Amit ma tartok, azt elejtem,
amit ma tudtam, elfelejtem,
az arcomat kezembe rejtem,
s elnyúlok az üres sötétben,
a mélyen-áramló delejben.

Annál mi van, a semmi ősebb,
még énnekem is ismerősebb,
rossz sem lehet, mivel erősebb
és tartósabb is, mint az élet,
mely vérrel ázott és merő seb.

Szokatlan-új itt ez a köntös,
pár évre szóló, szűk, de göncös,
rossz gúnya, melyet a könny öntöz,
beh otthonos lesz majd a régi,
a végtelen, a bő, közömbös.

Én is öröktől ebbe voltam,
a semmiségre ráomoltan,
míg nem javultam és romoltam,
tanulni sem kell, tudjuk ezt rég:
eltűnni és feküdni holtan.

Ha félsz, a másvilágba írj át,
verd a halottak néma sírját,
tudd meg konok nyugalmuk írját,
de nem felelnek, úgy felelnek,
bírjuk mi is, ha ők kibírják.

Pajtás, dalolj hát, mondd utánam:
Mi volt a mi bajunk korábban,
hogy nem jártunk a föld porában?
Mi fájt szivednek és szivemnek
Caesar, Napoleon korában?


Elemzések

Kosztolányi Dezső "Ének a semmiről" című verse a természettudomány legfrissebb felfedezéseivel is összefüggésbe hozható. A költeményben a semmi, a semmiség és a múlás motívuma jelenik meg.

Azt állítja, hogy a semmi ősebb a valóságnál, és hogy semmi sem lehet rosszabb és erősebb mint az élet. Ezen gondolatok összekapcsolhatók a fizika mai fejleményeivel, például a kvantummezőkkel és a sötétanyaggal. Ezekben a területeken a semmi, a vákuum állapota rendkívül fontos és aktív szerepet játszik. A kvantummechanikában például a vákuumban jelen vannak virtuális részecskék, amelyek folyamatosan keletkeznek és megszűnnek.

A verse továbbá arra is utal, hogy az emberi élet múlandó, és hogy az ember a semmi felé tart. Ez a múlandóság és a halál megértése kapcsolódhat a biológiai kutatásokhoz és az öregedés, valamint a halál folyamatának megértéséhez. Az orvostudomány, a genetika és a regeneratív medicina területén folyó kutatások mind arra irányulnak, hogy megértsék az öregedési folyamatokat és meghosszabbítsák az emberi életet.

A verse azt is kifejezi, hogy a halottak nem válaszolnak, de mégis kitartanak. Ez összefügghet a halál utáni élet kutatásával és a tudatosság természetének megértésével. A neurológia és az agykutatás területén végzett legújabb kutatások arra összpontosítanak, hogy megértsék a tudatot és annak kapcsolatát az aggyal, és ezáltal megértsék a halál utáni eseményeket.

Összességében Kosztolányi verse, bár nem közvetlenül, de több olyan témára utal, amelyek az aktuális természettudományos kutatásokkal és felfedezésekkel összefüggésbe hozhatók. A vákuum, az öregedés, a halál és a tudatosság kérdése mind olyan témák, amelyek az elmúlt évtizedekben aktívan kutatott területekké váltak a természettudományban.

A Kosztolányi Dezső Ének a semmiről című verset teológiai szempontból is lehet értelmezni. A vers első sorai arra utalnak, hogy az emberi értelem korlátozott, és ami ma még fontosnak és igaznak tartunk, az holnapra már elveszítheti fontosságát vagy érvényét.

A második versszakban a "semmi" fogalma kerül előtérbe, amely a teológiában is fontos szerepet kap. A versben a semmi az életnél is erősebb és tartósabb, ami arra utal, hogy az emberi élet múlandó lehet, míg a semmi örök. Ez a gondolat kapcsolódik a bibliatudományhoz, amelynek egyik fontos szempontja az elmúlás és az örök élet témája.

A harmadik versszakban a "gúnya" kifejezés jelenik meg, amely arra utal, hogy az emberi élet és a földi lét csak ideiglenes és eldobható köntös. Ez kapcsolódik a patrisztikához, amely a korai keresztény gondolkodásra és teológiára utal. A patrisztikai szerzők hangsúlyozták az időszakos világból való kiemelkedést és az örök életre való törekvést.

A negyedik versszak azt mutatja, hogy az emberi élet a semmiségben kezdődik és véget ér. Ez a skolasztika, vagyis a középkori katolikus teológia szemszögéből vizsgálható. A skolasztika filozófiája azt hirdette, hogy az emberi értelem képes megérteni és elfogadni a transzcendens világot és annak örök értékeit.

A vers utolsó szakaszában a halottak és az örök élet kérdése merül fel. A halottak néma sírjának említése a halál utáni életre és a túlvilágra utalhat. Ez a tematika szintén kapcsolatba hozható a bibliatudománnyal és a teológia egyéb ágaival, amelyek tanulmányozzák az emberi élet végső valóságát és az örök élet lehetőségét.

Összességében a vers teológiai szempontból azt a gondolatot hordozza, hogy az emberi élet múlandó, a semmi pedig erősebb és tartósabb. A bibliai, patrisztikai és skolasztikai nézőpontok segítenek jobban megérteni a szerző szándékát és a versekben rejlő összefüggéseket.

Kosztolányi Dezső "Ének a semmiről" című versét az irodalomtudomány különböző aspektusai alapján is érdekes vizsgálni. Kezdhetjük a magyar irodalom területével, ahol Kosztolányi a 20. század egyik kiemelkedő lírikusa volt. A vers nyelvezete és szerkezete a modernizmus jegyeit viseli magán, miközben Kosztolányi saját hangját és témáit érvényesíti. Az egymásba fonódó gondolatok és képek, valamint a vers ritmusa és hangulata mind emelik a szöveg irodalmi értékét.

A vers tematikailag is sok értelmezési lehetőséget kínál. A "semmi" fogalmával való foglalkozás mély emberi dilemmákat és existenciális kérdéseket vet fel. Az emberi tapasztalatok, emlékek, érzelmek és a múlt értékelése mind szerepet játszanak a szövegben. Egyfajta nihilizmus átjárja a verset, de Kosztolányi képes a semmire rálátni és azt is kimondani.

Azonban a versek sokkal szélesebb kontextusban is értelmezhetők. A nemzetközi szépirodalom területén is találhatunk hasonló tematikájú és stílusú műveket. Például a francia abszurd drámák vagy az angol metafizikus költők alkotásai is foglalkoznak a semmi fogalmával, az emberi létezéssel és a kétségbeeséssel. Az ilyen művek segíthetnek az Ének a semmiről mélyebb megértésében és összefüggéseiben való tájékozódásban.

Ezenkívül a vers absztraktabb elemzése is releváns lehet. A formai elemek, például az alliterációk, a rímelési séma vagy a versfelosztás mind hozzájárulnak a mű hatásához és az üzenet hatékonyságához. Az ilyen formai eszközök általánosak az irodalomban, és a verset egy adott korszak stílusába illesztik. Kosztolányi alkotásaiban azonban egyedi stíluselemek is megjelenhetnek, amelyek a szerző sajátosságai vagy korszaka jellegzetességei lehetnek.

Mindezek alapján Kosztolányi Dezső "Ének a semmiről" című versét többféle szempontból is elemzhetjük. A magyar irodalom kontextusában kiemelkedő mű, amely szerkezetével, tematikájával és stílusával elismerést érdemel. Ugyanakkor a nemzetközi szépirodalom területén is megtalálhatóak hasonló versek és témák, amelyek a mű megértését tovább gazdagíthatják.