Itt a bucsúperc: válok. - Nem szabad!
Leomlok, a világ kereng velem!
E szenvedés, e szörnyü kín alatt
Hogy nem repedsz meg, égő kebelem?

Nem, én nem hordom többé terhemet,
Habár egy élet rajta függene,
Válj lángszavakká, titkos érezet,
Te szívem pokla, szívem édene.

S ha szólanék is, mit remélhetek?
A sors irántam oly vad, oly kemény;
Oh kárhozat, oh gyilkos képzetek!
Nem gyúl érettem viszonérzemény.

Én távozom, s örökre távozom
Gyötrő titkommal tőled, oh leány!
Vezessen a sors boldog útakon,
Öröm-tavasznak tündér-korszakán.

Legyen pályád mosolygó rózsakert,
És minden óra benne rózsaszál,
S ne tudd, ne tudd, leányka, e levert
Sziv-éjjelen, hogy csillagom valál!

Ostfiasszonyfa, 1839. szeptember


Elemzések

A Petőfi Sándor által írt "Elválás" című vers természettudományos szempontból is értelmezhető. A versben megjelenő képek és szimbólumok kapcsolatba hozhatók a mai természettudomány legfrissebb felfedezéseivel és eredményeivel.

Az első versszakban a világ kerengése a föld forgására utalhat, amely ismert tény a mai természettudomány szerint. A versekben megjelenő összeomlás és kín pedig a fizikailag és érzelmileg megterhelő helyzetekre utalhat, amelyekkel az emberek napjainkban is szembesülhetnek.

A második versszakban a terhek levetése és a lángszavakká válás a termodinamika törvényeire utalhat, amelyek azt mondják, hogy az energia átalakulhat, de megsemmisülni nem tud. A titkos érzet pedig a modern érzékelési és érzelmi kutatásokkal kapcsolatba hozható, amelyek megpróbálják megérteni az emberek belső világát.

A harmadik versszakban a sors vad és kemény jellemzése a determinizmushoz kapcsolódik, amely szerint minden esemény előre elrendelt. A képzetek és viszonérzemény hiánya pedig az empátia és az érzelmi intelligencia hiányára utalhat, amelyek a modern pszichológia és neuronkutatás területén fontos témák.

A negyedik versszakban a távozás és örök távozás a természet törvényszerű változásaira és a halálra utalhat. A boldog útak és öröm-tavasz képzelete pedig a pozitív pszichológia és boldogságkutatás témakörébe illeszkedik.

Az utolsó versszakban a pályák, órák és a rózsák állandó ismétlődése az időbeli körforgásra utalhat, ami az evolúció és a természeti ciklusok része. A levert szív-éjszaka pedig a szenvedés és szomorúság metaforája lehet, amelyek az emberi élet meghatározó elemei.

Összességében a vers központi témái és képei kapcsolatba hozhatók a természettudomány legújabb felfedezéseivel és eredményeivel, megmutatva a természet és az emberi érzelmek összekapcsolódását és egymásra gyakorolt hatását.

A versen belül számos irodalomtudományi összefüggés és elemzési lehetőség található mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalomban. Néhány lehetséges szempont és összefüggés az alábbiak:

1. Romantikus kifejezésmód: A vers erőteljes romantikus kifejezésmóddal rendelkezik, mely jól illeszkedik a korabeli magyar romantika jegyeihez. Erős érzelmi töltet és szenvedély jellemzi, ami a romantikus irodalomra jellemző.

2. A lírai én és az elválás témája: Az elválás és a fájdalom tematikája sok irodalmi műben megjelenik, mint például Shakespeare Szentivánéji álomban vagy Goethe Werther utazásaiban. A lírai én fájdalmával és a sors iránt érzett haragjával magányosan küzd, ami egy olyan érzelmi állapotot tükröz, amely sokak számára ismerős lehetett.

3. Az elbeszélő belső világa és önmaga tükrözése: A versben az elbeszélő átéli a fájdalmat és a lemondást, és kifejezi belső világának egyensúlyhiányát. Ez a belső küzdelem és a személyes önvallomás fontos eleme a lírai költészetnek, amely megjelenik például a romantika során kialakult lírai én koncepcióiban is.

4. A szimbolikus jelentések és motívumok: A versben számos szimbolikus jelentés rejlik, mint például a világ kerengése az elbeszélővel együtt, vagy a szívnek mint pokolnak és édenné változásának képe. Ezek a szimbolikus elemek a magyar és nemzetközi irodalomban is jellemzőek, például Edgar Allan Poe műveiben vagy William Blake költeményeiben is fellelhetőek.

5. A női szerep és a vágy: A női szerep és a vágy elemzése szintén fontos irodalomtudományi szempont. A versben az elbeszélő megfogalmazza reményeit és vágyait a nővel való kapcsolatban, és a távozás és az elválás nagy fájdalmát éli át. Ez a női- férfi kapcsolat témája sok irodalmi műben előfordul, mint például Shakespeare Szentivánéji álomban vagy Jane Austen Büszkeség és balítélet című regényében.

Ezen elemzési lehetőségeken kívül még számos más irodalomtudományi szempontot lehetne felhozni a vers kapcsán. Fontos azonban felhívni a figyelmet arra, hogy az elemzések mindig attól függően változhatnak, hogy milyen kontextusban helyezzük el a verset.

A vers teológiai szempontból is értelmezhető, bár Petőfi Sándor nem túl mélyrehatóan és explicit módon foglalkozik vallási témákkal. Azonban a versben megtalálhatóak olyan elemek, amelyek kapcsolódhatnak a bibliatudományhoz, patrisztikához és skolasztikához is.

A bibliai kontextusban lehetünk az "elválás" szimbolikájánál. A vers első soraiban a költő szorongása, szenvedése kifejezésre jut, és felmerül benne a kérdés: miért nem reped meg a keble az így elszenvedett fájdalomtól? Ez a kérdés felidézheti a Biblia szenvedéssel kapcsolatos tanításait, például a Jób könyvét, amelyben Jób hasonlóan szenvedésben van, és kétségbeesetten kérdezi, hogy miért kell neki ennyi fájdalomot elviselnie.

A versben szerepel a "sors nagybevágása" is, amelyre a költő már nem remél semmilyen viszonérzeményt. Ez a sorsfogalom bibliai és teológiai aspektusait is felidézheti, ahol a sors az ember életének alakulását jelképezi, és a végzet, Isten akarata, a teremtő hatalom szerepelhet a háttérben.

Ha pedig áttérünk a patrisztikára, a versben érezhető a személyes érzelmek és az elválás ismétlődő motívuma, amely összekapcsolható a szentek és Isten közötti elválás vagy távolmaradás témájával. A patrisztika és a korai keresztény teológia gyakran foglalkozott a hívők és Isten közötti kapcsolat témájával, ahol az elszakadás érzése, a fizikai távolság, a szenvedés és a háborgás jelenhettek meg.

A skolasztika szemszögéből nézve pedig a versben található "titkos érezet" és "szívem pokla, szívem édene" is nyelvi és filozófiai paradox vagy ellentmondás lehet. A skolasztika a középkori filozófia és teológia iskolája, amelyet Thomas Aquinas és más középkori teológusok hoztak létre. A skolasztika gyakran foglalkozott az ellentmondások, paradoxok és a hit és értelem kapcsolatával. A versben a szerelem és a fájdalom közötti paradox található meg, ahol a költő szívét szenvedésnek érzi, ugyanakkor vonzódik is hozzá.

Ezen túlmenően, ha általánosabban tekintünk a versre, az elválás és a távozás motívuma a vallásos tapasztalathoz kapcsolódhat. Az elválás és a távozás lehet a földi életből és a halandó világból, ahol az ember visszatér az isteni otthonba. Ez egy olyan teológiai kérdés, amellyel a költő a versben foglalkozhat.

Mindent összevéve, Petőfi Sándor "Elválás" című verse teológiai szempontból is értelmezhető. A bibliai, patrisztikai és skolasztikai szempontokhoz hasonlóan a versben is fellelhetők olyan elemek és motívumok, amelyek kapcsolódhatnak a vallásos tapasztalathoz és a teológiai témákhoz.