Én már a századik emeletről
hajolok a világ fölé.
A csillagokban már semmi különöset
nem találok, szentimentálisan elmerengeni
nem tudok rajtuk. Idefent olyan
természetesek, olyanok, amilyenek.
A lentről láthatatlan óriások
meredt mosollyal néznek ablakomra,
s a mázsás titkok, amiket egymásnak
hajigálnak, előttem suhognak el,
mint a bogarak.
Ilyen magasban többnyire napsütött
tisztásokra gondol az ember, mélyen folydogáló
kicsi patakokra.
Lányokra, akiket megcsókolt.
Kunyhókra, ahová visszavágyik.

1927


Elemzések

A vers irodalomtudományi szempontból több összefüggést mutat mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalom területén. Elsőként érdemes kiemelni a szimbolikus jelentést a versben, amely a magasban tartózkodás és a lebegő, szabadon áramló érzelmek közötti kapcsolatot tükrözi. Ez egy olyan motívum, amely a romantikus irodalomban is jelen van, például Percy Bysshe Shelley műveiben, ahol a magasban lebegés szabadságot és szellemi emelkedettséget jelképez. A versben megjelenő csillagok és a magasban látott táj is hasonlóan romantikus jelentéssel bír, ahol a természet és a természeti elemek a lírai én számára spirituális erőt jelentenek.

A versben van egy kontraszt is az óriások és a bogarak között, amelyek az ablak előtt jelennek meg. Ez az ellentét a mesékből ismert hatalmas lények és a kis, jelentéktelen rovarok között megjelenő feszültséget és konfliktust hangsúlyozza. Ez a motívum az abszurd irodalomban, például Franz Kafka műveiben is visszaköszön, ahol a protagonistának abszurd, rejtélyes és hatalmas erőkkel kell megküzdenie.

A versben a napsütött tisztásokra, kicsi patakokra és a visszavágyásra való utalás az idillikus, természeti táj szépségét és vonzalmát jelzi. Ez egy tipikusan romantikus motívum, amely számos lírai műben megjelenik, például Samuel Taylor Coleridge műveiben. Az idillikus természeti tájjal a lírai én vágyakozását és a szeretet iránti érzéseit fejezi ki.

A versben megjelenő lányok és a megcsókolt szerelem utal a szeretet és az érzelmek témájára is. Ez egy olyan motívum, amely a lírai irodalomban és a romantikus művekben is gyakran előfordul. Például William Shakespeare és Johann Wolfgang von Goethe műveiben is megtalálhatóak ilyen szerelmi történetek és a szeretet szimbolikus megjelenítése.

Összességében a vers irodalomtudományi szempontból jelentős kapcsolatokat mutat mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalomban. Az emelkedettség, a spirituális erők, a kontrasztok, az idillikus táj és a szerelmi témák mind olyan elemek, amelyek megtalálhatóak más lírai és romantikus művekben is.

Dsida Jenő Ilyen magasban című versében a teológiai szempontok az ember és a transzcendencia közötti kapcsolatra összpontosítanak. A következőkben bemutatom, hogy hogyan lehet ezt a verset értelmezni a bibliatudomány, patrisztika és skolasztika szempontjából.

A bibliatudomány megközelítése során a versben található képek és gondolatok összekapcsolódhatnak a teremtés, az emberi lét és Isten közötti kapcsolattal. Az emeletekről való letekintés a világra való magasabb rálátást jelentheti, ami arra utal, hogy az ember szemlélője az egész teremtésnek és az isteni gondviselésnek. A csillagokban való csalódottság és a földi dolgok iránti természetes vágy az ember és Isten közötti kapcsolat hiányának érzetét fejezheti ki. Az óriások és a titkok szimbolizálhatják Isten hatalmát és misztériumait, amelyek az ember előtt rejtve maradnak. A napsütött tisztások és a kicsi patakok lehetnek Isten jóságának és kegyelmének jelképei, amelyekre az ember vágyik.

A patrisztika szemszögéből a vers azt a gondolatot kifejezheti, hogy az emberi lélek természetében benne rejlik az isteni vonzódás és az Istenhez való vágy. Az emeletekről való letekintés és a csillagok elkerülése arra utalhat, hogy az embernek az immanens valóságot kell felülírnia, és el kell jutnia a transzcendens valóságokhoz, amelyek meghaladják a tapasztalat világát. Az óriások és a titkok jelenléte az ember előtt arra hívhatja fel a figyelmet, hogy az isteni misztériumokat meg kell érteni és mélyrehatóan meg kell vizsgálni ahhoz, hogy közelebb kerüljünk Istenhez. A lányok és a kunyhók képei pedig az emberi vágyat és a földi boldogságot jelképezhetik, amelyet a transzcendens valóságban kölcsönösen megtalálhat az ember és az Isten.

A skolasztika szemléletmód szerint a versben megjelenő gondolatok és képek arra utalhatnak, hogy az ember képes felismerni és értelmezni a világi dolgok mögött rejlő isteni rendet és célt. Az emeletekről való rálátás a világra és a csillagok túlvilági vonzása az ember elméjét és szellemét arra hívhatja fel, hogy a tapasztalat világi valóságát meghaladó fogalmakban és elvekben gondolkodjon. Az óriások és a titkok, amelyek elszállnak előtte, a személyes és filozófiai bölcsek elgondolásaik és tevékenységeik során felmerülő gondolatok lehetnek. A napsütött tisztások és a kicsi patakok az ember és az isteni rend közvetlen tapasztalatának lehetőségét jelenthetik, amely a hit és az értelmi megértés kombinációja során nyílik meg.

Összességében, a vers teológiai értelmezése azt mutatja, hogy az ember és az isteni közötti kapcsolat és vágy egy központi téma a költeményben. A bibliatudomány, patrisztika és skolasztika nézőpontjaival vizsgálva a vers képeit és gondolatait, különböző aspektusai nyílnak meg az ember és a transzcendencia közötti kapcsolat leírásának és megértésének.

A versben található elemek számos természettudományos szempontból is érdekesek és összefüggésbe hozhatók a mai legfrissebb felfedezésekkel.

Először is, a századik emeletről való hajolás arra utalhat, hogy a költő magas épületben vagy akár felhőkarcolóban tartózkodik. Ez a megemelkedett kilátás a világ fölött lehetőséget ad a távoli területek, például hegyek vagy komplett tájak megfigyelésére. A mai technológia segítségével az ember már akár a világűrből is képes számos természeti jelenséget megfigyelni és tanulmányozni, amivel összekapcsolható a versben megjelenő látvány.

A csillagok is fontos szerepet játszanak a versben. Bár a költő szentimentálisan nem tud elmerengeni rajtuk, egyértelmű utalás van arra, hogy a csillagok ma már nem jelentenek újdonságot. A mai asztrofizika és űrkutatás azonban egyre többet fed fel a csillagokról és a világegyetemről, így a versekben ábrázolt csillagos égbolt tanulmányozása és megértése ma már olyan friss felfedezésekkel kapcsolatos lehet, amik korábban lehetetlenek voltak.

A lentről láthatatlan óriások utalhatnak olyan különleges élőlényekre, amelyekre a természettudomány még nem talált magyarázatot vagy még nem fedezte fel őket. Az óriások "meredt mosollyal" néznek az ablakra, amely arra utalhat, hogy ezek az élőlények a mai tudományos ismeretek szerint nem léteznek, de lehet, hogy a költő az ember fölötti lényeket és bolygónkon található ismeretlen fajokat próbált megjeleníteni.

A mázsás titkok, amiket egymásnak hajigálnak és a bogarakhoz hasonlítanak, egyértelmű utalások lehetnek a természettudományban felfedezett mikroorganizmusokra és azok közötti kölcsönhatásokra. A mikrobiológia és a mikroorganizmusok tanulmányozása napjainkban kiemelkedően fontos, mivel ezek az apró élőlények hatalmas hatással vannak az élővilágra és a környezetre.

A versben említett napsütött tisztások és kicsi folydogáló patakok arra utalhatnak, hogy a költő természetközeli élményekre vágyik. Napjainkban is sokan választják a természetben való kirándulást és a környezetvédelmet, ami érthető, hiszen a természet tanulmányozása és megóvása kulcsfontosságú a fenntartható jövő szempontjából.

Végül, a lányok és a kunyhók, amikre a költő visszavágyik, az emberi érzelmek és az otthont jelentő természeti környezet összekapcsolása lehet. Az ember mindig is vonzódott a természethez és a saját környezetéhez, és a mai pszichológiai kutatások is rámutatnak az emberi élmények és az érzelmek fontosságára az emberi boldogság és jólét szempontjából.

Összességében, a vers számos elemet tartalmaz, amik összefüggésbe hozhatók a mai természettudományos felfedezésekkel és a természeti környezetünkkel. A csillagok, az óriások, a titkok és a mikroorganizmusok mind olyan témák, amelyek a mai tudományos kutatások alapján is izgalmasak és érdekesek. A természetközeli élmények és az emberi érzelmek is fontos szerepet játszanak az emberi boldogság és jólét megértésében és kutatásában.