Az évek jöttek, mentek, elmaradtál
Emlékeimből lassan, elfakult
Arcképed a szívemben, elmosódott
A vállaidnak íve, elsuhant
A hangod és én nem mentem utánad
Az élet egyre mélyebb erdejében.
Ma már nyugodtan ejtem a neved ki,
Ma már nem reszketek tekintetedre,
Ma már tudom, hogy egy voltál a sokból,
Hogy ifjúság bolondság, ó de mégis
Ne hidd szívem, hogy ez hiába volt
És hogy egészen elmúlt, ó ne hidd!
Mert benne élsz te minden félrecsúszott
Nyakkendőmben és elvétett szavamban
És minden eltévesztett köszönésben
És minden összetépett levelemben
És egész elhibázott életemben
Élsz és uralkodol örökkön, Amen


Stílusok

Az évek jöttek, elmaradtál, szétfakult

Emlékeimben, hogy hová tűntél már?

Arcod elmosódott a szivemben, elült

A szép vállaid szirma, elszállt

Mentél, s én nem követtem csillagodat

Az élet erdején mélységen át.

Ma már könnyen ejtem a nevedet

Ma már nem borzongok a pillantásodra

Ma már tudom, hogy sokan voltak, s nem te

Ifjúi bolondság, de mégis,
Nem hiábavaló, sosem!

Mert benned él ez minden félrementemben

Áthordott nyakkendőmben, félrehangzó szavamban

Elillanó köszönésnél, ó, minden tollamba

Elgázolva te uralkodol örökre, mindörökre,
Amén!


Elemzések

Juhász Gyula Anna öröke egy könnyedebb hangvételű szerelmes vers, melyet irodalomtudományi szempontból is érdekes vizsgálni. Az alábbiakban bemutatok néhány lehetséges összefüggést mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalom területén.

1. Szimpotomatikus elemek a magyar irodalomban:
- Az évek elmúlásának tematikája: A versben megjelenik az idő múlásának témája, az elmúlás és a változás érzete. Ez a tematika számos magyar lírai műben előfordul, például Babits Mihály A gólyakalifa című versében.
- Az érzelmek megjelenítése: Juhász Gyula költészete központi szerepet tulajdonít az érzések és az érzelmi tapasztalatok megjelenítésének. Ez a vonal könnyen felismerhető József Attila és Ady Endre költészetében is.

2. Összefüggések a nemzetközi irodalomban:
- Romantikus tematikák: A versben megjelenő szerelem és elvesztett szeretett személy téma a romantikus irodalomban ered. Az angol irodalomban például William Wordsworth és John Keats műveiben találhatóak hasonló motívumok.
- Egyéni érzések és vágyak megjelenítése: Az egyéni érzelmek mélyreható és intenzív ábrázolása a modernista irodalomban egy fontos vonás. Juhász Gyula költészete is hatottak rá a modernista mozgalom, például T. S. Eliot vagy Virginia Woolf műveiben is az egyéni tudatállapot hangsúlyozása figyelhető meg.

Összességében tehát megállapíthatjuk, hogy a Juhász Gyula Anna öröke versben olyan összefüggések figyelhetők meg, amelyekre a magyar irodalomban és a nemzetközi szépirodalomban is példák találhatók. Az évek elmúlásának tematikája és az érzelmek megjelenítése a magyar lírából ismerős, míg a romantikus témák és az egyéni érzelmek intenzív ábrázolása a nemzetközi irodalomban jellemző.

A Juhász Gyula által írt "Anna örök" című vers teológiai szempontból is értelmezhető. A vers alapvetően egy szerelmes vallomás, azonban a teológiai megközelítés révén további rétegek is felfedezhetők benne.

A bibliatudomány szempontjából a versben megjelenő Anna név bibliai gyökerekre utalhat. Az Ószövetségben több Annát is említenek, köztük Anna prófétanőt, aki Jézus szülei közé tartozott. A név említése lehetőséget ad a szellemi hagyományra és a vallásos szimbólumokra való utalásra.

A patrisztika - azaz az egyházi atyák tanításai - nézőpontjából a versben megjelenő "szívemben" és "szavamban" kifejezések hangsúlyozhatják az emberi lélek mélyebb területeit és az ember és Isten közötti kapcsolat fontosságát. Az atyák szerint az emberi szív Isten székhelye, és az Istenhez való kapcsolat elkerülhetetlen a lelkünk szempontjából.

A skolasztika az egyházi tudomány ága, amely a középkorban fejlődött ki. A skolasztikus filozófia és teológia során a "lényeget" vagy "természetet" közelítették meg a dolgoknak és azok kapcsolatát kutatták. A versben megjelenő "ifjúság bolondság" és az "elvétett szavam" kifejezések itt az emberi tévedések és gyarlóságok fontosságára utalhatnak. A skolasztikus gondolkodás arra törekedett, hogy keresse és értse meg a dolgok mögött rejlő elveket és összefüggéseket is.

Más nézőpontból is megközelíthető a vers. A szerelem és az igaz szeretet vallásos szempontból is fontos téma. Az "örök" jelző hangsúlyozhatja az ószövetségi isteni ígéreteket és az örök élet reményét, amely a vallási tanításokban gyakran hangsúlyt kap.

Összességében a vers teológiai szempontból is értelmezhető, különös tekintettel a bibliai gyökerekre, az ember és Isten közötti kapcsolatra, az ember tévedéseinek és az örök élet reményének ábrázolására. Az újszerű megközelítések és interpretációk azonban mindig lehetőséget adnak további értelmezésekre és következtetésekre.

A vers első sorában a múló idő és az elmaradás jelentkezik. Ez természettudományos értelemben a termodinamika II. főtételével hozható összefüggésbe, amely szerint a rendszer spontán módon a káosz felé halad, azaz a rendezett állapotok idővel szétbomlanak és elmaradnak. Ez a felfedezés a természettudományokban a 19. században történt.

A második sorban az emlékek lassan és elfakulnak, ami a memória és idővel bekövetkező károsodása miatt történhet. Az idegrendszer és az agy működésének kutatása az agykutatás területébe tartozik, ahol megvizsgálják az emlékezet kialakulását és megőrzését.

A harmadik sorban az arcélek elmosódnak, ami a természetes öregedési folyamatokra utal. Az idősödés, a bőr rugalmasságának csökkenése, a ráncok kialakulása és a szövetek kopása mind a biológia és az orvostudomány területébe tartoznak, ahol az öregedési folyamatokat tanulmányozzák és kezelik.

A negyedik sorban a vállak íve elsuhan, ami a mozgás és az időbeli változásokra utal. A fizika területén a téridő görbületével, a relativitáselmélettel és a dinamika kutatásával foglalkoznak, amelyek része a természettudomány legfrissebb felfedezéseinek.

Az ötödik sorban az élet mélyebb erdeje lehet a szimbóluma a természeti ökoszisztémáknak, amelyeket az ökológia vizsgál.

A hatodik sorban a neved ejtem ki nyugodtan, ami az identitásunk fontosságára utal. A pszichológia és az idegtudomány kutatja az identitás kialakulását és a személyiség jellemzőit.

A hetedik sorban a tekintet és a reszketés lehet kapcsolatban a szociális pszichológiával és az érzelmi reakciókkal kapcsolatos kutatásokkal.

A nyolcadik sorban az ifjúság bolondságára utal, ami a kockázatvállalás, a felfedezési vágy és a kísérletezés része lehet, amit a kognitív fejlődés és a pszichológia tanulmányoz.

Az utolsó három sorban az elhibázott élet és a hibák megítélése található. A döntéshozatal, a viselkedés és a felelősség kutatása a pszichológia, a szociológia és a kognitív tudomány területe.

Ezek a példák csak néhány olyan terület, amelyhez a vers egyes elemek kapcsolódhatnak a mai természettudomány legfrissebb felfedezéseivel összefüggésben. Természetesen még számtalan más kapcsolódási pont és interpretációs lehetőség is létezhet.