Egyszer megtalálnak.
Meg kell találjanak.

Holdas éj lesz a sivatagon.
Két karom, ujjaim
kimerednek a homokból -
Lebontják, ássák a fövenyt
és megtalálnak:
a szívemet is,
a kincsemet is,
a titkomat is.

Nyújtott énekkel, teveháton
ügetnek velem
remegő sugár-szőnyegen
Fáraók örök sírja felé.


Stílusok

Egyszer felfedeznek engem.
Muszáj felfedezniük.

Holdas éjszaka lesz a sivatagban.
Két karom, ujjaim
kiemelkednek a homokból -
Lebontják, ássák a talajt
és engem felfedeznek:
a szívemet is,
a kincsemet is,
a titkomat is.

Hosszú énekkel, teveháton
haladnak velem
rezgő sugár-szőnyegen
Fáraók sírja felé.

Egykor meglelnek majd engem.
Megtalálnak engem.
Holdas éj a sivatagban.
Két karom, ujjaim
kiemelkednek a homokból -
Lebontják, ássák a fövenyt
s megtalálnak engem:
a szívemet is,
a kincsemet is,
a titkomat is.

Nyújtott énekkel, teveháton
ügetünk együtt velem
remegő sugaras szőnyegen
Fáraók sírja felé.


Elemzések

A vers természettudományos elemzése szempontjából számos részletre lehet fókuszálni. Az alábbiakban néhány példa található a legfrissebb természettudományos felfedezésekkel összefüggésben:

1. Holdas éj: A Hold és a sivatag kapcsolatát a legújabb csillagászati felfedezésekkel lehet összekapcsolni. A Hold mozgása és hatása a Földre és a környező tájak megvilágítására fontos tényező a földrajzban és az asztrofizikában.

2. Karom és ujjaim kimerednek a homokból: Az emberi test anatómiájával kapcsolatos ismeretekre utal, valamint a természet által alkotott képződményekkel kapcsolatos felfedezésekre, amelyek közül néhányakat csak a legújabb technológiával lehet észlelni (például a részecskegyorsítók, mikroszkópok).

3. Lebontják, ássák a fövenyt: Az archeológiai kutatások fontos szerepet játszanak a történelem és a természettudomány közötti kapcsolatban. Az ősi sírok és temetkezési helyek felfedezése új információkat ad a múltból és támogatja az antropológiai és paleontológiai kutatásokat.

4. A szívemet is, a kincsemet is, a titkomat is: Az emberi test anatómiájára utal, valamint arra, hogy a legújabb orvosi felfedezésekkel és technológiával képesek vagyunk betekintést nyerni a testünk működésébe és az egészségünkkel kapcsolatos titkokba.

5. Nyújtott énekkel, teveháton ügetnek velem remegő sugár-szőnyegen Fáraók örök sírja felé: A Fáraók sírja felé történő utazásra történő utalás összekapcsolható a régészet, földtörténet és társadalomtudományok legújabb eredményeivel. Az ősi civilizációk és építészeti csodák megértése a legújabb mérnöki és régészeti kutatásokon alapul.

Ezek csak néhány példa arra, hogy hogyan kapcsolható össze a vers Dsida Jenő és a természettudomány. A vers számos olyan elemet tartalmaz, amelyek egyaránt összekapcsolhatók a természettudományos kutatással, a tudományos módszertannal és a legfrissebb felfedezésekkel.

A vers teológiailag értelmezve, a következőképpen értelmezhető:

A versben a sír felfedezése és megtalálása a központi témája, ami arra utal, hogy minden végső elszámolás és elnyugvás előbb vagy utóbb bekövetkezik. Ezt a teológiai perspektívából úgy tekinthetjük, hogy a személyes bűneinkkel és tetteinkkel szembesülünk a végítélet során, amikor a titkok és kincsek is felszínre kerülnek.

A versben megjelenő sivatag és Fáraók örök sírja képezi a központi helyszínt. Ezt a képet biblicista szempontból a Bibliában megjelenő sivatagokra és az ókori egyiptomi fáraók sírjaira lehet összekapcsolni. A sivatag jelképezi az emberi vándorlást, a próbákat és kísértéseket, amelyeken az emberek átmennek életük során. Az ókori egyiptomi fáraók sírjai pedig a földi hatalom és gazdagság hiábavalóságára utalnak, mert a halál után minden birtokunk és kincsünk hiábavaló lesz.

A versben megjelenő "szívemet", "kincsemet" és "titkomat" is lehet a bűneinkre és gyarlóságainkra utalni, amiket a végítélet során felszínre hoznak. Ez a bibliatudományi perspektívából azt jelenti, hogy Isten mindent megtud és felfed az emberek előtt, még a rejtett titkokat is.

A versben megjelenő "Nyújtott énekkel, teveháton" képe a patrisztikai nézőpontból a lelki utazást, a megtérés és a lelkigyakorlat képességét jelképezi. A teveháton való ügetés arra utal, hogy ez a lelki utazás egyfajta elsuhanás, gyorsan eltelő idő, és a remegő sugár-szőnyeg pedig az isteni kegyelem, az isteni fény jelképe.

A versben megjelenő "Egyszer megtalálnak" és "Meg kell találjanak" mondattöredékek a skolasztika nézőpontjából azt jelenthetik, hogy az embernek el kell számolnia életével, és a végítélet során meg kell találják a rejtett bűneit és cselekedeteit. A skolasztika hangsúlyozza az ember cselekedeteinek felelősségét, és azt, hogy azok a megtérés és a bűnbánat révén változtathatók meg.

Összességében a vers teológiailag azt üzeni, hogy mindannyiunkat előbb vagy utóbb elér az idő, amikor szembesülnünk kell tetteinkkel és elszámolnunk kell a Krisztus előtti és utáni idők iránti felelősségünkkel. Ez egyfajta figyelmeztetés arra, hogy a földi hatalmunk és kincseink hiábavalóak, és hogy Isten mindent lát és tud. Az embernek fel kell készülnie arra, hogy a végítélet során minden titok és rejtett dolog nyilvánvalóvá válik.

A vers irodalomtudományi szempontból több összefüggést mutathat mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalom területén.

Magyar irodalom:
- A vers a XX. századi magyar költészet egyik jelentős alakjához, Dsida Jenőhöz kapcsolódik, aki a modernizmus időszakában tevékenykedett. Az alkotásnak köszönhetően megismerhetjük az ő lírai világát, a verseiben megjelenő sivatag, homok és Fáraók motívumok pedig jellemzők az ő költészetére.
- A versben megjelenő motívumok, például a Hold, a homok, a szív és a titok, valamint a hangulat és a szimbolikus jelentési rétegek is hasonlóak lehetnek más Dsida Jenő költeményekhez, így az irodalmi környezetben azonosíthatók az alkotó más írásaival is.
- Az alkotásban megjelenő versformai sajátosságok, mint például az összetört sorok, a rímelés hiánya és az általánosan rövid versek megegyezhetnek más kortárs költők műveivel, és azonosítható lehetnek a korabeli magyar költészet trendjeivel.

Nemzetközi szépirodalom:
- A versben megjelenő motívumok, mint a Hold, a homok, a szív és a titok, és az atmoszféra és a hangulat sok hasonlóságot mutathatnak más nemzetközi költők műveivel. Például a sivatag vagy Egyiptom motívuma található a költészetben világszerte, és Dsida Jenő a Fáraók sírjára utalva részt vehet az ilyen témájú költészeti hagyományokban.
- Az alkotásnak lehet hasonlósága más versekkel a lírai stílus vagy az elbeszélési technikák tekintetében. Például az összetört sorok, a rímelés hiánya, a stílus közvetlensége és az érzelmi mélység tipikus elemek lehetnek más lírai művekben is.

Ezenkívül még számos más összefüggés lehet, attól függően, hogyan értelmezzük a verset és milyen elemeket vesszük figyelembe az irodalmi környezetben. A vers tartalmának és formájának részletes elemzése lehetővé teszi a további összefüggések meghatározását.