Egy képét láttam arany medaillonban,
Tizenhat évvel szőkén rámmosolygott.
Hol voltam akkor én, ó hol bolyongtam,
Hol vártam a nőt, a veszélyt, a sorsot?

Milyen sikátor rejtett tőle féltőn,
Féltékenyen milyen könyv volt előttem,
Milyen nyomor és milyen bánat őrzött,
Hogy nem kerestem s hozzá nem vetődtem?

És e mosoly, e szűz, tizenhat éves
Kit üdvözölt először és sóváran,
Ki állt ujjongva és győzőn elébem,
Míg én csillagra vártam a homályban?

Ha vissza tudnék menni e tavaszba
S tizenhat éve küszöbére állni
És mondani: "Üdvözlégy, ifjú angyal,
E nap az élet és e perc királyi!

Megállj, hadd nézzek fiatal szemedbe
És tiszta ajkad bíborát köszöntsem.
Ezért indultam a nagy tengerekre
Életgályámmal az örök időben.

E percet és e szent tizenhat évet
Most elviszem. Győzővé tett az élet."

De én oly későn láttam ifjú képed...


Elemzések

A vers irodalomtudományi szempontból számos érdekes összefüggést mutat mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalom területén.

A vers szerkezetében és nyelvezetében nagyon közel áll a szonett műfajához, amely a reneszánsz kori olasz irodalomban és a későbbi időszakokban is népszerű volt. Az alkotó a szonett formai keretein belül dolgozza fel a lírai élményt. Ez a műfaj a magyar irodalomban is meghonosodott és többek között József Attila is írt szonetteket.

A vers tartalmi síkon is találhatunk összefüggéseket a magyar irodalomban. A lírai én önmagával szembesülve feszültségekkel küzd, és a múltjára reflektálva hibáztatja magát. Ez a magyar irodalomban gyakran előforduló téma, például Ady Endre és József Attila verseiben is.

Az érzelmi témát és a szerelmi vonatkozásokat illetően a versben fellelhetők nemzetközi összefüggések is. Egyes elemek hasonlítanak az angol romantikus lírában gyakran megjelenő érzelmi vallomásokhoz, például William Blake vagy John Keats műveiben. Az ábrándozás, a vágyakozás és a saját hibák felismerése olyan témák, amelyek az európai romantikus irodalomban gyakran megjelennek.

Egy másik nemzetközi összefüggés a lírai én utazásában rejlik, amely az életgályával az örök időben keresi a boldogságot. Az utazás motívuma sok irodalmi műben előfordul, például az angol irodalomban Robert Frost vagy Joseph Conrad műveiben.

Összességében a vers irodalomtudományi szempontból tehát sok összefüggést mutat mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalom területén. A formai elemek és a tartalmi témák révén kapcsolódik a magyar irodalmi hagyományhoz, míg az érzelmi téma és az utazás motívuma nemzetközi összefüggéseket mutat.

A versben egy arany medaillonban található képről szól, amelyet a költő tizenhat évvel ezelőtt látott. A vers első részében a költő elgondolkodik azon, hogy hol volt ezekben az években, mit tett, mi várta és mit keresett. Itt már felmerülhetnek a személyes fejlődés, változások, kalandok témái, amelyek természettudományos szempontból például az emberi agy, pszichológiai folyamatok, vagy a társas kapcsolatok és érzelmi kötelékek kutatásával kapcsolatosak lehetnek.

A második részben a költő arra is rácsodálkozik, hogy miért nem kereste és nem vetődött hozzá a lányhoz, aki ennyire várta és elbűvölte. Ebben a részben akár az emberi természetben rejlő bizonytalanság, önbizalomhiány, társas kapcsolatfejlődés pszichológiai vagy szociológiai vonatkozásai is érintettek lehetnek, amelyekhez a frissebb kutatások eredményei közelebb vihetnek bennünket.

A harmadik részben a költő visszagondolva erre az időszakra és a találkozásra azt mondja, hogy ha most visszamehetne, eléállna és köszöntést mondana az angyali lénynek. Ebben a részben a költő egyértelműen kifejezi a múlt iránti vágyakozását, az ifjú szépség és a reményteli pillanat megőrzését, amelyek természettudományos szempontból a memória, az emlékezet és a nosztalgia kutatásával hozhatóak összefüggésbe.

Végül a költő azt mondja, hogy sajnos túl későn látta meg a képet. Ez a mondat újra felhívja a figyelmet az idő múlásának témájára, ami szintén kapcsolódhat a természettudományhoz, például az időérzékelés, az öregedés vagy az idő múláshoz kapcsolódó biológiai folyamatok, mint az óraátállítás hormonális hatásai stb.

Összességében a versben számos olyan téma és motívum található, amely friss természettudományos kutatásokkal, példákkal vagy eredményekkel össze lehet kapcsolni. Attól függően, hogy melyik területen keressük a kapcsolódási pontokat (pszichológia, biológia, társadalomtudományok stb.), a tulajdonképpeni természettudományos fodulatok lehetnek a témakörben.

A vers a Késő vallomás címet viseli, ami már önmagában teológiai jelentősséggel bír. A versben a költő visszatekintésének pillanatában megszólaló monológja tükrözi az emberi létezésre, a vallásra és a hitre való reflektálást. A versben megjelenik egy arany medaillonban látható kép, amely egy tizenhat éves lányt ábrázol, és a költő múltjára való visszagondolásra inspirálja. Ezek az elemek olyan fogalmakat hoznak be a versbe, mint a hit, a sors és a hívás.

A bibliai képek és az idő metaforája, amely a versben megjelenik, összefüggésbe hozható a bibliatudománnyal. Az arany medaillonban lévő kép mint egy ikon, amelynek láttán a költő visszatér a múltba és újra átéli a fontos pillanatokat az életében. Ez a visszatekintés felfedi a költő érzelmi és lelki folyamatait, és felveti a misztikus elemek jelenlétét a versben.

A patrisztika nézőpontjából a versben megjelenő visszatérés a múltba és a költő vallásos tapasztalatai felvethetik a megtérés és a kegyelem témáját. A költő megkérdezheti önmagától, hogy hol volt és mit tett azelőtt, hogy rátalált volna a vallásra vagy a hitre. A vers emellett arra is utalhat, hogy a kegyelem és a hit mindenki számára elérhető, még ha a múltban is elkerülték vagy elmulasztották.

A skolasztika nézőpontjából a versben megjelenő gondolatok és emlékek kifejezik az elmélkedést, a racionális elemzést és a személyes hit tapasztalatait. A versben az időbeli és spirituális kontrastok, valamint a támaszkodás a vallási szimbólumokra, a múltra és az emlékezésre a skolasztikus gondolkodást tükrözheti.

A versen keresztülhaladó vallomás és önkritika is megérinti az olvasót, hiszen mindenki megkérdőjelezheti saját múltját, a döntéseit és a korábbi értékeket, amelyek szerint élt. A vers arra ösztönöz, hogy reflektáljunk a múltunkra és a jelenünkre, és felismerjük a változás és a belső átalakulás lehetőségét a hiten és a valláson keresztül.

Másrészről, a vers egy olyan általános élményt is megragad, amely a visszatekintés és a bánat által megtestesül. Ezért a vers más vallási és filozófiai kontextusokban is értelmezhető lehet, és felvethet kérdéseket a múltbéli elmulasztott lehetőségekkel és a megbánással kapcsolatban.

Összességében a Juhász Gyula Késő vallomás című vers teológiai szempontból olyan kérdéseket vet fel, mint az emberi sors, a hit és a megtérés. A vers több nézőpontból is megközelíthető, beleértve a bibliatudomány, a patrisztika és a skolasztika nézőpontjait. A múltbeli emlékek és visszanézés által a költő kétségeket és önkritikát fejez ki, ami minden olvasó számára figyelemfelkeltő lehet.