A kínba még csak most fogunk, mi restek,
de te már aláírtad művedet.

Mint gondolatjel, vízszintes a tested.
Téged már csak a féreg fal, szeret,

mint mi a csirkét, bort... Senkim, barátom!
Testvérünk voltál és lettél apánk.

Gyémánt szavaid nem méred karáton -
nincs egyéb súly, ha föld zuhog reánk.

Ezt onnan tudom, hogy letörtem vágyva,
ahogy letört a halál tégedet.

Reméltél; én is. Tudtuk, hogy hiába,
mint tudja, ki halottat költöget.

1936. nov. eleje


Elemzések

A versről irodalomtudományi szempontból elmondható, hogy a magyar szépirodalom terén jelentős helyet foglal el. József Attila és Kosztolányi Dezső a 20. század kiemelkedő magyar költői közé tartoznak, és mindkét költőnek jelentős hatása volt a kortárs irodalomra. A vers azonban nemcsak a magyar, hanem a nemzetközi szépirodalomban is értékelhető.

Egy lehetséges összefüggés a magyar irodalom terén, hogy mindkét költő a XX. században alkotott, és a modernitás jegyeit hordozta műveiben. József Attila a magyar avantgárd költészet egyik legjelentősebb alakja, míg Kosztolányi Dezső a modern líra és regényírás kiemelkedő alakja volt. A versben megjelenik az avantgárd költészetre jellemző képiesség és a modernista líra jellegzetes témái és stílusa.

Jelentős összefüggés figyelhető meg a nemzetközi szépirodalomban is. A versben megjelenő motívumok és hangulatok hasonlítanak olyan nemzetközi irodalmi művekre, mint például Charles Baudelaire vagy Emily Dickinson versei. Az elidegenedett, szenvedést, hiábavalóságot ábrázoló hangulat, valamint az élénk és megragadó képzetek használata mind tipikus elemek a modern európai lírában.

To summarize, the poem by József Attila and Kosztolányi Dezső can be analyzed from both a Hungarian and international literature perspective. In the context of Hungarian literature, both poets hold a significant place in the 20th century and have had a major influence on contemporary literature. The poem reflects the characteristics of modernism and avant-garde poetry, which were prevalent in Hungarian literature during that period.

From an international literature perspective, similarities can be drawn with other modernist poets like Charles Baudelaire and Emily Dickinson. The themes of alienation, suffering, and futility, as well as the vivid and striking imagery used in the poem, are typical elements of European modernist poetry.

A költemény teológiai szempontból számos értelmezést és összefüggést felvet. A következőkben bemutatom, hogy hogyan lehet a bibliatudomány, patrisztika és skolasztika nézőpontjairól szemlélni a verset.

Bibliai értelmezés:
- A versben megjelenik a halál motívuma, amely a bibliai gondolkodásban jelentős szerepet tölt be. A halál egyúttal az emberiség bűnevészetének következménye is, ezért a vers tekinthető az emberi eredendő bűnre való utalásnak.

Patrisztikai értelmezés:
- A versben megjelenő "féreg fal" képe és a szeretet motívuma összeköthető az egyházi atyák gondolkodásával, akik hangsúlyozták a szeretet fontosságát. Az emberi szeretetet lehetőségként kell megélni és nemcsak a földi, hanem a transzcendentális szeretet iránt is való nyitottságot jelképezheti.

Skolasztikus értelmezés:
- A versben megjelenő "gyémánt szavak" képe és a súly hiánya szolgálhat analógiaként a skolasztikus teológia gondolkodásával kapcsolatban. A skolasztikusok hangsúlyozták az intellektuális bizonyítékot és racionális megközelítést a teológiában, és a versben megjelenő szavak lehetnek utalás erre a tudásmódra.

Más lehetséges értelmezések:
- A versben megjelenő "kín" és "halál" motívumok megkérdőjelezhetik az emberi szenvedés és a halál értelmét. Egy olyan világban, ahol a halál és a szenvedés jelen van, az emberiség számos vallási és teológiai kérdést merül fel. Ezért a vers egyfajta hit keresését is kifejezheti.

- A versben megjelenő testvéri kapcsolat, valamint az "apánk" szó használata metaforaként is értelmezhető. Az ember kapcsolata Istennel a keresztény teológiában gyakran családi kapcsolatokon keresztül van bemutatva, így a versben megjelenő "testvérünk" és "apánk" szavak lehetnek utalások erre az isteni-közösségi kapcsolatra.

- A versben megjelenő "gyémánt szavak" jelentősége megkérdőjelezheti a kommunikáció és a szavak hatalmát. A teológiai gondolkodásban gyakran hangsúlyozzák a szavak fontosságát és azok hatását az emberekre, és a vers lehet arra utalás, hogy a szavak ereje meghaladja a földi valóságot.

Ezen gondolatok alapján látható, hogy a vers számos teológiai szempontból érdekes és értelmezhető. Mindegyik nézőpont más aspektusokat hoz fel és különböző összefüggéseket mutat a vallási és teológiai gondolkodás területén.

A fenti vers természettudományos szempontból nézve néhány érdekes összefüggést és elemzést kínál. Fontos azonban megjegyezni, hogy József Attila és Kosztolányi Dezső költészete általában nem a természettudományos kutatásokra és felfedezésekre fókuszál, így a költeményben nem találunk mélyreható tudományos utalásokat. Az alábbi elemzés inkább azokra a természettudományos témákra koncentrál, amelyeket a vers felvetni látszik.

Első sorokban a "kínba" történő belemerülés eredményeként jelentkező féreg által szerzett tapasztalatokra utalnak. Bár a vers hangulatában nem részletezik a költő, hogy a kín miben áll, feltételezhetjük, hogy lehet egy betegség vagy egy személyes szenvedési forma. A modern orvostudomány fejleményei és kutatásai ma már sok betegség és szenvedés forrását és kezelési módját ismerik. A versben azonban ezek az elemek nem kerülnek elő.

A következő sorokban a költő testét a vízszintességhez hasonlítja. Ez a kifejezés a fizikai tulajdonságokra és a test anatómiájára utalhat. Például, testünk vízszintes helyzetben van, amikor fekszünk, és az ingerszerveink (mint például a fülek) érzékelik és reagálnak a gravitációra. Egy másik értelmezés lehet az, hogy a "gondolatjel" kifejezés az agyműködés és az idegrendszer funkcióira utalhat. Az idegsejtek az agyban elektrokémiai jeleket továbbítanak, amelyek gondolatokat és érzelmeket közvetítenek. Az agy és az idegrendszer működése a modern neurológia és agykutatás egyik alapvető területe.

A versben a "féreg fal" szerető szeretőként jelenik meg, aki a költőt (vagy Kosztolányit) szimbolizálja. Ez egy érdekes analógia lehet az emberi testben lévő paraziták vagy endoparaziták tudományához. Az endoparaziták olyan szervezetek, amelyek más élőlényekben élnek, és széles körben elterjedtek az állatvilágban. A parazita-féregek például olyan fajok, amelyek testekben élnek és táplálkoznak. Az emberi testben élő paraziták néha betegségeket okozhatnak, és az orvostudományban a parazitológia ezt a témakört kutatja és kezeli.

A következő sorokban a "csirke" és a "bor" a költő barátságának kifejezései lehetnek. Az élelmiszeriparban és az agrártudományban végzett kutatások ma már lehetővé teszik, hogy jobban megértsük az élelmiszer-termelés és -fogyasztás hatásait a társadalomra és a környezetre. Az természettudományi kutatások révén megtudhatjuk, hogy hogyan lehet fenntartható módon előállítani és feldolgozni az élelmiszereket, hogy ne fokozzák a klímaváltozást és ne veszélyeztessék az ökoszisztémákat.

A versben az "apánk" szóval történő utalás a közös ősre és a fajok közötti kapcsolatra is utalhat. Az evolúciós biológia azt tanulmányozza, hogyan változik és fejlődik a faj az idő múlásával, és hogyan kapcsolódik egymással a különböző életformák. József Attila és Kosztolányi munkái többnyire az emberségről és az emberi kapcsolatokról szólnak, így ez az utalás a természeti folyamatokra és a biológiai kapcsolatokra vonatkozhat.

A következő sorokban a "gyémánt szavak" kifejezés lehet az erőteljes és hatásos szavakra utalni, amelyek mély benyomást tesznek. Mivel a gyémánt a legkeményebb ismert ásvány, a költő itt arra utalhat, hogy a szavai hatalmas jelentőséggel bírnak és erőteljes hatást gyakorolnak másokra. A nyelv- és kommunikációtudományok modern kutatásai segítenek megérteni, hogy a szavak miként hatnak az emberekre és hogy a hatékony kommunikáció hogyan befolyásolja a társadalmi és személyes kapcsolatokat.

A vers záró sorai az elvárások és a hiábavalóság témájáról szólnak. A halál és az elmúlás mindig is foglalkoztatta a tudomány és a filozófia képviselőit. A modern biológia és a medikai kutatások úgy alakultak, hogy jobban megértsük a testi folyamatokat, a sejtek öregedését és a halált, valamint effektív módszereket találjunk a betegségek és az öregedés leküzdésére. Azonban még mindig tele vagyunk kérdésekkel és hiányosságokkal ezen a területen.

Összességében elmondható, hogy József Attila és Kosztolányi költeményeiben nem találhatunk konkrét természettudományos utalásokat, de a fentiekben kifejtett értelmezések a természettudomány egyes területeivel összefüggésbe hozhatók.