Amerre járok,
     amerre nézek,
felém susog
     a hűs enyészet,
bedőlt siroknál
     búsan bolyongok,
holdfényben úsznak
     fönn a falombok.

Amerre nézek,
     amerre járok:
egy-egy üres hely,
     egy friss sir-árok,
ma is mulatnak
     s sírhalmot ásnak!
Bohó világa
     a változásnak!

Amerre nézek,
     amerre járok,
hívnak a szőke,
     bús délibábok,
a csalfa múltból
     hiú jövőbe -
küszködve bukni
     mindég előre!

Amerre járok,
     amerre nézek,
egy új reménytől
     mindenki részeg,
s én tépelődöm
     e szép világon...
Talányos élet,
     talányos álom!...


Elemzések

Kosztolányi Dezső "Tíz év után" című versében a teológiai szempontból fontos elemek és összefüggések jelennek meg.

Először is, az összefüggések a bibliatudományhoz kapcsolódnak. A versben szereplő "hűs enyészet" és a "sirokok" arra utalnak, hogy a verse a halál, az elmúlás és az idő múlása témáját boncolgatja. Ezek a motívumok bibliai szövegekben is gyakran előfordulnak, hiszen a halál és a halál utáni élet fontos témái a Biblia számára is.

A patrisztikával összefüggésben a versben megjelenő "hűs enyészet" és a "búsan bolyongok" képek az emberi természet földi volta és annak korlátoltsága felé irányítják figyelmünket. A patrisztika gondolkodói, mint például Szent Ágoston, a földi lét fölötti életet tartották fontosnak, és a változás, az elmúlás állandóságára hívták fel a figyelmet, amit a vers is megjelenít.

A skolasztikai gondolkodás szempontjából a versben megjelenő ellentétek, mint a múlt és a jövő, a hiúság és a bukás, az új remény és a tépelődés, az élet és az álom, arra utalnak, hogy a világ hiábavaló, hektikus természetét szeretné kifejezni. A skolasztika gondolkodásában a világ kozmikus rendje és a halandó élet ellentmondását vizsgálták, és ezek a motívumok visszaköszönnek a versben.

Összességében elmondható, hogy Kosztolányi Dezső "Tíz év után" című verse teológiai szempontból a halál, az idő múlása, a földi lét hiábavalósága és a halandóság ellentmondásai köré épül. A bibliatudomány, a patrisztika és a skolasztika nézőpontjai segítenek a vers mélyebb értelmezésében és az emberi léttel kapcsolatos filozófiai kérdésekre adott válaszok megértésében.

A Kosztolányi Dezső Tíz év után című vers természettudományos szempontból értelmezve a következő észrevételek tehetőek:

1. Az enyészet és a sírok: Az első sorokban említett "hűs enyészet" és "bedőlt siroknál" a természettudomány jelenlegi ismeretein alapulva arra utalhatnak, hogy a versemben szereplő természeti jelenségek szimbolikus értelmet képviselnek. Az enyészet egyetemleges biológiai folyamat, amely során a hullott levelek, fák, növények stb. visszatérnek a természeti körbe pusztulásuk után. A bedőlt sírok pedig pusztult, elhagyott helyeket jelölnek, amelyekben a múlt emlékeit őrzik. Ez a jelkép a természet megújuló erejére utalhat.

2. A változás és a mulatás: A második versszakban említett "üres helyek" és "friss sir-árok" a folyamatos változást és átalakulást jelzik, amelyekre a természet képes. A mulatás és a sírhalmak ásása a természet ciklusainak és folyamatainak egy részét képviselheti, beleértve az élet és halál körforgását is.

3. A délibábok és a múlt: A harmadik versszakban szereplő "bús délibábok" a természet által létrehozott optikai jelenségek, amelyek gyakran megtévesztik az embereket. A csalfa múltból hiú jövőbe való küzdelem utalhat a természettudomány folyamatosan változó megértésére és a múltból tanulás fontosságára.

4. Az új remény és az élet talányossága: A negyedik versszakban található "új remény" metaforikus lehet arra a felfedezésre és fejlődésre, amivel a modern természettudomány szembenéz. Az élet és az álom talányossága pedig arra utalhat, hogy még mindig sok mindent nem értünk teljesen a természettudományban, és a folyamatos kutatás és elméleti fejlődés szükséges ahhoz, hogy közelebb kerüljünk a válaszokhoz.

Összességében a vers természettudományos szempontból a természet erejére, a változásra, a múlt és a jövő közötti kapcsolatra, valamint az élet és az álom titokzatosságára helyezi a hangsúlyt. Az ember és a természet viszonyának mélyebb megértését kérdezheti meg, és arra emlékeztet, hogy mennyi még felfedezni való terület van a természettudományban.

A vers Kosztolányi Dezső Tíz év után című művéből származik. Az alábbi elemzés a vers szépirodalmi jellegét és jellemzőit vizsgálja a magyar és nemzetközi irodalomtudomány szempontjából.

A vers felépítése:
- A vers négy négy soros szakaszra van osztva, melyek mindegyike négyes versszakból áll.
- A rímképlet az első szakaszban abba-néba, a másodikban abbabb, a harmadikban abba és az utolsó szakaszban abab.
- A hangsúlyos és hangsúlytalan szótagok hangsúlyozzák a ritmust és a versfolyamatot.

Nyelvi jellemzők:
- A vers központi témái az enyészet, a halál és a változás.
- Az enyészetet a "hűs enyészet" és a "ma is mulatnak / s sírhalmot ásnak!" kifejezések jelenítik meg.
- A halál ezen keresztül a múltat és a jövőt, valamint a változást is érinti.

Motívumok és jelképek:
- Az enyészet motívuma a sirok és a "búsan bolyongok" a vers első szakaszában.
- A változás motívuma jelen van a "bohó világa / a változásnak!" szakaszban.
- A délibáb jelképként szolgál a múlt és a hiú jövő ábrázolására.

Stílus:
- A vers nyelvezete egyszerű, közérthető.
- Az ismétlések és a szisztematikus felépítés megerősítik a verset.
- Az ellentétek és a paradoxonok fokozzák az érzelmeket, amit a vers kifejez.
- A versben a szerző költői kérdéseket is feltesz.

Osztályozás:
- A vers egy lírai, személyes hangvételű költemény, amely a szerző érzéseit, gondolatait fejezi ki.
- A halál, az enyészet és a változás motívumai az élet múlandóságát és emlékezetességét mutatják be.
- A lírai én szemlélődő, meditáló szerepet tölt be, és a természetben, körülötte történő eseményeket figyeli.

Viszony a magyar irodalomhoz:
- Kosztolányi Dezső a 20. századi magyar irodalomismertség egyik legnagyobb neve volt.
- Az alkotásában kifejezett elkötelezettség és az emberi élet alapvető kérdéseinek felvetése jellemzője az élet és halál közötti ellentétekkel.

Viszony a nemzetközi szépirodalomhoz:
- A lírai költészettől az emberi létezés lényegével foglalkozik.
- Az enyészet és a halál motiválta lírikus versek nemzetközi irodalmi hagyományokban gyakran megtalálhatók.
- A motívumok és a stílus elemző bizonyos hasonlóságot mutatnak a szimbolista és modernista irányzatokhoz.

Összefoglalva, Kosztolányi Dezső Tíz év után című versét az emberi örömök múlandóságával és vágyakozásával való foglalkozás jellemzi. A költemény a magyar irodalom és a nemzetközi szépirodalom hagyományába illeszkedik, és az élet nagy kérdéseivel kapcsolatos gondolatokat kifejezi.