- Tu Sin Yu -

Néma a park már, levélnesz se hallik,
Zárva a kapuk, a palota alszik;
A virágágyak éji illata száll.

A balkon-rácsnál, hol porfir-oszlopon
Szagos fűzért az Égnyító gallya fon;
Két karcsú dáma összefogódzva áll.

Két fínom árnyék a kék holdvilágban.
Szűzi alakjuk összehajlik lágyan...
Egyiknek ajkán már-már ébred a szó.

A könnyítő, feloldó, oszladó,
Mely élte titkát hév panaszba ölje,
Fojtott kínját testvérbúvá közölje.

Már-már beszél. A szíve oly nehéz.
Riadva egyszer még a sűrűbe néz,
Nem les-é áruló? Már-már beszél.

Parányi zörgés reccsenti a gallyat...
Két zöld, parázsló szem felé mered!
Ellenséges, gonosz smaragdszemek...
Egy papagáj!... Felsóhajt és elhallgat.

1913


Elemzések

A vers egy szerelmi jelenetet ábrázol, amelyben két dáma a palota erkélyén találkozik éjjel. A cselekmény nagy része a csendben zajlik, a park és a palota alvó, így az éjszakai csend és nyugalom erős kontrasztot képez a két dáma feszült állapotával.

Az első szakaszban a vers benyomólag a külső képeket és hangokat mutatja be. A park csendes, a levelek nem hallatszanak, a virágágyak illata száll. Ez a rész kifejezi a nyugalmat és a várást.

A második szakaszban a figyelem a két dáma összefogódzó alakjára irányul. A virágágyak és a fűzért jelenléte vagy helyzete kifejezheti a szerelem vagy az erotikus jelentést.

A harmadik szakaszban a költő a dáma érzelmeire és gondolataira összpontosít. Az egyik dáma ajkán már-már ébred a szó, ami a vágy kifejezését jelzi. A vers a beszéd lehetőségét is behatárolt szóval hozza ki.

A negyedik szakaszban a vers a könnyítőről és a panaszról beszél. Ez a rész kifejezi az egymás közötti kommunikáció szükségességét és az érzelmek megosztásának fontosságát.

Az ötödik szakaszban a dáma szíve nehéz. Ez a rész kifejezi a feszültséget és a bizonytalanságot, amelyet a vágy és a titkolódzás okoz.

Az utolsó két szakaszban a cselekmény kulminál, amikor egy reccsenő gally miatt felébred a két dáma figyelme. A papagáj megjelenése ellenséges és gonosz jelentheti, ami rontja a hangulatot és elnyomja az érzelmeket. Az utolsó sorokban a két dáma zavarban van és már nem szólalnak meg.

A vers teljes egészében a vágy, a titkolódzás, a kommunikáció hiánya és a konfliktusok jelenlétének témáját feszegeti. A dáma csendben marad és nem mondja ki érzéseit, ami feszültséget és zavart eredményez. Ez a szimbolikus ábrázolás az érzelmek és a társadalmi szabályok közötti kötődést fejezi ki. Az alkotásban nagy hangsúlyt kap a csend és az éjszaka, ami a vágy titkos és tilos jellegét erősíti.

A "Udvari Dámák" című vers teológiai szempontból több témát érint, mint például a csend, az ébredő szó, a testvériség és a bűn. A versben említett két karcsú dáma, akik összefogódva állnak a balkon-rácsnál, kétségtelenül szimbolizálják az emberiség bűne miatti szétszakadást, és egyben a keresztény értékekben megtestesülő testvériség jelképei is lehetnek. Egyikük ajkán már-már ébred a szó, ami egyfajta megbékélésre és saját kínok megosztására utalhat.

A bibliatudomány nézőpontjából a versben szereplő motívumok és szimbólumok több bibliai témát juttathatnak eszünkbe. Az első sorokban említett néma park és zárt kapuk hasonlíthatnak az Édenkert félelmetes csendjére és bezárt ajtóira, amikor az emberiség kiűzetett az Édenkertből. A palota alszik képe metaforikusan utalhat a letűnt vagy elveszett isteni jelenlétre vagy az emberi bűn miatti lelki elaltatottságra.

A patrisztika nézőpontjából a versben megfogalmazódó ébredésre és testvériségre irányuló vágy sokféle patrisztikus gondolatot idézhet fel. Az ébredő szó és a testvérbúvá közlés képe arra utalhat, hogy az egyéni szenvedés és bűnök megosztása révén találhatunk megszabadulást és közeledhetünk Istenhez. Az említett szimbólumok tehát a bűn és a megváltás témáit hordozhatják.

A skolasztika nézőpontjából a "Udvari Dámák" versben felvetett kérdés a bűn és a megtisztulás közötti konfliktusra is rámutathat. Az említett két dáma az emberi lélek vagy a bűnös ember dualitását is szimbolizálhatja. Az egyikük ajkán már ébred a szó, ami lehet a megtisztulás, vagy akár a bűnbocsánat lehetősége. A másik dámát pedig ellenséges, gonosz szemek és egy papagáj képviseli, amelyek a bűn és a bűn cselekményeivel járó lelkiismeret-furdalásra utalhatnak.

Természetesen más nézőpontokból is vizsgálható a vers, például a pszichológiai, filozófiai vagy irodalmi aspektusokat is figyelembe lehet venni. A "Udvari Dámák" tehát egy sokrétegű és többféle értelmezési lehetőséget kínáló költemény.

A vers első sorában az áll, hogy a park már néma és a levélzaj sem hallható, ez lehet arra utal, hogy az évszak őszi vagy talán téli lehet, amikor a fák elhullatják a leveleiket és a természet általában csendesebbé válik. A vers második sorában pedig az áll, hogy a kapuk zárva vannak és a palota alszik, ez pedig lehet arra utal, hogy az emberek elvonulnak, pihennek, talán az éjszaka ideje van és mindenki pihen.

A harmadik sorban említésre kerülnek a virágágyak éjszakai illatát, ami lehet arra utal, hogy bizonyos virágok éjszaka kezdik el kibocsátani az illatukat, mivel ebben az időszakban a rovaroknak jobb esélyük van beporzani a virágokat és terjeszteni a polleneket.

A negyedik sorban előkerül egy balkon, ahol fűzfavirágból kötözött füzért lógatnak, ami elképzelhetően a Buddhista hagyományokra utal és a fenséges illatot árasztja. Itt két karcsú dáma is felbukkan, akik összefogódzva állnak a rácsnál, ami a szoros barátságot, esetleg testvériséget szimbolizálhatja.

Az ötödik sorban megjelenik a kék holdfény és a két árnyék, amelyek szűzi alakjukkal közelebb hajolnak egymáshoz. Ez a sor lehet természettudományos szempontból kevésbé jelentős, de utalhat az éjszakai égbolton megjelenő fényekre és azok szépségére.

A hatodik sorban az "ébredő szó" utalhat a két dáma között kialakuló kommunikációra vagy eszmecserére. Ez ismét egy emberi tulajdonság, ami természettudományos szempontból nem annyira releváns.

A hetedik és a nyolcadik sorban már az emberi érzelmekre utaló kifejezések jelennek meg, amik magán viselik az emberiség természettudományos aspektusát, de inkább az emberi pszichológiához tartoznak.

A kilencedik sorban ismét visszatérünk valami természeti elemhez, a gally rezdüléséhez és a zöld, parázsló szemekhez, amelyek lehetnek állatok vagy akár egy papagáj szemei is.

Végül a vers dátummal zárul, amely az írás időpontját jelzi, és bár nem kapcsolódik közvetlenül a természettudományhoz, fontos az egy vers elemzéséhez, mert segít a vers kontextusában való értelmezésében és a szerző szándékának megértésében.