Sürgette a férfi: "Ugy-e jösz te velem?
A nagy csodaváros kapuja kitárva,
Ketten suhanunk át utcán, tereken...
Majd ránkborul, tudod, az este bűbája,
Majd hull az eső, halk, üde, tavaszi, lágy,
És ingerel, szédít, pihenni se hágy,
Száz törtszínű fény libeg a vizes úton,
Suttogva, zsibongva jő nagy sokaság,
Az illatos ködben ezer kusza vágy,
Az alkotás üdve is megszáll, óh, tudom,
Csak te velem jöjj!"

Felelt az asszony: "Én megyek, igen!
Szükséged van rám, és szeretlek, érted?
Egy kis szobánk lesz az emeleten...
Majd gyorsfőzőn csinálom az ebédet.
Aztán meséket mondok halkan, lágyan,
Ha kályhatűz lobog az esthomályban.
Égő fejedre úgy símul kezem;
Az én ujjamba' gyógyító bűbáj van,
Halk zsibbadás beszédem dallamában...
Te majd a terveidről fogsz nekem
Suttogni csendesen."

1906


Stílusok

Est én jövök! - monda rájta a férj,
A nagy csodaváros nyitott kapuiban úszva,
Ketten átrepülünk utcákon, tereken...
Az est varázsa ráborul majd ránk,
Majd hull az eső, lágy, tavaszi eső,
Megdobogtat, elbódít, semmi nyugtot nem hagy.
Százszínű fények libbennek a vizes úton,
Suttogva, zajongva jön a nagy tömeg,
Az illatos ködben ezernyi kusza vágy,
Az alkotás öröme is megragad, ó, tudom,
Csak velem jöjj, csak velem!

Felelt rá az asszony: Én megyek, persze!
Rám van szükséged, és szeretlek, érted?
Fent lesz a kis szobánk az emeleten...
Gyorsfőzőn készítem majd az ebédet.
Aztán meséket mondok halkan, lágyan,
Ha a kályha tüze lobog az esti homályban.
Az égő fejedre ráhelyezem a kezem;
Az én ujjamba' gyógyító varázslat van,
Halk zsibbadás a beszéd dallamában...
Te pedig csendesen suttogsz majd nekem
A terveidről.


Elemzések

Ebben a versben Kaffka Margit egy romatikus alkonyi séta képét festi le, ahol a szerelmesek együtt sétálnak a nagyvárosban, miközben az este megérkezik. A versben a természettudomány legfrissebb felfedezéseivel összefüggésbe hozható elemeket is megtalálhatjuk.

Az elhanyagolhatatlan elem az eső, amely a versben említésre kerül. Az eső előfordulása a tavaszi időszakra utal, ami a természet megújulásának, a tavasz beköszöntének szimbóluma lehet. Az eső élettel teli, üde és lágy, ami megmutatkozik a versek vizes útján és az alkotás üdvösségén keresztül is.

A versben szintén megemlítést kap az illatos köd, amelyben ezer kusza vágy rejlik. A megismételt "bűbáj" szó, valamint az "ingerel, szédít" kifejezések is arra utalhatnak, hogy a természet ereje és varázsa hatással van az emberek érzékszerveire és érzelmeire.

Az asszony a versben említést tesz a gyógyító bűbájról és a halk zsibbadásról, amelyek arra utalnak, hogy a természet közelsége és a természeti környezetben való tartózkodás pozitív hatással lehet az emberi egészségre és jólétre.

Bár a vers különösen a szerelem és az emberi kapcsolatok körül forog, a természettudományos szempontból is értékelhetjük azon elemeket, amelyek a természet szerepét és hatását mutatják be az emberi életben. Az eső, az illatos köd, a gyógyító bűbáj, a természet ereje mind olyan elemek, amelyeket a mai természettudomány kutatása és felfedezései még további mértékben is megérthetnek és magyarázhatnak.

A vers vallási témákat feldolgoz, de teológiailag nem feltétlenül tartalmaz mélyebb elemzést. Ahhoz, hogy a versek teológiailag vizsgáljuk, gyakran össze kell hasonlítani más teológiai gondolkodók nézőpontjával és a vallási hagyományokkal. Az alábbiakban bemutatom, hogyan lehetne a verset teológiai szempontból értelmezni a bibliai tudomány, patrisztika és skolasztika nézőpontjából.

Bibliai tudomány: A bibliai tudósok a bibliát értelmezik és vizsgálják a kulturális és történelmi kontextusban. Az estének a versben betöltött szerepe az életben bekövetkező változásokat és az elmúlást szimbolizálhatja. Az estével az ember élete is véges, és az esőszimbólum lehet a megújulás és a bűnbocsánat szimbóluma. Az asszony elhagyja az otthonát, hogy a férfihoz csatlakozzon, ami a társas kapcsolatok és az egyház közösségére utalhat.

Patrisztika: A patrisztika korszakában a teológusok elsősorban a keresztény hit tanításainak és a filozófiai gondolkodásnak az összehangolásával foglalkoztak. A versben az asszony az estébe és az otthonába történő visszatérésére utal, ami lehet a lelki életben bekövetkező megtérés szimbóluma. Az asszony az otthonában az életet, a meleget és a szeretetet kínálja a férfinak, ami a lélek megtapasztalására és a biztonságra utalhat.

Skolasztika: A skolasztika a középkori filozófia és teológiai gondolkodásrendszer volt, amely az értelem és a hit összeegyeztetése körül forgott. A versben a férfi és az asszony közötti társas kapcsolat és szeretet megjelenhet az emberi kapcsolatok és az isteni szeretet kapcsolatának metaforájaként. Az asszony gondozza és támogatja a férfit, és a férfinak a terveiről és gondolatairól kell beszámolnia neki, ami a közös cél és a szeretet teológiai szempontjaira utalhat.

Ezen felül, a vers más nézőpontokból is érthető lehet. Például a korabeli női szerepekkel és a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos kérdésekre reflektálhat. A versben az asszony felajánlja a szeretetét és törődését, de ugyanakkor meg is mutatja a saját akaratát és vágyait.

Összességében tehát a vers teológiai szempontból megközelíthető a bibliatudomány, patrisztika és skolasztika nézőpontjaira is. A versben megjelenő elemek és szimbólumok teológiai értelmezése lehetőséget ad a vallási és spirituális gondolkodás különböző aspektusainak és kontextusainak felfedezésére.

A vers alábbi elemzése több lehetséges összefüggésre tér ki mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalom területén:

1. Szövegtani elemzés:
- A vers szerkezete öt három soros versszakból áll, amelyekben szabályos hangsúlyos kötetlen és szabályos asszonánc felváltva jelennek meg. A versrészletek hossza változó, ami dinamikussá és lendületessé teszi a verset.
- Az első versszakban a férfi sürgeti az asszonyt, hogy menjen vele az Este elnevezésű csodavárosba. Az estének varázsa lesz a fő motívum a versben.
- A második versszakban az asszony válasza olvasható, amelyben igent mond a férfinak, és leírja, hogy mire számíthat a férfi az est során.

2. Tartalmi elemzés:
- A vers központi témája az estének a varázsa és az együttlét öröme.
- A férfi az este vágyával vádolja az asszonyt, ami lehetőséget kínál a szerelmi szenvedély megélése és az alkotói vágy kifejezése számára.
- Az asszony válaszában szeretetét és támogatását fejezi ki a férfinak, és ígéretet tesz az esti együttlétre.

3. Stilisztikai elemzés:
- A versben gyakran találkozunk asszonánccal és szórendfordításokkal, amelyeknek célja a rímek előretekintése és a vers lendületes hangulatának fokozása.
- A különböző képek, mint például a fény, az eső és a köd, a vers érzéki részét erősítik meg.
- A kötetlen versrészletek a feszültség felszabadítását szolgálják a hangsúlyos kötetlen részekkel szemben, ami a vers dinamizmusát növeli.

4. Az idő és hely kontextusa:
- A versben említett város és események egyértelműen Budapestre és az irodalmi környezetre utalnak, amelyben a versszöveg létrejött.
- A vers az 1906-os évszámra utal, amely időpontban a Magyarországon virágzó irodalmi periódus volt.

5. Szereplők és motívumok:
- Az „este” motívuma és annak varázsa a vers középpontjában áll. Az est a költői megszállottság képét festi le, amely személyes és alkotói énjébe ágyazódik.
- A férfi vágya, a város és az alkotás hangsúlyozása lehetővé teszi az események helyszínének realisztikus ábrázolását.
- Az asszony szeretetteljes és támogató reakciója a férfinak a versben az intimitás, a család és a szeretet motívuma.

6. Nemzetközi szépirodalmi összefüggések:
- A szimbolikus motívumok, például az este, az eső és az alkotás, a francia szimbolizmus képviselőinek munkáiban is megjelennek. Ilyenek lehetnek például Stéphane Mallarmé vagy Paul Verlaine művei.
- A vers formai tulajdonságai, például asszonánc és a versszakok szerkezete, a francia szonett mintájára épül.
- A versekben feldolgozott szerelmi témák, a vágy, a szenvedély és a csábítás, az európai romantika ismert elemei.

Összességében a Kaffka Margit ESTE című versének elemezése több lehetséges összefüggést mutat mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalomban. A vers a városi élményeket, a vágyat, az alkotást és a szerelmet ötvözi, amelyek a szimbolizmus és a romantika megjelenítésére is utalnak.