Medve

- Mindig ölelnék, mindent, a világot,
a fát, a sziklát, a kisgyerekeket,
vagyok a lompos és otromba jóság,
a láncravert, esetlen szeretet...

Vadkan

- Zrinyi Miklósnak aljas gyilkosa.
Röfögve száz alakot öltök,
s amint elbántam a dicső magyarral,
ármánykodással vagy kemény agyarral
irtok a földön mindenféle költőt.

Víziló

- Csak azt tudom, hogy lenni, enni jó!
Leírni szörnypofám nincs semmi szó!
Iszonyú száj, hús-poklokhoz nyiló!
Négyszögletes tömb, kétezer kiló!
Grammban kimondva ép két millió!
Egyiptom álma! Roppant vízió!
Lidércnyomás! Húszmázsás víziló!

Nyúl

- Bátor vadász, ki átlövöd acéllal
alázatos és tiszta szívemet,
tiszteld az én százszor-szent gyávaságom,
ki meghalok, az életért zokogva,
mint az egyéves, síró kisgyerek.


Elemzések

A vers természettudományos szempontból vizsgálva, néhány érdekes összefüggés is felmerül.

1. Először is, a medvével kapcsolatos sorok arra utalnak, hogy a medve kapcsolata a természettel mély és szoros. A medve ölelni szeretné a világot, a fát, a sziklát, a kisgyerekeket. Ez rámutathat az ember és a természet közötti szoros kötelékre, amelyet a mai napig a kutatók vizsgálnak. A természettudományban ez az emberi kapcsolat a környezettel és az ökológiai lábnyomunkkal foglalkozik.

2. A vadkan sorai egy történelmi személy, Zrinyi Miklós meggyilkolására utalnak. Ebben a részben nem feltétlenül találunk közvetlen kapcsolódási pontokat a természettudomány legfrissebb felfedezéseivel. Azonban a vadkanok bosszúállása és az emberi cselekményekkel való szembesülése arra utal, hogy az ember és az állatok közötti viszony szintén fontos téma a természettudományban, különösen az állattartás, az állatvédelem és az ökológiai egyensúly témaköreiben.

3. A víziló szakaszban a vers magával ragadó módon leírja a víziló jellemzőit és súlyát. Fontos megemlíteni, hogy a víziló természettudományos kutatásának és megismerésének eredményei során rengeteg érdekes felfedezésre került sor. Például a víziló fogai és evolúciós kapcsolatai, valamint az élőhelyi preferenciái és viselkedése mind olyan témák, amelyeket a természettudomány mai állása alapján kutatunk és tanulmányozunk.

4. A nyúl részében a vadászat és a gyávaság ellentmondását érzékelhetjük. A versben a nyúl megjegyzi, hogy a vadász tiszteletben tartja az ő gyávaságát, amelyre a vadászat során támaszkodik. Ez újra rávilágít arra, hogy az ember és az állatok kapcsolata - különösen a vadászat és a megőrzés témaköreiben - fontos téma a mai természettudományban.

Összességében tehát a vers természettudományos szempontból is számos érdekes összefüggést tartalmaz. A természettudomány legfrissebb felfedezéseivel összefüggésbe hozva láthatjuk, hogy az ember és az állatok kapcsolata, az élőhelyek és az ökológiai egyensúly kutatása, valamint az evolúció és az állatok viselkedése mind olyan területek, amelyeket a mai tudományban folyamatosan tanulmányoznak és kutatnak.

Kosztolányi Dezső "Állatok beszéde" című versének teológiai szempontból történő elemzése során fontos figyelembe venni a Biblia tudományát, a patrisztikus, valamint a skolasztikus nézőpontokat is.

A versben négy különböző állat szólal meg, és mindegyikük sajátosságaiktól függően kifejezi a világról való nézetét.
- A medve az ölelés metaforájával azt sugallja, hogy ő az ölelő, szerető jószág a világban. Ez a kép egyfajta isteni jóság, szeretet, amely az evangéliumokban is megjelenik. A medve tehát Isten szeretetét, gondoskodását szimbolizálhatja.

- A vadkan állandóan harcol és öl, még akár hősökkel is. Ezzel a vadkan az ördögi erők, a bűnös és romlott oldalt képviseli. Az ármánykodással és erőszakkal megöl minden költőt, ami arra utalhat, hogy a zsarnokság és a bűn mindig fenyegeti a Biblia üzenetét és a keresztény életet.

- A víziló testi vágyakat, a túlfogyasztást jelképezi. A szorosan testhezálló jellemzés arra utal, hogy a víziló a földi élvezetekre való késztetést, a bűnös vágyakat jelenti. Az egyiptomi utalás Isten népének kijövetelére, a Szabadításra utalhat, míg a lidércnyomás aláhúzza az elszabadult testi vágyak káros hatását az emberre.

- A nyúl a vadászatban megjelenő gyávaságot és az életben való túlélésért való küzdelmet szimbolizálja. A nyúl lelkét tiszta és alázatosnak tartja, ami ellentétben áll a vadász erőszakkal és gyilkolással való törekvéseivel. Ez a szembenállás a hitvallás és a bűn közötti dilemmát jelenítheti meg.

Az alkotói szándék és a versek értelmezése természetesen szubjektív lehet, ezért nem mindenki értelmezi egyformán a verset. Azonban teológiai szempontból az állatok megtestesítik az emberi tulajdonságokat és tapasztalatokat, amelyek az emberek istenképére utalnak. Az állatoknak ezáltal különféle teológiai és vallási üzeneteket tulajdonítunk.

Biblatudományi szempontból azt tapasztalhatjuk, hogy a vers több helyen is utal a Biblia által megjelenített erőkra és eseményekre. A patrisztika és a skolasztika nézőpontjai segíthetnek a versek mélyebb értelmezésében és kapcsolódásaik megtalálásában. Például a patrisztika a világot Isten szeretete által hozott létre, míg a skolasztika a világ és az emberi természet rendjét helyezi hangsúlyba.

Másik, az elemzésen túlmutató ötlet lehet, hogy a versekben megjelenő állatokat az egyházi tradícióban szereplő allegóriákhoz hasonlítjuk. Az allegória olyan művészeti forma, amelyben valami más, mélyebb értelmezést jelképez. Így tehát a medve a szeretetet jelképezheti, a vadkan a bűnös természetet, a víziló az élvezeteket, míg a nyúl a gyávaságot és a túlélés küzdelmét.

A vers Kosztolányi Dezső Állatok beszéde című költeményének részleteit tartalmazza. Az alábbiakban pedig az egyes állatok szempontjából elemezzük a szöveget irodalomtudományi szempontból mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalom területén.

- Medve: A medve szimbólumként jelenik meg a versben, az állatok közül ő a legkedvesebb, legjóságosabb és szeretetteljes. Jelenléte averseben a természet szeretetét és a medve megtestesítése által az emberi jóindulatot, az elnyomottak melletti kiállást is jelenti. Egyfajta természetközeli, érintetlen szépség ábrázolásával az alkotásban az emberi értékek fontosságára hívja fel a figyelmet.

- Vadkan: A vadkan az erő, a harc és a pusztítás jelentésköréhez tartozik. Itt pedig Zrínyi Miklóst félti a pusztítástól és a gyilkosságtól. Ez a rész arra utal, hogy a vadkan mindent képes elpusztítani, beleértve a dicső magyarokat is. Ez az állat szimbolikusan a támadást, az ellenséggel való szembenézést és a hazával való azonosulást jeleníti meg.

- Víziló: A víziló groteszk módon, megjelenítik és lenyűgöző ellentmondásokkal leírva a másik szereplői által. A víziló ereje és mérete hatalmas, de az ábrázolás a szörnyességet és a túlzást hangsúlyozza. Egyiptomi szellemiséget idéz, ami azt jelzi, hogy az állat a távoli és misztikus kultúrákhoz köthető. Itt a víziló szimbolikusan a misztériumot, az ismeretlenre való vágyat, a rejtélyességet és az elbűvölést mutatja be.

- Nyúl: A nyúl a versben az alázat, a gyengeség jelképe. Itt a nyúl alázatát és gyávaságát hangsúlyozza. A versben a nyúl szereplése azt jelenti, hogy a gyengék és ártalmatlanok is megbecsülést érdemelnek és az életért való sírással a szenvedést és a sebezhetőséget is megmutatja.

A vers teljes egészében viszont az állatok gesztusain és az ábrázolásukon keresztül reflektál az emberi tulajdonságokra, érzelmekre és társadalmi helyzetekre is. Jelenlevő, hogy a versek mindegyike más szögből közelíti meg a válaszokat és az érzelmek ábrázolását.

A magyar szépirodalomban a kötet az 1910-es években jelent meg és kilépett a korabeli realista irodalmi trendekből. Kosztolányi Dezső itt már markánsan megjelenít a pszichológiai belső világot és az állatok révén megjeleníti az emberi tulajdonságokat és a mindennapok problémáit.

A nemzetközi irodalom terén a kötetben lévő versek általánosságban is megértethetőek és ábrázolóak. Az állattartó versek mindig is az emberi természetet célozták, és remekül képesek ábrázolni az embert körülvevő világ megértését és megfigyelését a jelképekbe és szimbolikus formákba ágyazva.

Összességében ez a vers az emberi tulajdonságokat és érzelmeket ábrázolja az állatok kapcsán. A magyar és a nemzetközi irodalom területén egyaránt jelentős, mert túllép a korabeli stílusokon és az emberi pszichológiát ábrázoló irodalmi trendeket képviseli.