Ha dübörögve, hirtelen bezárul
Mögöttem rozsdás aranykapud, élet,
Mi fáj nekem e keserű világbul,
Mi lesz az, amit akkor sírva érzek?

Mi vonja vissza még egy pillanatra
Bús lelkemet, amely halottra fázott,
Minek az íze, emléke, zamatja,
Mért áldom én ez átkozott világot?

A szerelem? Hisz én csak sírva vártam
És hideg küszöbén, mint a kivert eb
Szűköltem hűs tavaszi éjszakában
S még mindig ég a régi, a beteg seb!

A gyönyörök? Ó fösvény, dölyfös élet,
Hisz asztalaid morzsáit ha kaptam!
Mi fáj nekem, ha valahára végre
Mögöttem portád örökre becsaptam?

Egy zene tán. Mozart. Víg nyári éjen
Aranyos gyertyafényben zongorázták
És benne csengett arany-gyermekségem.
Egy zene fáj. Egy tűnő, örök ábránd.

Egy kép. A Segantini esti tája,
A fáradt vándor, ki fölnéz az égre,
Hol húnyó nap van és a ködök vára
S lelkében örök vágyak messzesége!

Ezek fájnak. Ezek enyémek, szépek.
Ez voltam én. Valaki, aki készül,
Valaki, aki árván erre tévedt
S akinek útja végtelenbe mélyül...


Elemzések

A versben megjelenik a fájdalom és az érzelmi szenvedés motívuma. A szerző a világgal, az élettel szembeni keserűségét és elégedetlenségét fejezi ki. A versekben megjelenik a szerelem és a gyönyörök hiánya, valamint a múlthoz való ragaszkodás és a vágyakozás.

Juhász Gyula költészete a magyar romantikus líra hagyományába illeszkedik, amelyben a költői én átéli a fájdalmat és a szenvedést, és a természet, a szerelem vagy más emlékek segítségével keresi a menekülést és a vigasztalást. Az "Ezek enyémek..." című versben is megjelennek ezek a romantikus líra jellemzői, a költői én személyes élményei és érzelmei kerülnek előtérbe.

A nemzetközi szépirodalomban is találhatunk párhuzamokat. A fájdalom és a szenvedés ábrázolása és a vágyakozás motívuma számos irodalmi műben megtalálható. Például, az angol költészetben William Wordsworth vagy John Keats verseiben is megjelenik a természeti motívumokkal való kapcsolat, és az élet keserűségével való küzdelem ábrázolása. A szerelem hiánya és az elérhetetlen vágyakozás motívuma szintén gyakori témakör a nemzetközi szépirodalomban.

A versben található zene, a Mozart említése az európai klasszikus zene iránti szeretetet és lelkesedést jelzi. Az említett kép, a Segantini esti tája pedig az impresszionizmusra és az expresszionizmusra utal, melyek a nemzetközi szépirodalomban a képi ábrázolásban jelentős szerepet játszanak.

A vers természettudományos szempontból vizsgálva számos felfedezéssel és tudományágakkal hozható összefüggésbe.

Az első négy sor arról szól, hogy mi fáj neki e keserű világban. Az emberi érzelmek és a mentális egészség kutatása számos új eredményt hozott napvilágra az elmúlt években. A pszichológia és a neurológia területén folyó kutatások lehetővé teszik, hogy mélyebben megértsük, mi okoz fájdalmat az embereknek és hogyan lehet csökkenteni azt.

A szerelem említése a versben kapcsolatba hozható az evolúcióbiológiával és a genetikával. A kutatók feltárták, hogy a romantikus szerelem kémiai folyamatok eredménye, amelyek az agyban zajlanak. A szerotonin, dopamin és oxitocin nevű anyagok ellátják a szerelem érzését és viselkedési változásokat okoznak.

A gyönyörök említése arra utalhat, hogy az ember hajlamos az anyagi dolgokra és az élvezetekre vágyakozni. A neurobiológia a viselkedésgenetika és a döntési folyamatok terén új eredményeket hozott, amelyek megvilágítják az emberi vágyakozás hátterét és a boldogság kialakulását.

A zene és a képek említése a művészettörténet és neuroesztétika területeket érintheti. Az agykutatás segítségével ma már azt is jobban megérthetjük, hogy miként hatnak ránk az érzelmeket kiváltó hangok és képek, és milyen biológiai alapja van a művészeti élményeknek.

A vers befejező soraiban pedig arra utal, hogy az ember ősi vágya az örökélet és a végtelen. Az idegtudomány és az agykutatás még mindig folyamatban van, és próbálják megérteni az emberi tudatosságot, az énjét és az örök élet lehetőségét.

Összességében tehát a versben megjelenő érzelmek és vágyak, valamint a szépség és az öröklét iránti vágy összekapcsolhatók a modern természettudomány különböző ágaival.

A vers teológiai szempontból több kérdést és gondolatot felvet. Az első sorokban a költő arra utal, hogy mögötte bezárul egy "rozsdás aranykapu", aminek jelentése lehet a halál vagy a világból való kiszakadás. Ezt a gondolatot a következő sorokban folytatja, amikor megkérdezi, hogy mi fáj neki ebben a keserű világban, és mit fog sírva érezni, amikor már elhagyta ezt a világot.

Ezek a gondolatok kapcsolatba hozhatók a bibliatudománnyal és a patrisztikával is. A biblia alapján a földi élet lehetőségeinek vágya és a szenvedések az emberi lét részei, melyekre a költő is utal a versben. A patrisztika nézőpontja szerint az emberi világban való szenvedés és fájdalom a bűn következményei, amelyekből a paradicsomból való kiszakadáson keresztül eredeztethetők. A költő visszatérő kérdése tehát az, hogy miért áldja ő ennek az átkozott világnak a sorsát.

A vers későbbi részében a költő más gondolatokat is felvet. A szerelem és a gyönyörök kapcsán a költő csalódottságát fejezi ki, amikor arra utal, hogy mindig várt, de sosem kapott. Ez a gondolat összefüggésbe hozható a skolasztika nézőpontjával is, amely szerint a földi élvezetek és örömök sosem lesznek teljesek, mivel csak az isteni szentségben és boldogságban lehet valódi elégedettség.

A versben említett zene és kép is fontos szerepet kapnak. A zene, Mozart műve, egy hívogató hangzás, amelyben megcsillan a gyermekkor boldogsága, de egyben ábránd is, mert csak ideiglenesen nyújt örömöt. A kép, a Segantini esti tája, ahol a vándor a ködös városra néz és vágyakozik valami távoli iránt, szintén a hiábavalóságot és az örökkévalóságra való vágyódást szimbolizálja.

Összességében a vers teológiai szempontból a földi lét hiábavalóságát és az örökkévalóságra való vágyódást fejezi ki, amely a bibliatudomány, patrisztika és skolasztika nézőpontjain keresztül érthető meg. A költő a földi életet és annak kínjait, illetve vágyait és csalódásait ábrázolja, miközben keresi az örökséget és a végtelenséget.