontextusban a vers talán az emberi lélek belső konfliktusait, a kétségbeesést és a vágyat a megtérés, a változás és a szabadulás után, az emberi tapasztalatok és a hitfüggőség kontextusában lehet értelmezni.