Ha nem szorítsz úgy kebeledbe,
mint egyetlen tulajdonod,
engem, míg álmodol nevetve,
szétkapkodnak a tolvajok
s majd sírva dőlsz a kerevetre:
mily árva s mily bolond vagyok!

Ha minden percben nem kecsegtetsz,
hogy boldog vagy, mert nekem élsz,
görnyedő árnyadnak fecseghetsz,
hogy gyötör a magány s a félsz.
Nem lesz cérna a szerelmedhez,
ha úgy kifoszlik, mint a férc.

Ha nem ölelsz, falsz, engem vernek
a fák, a hegyek, a habok.
Én úgy szeretlek, mint a gyermek
s épp olyan kegyetlen vagyok:
hol fényben fürdesz, azt a termet
elsötétítem - meghalok.

1937 tavasza - nyara


Elemzések

József Attila versének természettudományos elemzése fontos szempontokat hoz felszínre a mai természettudományos kutatásokkal kapcsolatban.

A vers első szakasza a tulajdon és az érzelmi kötődés közötti kapcsolatot hangsúlyozza. A tulajdonunk fontos nekünk, hiszen azt védjük, és ahhoz ragaszkodunk. Ezt a mai természettudományban az általános tulajdonjogra, illetve a fenntarthatóságra is vonatkoztathatjuk. Az embereknek egyre fontosabbá válik a bolygó védelme és az erőforrások fenntartható használata.

A második szakasz a boldogság és az érzelmi támasz közötti kapcsolatra összpontosít. A természettudományok és a pszichológia területe napjainkban egyre inkább kezdik felfedezni az érzelmi jólét és a boldogság közötti kapcsolatot. Az emberek boldogsága erőteljesen befolyásolható az állandó szeretetteljes és támogató kapcsolatok által.

A harmadik szakasz pedig egyfajta dualitást mutat be a szeretet és a kegyetlenség között. A természettudományok táplálkozástanán, takarmányozástanán és az életmódváltáson keresztül egyre nagyobb figyelmet fordítanak arra, hogyan illeszkedhet az ember a természethez és azzal együtt élhet.

A vers záró része a költői kép alkalmazásával a természet erejével és hatásával foglalkozik. A természettudományban az erők és a hatások tanulmányozása, például az erők közötti kölcsönhatások és a természeti jelenségek vizsgálata, az egyik legfontosabb kutatási terület.

Összességében az "Ha nem szorítsz..." című vers természettudományos szempontból olyan témákkal foglalkozik, amelyek a mai természettudományos kutatásokkal összefüggésbe hozhatók, például az általános tulajdonjog, a fenntarthatóság, az érzelmi jólét és a természeti erők.

A vers teológiai értelmezése számos lehetőséget kínál. A költő által megfogalmazott képek és érzelmek segíthetnek betekintést nyerni a hite több aspektusába.

Bibliatudományi szempontból a vers kapcsolódhat az Ó- és Újszövetségben megtalálható szeretet és hűség témáihoz. A vers korai időszakában az Újszövetségből való idézetek erősen befolyásolták József Attila gondolkodását, és ezek az idézetek megjelenhetnek ebben a versben is. Például, amikor a költeményben az 'árvának' és a 'bolondnak' nevezi magát, az evangéliumokban szereplő kiszolgáltatottak és alázatosak képzetét idézi.

A patrisztikus teológia perspektívájából a vers kifejezheti a lélek életérzéseinek súlyát és a személyes kapcsolatok fontosságát. A versben megjelenő képek, mint például a tolvajok, a magány és a félelem, felidézhetik az emberi élet és a hit küzdelmeit. Ebben az értelemben a vers azt sugallja, hogy a hit és a szeretet hiánya fájdalmat és veszteséget okozhat.

A skolasztika perspektívája mentén a versben megjelenő ellentmondások és feszültségek megvilágíthatják a két világ közötti ellentmondásokat. A versben a boldogság és a fájdalom, a szépség és a sötétség együtt létezik. Ez az ellentmondás a skolasztikus teológia alapvető dilemmáit, mint a teremtett világ és a bűn jelenlétét, a mindentudó Isten jóvoltát és a gonoszt, valamint a szabad akarat és a sors kérdéseit, tükrözheti.

Azonban a vers további teológiai és filozófiai szempontból is értelmezhető. Például a költő által bemutatott szerelmi kapcsolat és az abban rejlő szenvedés a szerelem metafizikájára utalhat. Az örökkévalóság és az idő közötti kontrasztok, valamint a halál és az élet motívumai a lélek és test kapcsolatát feszegetik.

A vers tehát számos nézőpontból elemzhető teológiai szempontból. A bibliatudomány, patrisztika és skolasztika szempontjai mellett egyéb filozófiai és szellemi hagyományok is befolyásolhatják az értelmezést.

A vers a magyar és nemzetközi szépirodalomban is lehetőséget nyújt számos értelmezői perspektíva számára. Az alábbiakban néhány lehetséges összefüggést említünk.

- József Attila művei a magyar modernizmus egyik legfontosabb képviselői közé tartoznak. A költő személyes érzékenységével, társadalmi kommentárjaival és kísérletezéssel ismerős téma a magyar irodalomban. A versben megjelenő intenzív érzelmi térátadás, az érzékenység, a magányosság és a szerelem motívumának jelenléte mind a modernizmusra jellemző elemek.

- A költői nyelvezet és képiség az európai avantgárd költészeti irányzatokkal is összevethető. A lírai én az érzelmeinek erőteljes kifejezésére törekszik a szókincs és a képek intenzív használatával. Az absztrakció, a szimbolikus kifejezések és az ellentétes képek gyakoriak a versben, amelyek a szürrealizmusra, a dadaizmusra és más kortárs európai irányzatokra utalhatnak.

- Szépirodalmi összefüggések során érdemes vizsgálni József Attila verseinek hatását más magyar költőkre és írókra. Például Kosztolányi Dezső és Móricz Zsigmond, a korabeli írók és kritikusok is értékelték József Attila műveit, és hangot adtak az irodalmi hatásának. Nyugati hatások is felfedezhetők a versben, például az expressionizmus és a szürrealizmus.

- Az idő és a tér fontosak lehetnek az értelmezésben. A vers időben meghatározott, 1937 tavaszán és nyarán íródott. Ez a kronológiai háttér segíthet a költő pszichológiai állapotának és inspirációinak megértésében. A tér is fontos lehet, a versben megjelenő képek és helyszínek hatással lehetnek a hatásra, például a természet, a szoba vagy a fájdalom által létrehozott sötétség.

- A szerelem, az érzelmek és a kapcsolatok témaköre fontos szerepet játszik a nemzetközi lírában is. József Attila versei az univerzális érzelmekről és emberi kapcsolatokról szólnak, amelyeket más kultúrákban is könnyen azonosíthatunk. Az összeszerelhetőség, a magányosság és a szerelem motívumai a világ minden táján megtalálhatók a lírában.