Gyermekszoba

Sápadtan állunk a gyermekszobában,
várjuk haza, lessük az ajtót.
Autók bőgnek föl kinn az utcán,
mint őserdőben a tigrisek.

Anyám

Repülőgépek járnak az égen,
riadó vijjog Amerikából.
Anyám magába ballag az úton,
azon tűnődik, hogy esküvőjén
mirtuszkoszorú volt a fején.

Charing Cross

Hogy önti ki a dél e sok embert
alagutakból, autobuszokból.
Mennyi fej, kéz-láb, szív és végzet.
Meg kellene állani mindegyiknél,
mint egy-egy nagy műremek előtt.
Mért is nem kapható katalógus?

Anna

Azt hitte hajdan, hogy miatta
főbelövi magát egy katonatiszt
pezsgős éj után, vagy hogy valami
mégis csak történik vele.
Most könyvel. Hideg vízben mosdik.
Vasárnap sír a moziban.

Részegek

Gázlámpák mellett hánynak haloványan
rossz-szagú szörnyek, s fancsali arccal,
kigyúlt szemekkel, gyermeki csókkal
testvérré avatnak. Életük lóg ki
rongyos zsebükből. Ne nevesd őket.
Tán a halottak sokkal szagosabbak?
Előttük is emeld le kalapod.

Orient express

Sürgönyszalag röpköd a homlokukról
és messzeség. Akár az operahősök.
Fütyöl a mozdony. Életük libeg
az indulás wagneri pátoszában.

Freud

Zavart költők, ki meri őt dícsérni,
ki élettani bábként látja mindünk
üvegerünkben kék és piros vérrel?
Én, én merem a hősi hetvenévest,
káromkodó, agg szájának dicsőség.
Föld, tartsd erősen legnagyobb fiad.

Cigaretta

Ha rosszul kapcsol a központ,
vagy meghal valakid, rágyujtsz.
Mi is lennél már nélküle,
te modern ember? Kell ez a bűvös
dohányrúd, ez az áldozatfüst,
szájadba ez a vad parázs.

Fészek

Télen a fákon látszik a fészek,
mit észre se venni, hogyha visongnak
lármás fiókák nyáron a lombban.
Madártalan és lombtalan fa,
most látom én is az egykori fészket,
hogy messze repültek, s puszta az otthon.

Nénike nevenapjára

A szürke köznapok rendje után
mily ünnep ez a névtelennek.
Barátnői csodálják, hogy még megvan,
mert vajmi nehéz itten maradni.
Ő kávésfindzsák és torták közül
kidugja rég-elkallódott fejét,
s egyszer egy évben érzi, hogy él.

Rézkarc egy udvarházról

Gentry, ám még fél se: fertály
hejehujáz egyre herdál,
elvadult a régi kerttáj,
dobban a dob, kész a leltár.

Az idő hiába dorgál,
köztük mindíg pör, meg osztály,
az úrnő az utcán sort áll,
kastélyán bedőlt a portál.

1928


Elemzések

A vers sorait a modernista irányzatok hatása érződik. A lírai szubjektus gyakran példázatok, surrealista képek és szimbólumok révén fejezi ki érzéseit és gondolatait. A versben találunk olyan motívumokat, mint az autók, repülőgépek, gázlámpák, mozdony, valamint a természettel kapcsolatos képek, mint a fa, lomb vagy éppen az erdő. Ezek az elemek arra utalnak, hogy a lírai én a modern városi életben találja meg az anyagi világ és a természet közti ellentétet és az ezt övező konfliktusokat.

A magyar irodalom területén Kosztolányi Dezső az 1900-as évektől kezdve fontos része volt a modernizmusnak. Számos költői műve mellett prózai alkotásai is jelentősek, például az Esther sorozat vagy éppen az Aranysárkány. Különös figyelmet érdemelnek a novellái, amelyekben az emberi lét és az elidegenedés kérdéseit dolgozza fel.

A nemzetközi irodalomban a modernista irányzatok szintén fontosak voltak. Az angolszász irodalomban ezek közé tartozik T. S. Eliot, James Joyce és Virginia Woolf munkássága. A modernista költészetben a belső monológok, a fragmentáltság, a szóképek és a kollázs jellemzőek.

A versben megjelenő szürrealista képek és szimbólumok a francia lírában találkozhatóak, például a surrealizmus központi alakjai, mint André Breton vagy Paul Éluard műveiben. Az orientexpress motívuma és a távoli helyszínek utalhatnak az egzotikus irodalomra és a kolonializmus kritikájára.

Az egész versben a halál és az elmúlás rendszeresen visszatérő motívuma, amely a modernista költészet egyik fontos témája. A lírai szubjektus szerteágazóan érzékeli és megjeleníti a világot, ami tükrözi a modern korszak komplexitását és a lírai én belső vívódásait.

A Kosztolányi Dezső Verssorok című vers címe alkalmanként megjelenő természeti elemekkel kezdődik. A következőkben pedig olyan témák vannak jelen, amelyeket a mai természettudomány legfrissebb felfedezéseihez lehet kapcsolni.

A gyermekszobával kapcsolatos képek között található autók és azokhoz viszonyított hasonlat az őserdőben élő tigrisekhez felidézheti a vadon élő állatok és a természeti környezet megőrzését célzó kutatásokat és kezdeményezéseket.

Az "Anyám" versben a repülőgépek és Amerika említése kapcsolódhat a légi közlekedés és a csillagászat területeinek fejlődéséhez és az emberi tevékenység hatásainak vizsgálatához az égbolton.

A "Charing Cross" versben említett emberek száma és testrészeinek megfigyelése az emberi testnek az anatómiával és sejtbiológiával foglalkozó kutatási eredményeihez köthető.

Az "Anna" versben megjelenő személyes történet és a könyvelés utalhat az emberi pszichológia és az agykutatás terén elért új eredményekre.

A "Részegek" versben a gázlámpák mellett megjelenő halovány szörnyek és a halottak szagára való utalás előhívhatja a halotttest bontásával foglalkozó paleontológia és antropológia területen tett legutóbbi felfedezéseket.

Az "Orient express" versben említett mozdony és az indulás pillanatában megjelenő "életük libegése" a vasúti közlekedés és a sebesség hatása az emberi testre című kutatásokhoz kapcsolható.

A "Freud" versben említett „kékek és pirosak” a vérfolyás és a kémiai anyagok szerepére utalhat a testben és az agyban.

A "Cigaretta" versben a dohányzáshoz való ragaszkodás az egészségügyi kutatásokhoz és a dohányzás káros hatásainak feltárásához terelheti a figyelmet.

A "Fészek" versben az egykori fészekre való utalás a természetvédelemhez és a madarak vándorlásával kapcsolatos vizsgálatokhoz illeszkedik.

A "Nénike nevenapjára" versben megidézett barátnők csodálkozása az idős korban való kitartásra jellemző lehet, ami a biológiai öregedés és az idősödés folyamataival kapcsolatos tudományos kutatáshoz köthető.

A "Rézkarc egy udvarházról" versben megemlített kert és a kastély öregedésének leírása időszaki változásokat és az emberi tevékenység környezeti hatásainak tanulmányozását idézheti fel a tájökológiában és a környezettudományban.

A verset teológiai szempontból értelmezve számos érdekes összefüggést találhatunk a bibliatudomány, patrisztika és skolasztika nézőpontjaira is.

Először is, az első sorokban található "Sápadtan állunk a gyermekszobában" kiindulópontként szolgálhat a teremtéssel és az emberiség elesésével kapcsolatos bibliai történetekhez. Az emberi bűn következtében a paradicsomból való kitaszítás és az elesés központi téma a teológiában. A gyengeség és a várakozás, amit az ajtó lesésén ábrázolnak a versben, szintén lehet az emberi gyengeség és a bűntől való megváltás vágyának szimbóluma.

Az "Anyám" című versben helyet kapott motívumok között található a házasság és az esküvő. Ezek a témák fontosak a patrisztika és a skolasztika számára, mivel a házasság, mint a teremtés szentségének elfogadása a keresztény teológia alapjainak egyike. Az esküvői koszorú a tiszta és szent élet jelképe lehet, amely a megszentelt állapotra utal.

A "Charing Cross" című versben található "Mennyi fej, kéz-láb, szív és végzet" sor a teremtéssel és az emberi test teremtésével kapcsolatos teológiai témákat érint. A test és a lélek egysége, valamint az emberi test szépsége és sérülékenysége fontos elemei a teológiai gondolkodásnak.

Az "Anna" című versben megjelenő "Most könyvel. Hideg vízben mosdik. Vasárnap sír a moziban" sorokban ott van a bűnbánat és a megtérés motívuma. A patrisztika és a skolasztika szintén foglalkozik ezekkel a témákkal, és a megtérés, a bűntől való megváltás lehetősége központi elemek a keresztény teológiában.

A "Részegek" című versben található "Tán a halottak sokkal szagosabbak?" sor a halálra és a lélek örök életére irányuló teológiai elmélkedésekhez kapcsolódik. A vallási hagyományok arra tanítanak, hogy a halál után valaminek kell történnie, és a halottak szellemi jelenléte és befolyása fontos kérdés a teológusok számára.

Az "Orient express" című versben a mozdony szerepe lehet a teremtés kezdete, amikor Isten elindította az univerzumot. A versben leírt "az indulás wagneri pátoszában" sor pedig a teremtési terv pompáját és a teremtés értelmét kifejező teológiai elméletekhez kapcsolódik.

Az "Életszemlélés" című versben megjelenő "Zavart költők, ki meri őt dícsérni" sor az emberi értelem és az ember Istenhez való viszonyát firtatja. A skolasztika és az újkor teológusai arra törekedtek, hogy harmonizálják az emberi értelem és a hit közötti viszonyt.

A "Cigaretta" című versben megjelenő "Ha rosszul kapcsol a központ / vagy meghal valakid, rágyujtsz" sorban ott van a keresztény kultúrában is előforduló függőség és kísértés motívuma. A teológia a kísértés és a függőség problémájával is foglalkozik, és a keresztény hitben a bűnöktől való megszabadulás lehetősége a hit és az Istenbe vetett bizalom központi eleme.

A "Fészek" című versben megjelenő "Madártalan és lombtalan fa, most látom én is az egykori fészket, hogy messze repültek, s puszta az otthon" sor a bukás és az elvesztett paradicsom motívuma lehet. Az emberi bukás és a vágyakozás a boldogság elveszett állapotáért fontos téma a bibliatudományban és a teológiában.

Végül, a "Rézkarc egy udvarházról" című versben az idő múlásának szimbóluma a fő téma. A keresztény teológia szintén foglalkozik az idő múlásának és a halandóságnak a kérdésével, és a halandóság problémája a patrisztika és a skolasztika fontos témái közé tartozik.

Összességében a Kosztolányi Dezső által írt "Verssorok" című versben számos olyan motívum és téma található, amelyek kapcsolatba hozhatók a bibliai teológiával, a patrisztika és a skolasztika gondolkodásával. A vers egyedi és többértelműséget hordoz, így más értelmezések is lehetségesek a teológiai szempontból.