Ahol nincsen villanylámpa
gyújtsd a burzsujt gyertyalángra,
ahol nincsen hús a babban
füstölt burzsuj főjjön abban,
ugy biz édes cimborám!

Rossz cipőd nem ér egy füttyöt?
Burzsujszemmel kend a bütyköd;
hát az ablak? vedd a sorját -
gitteld be a burzsuj orrát,
ugy biz édes cimborám!

Hol titkolni kell a harcot,
burzsujbőrbe kösd be Marxot;
ha nem Marxot, akkor inkább
Bakunint és Kropotkinkát,
ugy biz édes cimborám!

Egyre többen, egyre jobban,
irtsd a burzsujt megfontoltan; -
aki gyönge anyámasszony,
az csak százhuszat akasszon,
ugy biz édes cimborám!

1927. ápr.


Elemzések

A vers természettudományos szempontból történő elemzése elsősorban a korabeli technológiák és felfedezések megismerése révén érthető meg.

A villanylámpa és a gyertya említése a világítástechnológiára utal. Míg a villanylámpa az elektromosság felhasználásával működik, addig a gyertya égése, mint általánosan használt világítási forma, a tűzészett és az égéstani ismeretekhez kapcsolódik.

A hús hiánya a táplálkozással függ össze. Az élelmiszeripari folyamatok megértésével ma már a hús pótlására szolgáló alternatív lehetőségek ismertek, mint például a növényi alapú ételek vagy a mesterséges hús előállítása.

A cipő és az ablak említése a textil- és építőipar területére utal. Az előzőekben említett technológiák fejlődése óriási változásokat hozott a ruházat és a lakossági építkezések terén. Az esztétikai igények mellett a kényelem és a funkcionalitás is fontos szemponttá vált, ami a jó minőségű cipők és ablakok elterjedéséhez vezetett.

A harc és a burzsuj elleni küzdelem tárgyalása kapcsolatba hozható a társadalmi és politikai változásokkal, amelyek a 20. század elején zajlottak. Ekkor már megjelentek a munkásmozgalmak és a kommunista elméletek, mint például Marx és Bakunin gondolatai. Ezzel együtt járt a társadalmi osztályok kiéleződése és az egyre erősebb osztályharc.

A verset naturális módon közelebb hozza ezekhez a tudományos ismeretekhez és gondolatokhoz. Hasonlóan a klasszikus természettudományos értelmezésekhez, amelyek amellett, hogy az objektív megismerést szolgálják, a társadalomra, technológiai fejlődésre és emberi viselkedésre is reflektálnak, József Attila megközelítése is a kor társadalmi problémáihoz kapcsolódik.

A vers József Attila egyik politikai és társadalomkritikus műve, amelyben a burzsoázia és a munkásosztály közötti társadalmi különbségek kerülnek felszínre. Az alábbiakban összefüggéseket és párhuzamokat sorolok fel a magyar és nemzetközi szépirodalom területén.

1. Szociális realizmus: József Attila a magyar szépirodalmi hagyományba illeszkedve a 20. századi proletár költészet képviselője. A versben erős társadalomkritika és osztályellentétek kerülnek bemutatásra, amelyek a szociális realizmusra jellemzők. Az irányzat célja az volt, hogy a munkások és a szegények hétköznapi életét, küzdelmeit és szenvedéseit örökítse meg.

2. Munkásmozgalom: A versben megjelennek a munkásmozgalomra és a proletár harcra utaló elemek. A burzsoáziát, vagyis a polgárságot kritizálja, és a munkásosztályt dicsőíti. Ez a témakör számos nemzetközi szépirodalmi műben is fellelhető, például Maxim Gorkij és Bertolt Brecht műveiben.

3. Politikai elődei: A versben utalások találhatók politikai elődekre, mint Marx, Bakunin és Kropotkin. Marx a kommunizmus legfontosabb elméleti megalapozója, Bakunin és Kropotkin pedig az anarchizmus jeles képviselői. Ezek az utalások megmutatják József Attila politikai beállítottságát és azonosulását az ezeket az eszmeáramlatokat képviselő gondolatokkal.

4. Formai elemek: A vers formai szempontból is érdekes, hiszen a népdalra jellemző egyszerű, könnyen énekelhető ritmusban íródott. Ez a Népköltészetből merített forma a magyar szépirodalomban gyakran használatos volt. Nemzetközi szinten is található párhuzam például a brit balladában vagy Robert Burns skót költő műveiben.

5. Társadalomkritika: A versben jelen lévő társadalomkritika nemzetközi szinten is megtalálható. Számos klasszikus irodalmi műben vannak társadalmi kritikával foglalkozó elemek, mint például Charles Dickens műveiben, Victor Hugo "Les Misérables" című regényében, vagy Émile Zola "Germinal" című művében.

6. Sorsköltészet: József Attila verseiben gyakran jelenik meg a sors, küzdelem és az emberi lét lényegére való reflektálás. Ez a témakör a nemzetközi szépirodalomban is gyakran előfordul, mint például Sartre "Az idegen" című regényében, vagy Fyodor Dostoyevsky "Bűn és bűnhődés" című regényében.

7. Idő és hely: A versben megjelenő társadalmi kritika és harc általános érvényű, így nem kötődik konkrét időhöz vagy helyhez. Ezáltal a mű időtlen és univerzális, ami nemzetközi szinten is megtalálható például Shakespeare drámáiban vagy Johann Wolfgang von Goethe műveiben.

Ezek csupán néhány lehetséges összefüggés és párhuzam a József Attila "Szabados dal" című versében a magyar és nemzetközi szépirodalom területén. A vers több értelmezést is magában hordoz, és az idő függvényében egyéb összefüggéseket is felismerhetünk.

József Attila "Szabados dal" című versét teológiai szempontból elemzve először is megfigyelhetjük, hogy a versben szereplő burzsuj, hús, gyertya és Marx, Bakunin és Kropotkin jelentéstartalma vallási és teológiai összefüggésekre utal.

A versben megjelenő burzsuj egy gazdag, felső osztálybeli személyt jelent, akiről azt állítja a költő, hogy hiányzik belőle a világosság (villanylámpa), ezért gyertyalángra kellene gyújtani a burzsoákat, vagyis meg kellene világítani az életüket. Ez a vallási szimbólum arra utalhat, hogy a költő szeretné, ha a burzsoákat is átjárná az isteni megvilágosodás, és a gazdságukat emberibb célokra használnák fel.

A hús és bab szintén vallási képek a versben. A hús hiánya szimbolizálhatja az anyagi javak korlátait, az élet húsát és élvezetét. A költő azt javasolja, hogy a húst helyettesítsük a burzsoában, vagyis a gazdagságában található erőforrásokat felhasználva teremtsenek élvezeteket. A bab pedig az élet és a termékenység szimbóluma, így a füstölt burzsuj, amiből főznek, arra utalhat, hogy az életet az anyagi javakkal kell táplálni és fenntartani.

A versben szereplő Marx, Bakunin és Kropotkin is vallási és teológiai szempontból érdekesnek tűnhet. Marx a marxizmus megalapítója volt, mely a kapitalizmus lebontását és az osztályszemben diktatúra felállítását propagálta. A burzsujbőrbe kötés utalhat arra, hogy a burzsoázia bebörtönzése vagy lenyomása a versben a társadalmi igazságosság megteremtését jelképezi.

Bakunin és Kropotkin pedig anarchista gondolkodók voltak, akik a társadalmi struktúrák és a hatalmi hierarchia megszüntetését hirdették. A burzsujok számára ajánlott kötése ezeknek a gondolatoknak a végrehajtásához vezetne, és átalakítaná a társadalmi viszonyokat.

Bibliatudományi, patrisztikai és skolasztikai nézőpontból a vers vizsgálata során figyelembe vehetjük, hogy a vallási szimbólumok és a politikai gondolatok hogyan kapcsolódnak egymáshoz. A bibliatudomány segíthet megérteni a versben szereplő szimbólumok jelentését, valamint a vallásokkal és az isteni üzenetekkel kapcsolatos további kontextust.

A patrisztika, vagyis az ókori egyházi atyák teológiájának vizsgálata lehetővé teszi azt, hogy a burzsujokra vonatkozó gondolatokat az egyházszervezetben elfoglalt társadalmi helyzetükhöz és felelősségükhöz kapcsoljuk. A patrisztika teológiája az egyház jogos szerepének és hatalmának elfogadását hangsúlyozta, és az üzenetet az embereknek szólaltatta meg.

A skolasztika pedig az ókori filozófia és a keresztény teológia kapcsolatát vizsgálja. A versben szereplő politikai gondolatokat és a vallással kapcsolatos kérdéseket ennek a gondolkodásmódnak az irányelvei alapján értékelhetjük. A skolasztika filozófiai és teológiai keretet adhat a versben megfogalmazott gondolatoknak, és segíthet átfogóbb képet alkotni a vers teológiai tartalmáról.

Összességében a "Szabados dal" című versben több vallási és teológiai összefüggés is fellelhető. A versben megjelenített burzsoák elgondolásai és életstílusa kapcsolódnak a vallási és társadalmi viszonyokhoz, így az elemzése során figyelembe kell venni a bibliai, patrisztikai és skolasztikai nézőpontokat is. Ez a vers egy vallási és társadalmi kritika, melyben József Attila a burzsoákat arra ösztönzi, hogy felhasználják gazdagságukat és hatalmukat a társadalom javára és a vallási elvek szerint.