És egyre-egyre közelebb
megyek feléd, halál,
s már ki se ejtem nevedet.

Ifjan beh sokszor hívtalak,
s lázam hüsíteni
fejemre raktam a havad.

Most már sírokra sem ülök,
mosolygok lankatag,
míg fáradok és szürkülök.

Híredre lelkem nem riad,
nem vagy már szörnyü sem:
apa vagy és én a fiad.

Oly egy veled e meggyötört
szív és e mellkosár,
mint egy veled a rög s a föld.

Ó a halál az, aki vén,
s koporsó-érc ragyog
jégszín haján, bús ajkívén.

És egyre-egyre közelebb
megyek feléd, halál,
s már ki se ejtem nevedet.


Elemzések

A vers Kosztolányi Dezső Egyre közelebb című műve. Az irodalomtudomány szempontjából több összefüggést is meg lehet vizsgálni mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalom területén.

Kosztolányi Dezső egyik legismertebb és legtöbbet idézett verse, amely a halállal való találkozásról szól. A halál motívuma az irodalomban gyakran jelenik meg, és általában komor vagy misztikus hangulatot kelt. Ez a vers azonban más közelítésben közelíti meg a témát. A halált itt nem félelmetes, végzetes erőként ábrázolja, hanem közeledő és elfogadható tapasztalatként.

A versben megjelenő lírai én a halál felé halad, és egyre közelebb kerül hozzá. Ez a halál motívuma a nemzetközi irodalomban is gyakori. Sok más költő és író is tematizálta a halált és a halállal való találkozást műveiben, például Edgar Allan Poe, Emily Dickinson vagy Thomas Hardy.

A versben megjelenő lírai én a halált személyesíti meg, mintha egy emberként lenne jelen. Ez az antropomorfizálás szintén egy gyakori eszköz az irodalomban. A halálnak emberi tulajdonságokat tulajdonítva élénk, kézzelfogható lényként jelenik meg a versben.

A versben megjelenik a halálhoz való közeledés leírása és az elfogadás megjelenítése is. Ez a témakör a halált érintő gondolatok kezelésének egyik gyakori módja az irodalomban. Számos más költő és író is foglalkozott ezzel a témával, például John Donne, John Keats vagy Sylvia Plath.

A versben megjelenik az apa és fiú kapcsolatának motívuma. Ez a motívum számos irodalmi műben előfordul, például Shakespeare Hamletjében vagy Franz Kafka A változásban.

Kosztolányi Dezső költészete általában a hangulati, lírai világára helyezi a hangsúlyt, a lírai én érzéseire és élményeire fókuszál. Ez a lírai hangvétel a modernista irányzatot követi, amely az 1900-as évek elején jelent meg az irodalomban. Kosztolányi Dezső művei, így a vers is, a modernizmus jegyeit viselik magukon, ilyen például az érzelmek szabad kifejezése és a szubjektív hangvétel.

Összességében a vers számos irodalomtudományi összefüggést mutat a magyar és nemzetközi irodalom területén. Az ábrázolt témák, a halál, az antropomorfizálás és az apa-fiú kapcsolat motívumaival kapcsolatosan számos párhuzamot találhatunk más irodalmi művekben is. Emellett a vers modernista hangulati és stilisztikai jegyei is összekapcsolhatók azonos korban íródott vagy más modernista művekkel.

A Kosztolányi Dezső "Egyre közelebb" című versének természettudományos szempontból való elemzése összekapcsolható néhány friss felfedezéssel és kutatási eredménnyel.

A versben a halál mint egy személyes entitás jelenik meg, amelyre a költő egyre közelebb kerül. Ennek kapcsán érdemes megemlíteni, hogy a tudomány ma már komoly kutatásokat folytat az emberi öregedés folyamatával kapcsolatban. A halál közeledése a versekben gyakran az idő múlását és az emberi test fizikai funkcióinak romlását jelképezi. Az öregedés mechanizmusát genetikai szinten is vizsgálják, és arra törekednek, hogy megértsék az öregedési folyamat hátterét, és talán megtalálják a módját annak, hogyan lehetne ezt befolyásolni vagy megfordítani.

A vers másik témája a költő apa és fia kapcsolata, ami a természeti öröklődést idézi fel. Ebben a kontextusban érdemes megemlíteni az epigenetikát, amely a génexpresszió változásaira fókuszál, amelyek nem a DNS sorrendjének változásából erednek, hanem genetikai kapcsolatok, például a környezet és a gének közötti interakciók eredményeként. Az új kutatások az epigenetika és az öröklődés összefüggéseire helyezik a hangsúlyt, és rámutatnak arra, hogy azok a környezeti hatások, amelyeket az egyik generáció tapasztal, befolyásolhatják a következő generáció génexpresszióját.

A versekben szereplő természeti motívumok, például a hó vagy a föld, lehetőséget adnak az ökoszisztéma és a környezeti vizsgálatokra. A hó a változó évszakokhoz és az idő múlásához köthető, és a klímaváltozás hatásait is magában hordozza. A föld pedig az élőlények otthona, amely megvédi és táplálja őket. A jövő kutatásai a bolygónk ökológiai egyensúlyának fenntartására és a fenntartható fejlődésre összpontosítanak.

Végezetül a halál szerepe a versben lehetőséget ad a tudományos haláltudomány és a halál különféle aspektusainak vizsgálatára. A modern időkben elkezdtek olyan területeken kutatásokat folytatni, mint a közelhalálélmények, a reinkarnáció és a tudatállapotok az élet és halál határán. Ezek az új vizsgálatok lehetőséget teremtenek arra, hogy új megközelítéseket találjunk a halál jelenségének megértéséhez és elfogadásához.

Összességében tehát Kosztolányi Dezső "Egyre közelebb" című verse napjaink természettudományos felfedezéseivel összekapcsolható, és lehetőséget ad arra, hogy új megközelítésekkel közelítsünk a halálhoz, az öregedéshez, az öröklődéshez és a környezethez kapcsolódó kérdésekben.

Kosztolányi Dezső "Egyre közelebb" című versében a halállal való találkozásra való készülődés és elfogadás hangolata jelenik meg. Az alábbiakban teológiai szempontból elemzem a verset.

A bibliatudomány szempontjából a versben jelen van az emberi élet múlandóságának és halandóságának motívuma. A halál elkerülhetetlen és minden emberre váró része az életnek. A versben a halál mint apa jelenik meg, amely az egyházi hagyományban számos bibliai párhuzamra utalhat. Például az Ószövetségben Jób fohászaiban (Jób 14:14) megjelenik az apa-fiú kapcsolat metaforája, amely itt a halálhoz való viszonyt szimbolizálja.

A patrisztika szempontjából érdekes lehet a versben megjelenő halál elfogadása és befogadása. A halál az egyházi hagyományban gyakran a megelégedést, a megtisztulást és az Isten iránti bizalmat jelképezi. Az embernek elfogadnia kell a halált, mint Istentől érkező ajándékot és lehetőséget az örök életre. A versben ez a szemlélet jelenik meg, amikor a költő a halált apaként jellemzi, és elfogadó, nyugodt attitűddel emlékezik rá.

A skolasztika szempontjából a versben megfigyelhetjük a halál és a remény viszonyát. A halál a skolasztikus filozófiában átmenetet jelent az emberi létezés teremtett világából az örök világba. A halál után a remény a feltámadásban és az örök életben található meg. A versben a költő elfogadja a halált, és reményteljes szemléletben tekint rá, hiszen rájön, hogy a halálban valójában megközelíti az Istent és az örök életet.

Más nézőpontok, ízlés szerint felfogva:

- A verselemzés során az is megállapítható, hogy a vers személyes és mély érzéseket közvetít. Az ember szembesül a saját halandóságával és a múlandóság élményével. Ezért a vers nemcsak teológiai szempontból érdekes, hanem emócionális és személyes síkon is fontos üzeneteket hordoz.
- A versben megfigyelhető a halálhoz fűződő ellentétes érzelmek játéka. A költő sírni valószínűleg a múltban sírt a halál miatt, de most már nem. Ez az ellentmondásos érzés a halállal való együttéléshez kapcsolódik, ahol a szomorúság és elfogadás váltakozik.
- A vers vallási szempontból is értelmezhető, ahol a halál mint átmenet Isten országába jelenik meg. A költő elfogadja és vágyakozik a közelebbi kapcsolatra Istennel a halál révén.
- A költő az anyagi világtól való fáradtsággal és szürküléssel kapcsolatban a halállal való találkozást vágyja. Ez az ismerős kísértés a nyugalmat kereső emberi lélek halálig tartó utazásának metaforája lehet.
- A versben az idő és az élet ciklikusságának motívuma is megjelenik, ahol váltakozik a fiúi szenvedélyes hívogatás az életben a lány és a halál felé. Az idő múlása és az életben való változás egyetemes témaként jelenik meg.