Hol van az a kis ház, hol kevesen járnak?
És ahol szeretnek, és csak reám várnak,
És csak reám várnak.

Merrefelé menjek? Balra-e vagy jobbra?
Fönn csillagok vannak, fölnézek azokra,
Fénylő csillagokra.

Merre nincs csillagfény - arra fogok menni,
Ott fognak igazán engemet szeretni,
Igazán szeretni.

1921. szept. 24.


Elemzések

József Attila "Bolyongok" című versét irodalomtudományi szempontból lehet elemzni. Mint minden költői alkotás, ez a vers is számos összefüggésbe helyezhető mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalmi hagyományokkal.

Magyar irodalom:
- József Attila a 20. századi magyar irodalom egyik legkiemelkedőbb költője. Az ő verseit végigkíséri a társadalomkritika és az elidegenedés témája. Ennek megfelelően a "Bolyongok" is a magány, az elveszettség és a keresés motívumait dolgozza fel.
- A versben megjelenő kérdő mondatoknak költői hatásuk van, melyekkel a költő bizonytalanságot, zavarba ejtést és a saját helyének megtalálására való törekvést fejezi ki.
- A metaforák, például a "Fönn csillagok vannak", az "engemet szeretni" kifejezések további szépirodalmi eszközök, amik az érzelmek mélységét és a költő belső világát jelenítik meg.
- A vers formailag egy ritmikusabb szabadversek közé tartozik, ami József Attila költészetére jellemző.

Nemzetközi szépirodalom:
- József Attila költészete az 1900-as évek modernista irányzatait követi. A modernizmusra jellemző az egyéni lét élményének és a városi, ipari kor elidegenítő hatásának kifejezése. Ezt a költemény is megtestesíti.
- A versben a költő a világegyetemhez fordul, ahogy a romantikus költők is tették. Ez összeköti József Attila versét a romantika hagyományaival.
- József Attila szereplése a magyar irodalmi kánonban nemzetközi kapcsolatokra ad lehetőséget. A modernizmusnak és a társadalomkritikának azonban általános hatása van a nemzetközi szépirodalomban. Ezért a "Bolyongok" is illeszkedik az ebben a korszakban született versbe világtörténeti összefüggésekhez.

Összefoglalva, a "Bolyongok" versének irodalomtudományi analízise során fontos hangsúlyozni a 20. századi magyar irodalom társadalomkritikai és az elidegenedés témáit. Ugyanakkor a magyar költészet hagyományai mellett a nemzetközi modernista irányzatokat és az egyéni élmények megjelenítését is érdemes figyelembe venni.

Ez a József Attila vers egyéni érzelmekről és vágyakról szól, így elsőre nehéz kapcsolatot találni a mai természettudomány legfrissebb felfedezéseivel. Azonban, ha közelebbről szemléljük a verset, találhatunk olyan elemeket, amiket a természettudományos ismeretekkel össze lehet kapcsolni.

Az első sorban a "hol kevesen járnak" kifejezés arra utalhat, hogy a szerző egy olyan helyet keres, ahol kevés ember van jelen. A mai világban a túlnépesedés egyik fontos probléma, és a természettudomány számos kutatást végez az emberi közösségek és az élőhelyek közötti kapcsolatokra vonatkozóan. Az ökológiai tanulmányok és a biológiai kutatások arra irányulnak, hogy megértsük, hogyan befolyásolja az emberi jelenlét, illetve az emberi tevékenység a különböző élőlények populációit és a természetes ökoszisztémák működését.

A második részben felmerül a "csillagok" és a "csillagfény" kérdése. A csillagok az univerzumon belüli távoli fényforrások, és az asztrofizika és az asztrológia területén a csillagokkal és az űrrel kapcsolatos kutatások folynak. Az emberek mindig is csodálattal és érdeklődéssel figyelték a csillagokat, és a modern űrkutatás lehetővé tette, hogy közelebb kerüljünk a világűr megismeréséhez. Az űrkutatásnak köszönhetően új felfedezések történnek a csillagok, a galaxisok és az univerzum keletkezésével kapcsolatban.

Végül, a "szeretet" és "szeretni" szavak a versben olyan emberi érzelmeket jelölnek, amelyeknek a neurobiológia, a pszichológia és a szociológia is foglalkozik. Az emberi szeretet és kapcsolatteremtés különböző aspektusait kutatják a tudósok, és sokat tanultunk az agy működéséről és a kötődés biokémiai mechanizmusairól. A természettudományos kutatások segítenek megérteni, hogyan alakulnak ki és működnek az emberi érzelmek és kapcsolatok.

Összességében tehát ez a József Attila vers első ránézésre nem kapcsolódik közvetlenül a természettudományos kutatások legújabb eredményeihez. Azonban, ha jobban megvizsgáljuk, találhatunk olyan témákat, amelyekhez kapcsolódóan a mai természettudomány friss felfedezéseit fel lehet vetni.

A vers tartalmilag egy magányos és bolyongó lélek hangulatát tükrözi. Teológiai szempontból több értelmezési lehetőség is adódik.

Bibliatudomány nézőpontjából a vers magában hordozhatja az emberi kapcsolatok hiányának és bizonytalanságának problémáját. Az első sorban szereplő "kis ház", amelyben "kevesen járnak", lehet egy utalás az istenkapcsolat hiányára vagy megingására. A "hol szeretnek, és csak reám várnak" mondat azt sugallhatja, hogy az emberi kapcsolatokban található valamiféle bizalom és melegség, amelyet az ember vágyik tapasztalni. A "hol kevesen járnak" utalhat arra, hogy az isteni szeretet ritka és nehezen elérhető.

Patrisztika szempontjából a versben megjelenő magány és bolyongás az emberi lélek életében megélt kísértésekkel is összefügghet. Az emberi szívben és elmében kétélű érzések kavarognak, melyek Isten irányába vagy tőle távolítják el az embert. A "merrefelé menjek" kérdés az emberi döntést és választás alapvető kérdését vetítheti előtérbe. A "fönn csillagok vannak" sor az isteni irányultságot és az égi vágyakozást jelentheti, míg a "merre nincs csillagfény" mondat az Isten iránti hűség hiányát és a megkísértésekkel teli világba történő elmozdulást jelezheti.

Skolasztika nézőpontjából a versben megjelenő "hol van az a kis ház, hol kevesen járnak" kérdés lehet az igazság és a hit problémáját feszegető kérdés. A "hol szeretnek, és csak reám várnak" mondat az Isten szeretetét jelentheti, melyhez az ember vágyik, de amely könnyen kétségek által megzavarható. Az "ott fognak igazán engemet szeretni" sor pedig azt sugallhatja, hogy az igazi szeretet és boldogság csak az Isten által adott irántunk való szeretetben található meg.

A versben általánosabb teológiai eszmék is észlelhetők, mint például az emberi kapcsolatok jelentősége, az isteni irányultság és vágyakozás, az emberi döntések és választások fontossága, valamint az igazság és hit problémája.

Az adott időben élt József Attila világnézetét is figyelembe véve, a vers az Istenkeresés és az emberi kapcsolatok közötti dilemmákat és feszültségeket tükrözi. Jelen van benne a magány és a bizonytalanság érzése, de a szeretet és boldogság iránti vágy is. A vers végén található dátum azt sugallhatja, hogy az érzéseket és gondolatokat egy adott időszakban élő József Attila írta le, amikor ezek a problémák és kérdések foglalkoztatták.

Egyéb ötletként az alkotásban megjelenő "merrefelé menjek?" és "merre nincs csillagfény" kérdések arra utalhatnak, hogy az ember a saját belső világán keresztül próbálja megtalálni a kapcsolatot és utat Istennel. A "hol van az a kis ház" és a "hol kevesen járnak" kérdés pedig az emberi közösség vágyát jelzi, amely az isteni irányultsághoz vezet. A versben megtalálható kérdések, dilemmák és vágyak többszörösen értelmezhetőek, és számos teológiai megközelítési módot kínálnak.