Ős patkány terjeszt kórt miköztünk,
a meg nem gondolt gondolat,
belezabál, amit kifőztünk,
s emberből emberbe szalad.
Miatta nem tudja a részeg,
ha kedvét pezsgőbe öli,
hogy iszonyodó kis szegények
üres levesét hörpöli.

S mert a nemzetekből a szellem
nem facsar nedves jogokat,
hát uj gyalázat egymás ellen
serkenti föl a fajokat.
Az elnyomás csapatban károg,
élő szívre mint dögre száll -
s a földgolyón nyomor szivárog,
mint hülyék orcáján a nyál.

Lógatják szárnyuk az ínségnek
gombostűjére szúrt nyarak.
Bemásszák lelkünket a gépek,
mint aluvót a bogarak.
Belsőnk odvába bútt a hálás
hűség, a könny lángba pereg -
űzi egymást a bosszuállás
vágya s a lelkiismeret.

S mint a sakál, mely csillagoknak
fordul kihányni hangjait,
egünkre, hol kinok ragyognak,
a költő hasztalan vonit...
Óh csillagok, ti. Rozsdás, durva
vastőrökül köröskörül
hányszor lelkembe vagytok szurva -
(itt csak meghalni sikerül.)

S mégis bizom. Könnyezve intlek,
szép jövőnk, ne légy ily sivár!...
Bizom, hisz mint elődeinket,
karóba nem húznak ma már.
Majd a szabadság békessége
is eljön, finomúl a kín -
s minket is elfelednek végre
lugasok csendes árnyain.

1937. jan.


Elemzések

A vers elemzése irodalomtudományi szempontból többféle lehetőséget nyújt, mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalom területén. Az alábbiakban néhány lehetséges összefüggést említünk:

1. Stílus és költői eszközök: József Attila a költeményben számos költői eszközt használ, például metaforákat (pl. "ősi patkány"), alliterációt (pl. "belezabál, amit kifőztünk"), szimbólumokat (pl. "csapatban károg"), ritmikus szerkezetet és rímes formát. Ez az irodalomtudományban az expresszionizmusra jellemző stílusjegyeket mutatja, amely a 20. század elején németországi irodalmi mozgalom volt.

2. Témák és motívumok: A versben számos témát és motívumot találhatunk. Például a társadalmi és politikai elnyomás, a szegénység és az egyenlőtlenség, az individualitás és a fajközi konfliktusok. Ezek a témák és motívumok nemzetközi szépirodalmi hagyományokkal kapcsolatban is vizsgálhatóak, például az abszurd és a társadalomkritika.

3. Kontextus: A versben József Attila az 1930-as évek Magyarországáról beszél, amikor az országban a gazdasági válság és a politikai elnyomás súlyosbodott. Ez az időszak a világháborúk és a politikai diktatúrák terén is fontos fordulópont volt. Ennek figyelembevételével a vers kontextusba helyezhető a nemzetközi szépirodalomban is, például az eltérő totalitarizmusok kritikájának vagy a háborús korszak irodalmának részeként.

József Attila fenti versét a természettudomány szempontjából is értelmezhetjük. A vers kezdetén az "őspatkány" kifejezés arra utalhat, hogy az emberi társadalom régmúlt időkben kezdett el olyan betegségeket terjeszteni, amelyek korábban nem léteztek. Ez összefüggésbe hozható a mai természettudomány legfrissebb felfedezéseivel a betegségekről és azok terjedéséről.

A továbbiakban a versben található "belezabál" illusztrálhatja, hogy az emberi tevékenységek hatására az élőlények között terjedő betegségek megváltoztathatják az ökoszisztémát. Ez kapcsolatban lehet például a globális élelmiszertermeléssel, az élőhelyek pusztításával és az állatoknak adott ételekkel.

A versben megjelenik a nemzetek közötti konfliktus, amelyet a "nem facsar nedves jogokat" jelenségével hozhatunk összefüggésbe. Ez kapcsolódhat a mai geopolitikai helyzetekhez, amelyek tükrözik a természettudomány legfrissebb felfedezéseit a politikai és társadalmi konfliktusok hatásairól.

A versben megjelenő "gépek" és "bogarak" utalhat a technológia és a mesterséges intelligencia terjedésére, amelyek képesek behatolni az emberi élet legmélyebb rétegeibe és befolyásolni azokat. Ez a jelenség a természettudomány legfrissebb felfedezéseivel kapcsolatban lehet, amelyek a technológiai és biológiai fejlesztésekről szólnak.

A "szabadság békessége" kifejezés pedig utalhat a modern tudományos felfedezésekre, amelyek lehetővé teszik az emberiség számára, hogy kiküszöbölje a betegségeket és egy olyan világot teremtsen, amelyben béke és harmónia uralkodik. Ez összefüggésben áll a természettudomány legfrissebb felfedezéseivel a gyógyítás, az egészségügy és a társadalomfejlesztés terén.

Összességében József Attila versének elemzése során a természettudomány legfrissebb felfedezéseivel kapcsolatos témákat és jelenségeket fedezhetünk fel, amelyek ma is relevánsak az emberek életében és a világban.

A vers teológiai értelmezése történik a következők alapján:

1. Bibliai szempont: A versben megjelenik a bűn és az emberi természet romlottsága. Az "ős patkány" a bűn eredetét jelképezi, amely az emberi létben jelen van és kórt terjeszt. A "meg nem gondolt gondolat" arra utal, hogy az emberi elmében és gondolkodásban is ott van a bűn lehetősége, amely általában belezabálja az ember teremtői hatalmát és a jó szándékból fakadó eredményt. Ezzel összefüggésben az is megjelenik, hogy az emberek nem veszik észre, hogy azok az élvezetek és örömök, amelyeket élveznek, valójában mások szenvedéséből származnak.

2. Patrisztikus szempont: A versben néhány patrisztikus gondolat is felvillan. Az "elnyomás csapatban károg" kezdete egy patrisztikus szempontot mutat be. Az elnyomás ártalmas hatása és rossz következményei együtt jelentkeznek, és így fokozódik az emberek szenvedése. Az elnyomás és az erőszak ellentétes a keresztény princípiummal, amely szerint az embereket szeretetben, megbocsátásban és egyenlőségben kell kezelni.

3. Skolasztikus szempont: A versemzben a skolasztika nézőpontja szerint az előítéletek és a megosztottság hatásait is megtalálhatjuk. Az emberek csoportokra osztották magukat (nemzetek, fajok), és ez megosztottságot és konfliktusokat okoz. Az idegenellenesség, a félelem és az előítéletek a skolasztikus gondolkodás szerint a bűnök forrásai, amelyek megakadályozzák az embereket abban, hogy szeretettel és megbocsátással közeledjenek egymáshoz.

Más ötletek:
- A versben megjelenik az elnyomás és a szegénység problémája, amelyekkel a teológiában is foglalkoznak. Az elnyomottak és a szegények helyzetét az emberi méltóság és az igazságosság szempontjából értelmezi.
- Az emberek és a természet kapcsolatát is értelmezhetjük teológiai szempontból. Az emberek beavatkozása a természetbe és az ökoszisztémák pusztítása arra utalhat, hogy az ember nem tartja tiszteletben az Isten teremtését, és nem viseli gondját a teremtett világnak. Ez összhangban van a teológiai gondolkodással, amely hangsúlyozza, hogy az embernek felelőssége van a teremtett világ iránt.