Arany hajad, mint a nap sugára
Vet fénykévét ruhácskád fodrára.
Reng ruhádban a karcsú termeted:
Rózsaszálon a gyémánt permeteg.

Szemed a mély tenger csillogása,
Égen földön nincs, nem akad mása.
Ha engem látsz, lecsukod csendesen,
Sugaráért od'adnám életem!

Lelked nyájas holdsugár az éjben,
Ringatózik mély tenger ölében.
Óh! előlem felhők takarják el!
S ha várok rá... eltünik - a nap kel.

Szíved? Óh! a szíved nem találom,
Ez az én bús, szomorú halálom.
Széttörnélek! - de kezemen bilincs:
Meghalok érted, mert szíved az nincs.

1921. ápr. 10.


Elemzések

A vers természettudományos szempontból vizsgálva nem tartalmaz közvetlen összefüggéseket a mai természettudomány legfrissebb felfedezéseivel. Azonban, néhány állítást ki lehet emelni, amelyek kapcsolatot teremthetnek a természettel és a tudománnyal.

Először is, a versben található a nap sugárára utaló metafora és a ruhácska fodrára vetett fénykép, ami az optika és a fénytan területére utalhat. Az optika a napfény és más elektromágneses hullámok viselkedésével és tulajdonságaival foglalkozik, és a fénytan azokat a jelenségeket tanulmányozza, amelyek a fény lemérésére és az anyagokkal való kölcsönhatására vonatkoznak.

A második részben a szemmel kapcsolatos metaforák és az égen-földön nincs, nem akad mása állítás arra utalhat, hogy a szerző a partnerét rendkívüli szépséggel ruházza fel. Ez emlékeztethet az evolúció elméletére, amely természeti kiválasztódással magyarázza a szépség kialakulását és az azt követő párválasztást a fajokban.

A harmadik részben a versben szereplő felhők elrejtik a történetmondója szellemi látását, amely arra utalhat, hogy az érzékelésünk és megértésünk korlátozott lehet a természetben előforduló jelenségekkel kapcsolatban. Ez rámutathat az emberiség jelenlegi ismereteinek és tudáshoz való hozzáférésének korlátaira is.

Végül, a vers vége azt sugallja, hogy a szerző szívét nem találja meg, és ennek a hiányának az érzése halálának a bánatát okozza. Ez a szerelem kérdéseivel és érzelmi fájdalmakkal kapcsolatos, de természettudományos szemszögből nézve az emberi szív biológiáját és működését is érinti. Az orvostudomány és biológia szakterületén a szív és keringési rendszer vizsgálata a kardiológia területébe tartozik, és a miokardiális infarktus és más szívbetegségek súlyos következményekkel járhatnak.

Összességében, bár a vers nem közvetlenül kapcsolódik a mai természettudomány legfrissebb felfedezéseihez, néhány állítás és képzet metaforikus összekapcsolódást tehet a természettel és a tudománnyal. Az ilyen kapcsolódások általában az emberi érzékelés, a világegyetem és a biológia témáit érintik.

József Attila "Hozzá!" című versének teológiai szempontból történő elemzésekor figyelembe kell venni a hagyományos keresztény teológia és vallásgyakorlat kontextusát. A versben megjelennek olyan elemek, amelyek kapcsolatban vannak a bibliai témákkal és a teológiai gondolkodással. A következőkben részletesen tárgyaljuk a biblatudomány, patrisztika és skolasztika kapcsolatát a verssel.

Biblatudomány nézőpontja: A bibliai szemlélet a keresztény teológia alapja. A versben található képek és hasonlatok hagyományos bibliai motívumokra utalnak. Például, amikor a versben a napra utalnak, találhatunk párhuzamot Jézussal, aki a bibliai hagyományban gyakran az Igazságosság Napjaként emlegetik. A gyémánt permeteg és rózsaszál képei hasonlóképpen a spiritualitás és a tisztaság szimbólumai lehetnek, amelyek a bibliában is megjelennek.

Patrisztika nézőpontja: A patrisztika időszakában a keresztény gondolkodók hangsúlyozták az isteni szeretet és kegyelem fontosságát. A versben megjelenő szerelem és hozzájárulás motívumai kapcsolódhatnak ehhez a teológiai gondolkodáshoz. A versben a szerző állapotba kerül, amikor mindent hajlandó feláldozni az áhított személyért. Ez a szeretet és áldozatvállalás a patrisztika idején nagyon fontos témáknak számítottak.

Skolasztika nézőpontja: A skolasztika teológiai irányzata az ész és a logika szerepét hangsúlyozza a vallásos hitben és az isteni valóság megértésében. A versben a szerelem és a képek jellegzetes skolasztikus stílusúak, amelyek a skolasztikus teológiai gondolkodással harmonizálnak. A versben a szerző logikusan és érthetően fejezi ki a szív hiányát és a szerelem fájdalmát.

Ezen kívül, más nézőpontok is értelmezhetők a versen belül. Például a személyes élmények és érzelmek kifejezése az általános emberi tapasztalathoz kapcsolódva. Ezt a teológiai értelmezést a versben megjelenő szerelem és áldozatvállalás motívumaival is kapcsolatba hozhatjuk.

Összességében, József Attila "Hozzá!" című verse több teológiai nézőpontot is felvonultat. A biblatudomány, patrisztika és skolasztika nézőpontok mindegyike kapcsolatba hozható a versben megjelenő motívumokkal és vallásos képekkel. Azonban a vers szélesebb kontextusban is értelmezhető, mint az emberi szerelem és áldozatvállalás általános témájának megnyilvánulása.

A vers irodalomtudományi szempontból számos összefüggést mutat mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalom területén.

1. József Attila és a magyar irodalom:
- József Attila az 1900-as évek egyik legfontosabb magyar költője, a 20. századi magyar irodalom jelentős alakja.
- Az Arany hajról és a gyémánt permetről szóló képek hagyományos szimbólumok a magyar irodalomban. Az arany haj a szépséget, a gyémánt pedig a gazdagságot jelképezi.
- A versben megjelenő szenvedélyes szerelmi líra egy tipikus téma József Attila költészetében.

2. József Attila és a nemzetközi szépirodalom:
- József Attila költészete hatott a szomszédos országok irodalmára is, mint például a szlovák Laco Novomeskýre, aki költészetében a József Attila költészetéből merített.
- József Attila része a modernista irányzatnak, amely nemzetközileg is elterjedt a 20. században. A modernista költészet a hagyományos formák felbomlására és az egyéni kifejezésre törekedett.

3. A vers szövege és a magyar irodalom:
- A vers nyelvezete, ritmusa és képi világa hagyományos magyar költészeti elemeket követ.
- A szerelem és a lírai érzelem az egyik legfontosabb irodalmi téma a magyar irodalomban.
- A versben megjelenő szerelmi szenvedély és a halál motívuma számos magyar költő művében is visszatérő elem.

4. A vers szövege és a nemzetközi szépirodalom:
- A versben megjelenő jelképek és képek, mint például a tenger, a nap vagy a csillagok, a romantikus költészetben is gyakran használtak.
- A versben megjelenő szerelmi szenvedély és a halál motívuma több más irodalmi műben is megtalálható, mint például Shakespeare spanyol szerelmesek című drámájában.

Ezek az összefüggések csak néhány példa arra, hogy hogyan kapcsolódik József Attila HOZZÁ! című verse a magyar és a nemzetközi szépirodalomhoz. A vers jellegzetes a szerző költészetében, de egyszersmind általánosabb irodalmi témákat és elemeket is felvonultat.