Tanultátok-e a számokat?

Bizony számok az emberek is,
Mintha sok 1-es volna az irkában.
Hanem ezek maguk számolódnak
És csudálkozik módfölött az irka,
Hogy mindegyik csak magára gondol,
Különb akar lenni a többinél
S oktalanul külön hatványozódik,
Pedig csinálhatja a végtelenségig,
Az 1 ilyformán mindig 1 marad
És nem szoroz az 1 és nem is oszt.

Vegyetek erőt magatokon
És legelőször is
A legegyszerűbb dologhoz lássatok -
Adódjatok össze,
Hogy roppant módon felnövekedvén,
Az Istent is, aki végtelenség,
Valahogyan megközelítsétek.

1923 ősze [?]


Elemzések

A vers szerkezet és forma szempontjából a következők figyelhetők meg:

- A vers címe "A számokról", ami egyértelműen utal a vers központi témájára. Ezzel a címmel József Attila rögtön bevezeti a verse központi témáját és motivációját.

- A vers felépítése három versszakból áll, amelyek mindegyike tartalmaz egy rövid bevezető sort, majd több szakaszt.

- A vers ritmusa és hangvétele könnyed, egyszerű nyelvezetű. Nincsenek bonyolult metaforák vagy képek, helyette könnyen érthető szavak és kifejezések dominálnak.

- A rímképlet szabályos: AABB. Ez a rímképlet és a ritmus segít a vers könnyebb befogadásában és emlékezetben tartásában.

Az irodalomtörténeti összefüggések terén a következőket lehet megfigyelni:

- A verset József Attila kifejező lírai stílusa és filozófiai szemlélete jellemzi, amely a kortárs magyar líra egyik meghatározó vonása volt. József Attila a modernista időszakban alkotott, és költészetében gyakran foglalkozott a társadalmi és politikai problémákkal. Ez a vers is megjeleníti ezt a szemléletet, hiszen a számok metaforájaként az emberek közti társadalmi hierarchiát és versengést ábrázolja.

- A versnek nincs közvetlen kapcsolata nemzetközi szépirodalmi művekkel, de a modernista irányzatokhoz, mint például a szimbolizmus vagy a futurizmus, kapcsolódik. A könnyed, egyszerű nyelvezet és a témaválasztás a modernista költészet jellemzője, amelynek kiemelt képviselői többek között T. S. Eliot és Guillaume Apollinaire voltak.

- Az irodalmi szerkezet terén a versben a monolitikus felépítés figyelhető meg, ahol egymás után következnek az állítások és a részek. Nincs hagyományosan felépített bevezetés, bonyodalom és végkifejlet. Ehelyett a vers egyszerűen kifejti a központi gondolatot, majd lezárja a témát.

- A verse előadásmódja a 20. századi költészet jellemzője. Az egyszerűség, a közérthetőség és a konkretitás hangsúlyozása a modernista líra egyik jellegzetessége volt.

József Attila "A számokról" című versében a számokat és a matematika alapvető fogalmait használja, hogy filozófiai és vallásos gondolatokat fejezzen ki. Annak ellenére, hogy a vers 1923-ban íródott, számos kapcsolatot találhatunk a mai természettudományos felfedezésekkel és elméletekkel.

A vers elején József Attila azt állítja, hogy a számok nem csupán absztrakt fogalmak, hanem olyan entitások, amelyek gondolkodni, érezni és cselekedni képesek. Ez a gondolat hasonlít a modern fizikában is felmerülő spekulációkhoz, miszerint az alapvető részecskék és objektumok (például az elektronok vagy az egyszerű rudak) tudattal rendelkezhetnek.

A versben említett 1-esek és hatványozás szintén érdekes kapcsolatot mutatnak a természettudományhoz. A modern matematikai elméletekben és az idősebb felfedezésekben az egyesek és a hatványozások olyan alapvető fontosságú konstrukciók, amelyek kulcsfontosságúak az algebra, a számelmélet és a geometria terén. Emellett a számok hatványozása kapcsolatban van a molekuláris biológiával is, ahol gyakran használják az exponenciális függvényeket a sűrűségmodellezésben vagy a populáció-növekedési modellekben.

József Attila azt is hangsúlyozza, hogy a számok összeadódhatnak és nagyobbá válhatnak. Ez utalhat az ún. emergens jelenségekre a természettudományban, amikor bonyolult rendszerekben a sok egyszerűbb elemből álló elemek viselkedése és kölcsönhatása új és váratlan tulajdonságokat eredményez. Ez a gondolat szorosan kapcsolódik a káoszelmélethez és a komplex rendszerek tudományához.

Végül, a vers befejezésében József Attila arra buzdít minket, hogy igyekezzünk elérni a végtelenséget, és megközelítsük az Istent. Ez a gondolatmorzsák valami olyasmire utalhatnak, mint a modern kozmológia és az univerzum terjedése, ahol az emberi gondolkodás a végtelen és a véges közötti kapcsolatra törekszik. Ugyanakkor az isteni fogalmak és az absztrakt matematika gyakran találkoznak a modern fizikai és csillagászati kutatásokban, például a String elméletben vagy a múlt és a jelen univerzumának mélyebb megértése során.

Összességében József Attila "A számokról" című verse számos kapcsolódási pontot mutat a mai természettudományos felfedezésekkel és elméletekkel. A vers az emberi gondolkodás és az absztrakt matematika mélyebb kérdéseire utal, miközben a modern fizika, biológia és matematika fejleményeit is felhasználva magyarázza meg ezeket a gondolatokat.

A vers teológiai szempontból több érdekességet is tartalmaz. Először is, a vers elején József Attila azt állítja, hogy a számok is emberek, tehát egyfajta személyes lényekként kezeli őket. Ez a gondolat összefüggésben van a bibliatudománnyal, amelyben az emberek is Isten képmására teremtett lényekként vannak kezelve, tehát van egyfajta kapcsolat rendelkezünk Istenhez.

A vers második részében József Attila utal arra, hogy minden szám különbözik a többitől és magára koncentrál. Ez összefüggésben áll a patrisztika nézőpontjával, amelyben az embert arra ösztönzik, hogy saját egyediségét és különbözőségét tartsa szem előtt, és hogy a saját valójában találja meg Isten nyomát.

A vers harmadik részében József Attila azt mondja, hogy az 1 mindig 1 marad, és nem szorozódik vagy osztódik. Ez a gondolat összefüggésben áll a skolasztika nézőpontjával, amelyben az egység és a változatlanság koncepciója fontos szerepet játszik. Az 1 egyfajta szimbólum lehet az isteni egységre és változatlanságra, amelyet a skolasztika hangsúlyoz.

A vers utolsó része arra buzdítja az embereket, hogy erősítsék meg önmagukat és próbálkozzanak meg annak a megközelítésével, hogy megértsék az Istent, aki végtelenség. Ez összefüggésben áll a teológiai gondolkodással és az emberi kapcsolat megteremtésével Istennel.

Ezen kívül a vers a számok és az Istenség közötti kapcsolatot hangsúlyozza, és arra utal, hogy a számok tanulása és megértése segíthet az embernek közelebb kerülni az Istenséghez. A versben az 1-es szám különös hangsúlyt kap, ami szimbolikus lehet az isteni egységre és a mindenhatóságra.

Összességében a vers teológiai szempontból több réteget és összefüggést tartalmaz a bibliatudomány, patrisztika és skolasztika nézőpontjaira is. A számok és az emberi kapcsolataikon keresztül a vers arról szól, hogyan tud az ember közelebb kerülni az Istenséghez és megérteni annak végtelenségét.