Nem kamasz-szerelem kis hevületében
beszélek.
Az élet közepén, megkoszorúzva női karoktól
vallok,
nők, rokonaim.
Most már elmondhatom, hogy oly közel voltatok hozzám,
mint senki más,
s szeretlek is benneteket.

Zavarosak, mint én,
termékenyek, mint én,
zavaros források, melyekből aranyat mostam,
igazi aranyat.

Természet tündérei, szeszélyesek és kiszámíthatatlanok,
de igazabbak
a meddő gondolatnál,
a büszke hazugnál,
a csontos, ijesztő, gyilkos férfinál.
Hová is futhatnék én,
kócos fejemmel,
költészetemmel,
rettenetesen cikázó tétovaságommal,
ha nem volnátok ti,
megértők, megbocsátók,
elvtelen szentek,
jámbor pogányok,
bizonytalan jók,
valóság hű sáfárjai.

Ha varrtok, vagy vajat mértek,
kirakatot szemléltek komolykodó szakértelemmel,
s hócipőben topogtok, kecsesen, de balogul is, mint az albatroszok,
fölkacagok az örömtől, hogy vagytok,
és én is vagyok mellettetek.

Hozzátok kötözött engem a végzet,
örökkévalóan,
köldökzsinórral, azután a vágyak
eleven kötelével,
hogy mélyetekben keressem az utat az élet felé,
s öletekbe ejtsem le terhes koponyámat.

Nem egy, hanem mindegyik.
Mindegyik leányom, mindegyik feleségem,
mindegyik barátnőm, rejtélyes kedvesem.
Mindegyik anyám.


Elemzések

Kosztolányi Dezső "Nők" című versének irodalomtudományi szempontból több értelmezési lehetősége is van, amelyeket a magyar és a nemzetközi szépirodalom területén érdekes összefüggések érhetőek el.

Egyik lehetséges megközelítés, hogy a verset a feminista irodalom kategóriájába sorolhatjuk. A versben Kosztolányi a nőket különleges, inspiráló és meghatározó szereplőként ábrázolja. A nők "termékenyek", "igazabbak" és "elvtelen szentek", amelyekkel szemben a férfiakat negatív tulajdonságokkal, mint például "gondolatnál", hazugnál" vagy "gyilkos férfinál" jellemez. Ezzel a női empátiát, megértést és megbocsátást hangsúlyozza, ami a feminista irodalomban és a női jogok számára fontos téma.

A versben található motívumok és képek további releváns összefüggéseket mutathatnak a magyar és nemzetközi szépirodalomban. Például a "természet tündérei" kifejezés több hasonló motívummal található meg a romantikus irodalomban, mint például a német romantika vagy az angol romantikus költészet műveiben. Ezen kívül a versben megjelenő "albatroszok" képe is hasonlít Baudelaire "A kalózhajón" című versének motívumára. Ezáltal Kosztolányi műve kapcsolatba kerülhet a romantikus és a szimbolista irodalommal is.

Az anyaság motívuma a versben szintén fontos szerepet játszik. Ez a motívum és a nőkkel való szoros azonosulás rávezethet minket Virginia Woolf feminista irodalmi elméletére a "Nő még nincs" című esszéjében. Woolf az anyaság elősegítését és a női írók szerepét hangsúlyozza a női szépirodalomban. Ebben a szempontból Kosztolányi versében is felfedezhetjük ezt a felhívást és az anyával való azonosulás fontosságát.

Összességében a "Nők" című vers a női szerepek és az empátia fontosságára utal. A versben található motívumok, képek és az anyai szeretet ábrázolása pedig számos kapcsolatot mutathat a magyar és a nemzetközi szépirodalom területén, mint például a feminista irodalom vagy a romantikus és szimbolista irodalom.

A fenti vers Kosztolányi Dezső "Nők" című művéből származik. Ahhoz, hogy természettudományos szempontból értelmezzük a verset, meg kell vizsgálnunk, milyen összefüggéseket lehet találni a mai természettudomány legfrissebb felfedezéseivel.

A versben az emberi élet közepén található jelentésekről van szó, amelyekhez kifejezetten hozzájárulnak a nők. Az első sorban a kamaszkorral ellentétben a tapasztalatokra és a felnőttkorra utal, ami tudományos kutatások alapján is igazolódik. A mentális érés és az élettapasztalatok hatására nőjük meg leginkább az emberek.

Az "igazi aranyat" említő sorokban a versben található metafora az élettel kapcsolatos tapasztalatok által elérhető értékekre utal, és nem a földi aranyra. Ebben a kontextusban a természettudományok által felfedezett élet és evolúció mechanizmusai nyújtanak lehetőséget a személyes növekedésre és a megismerésre.

A "természet tündérei" kifejezés a nők szeszélyes, de mégis valósághoz hűséges természetére utal. Ez összhangban van a mai tudomány legfrissebb felfedezéseivel, amelyek rámutatnak a természet sokszínűségére és a természeti rendszerek komplexitására. A nők kiszámíthatatlan jellemvonásai és reakciói is összefüggést mutathatnak a természeti rendszerek szintén összetett és változékony viselkedésével.

A versben a költő a nők mellett talál biztonságot és megértést. Azt sejthetjük, hogy a nők fizikai és érzelmi kapcsolatot jelentenek számára, amely lehetőséget nyújt a kreativitásra és a tétovaságra. A pszichológiai kutatások azt mutatják, hogy a társas támogatás és a kapcsolatok fontos szerepet játszanak az egyén mentális egészségében és jólétében.

A vers utolsó sorai a költőnek olyan személyes kapcsolataira utalnak, amelyekben mindegyik nő szerepet játszik. Ez összhangban van az emberi kapcsolatok gazdagságával és összetettségével, amelyek a természetben is fellelhetők. Az egyén számos szereppel rendelkezik családi, baráti és romantikus kapcsolataiban, amelyek mind hozzájárulnak a globális kapcsolathálózathoz és a társadalmi szerkezetekhez.

Összességében a versben megjelenő női szereplők és kapcsolatok számos kapcsolódási pontot mutatnak a mai természettudományos felfedezésekkel. A nők szeszélyes és kiszámíthatatlan, mégis természethez hű szerepük, valamint a költő számára jelentett inspiráció és támasz a természet változatosságával és összetettségével állhat összefüggésben.

Kosztolányi Dezső "Nők" című versében a költő a nők szerepére, jelentőségére és vonzalmára reflektál teológiai szempontból is. A vers magasztalja a nőket, és megjeleníti az őszinte szeretetüket és fontosságukat az emberi életben.

A bibliatudomány nézőpontjából a versben található ismertetőelemek és metaforák kapcsolódhatnak az Ószövetség nőalakjainak és női szimbólumoknak (például Salamon Énekek Éneke és Prédikátor könyve) a vizsgálatához. A zavaros források és az arany mosása például arra utalhat, hogy a nők önmagukban hordozzák az isteni természetet és a tisztaságot. A nők a versben jelképezi a természet tündéreit, akik igazabbak a meddő gondolatnál és a megvetendő férfiaknál. Ezt a vonzalmat és szeretetet a bibliatudomány a nők isteni szerepével és jellemvonásaival kapcsolatban is vizsgálhatja.

A patrisztika nézőpontjából a versben megjelenő női szereplők és tulajdonságok által jelentheti a nők vallásos és spirituális jelentőségét. A patrisztikus teológusok gyakran beszéltek a nők istenhez való közelebbi kapcsolatáról és a nőkben megjelenő isteni minőségekről. A versben is látható, hogy a nőket elvtelen szentekként és jámbor pogányokként említi a költő. Ez arra utalhat, hogy a nőkben megtalálható az isteni kiengesztelés és a bocsánatkérés minősége is.

A skolasztika nézőpontját is érdemes megvizsgálni a vers kapcsán. A skolasztika az értelem és a hit egységére épülő teológiai iskolaként vizsgálta a világot és a teológiát. A költő a versben is a nők szellemi és érzelmi tulajdonságait hangsúlyozza, ami megjelenítheti a skolasztika érzelmi és értelmi megtapasztalásnak a fontosságát a vallási és teológiai kérdésekben. A versekben fellelhető nyugtalanság és tétovaság is a skolasztikus gondolkodást képviselheti, amelyben a hit és a megértés közötti folyamatos párbeszéd és kétségek megjelenése fontos szerepet játszik.

Ezeken kívül más nézőpontok is vizsgálhatóak, például a feminista teológiai megközelítés is felvetődhetne a női szereplők és a költői szemszög alapján. A feminista teológia az istennői jelenségek és a női szereplők újraértelmezésével és az egyenlőség kérdéseivel foglalkozik a vallási és teológiai kontextusban.

Összességében a Kosztolányi Dezső "Nők" című vers teológiai aspektusban vizsgálva a nők szerepét és jelentőségét hangsúlyozza. A bibliatudomány, patrisztika, skolasztika és más esetleges nézőpontok segíthetnek a vers mélyebb megértésében és a női szereplők teológiai vonatkozásainak értelmezésében.