Lásd, kisfiam, ezt mind neked adom most,
     legyen tiéd örökre az egész.
Vedd a telet és a nyarat, a lombost,
     itt van neked az epe és a méz.
Ez itt a keserű s ez itt az édes,
     ez a fekete és ez a fehér,
ez a nyugalom, s a láz is, hogy égess,
     ez itt a méreg és ez a kenyér.
Tejet adok, de hozzá szörnyü vért is,
     ölelni lágyan és birkózni kart,
és harcot is, hogy harcolj csakazértis,
     a rózsa mellett ott legyen a kard.
Van még néhány elhányt és csonka holmi,
     egy kis verőfény és egy-két kacaj,
viaskodó kedv, várat ostromolni,
     és végezetre egy nagy, tompa jaj.
Iker ajándékot veszel örökbe,
     oly ember-ízű és oly felemás,
de ember adta, nem telt néki többre,
     eget ne vívj, mély kútakat ne áss.
Sötéten nyújtom ezeket tenéked,
     s koldus apád most tétovázva áll,
mert nincs egyéb. Jobbjában ott az élet,
     és a baljában ott van a halál.


Elemzések

A vers Kosztolányi Dezső tollából származik, és az irodalomtudományi elemzés során fontos figyelembe venni a szerző életművét és korszakát. Kosztolányi Dezső a 20. századi magyar irodalom meghatározó alakja volt, és a modernizmus időszakában alkotott.

A vers első személyű lírai én által szólal meg, aki a "kisfiának" szólva ad át szimbolikusan mindenféle életből fakadó élményt és lehetőséget. A költő az egész világát, az édes és a keserű, a fekete és a fehér, a nyugalom és a láz dualitymét kínálja fel az utódjának. Ez a vers túlmutat a személyes üzeneten és alapvetően szemléletmódot közvetít, amely szerint az élet az ellentétek megélése és elfogadása révén teljes és gazdag lehet.

A verselemzés során érdemes figyelmet szentelni a jelképeknek és a képeknek, amelyek a versben jelen vannak. Az "epe és méz" például az élet keserűségét és édesességét szimbolizálja, a "méreg és kenyér" a szenvedést és a túlélés alapvető elemeit. Az "ölelni lágyan és birkózni kart" képe közvetíti az ellentmondásokat az emberi kapcsolatokban és az élet általánosan.

A vers nyolc soros versekben íródott, és egy csonka rímképlete van, ami a struktúra és a hangulat kialakításában szerepet játszik. Az erős ritmus és rímrendszer hangsúlyt helyez a vers erejére és zeneiségére. A vers hangsúlyos ritmusa és költői képei a modernizmusra jellemzők, amelyeket Kosztolányi Dezső alkotói stílusa időnként megjelenít.

A vers alapvetően egyedi és egyedi Kosztolányi Dezső műve, de az irodalomtörténet szempontjából beilleszthető a modernista időszakba, amelyet más kortárs írókhoz is kapcsolhatunk. Elemezhetjük például Kosztolányi Dezső korának másik szimbolista költőjét, Ady Endrét, akinek munkái hasonlóan a modernista stílusjegyeket mutatták, és az ellentételeket és az emberi tapasztalatokat hangsúlyozták.

Az összefoglalóban elmondható, hogy Kosztolányi Dezső "Lásd, kisfiam, ezt" című versét irodalomtörténeti szempontból az ő korának modernista irányzatába tudjuk besorolni. A vers hangsúlyos rímképletekkel és jelentőségteljes szimbólumokkal jeleníti meg az élet ellentmondásait és a kapcsolatok összetettségét. A költői képek és a struktúra is tükrözi Kosztolányi Dezső alkotói stílusát, ami azonban más kortárs írókéval is kapcsolható és összehasonlítható.

Kosztolányi Dezső "Lásd, kisfiam, ezt..." című versében a természettudományos szempontok leginkább az emberi test és az élet folyamataihoz kapcsolódnak. Az alábbiakban részletesen tárgyalom, hogy a vers mely részei és motívumai kapcsolhatók a mai természettudomány friss felfedezéseihez.

1. Az emberi test és élet folyamatai: A versben számos olyan elem található, amelyek a test és az élet funkcióit, jellemzőit és ellentmondásait ábrázolják. Az "itt van neked az epe és a méz" sorban például az emésztőrendszerre és a különböző anyagokon keresztül működő szervekre utal. Az "ez itt a keserű és ez itt az édes" sorokban pedig a különböző ízek és érzések, valamint az emberi életben meglévő ellentétek jelennek meg. Ez a megközelítés összhangban lehet azzal a tudományos megfigyeléssel, hogy az emberek ízpreferenciái genetikai és kulturális tényezőktől függenek.

2. Az emberi észlelés és érzékek: A versben a költő számos érzékkel kapcsolatos elemet használ. Például a "tehet adok, de hozzá szörnyű vért is" sorban az érintés és a fizikai érzékelés válik hangsúlyossá. Ez a rész kapcsolódhat az idegrendszerre és az érintésérzékelés mechanizmusaira irányuló legújabb kutatásokhoz, amelyek például a fájdalomérzés és az érintéshez kapcsolódó receptorok működésére fókuszálnak.

3. Az emberi öröklődéstöbblet és az evolúció: A versben az "ikar ajándékot veszel örökbe" sorban az öröklődés és az evolúció motívuma jelenik meg. Az emberi genetika és az evolúciós biológia legújabb felfedezései azt mutatják, hogy az öröklött tulajdonságok és gének jelentős mértékben befolyásolják az egyének tulajdonságait és viselkedését.

4. Az emberi test és pszichológiai ellentmondások: A versben a költő beszél a test és a lélek ellentmondásairól. A "sötéten nyújtom ezeket tenéked" sorban a test és a szellem, a külső és belső világ kontrasztja jelenik meg. Ez a rész kapcsolódhat az emberi agy és a tudatosság működését vizsgáló kutatásokhoz, amelyek többek között a mentális egészséget, az érzelmeket és a tudatosságot célzó friss felfedezéseket tartalmaznak.

Összességében a Kosztolányi Dezső által írt "Lásd, kisfiam, ezt..." című vers több olyan elemet tartalmaz, amelyek kapcsolódhatnak a mai természettudomány legfrissebb felfedezéseihez a test, az érzékek, az öröklődés és az emberi pszichológia területén. A költő ezen elemeket felhasználva a természettel, az emberiséggel és a tudással kapcsolatos fontos kérdésekre keres választ és reflektál azokra.

A vers költői képek és hasonlatok segítségével ad kifejezést a teológiai gondolatoknak. Az alábbiakban elemzem a verset teológiai szempontból, és kitérek a bibliatudomány, patrisztika és skolasztika szemléletmódjaira is.

A vers kezdő soraiben a költő azt mondja, hogy mindent megad a kisfiának, ami a földi életben megtalálható, a téli hidegtől a nyári melegig, a keserűségtől az édesig. Ez a versrész a teremtés témájához kapcsolódik, amikor Isten az embert először létrehozta és mindent a rendelkezésére bocsátott.

Ezután a versben a keserűség és édes, a fekete és fehér, a nyugalom és a láz közötti ellenállásról és disharmoniáról beszél a költő. Ez az ellentét a bűn és a megváltás témájával is köthető össze. A bűn, vagy a keserűség, a szenvedés, a láz az emberi természet romlottságára és az evilági élet kihívásaira utal, míg az édes, a nyugalom, a kenyér a megváltás, a remény és az öröm képét festi.

A következő sorokban a költő a gyakorlati gyengeségről és az emberi természetben rejlő lelkesedésről beszél. Ez az irányzat a patrisztika szemléletmódjához kapcsolható, amely azt hangsúlyozza, hogy az emberi természet sérülékeny és gyarló, ugyanakkor az emberi lélekre jellemző az isteni eredetű lelkesedés és a küzdelem öröme.

A versben szereplő kard képe a küzdelem és a harc jelképe lehet. Ebben az értelemben a vers arra figyelmeztet, hogy az édes, szép dolgok mellett mindig jelen lesz a harc, a nehézségek és a veszélyek. Ez a skolasztika szemléletmódjához kapcsolható, amely az életet úgy ítéli meg, mint egy folyamatos tanulási folyamatot és kihívást, amely során az embernek el kell fogadnia az ellentmondásokat és küzdenie kell a céljaiért.

A vers tovább folytatódik oly módon, hogy a költő kisebb élettel és a végzetes jajjal is ajándékozza meg a gyermekét. Ez a sor a szenvedés és a halál témaköréhez kapcsolódik. A szenvedés és a halál valósága a bibliai élet és a kereszténység központi eleme, mivel Jézus Krisztus szenvedése és halála révén történt meg a megváltás.

A vers utolsó részében a költő újból ajándékokról beszél, amelyek mind emberi származásúak és nem túl tökéletesek, mind tartalmazzák az életet és a halált. Ez a rész a patrisztika és skolasztika szemléletével kapcsolódik össze, amely hangsúlyozza az emberi tevékenység és a természeti kihívások által jelentett korlátokat.

Összefoglalva, a vers teológiai szempontból fontos gondolatokat tartalmaz a teremtésről, a bűnről és a megváltásról, a szenvedésről, a küzdelemről és a hazugságlelekről. Ezeket az összefüggéseket felismerve és az alapján, hogy hogyan vizsgálja ezeket a témákat a bibliatudomány, patrisztika és skolasztika, átfogóbb képet kaphatunk a vers teológiai jelentéséről és mélységéről.