Dísztelen ének ez, mint a kopár halom,
Hol névtelen halott virrasztja a telet,
Mint csörrenő haraszt a régi temetőn,
Melynek lakói már rég nem kísértenek.

Dísztelen ének ez, mint a hamuszínű
Alkonyi fellegek november elején,
Mint ódon omladék, melyen egymaga ül
A csöndes feledés, mint egykor a remény.

Dísztelen ének ez, halottas, elhaló,
Magát siratja itt magában valaki,
Mint a nappali hold, oly szürkén bágyadó,
Mint hulló levelek halk koppanásai.

Dísztelen ének ez, a semmiségbe megy,
Mint a füst. Néma vád, vigasztalan panasz,
Nem fogják érteni a boldog emberek,
De mindegy neki már, örökre mindegy az.

A börtön mélyiből lehet szabadulás,
A halál éjiből föltámadás lehet,
De, én lelkem szegény, a lassú pusztulás
Rabja, halottja te, ki ad békét neked?

A költő mondja e dísztelen éneket,
Költő, elátkozott, költő, elkárhozott,
Már régen daltalan, régen reménytelen,
Beteg madár, aki álmában felzokog.


Elemzések

A versben található motívumok és képek természeti jelenségekhez kapcsolódnak, amelyeknek természettudományos összefüggéseik is vannak.

1. Kopár halom: A kopár halomra utalás a természet pusztulását, elhanyagoltságát jelképezi. Ez összefügghet a fenntarthatóságról, a biodiverzitás csökkenéséről szóló mai kutatásokkal.

2. Csörrenő haraszt: A régi temetőben csörrenő haraszt található. Ez a jelenség megfigyelhető a hideg hőmérséklet és a csendes környezet hatására. A fizikai tulajdonságokkal, például a hővezető képességgel kapcsolatos kutatásokkal kapcsolatos lenne.

3. Alkonyi fellegek: Az alkonyi felhők lenyűgöző színekbe burkolóznak. A mai kutatások a légköri jelenségekkel, például az időjárással, az éghajlattal és a klímaváltozással foglalkoznak.

4. Ódon omladék: Az ódon omladék az idő múlását, az elavultságot szimbolizálja. A mai technológiai fejlődés, például az építészeti újítások és az anyagtechnológia, összefüggésbe hozható lenne.

5. Nappali hold: A nappali hold szürkén bágyadtan ragyog. Ez a természeti jelenség összefügghetne a Hold fázisaival, az égitestek jelenségeivel és az égitestek közötti kölcsönhatásokkal.

6. Hulló levelek: A hulló levelek koppanásai a természeti ciklusokra utalnak, például az őszi időszakban bekövetkező leveles fák levélhullására. Ezt összekapcsolhatnánk a növények és az évszakok közötti kölcsönhatásokkal.

7. Füst: A füst a semmisséget jelképezi, ami eloszlik a levegőben. Ez összefüggésbe hozható lenne a levegőminőséggel, a légszennyezéssel és a tüzelési technológiákkal.

A versben megjelenő költői képek és motívumok természetetopikusak, és lehetnek szerves részei a természettudományos kutatásoknak, amelyek a természet jelenségeit és folyamatait tanulmányozzák.

A vers teológiai szempontból megfogalmazott panaszkodás, egyfajta szembenézés a világban tapasztalható hiányosságokkal és reménytelenséggel. A költő fejezetlen énekében a halál, elhalás, pusztulás motívumai jelennek meg, melyek a teológiában fontos kérdéseket vetnek fel.

A bibliatudomány szempontjából a vers megjeleníti az emberiség egyik alapvető teológiai kérdését, mégpedig a halál, a pusztulás és a reménytelenség kérdéskörét. Az idő múlása, a feledés, a halállal való szembesülés mind olyan témák, melyek az emberi létezés peremén álló létet kérdőjelezik meg. A bibliai hagyományban is számos helyen találkozhatunk ezekkel a motívumokkal, például a Prédikátor 1:2-ben olvasható "Hiábavalóság a hiábavalóság, minden hiábavalóság." A vers tehát egyfajta vallásos, bibliai szemléletet mutat be, amelyben az emberiség végtelenséget kereső, de reményvesztett lényként jelenik meg.

A patrisztikus hagyomány szemszögéből a vers a halállal, a szenvedéssel és a reményvesztettel való szembenézés mellett a bűnnek is teret ad. A versben az elátkozott költő, az elkárhozás motívuma jelenik meg, mely erősen kapcsolódik a bűnhöz és annak következményeihez. A patrisztikus apologetikus gondolkodásban a bűn és az elkárhozás egy olyan keresztény teológiai kérdés, amelyet a vers megjelenít.

A skolasztika szempontjából a versben tetten érhető a teológiai és filozófiai gondolkodás közötti feszültség. A skolasztikus filozófia a logikailag összetett érvelésekre helyezte a hangsúlyt, míg a teológia azt a valóságot hivatott értelmezni, ami az embert túlmutatja. A versben megjelenő költői kifejezések, képek inkább a lírai-képzelet kifejezésmódjai, melyek nem feltétlenül állnak összhangban a skolasztikus logikai érveléssel. Így tehát a vers a skolasztikus teológiai gondolkodás kritikáját is magában hordozza.

Ezen kívül más teológiai irányzatok is felvethetők a vers kapcsán. Például a liberalizmus, ahol az emberi szabadság, fejlődés, társadalmi-gazdasági és politikai körülmények hozzák a megváltást. A vers reménytelenségében ez az irányzat nem találhat támogatást.

Összességében a vers teológiai szempontból a halál, pusztulás, bűn és reményvesztettség kérdéseire reflektál. Az emberi lét alapkérdéseit boncolgatja, és különböző teológiai irányzatokkal szembefordulva az emberi létezés tartalmi hiányosságaira, az idő múlására és a halállal való szembesülésre helyezi a hangsúlyt.

Juhász Gyula "Panasz" című verse a magyar irodalomban a szimbolizmus jellegzetes alkotásai közé tartozik. A versben megjelenő képek és motívumok kifejezik a költő lelkivilágát és a művész létre törődését. Az első sorban a "dísztelen ének" metaforikusan utal arra, hogy a vers önmagában nem tartalmaz semmilyen külsőséget vagy díszítést. Ez a lírai hagyományoktól eltérő, modern megközelítés a szépirodalom területén.

A második sorban említett "névtelen halott" és "csörrenő haraszt" képek a halál, a temető és a múló idő motívumaira utalnak. Ezek a motívumok gyakran előfordulnak a romantikus és szimbolista irodalomban is, kifejezve az emberi élet múlékony jellegét és a múlt iránti nosztalgiát.

A következő sorokban a "hamuszínű alkonyi fellegek" és "ódon omladék" képei még inkább kifejezik a múló idő és a múltszépségé iránti vágyat. Ezek a képek hasonlóak ahhoz a romantikus és szimbolikus tájképekhez, amelyekben a természet és az emberi élet egysége, valamint a megváltoztathatatlan múlt indít elérhetetlen álmok után.

A "halottas, elhaló" képpár, amelyben a versek hangulata haldokló és elhagyatott, a szimbolizmusra jellemző motívum, amely azt fejezi ki, hogy az élet elhal, és minden földi boldogság illúzió.

"A füst" és "néma vád" közelebbi kapcsolatban állnak a szimbolizmussal, amely a láthatatlan és érzéketlen dolgokat jelképezheti. Ezek a képek kifejezik a költő reménytelenségét és kétségbeesését, amelyet nehéz megérteni a boldog emberek számára, akik a világ szokványos és konkrét dolgait értékelik.

A versben megjelenő "börtön", "halál" és "lassú pusztulás" képei a szenvedés és a reménytelenség motívumait fejezik ki, amelyek szintén gyakoriak a szimbolizmusban.

A vers utolsó része a költő identitásával és helyzetével foglalkozik. A "költő, elátkozott" és "költő, elkárhozott" kifejezések azt sugallják, hogy a költőnél fogva az alkotás és a művészet állandó küzdelem és szenvedés. Ez a szembesítés a falusi költői hagyományokkal, amelyekben a költészetet többnyire boldogság és felemelkedés jellemzi, és ellentmond a szimbolizmusban jellemző individualista és intellektuális megközelítésnek.

Összességében Juhász Gyula "Panasz" című verse olyan témákat és motívumokat kezel, amelyek jellegzetesek a szimbolizmus mozgalmában. Az idő múlása, az elhagyatottság érzete és a költői szenvedés mind-mind fontos témák, amelyek kifejezik a költő lelkivilágát és a modern irodalom esztétikáját.