Egy Rippl-Rónai-kép alá

Öreg szemek. Magyar tájra néznek,
Melyen némán szállanak az évek,
Melyen ősz van, magyar bánat ősze,
Szívem néki régi ösmerőse.
Jól ösmerem kendet is, vén szittyám,
Szomorú Friss István.

Makrapipa, benne szűzdohány ég.
Füstje száll, mint múltakból az árnyék.
Régi árnyak árván gomolyognak,
Öreg estvék, fiatal halottak.
Hej, valaki a sötétbe kinn vár,
Szomorú Friss István.

Régi nóták kezdenek halkulni,
Régi álmok csöndesen fakulni,
Régi szemek tűnt napokba néznek:
Álom, álom, rossz álom az élet.
Mostan ébred tűnt élete sírján
Szomorú Friss István.


Elemzések

Juhász Gyula Szomorú Friss István című verse többféle szempontból is érdekes irodalomtudományi elemzésre. Először is, a vers magában hordozza a magyar táj és a magyar bánat jellegzetes motívumait. Az öreg szemek, a magyar őszi táj és a régi nóták mind hozzájárulnak ahhoz az atmoszférához, amelyet a verse kelt. A magyar bánat ősze a természet és az emberi élet közötti összefüggést mutatja be, és ezzel a magyar irodalom hagyományait követi.

A következő elem a verse kapcsolata a nemzetközi szépirodalommal. A versben megjelenő motívumok, például a régi nóták, a régi árnyak és az élet álomszerű volta olyan témákat érintenek, amelyek a világirodalomban is gyakran előfordulnak. A halál, az idő múlása és az álom mint az élet hiábavalóságának szimbóluma mind olyan témák, amelyeket a világirodalom nagy alkotói által is feldolgoztak.

Szintén érdekes megfigyelni az irodalmi formát és stílust. A vers hagyományos struktúrával rendelkezik, rímes sorok és ritmusos szófelhangzás jellemzi. Emellett a nyelvi megformálás és a képek használata is jelentős. Az "ösmerem" szó vagy a "szomorú Friss István" megnevezés mind-mind olyan szófordulatok, amelyek a magyar irodalmi hagyományokra utalnak.

Összességében Juhász Gyula Szomorú Friss István című verse az idősödés, a múlás és az élet felett érzett bánat és veszteség érzetének megjelenítésére koncentrál. A verse a magyar irodalom hagyományait követve ábrázolja ezeket a témákat, miközben kapcsolódik a nemzetközi szépirodalom által elterjedt motívumokhoz és stílushoz.

A vers teológiai szempontból is értelmezhető, bár elsősorban a hitbéli kérdések, illetve a vallás és istenség megléte nem központi témái. Azonban a következőkben megvizsgálhatjuk, hogyan kapcsolódnak a bibliatudomány, patrisztika és skolasztika nézőpontjai a vershez.

A bibliatudomány szempontjából a versben jelen lévő öreg szemek és az évek szállása egyfajta idő múlását és az öregedést szimbolizálja. A menny és a föld között elhelyezkedő táj, valamint az őszi időjárás a múlandóság és az emberi élet véges volta felé mutat. Ez a nézőpont azt hangsúlyozná, hogy az emberi élet rövid és az öröklét csak Istenben található meg.

A patrisztika nézőpontjából a versekben megjelenő némán szálló évek, öreg estvék és fiatal halottak árnyékai a keresztény hitben elterjedt képek. Ezek a felemelkedett lelkek és az elhunytak szimbolizálják az emberi élet múlandóságát és a halál utáni életet. Ezek a képek arra utalnak, hogy az emberi élet nem csak a földön történő e földi létezést jelenti, hanem a lelki újjászületést és a halál utáni életet is.

A skolasztika nézőpontjából a versekben megjelenő régi árnyak és tűnt napok az elmúlt időkre, az emlékekre és az elmúlásra utalnak. Ez az aspektus azt jelentheti, hogy a világ dolgai és az emberi élet átmeneti, és csak az örökkévaló és változatlan lehet igazi és tartós boldogságot jelenteni.

Ezen túlmenően, más teológiai megközelítések is lehetségesek a vers értelmezéséhez. Például, a hit megpróbáltatását vagy a szenvedés jelentését vizsgálhatjuk, amelyek Isten szembenézésével vagy a vallásos tapasztalatokkal kapcsolatosak lehetnek.

Összességében, a vers teológiai szempontból az emberi élet múlandóságára és a halál utáni életre, valamint az ember és Isten kapcsolatára való tekintettel is értelmezhető. A bibliatudomány, patrisztika és skolasztika lehetőséget nyújtanak különböző szempontok és kontextusok megértésére és értelmezésére.

Az "Egy Rippl-Rónai-kép alá" című versben Juhász Gyula a természettudományos szempontokat kevésbé hangsúlyozza, inkább az emberi élet múlandóságáról és a szomorúságról énekel. Mindazonáltal néhány olyan elem megfigyelhető a versben, amely kapcsolatban állhat a mai természettudomány legfrissebb felfedezéseivel.

Az első sorban említett "magyar táj" utalhat a földrajzi helyhez és a környezethez való kapcsolódásra, ami a mai környezetvédelem fontosságára utalhat. A második sorban a "szállanak az évek" kifejezés az idő múlására utal, ami a természetben is megfigyelhető változásokra hívhatja fel a figyelmet, például az évszakok változására vagy az öregedési folyamatokra.

A következő sorokban a "magyar bánat ősze" metaforája jelzi a természettel kapcsolatos emberi érzéseket. Ez összekapcsolható az emberi pszichológia és az érzelmi kutatások legújabb eredményeivel, amelyek az érzelmi és mentális egészséget, valamint az emberi kapcsolatokat és az életminőséget vizsgálják.

A következő szakaszban a makrapipa és az égő szűzdohány említése a füsttel kapcsolatos elméleti és gyakorlati kutatásokra utalhat. A dohánytermékek égése és füstjük hatásáról szóló kutatások fontosak a légzési rendellenességek, például a tüdőrák és a légúti betegségek megelőzésében.

A "régi árnyak" és a "fiatal halottak" említése a múlt és a jelen közötti kapcsolatra utal, és visszavezethető a memória és a múlttal való foglalkozás természettudományos szempontjaira. Az agykutatás és a memóriakutatás legújabb eredményei segítenek jobban megérteni, hogyan működik az emberi emlékezet és hogyan idézhetők elő és raktározhatók el a múltbeli élmények.

A versben szereplő "régi szemek" és "tűnt napokba néznek" kifejezések pedig az idő múlásának és az öregedésnek a hatásaira utalnak. Az emberi életciklus és az öregedés biológiai és genetikai hátterének megértése ma is aktuális kutatási téma a természettudományokban.

Bár a vers fő hangsúlya nem a természettudományra helyezi, de néhány olyan elemet és kifejezést tartalmaz, amelyek kapcsolatba hozhatók a természettudományos felfedezésekkel és a természeti jelenségekkel. Ezek a kapcsolódási pontok hozzájárulhatnak a modern természettudományhoz és az emberi tapasztalathoz való kapcsolódáshoz.