1

Az éjjel hazafelé mentem,
éreztem, bársony nesz inog,
a szellőzködő, lágy melegben
tapsikolnak a jázminok,

nagy, álmos dzsungel volt a lelkem
s háltak az uccán. Rám csapott,
amiből eszméltem, nyelvem
származik s táplálkozni fog,

a közösség, amely e részeg
ölbecsaló anyatermészet
férfitársaként él, komor

munkahelyeken káromkodva,
vagy itt töpreng az éj nagy odva
mélyén: a nemzeti nyomor.

2

Ezernyi fajta népbetegség,
szapora csecsemőhalál,
árvaság, korai öregség,
elmebaj, egyke és sivár

bűn, öngyilkosság, lelki restség,
mely, hitetlen, csodára vár,
nem elegendő, hogy kitessék:
föl kéne szabadulni már!

S a hozzáértő dolgozó
nép gyülekezetében
hányni-vetni meg száz bajunk.

Az erőszak bűvöletében
mint bánja sor törvényhozó,
hogy mint pusztul el szép fajunk!

3

A földesúr, akinek sérvig
emeltek tönköt, gabonát,
csákányosokkal puszta tért nyit,
szétveret falut és tanyát.

S a gondra bátor, okos férfit,
ki védte menthetlen honát,
mint állatot terelni értik,
hogy válasszon bölcs honatyát.

Cicáznak a szép csendőrtollak,
mosolyognak és szavatolnak,
megírják, ki lesz a követ,

hisz "nyiltan" dönt, ki ezer éve
magával kötve mint a kéve,
sunyít vagy parancsot követ.

4

Sok urunk nem volt rest, se kába,
birtokát óvni ellenünk
s kitántorgott Amerikába
másfél millió emberünk.

Szíve szorult, rezgett a lába,
acsargó habon tovatűnt,
emlékezően és okádva,
mint aki borba fojt be bűnt.

Volt, aki úgy vélte, kolomp szól
s társa, ki tudta, ily bolondtól
pénzt eztán se lát a család.

Multunk mind össze van torlódva
s mint szorongó kivándorlókra,
ránk is úgy vár az új világ.

5

A munkásnak nem több a bére,
mint amit maga kicsikart,
levesre telik és kenyérre
s fröccsre, hogy csináljon ricsajt.

Az ország nem kérdi, mivégre
engedik meggyűlni a bajt
s mért nem a munkás védelmére
gyámolítják a gyáripart.

Szövőlány cukros ételekről
álmodik, nem tud kartelekről.
S ha szombaton kezébe nyomják

a pénzt s a büntetést levonják:
kuncog a krajcár: ennyiért
dolgoztál, nem épp semmiért.

6

Retteg a szegénytől a gazdag
s a gazdagtól fél a szegény.
Fortélyos félelem igazgat
minket s nem csalóka remény.

Nem adna jogot a parasztnak,
ki rág a paraszt kenyerén
s a summás sárgul, mint az asztag,
de követelni nem serény.

Ezer esztendő távolából,
hátán kis batyuval, kilábol
a népségből a nép fia.

Hol lehet altiszt, azt kutatja,
holott a sírt, hol nyugszik atyja,
kellene megbotoznia.

7

S mégis, magyarnak számkivetve,
lelkem sikoltva megriad -
édes Hazám, fogadj szivedbe,
hadd legyek hűséges fiad!

Totyogjon, aki buksi medve
láncon - nekem ezt nem szabad!
Költő vagyok - szólj ügyészedre,
ki ne tépje a tollamat!

Adtál földmívest a tengernek,
adj emberséget az embernek.
Adj magyarságot a magyarnak,

hogy mi ne legyünk német gyarmat.
Hadd írjak szépet, jót - nekem
add meg boldogabb énekem!

1937. máj.


Elemzések

A vers számos fontos témát érint az irodalomtudomány szempontjából. Először is, József Attila Hazám című verse a korai 20. századi magyar irodalom klasszikusai közé tartozik. Versében a lírai én kifejezi saját hazafias érzéseit és aggodalmait a magyar társadalom állapotáról. Azonban a verse nemcsak a magyar irodalomban található hozzáfűznivalókat rejt, hanem kapcsolódik a nemzetközi irodalomhoz is.

Egyik, az irodalomtudomány szempontjából érdekes összefüggés az a vers körülötti társadalmi és politikai kontextus, amelyben József Attila élt és alkotott. A versekben megjelenő társadalmi problémák és a politikai feszültség témái olyan nemzetközi esztétikai irányzatokra utalnak, mint a szocialista realizmus vagy a proletár irodalom.

Ezen kívül, a magyar irodalomban József Attila a modernizmus egyik legfontosabb alakja, és a verseiben gyakran megjelennek modernista stílusjegyek, mint például a szimbolizmus vagy a kozmikus látomás. Tehát a Hazám verse az utóbbihoz kapcsolódva a modernista irodalom szélesebb nemzetközi kontextusába helyezhető.

A versek tartalma és stílusa szintén kapcsolódik a nemzetközi szépirodalomhoz. Az általa tárgyalt témák, mint az osztálykülönbségek, a politikai elnyomás, a társadalmi igazságtalanság, az egyéni és a kollektív identitás, az emberi szenvedés és a kirekesztettség mind olyan témákat érintenek, amelyek világszerte jelen vannak a irodalomban. Emellett, a versekben felvetett kérdések és problémák az irodalmi kánonban is helyet kapnak, és sok más nemzetközi irodalmi műben is megjelennek.

Összességében József Attila Hazám című verse figyelemre méltó irodalmi mű, amelyben számos lehetséges kötődés és összefüggés található mind a magyar, mind a nemzetközi irodalomban. A verse a modernista irodalom, a szocialista realizmus és más nemzetközi irodalmi irányzatokhoz kapcsolható, valamint témái és stílusa révén számos fontos irodalmi téma megjelenik benne.

A vers teológiai szempontból a következőképpen értelmezhető:

A vers első részében (1-3) József Attila leírja az éjjeli sétáját hazafelé és az ezzel kapcsolatos érzéseit. Az éjjeli nesz, a lágy meleg és a tapsikoló jázminok arra utalnak, hogy a természet élettel és örömmel van tele. Ugyanakkor azonban a költő lelkében nagy álmos dzsungel van, mely a hazájának és a népének a nyomorúságát, szenvedését jelképezi. A versben megjelenik a kettősség: a természet szépsége és az emberi szenvedés egymás mellett létezik.

A vers következő részében (4-6) a költő felsorolja a hazájában fennálló problémákat és betegségeket. Ezek között szerepelnek népbetegségek, korai öregség, bűn, erőszak, földesúri elnyomás, munkásemelkedés, alacsony fizetés stb. Mindezek a problémák arra utalnak, hogy a hazában igazságtalanság és szenvedés uralkodik. A versben megjelenik a költő dühöngése és felháborodása a helyzet miatt, valamint a vágya a változásra és a jobb jövőre.

A vers utolsó részében (7) a költő megküzd a kétségbeeséssel és a reménységgel. Bár magyarnak számkivetve érzi magát, de mégis hűséges fiaként könyörög a hazájának. Kifejezi a vágyát, hogy az emberiességet és az igazságot visszahozzák az országba, és hogy a magyar nép ne legyen mások gyarmata. A versben megjelenik a költő lelki küzdelme és a reménye a jobb jövőre.

Ami a bibliatudomány, patrisztika és skolasztika nézőpontjait illeti, ezen teológiai irányzatok figyelembe vételével további összefüggéseket is találhatunk a versben. A bibliatudomány szempontjából a versben megjelenő nyomorúság és szenvedés arra utalhat, hogy az emberiség a bűn és az istentelenség következtében került ilyen helyzetbe, és csak Isten segítségével lehet megszabadulni ezektől a problémáktól.

A patrisztika nézőpontjából a versek bibliai utalásai és az isteni igazság keresése hangsúlyos lehet. A költő a verseiben kifejezi a bajokat és a fájdalmat, de egyben reményt is kifejez a változásra és a jobb jövőre. Az embereknek Istenhez kell fordulniuk, hogy találjanak megoldást a problémákra.

A skolasztika nézőpontjából a versben megjelenő társadalmi és politikai problémák elemzése is fontos lehet. A skolasztika az értelem és a tudományosság hangsúlyozására törekszik, ezért a versek elemzése és a problémák hátterének megértése a skolasztikus gondolkodás alapjai közé tartozik.

Ezen kívül más nézőpontok is figyelembe vehetők a vers értelmezésében. Például a szociális igazságosság és a gazdasági rendszerek kritikája is megjelenik a versben. A költő a társadalmi hierarchiára és a gazdagok és szegények közötti különbségekre mutat rá, ami egyfajta szociális igazságtalanságra utal.

Összességében a József Attila "Hazám" című verse teológiai, bibliatudományi, patrisztikai és skolasztikai nézőpontok alapján értelmezhető. A verse a nyomorúságot, szenvedést és igazságtalanságot mutatja be, ugyanakkor reményt is kifejez a változásra és jobb jövőre. A költőnek a hűség és az igazság keresése áll a középpontban, és felhívás a társadalmi és politikai problémák és igazságtalanságok megoldására.

József Attila Hazám című versében a költő a társadalmi problémákra és a nemzeti identitásra fókuszál. Bár a vers nem tartalmaz konkrétan természettudományos elemeket, mégis meg lehet vizsgálni a természettudomány legfrissebb felfedezéseivel való összefüggéseit.

Az első részben a költő leírja, hogy hazafelé menet érezte a lágy meleget és a jázminok tapsikolását. Bár a természeti jelenségek leírása nincs közvetlenül összekapcsolva a legfrissebb felfedezésekkel, a természetben zajló folyamatok megértése és a növények, virágok érzékelése már régóta foglalkoztatja a természettudományt. A kutatók arra törekednek, hogy megértsék a növények élettanát, reakcióit és azokat a környezeti tényezőket, amelyek befolyásolják a növényeket.

A második részben a költő felsorolja a társadalom problémáit, mint például a betegségek, az árvaság és az elmebaj. Ezek a problémák összefüggnek az egészségügy és a biológia területén elért fejlesztésekkel. A mai tudomány a betegségek okait és kezelési lehetőségeit kutatja, ahogy azon is dolgozik, hogy megértsük a szociális és pszichológiai tényezők hatását az egészségre.

A harmadik részben a költő a gazdasági és politikai problémákról beszél, amelyek a föld tulajdonlásához, falvak és városok rombolásához, valamint a hatalommal való manipulációhoz kapcsolódnak. Bár nem közvetlenül kapcsolódik a természettudományhoz, azonban a mai világban a környezeti és politikai kérdések közvetlenül összefüggnek egymással. A környezeti változások, a természeti erőforrások kimerülése, valamint a gazdasági és politikai döntések hatása mind a természettudomány és a társadalom tudományának kutatási területe.

A negyedik részben a költő történelmi eseményekről és az elvándorlásról beszél. Bár a vers 1937-ben íródott, az elvándorlás és az identitás kérdése továbbra is aktuális téma a mai világban. A migráció és a kulturális identitás kapcsolata szintén a természettudományos kutatások területébe tartozik, amikor a genetika és az antropológia vizsgálja az emberi populáció mozgását és az öröklött tulajdonságok szerepét.

Az ötödik részben a költő a munkások bére és a társadalmi egyenlőtlenségekről beszél. Ezek a témák szorosan kapcsolódnak a közgazdaságtanhoz és a szociológiához, amelyek a modern természettudományhoz tartoznak. A nemzetgazdaság és a társadalmi változások hatása a természeti erőforrások kihasználására és a környezeti fenntarthatóságra is figyelembe kell venni.

A hatodik részben a költő a társadalmi hierarchia és az igazságtalanságokról beszél. Ez a témakör szintén kapcsolódik a gazdaságtudományhoz és a társadalomtudományhoz, amelyek a modern természettudomány szempontjából is fontosak. Ahogy a társadalmi rend és hierarchia alakul, az hatással lehet a fenntarthatóságra és a környezetre.

Végül a hetedik részben a költő a magyar identitást és a nemzeti büszkeséget hangsúlyozza. A nemzeti identitás és az önkifejezés a társadalmi tudományok, a történelem és a kultúra területén vizsgálódik. A kulturális és nyelvi sokszínűség megvédelmezése szintén kapcsolódik a természettudományos kutatáshoz, amikor a biodiverzitás és a természeti erőforrások védelmét vizsgálják.

Összességében a József Attila Hazám című versben olyan társadalmi kérdéseket és problémákat érint, amelyek a mai tudományos kutatások területéhez tartoznak. A természettudományos fejlődések és felfedezések szerepet játszanak az emberi egészség, a környezeti fenntarthatóság és a társadalmi változások megértésében.