A szinész utain virág s tövis terem,
A szinész élete öröm és gyötrelem.
Bűvös szellemkezek vezérlik lépteit,
Leplezve gondosan az élet terheit.
Szép álmot álmodik: öröklő hirnevet,
Szellem bejárja a földet és eget.
Bú- s kéjnek egyaránt feltárja kebelét,
Részvéttel osztja meg a szenvedő könyét,
S bár megvetett, szegény, de nem boldogtalan,
Amig szive dobog s mig pártfogója van,
Mert pártfogója az, mi neki üdvöt ád,
Szeretni lángolón ohajtott pályáját.
     S még a hir nevéről
     Szép dolgokat beszél,
     Sirhalma pázsitán
     Zokogva sír a szél.

Kecskemét, 1843. március 23-30. között


Elemzések

A vers az irodalomtudomány szempontjából több különböző összefüggést is felvet.

1. Petőfi Sándor és a magyar szépirodalom: Petőfi Sándor a 19. századi magyar költészet egyik legnagyobb alakja. Verseinek stílusa és tematikája jelentősen hozzájárult a magyar romantika kibontakozásához. Ebben a versben is megjelenik a romantikus líra jellegzetessége, a hősiesség és az egyéniség megemelése.

2. Szinész motívum: A szinész, mint művész, egy gyakori motívum a nemzetközi irodalomban is. A versben a szinész élete, örömei és gyötrelemi, a bennük rejlő ellentmondások és az általuk jellemzett művészi kifejezőkészség megjelenítése az egyén élete során. Ez a motívum a művészetről és az emberi életről való gondolkodásnak egy általánosabb aspektusát hordozza.

3. Bú és kéj: A vers sorai között megjelennek a bú és a kéj motívumok, amelyek az emberi élet kettősségét, az öröm és a szenvedés egymás mellett való létezését tükrözik. Ez egy olyan, az emberi lét alapvető ellentmondásaival foglalkozó témakört, amely általánosságban felmerül a világirodalomban.

4. Pártfogó motívum: A versben a szinésznek van egy pártfogója, aki segíti és támogatja őt. Ez a motívum arra utal, hogy a művésznek szüksége van a külső támogatásra és elismerésre a munkája folytatásához. A pártfogó motívum a magyar és a nemzetközi irodalomban egyaránt megjelenik, hiszen számos művésznek voltak mecénásai, akik anyagi és szellemi támogatást nyújtottak nekik a munkájukhoz.

Összességében tehát a vers számos olyan témát és motívumot tartalmaz, amelyek nemcsak a magyar szépirodalomra, hanem a nemzetközi irodalomra is jellemzőek. Petőfi Sándor költészetének jellegzetességei és az általa megfogalmazott témák által általánosabb művészeti és emberi kérdéseket vet fel, amelyek szélesebb körben is érvényesek lehetnek.

A vers a színész életét és vágyait mutatja be, de nem tartalmaz olyan elemeket, amelyek közvetlenül összekapcsolhatók lennének a mai természettudományos felfedezésekkel. Azonban, ha általánosságban a természettudományi fejlődésre és felfedezésekre tekintünk, számos dolog van, amelyekkel a vers kapcsolatba hozhatóak.

Például a versben említett "szellemkezek" és "szellem", amelyek vezetik és járják be a földet és eget, utalhatnak a modern technológia fejlődésére, ahol a tudomány általál vezérelt eszközök és gépek alkotják az életünk részét. A legfrissebb felfedezések közül a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás területén elért előrelépések például olyan eszközöket eredményeztek, amelyek vezérlik mindennapi életünket, mint például az okos otthonok vagy az önvezető autók.

A versben említett "bú" és "kéj" érzelmek megosztása, valamint a színész szenvedése is kapcsolódhat a modern pszichológiai kutatásokhoz. Az érzelmek kutatása és megértése, valamint a mentális egészség területén elért fejlődések segítik a manapság az emberek boldogságát, pszichológiailag egészséges működését és a szenvedés csökkentését.

A versben szereplő "pártfogó", aki támogatja a színészt és segít neki az üdvösségben, hasonlítható ma a modern társadalmi támogatási rendszerekre, amelyeknek célja az emberek aktívabb és boldogabb életének elősegítése. A pszichológia és a szociológia területén elért felfedezések, valamint a kormányzati és társadalmi intézkedések javítják az emberek életkörülményeit és biztonságát.

Végül, a versben megjelenő természeti elemek, mint a virágok és a szél, általánosan kapcsolódnak a természettudományhoz. Az ökológiai kutatások, a növénybiológia és az atmoszféra tudománya mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a természeti környezetünk jobban megérthető legyen.

Összességében, noha a vers konkrétan nem hivatkozik a mai természettudományos felfedezésekre, mégis kapcsolatot lehet találni a szereplők életéhez, érzéseikhez és a versben megjelenő természeti elemekhez. A modern természettudományi kutatások és fejlődések segítenek nekünk jobban megérteni és teljesebbé tenni az életünket.

A versben a színész életét és élményeit mutatja be a költő. A színész élete ellentétekkel teli: virágok és tövisek teremnek az útjain, az élet öröm és gyötrelem. A színész élete egyfajta misztikus erők által vezérelt, melyek védenek és megóvnak, miközben elrejtik az élet terheit.

A bibliatudomány szempontjából a versben megjelenő szellemi és misztikus elemek kapcsolódhatnak a vallásos hithez, a hit erejéhez, mely segíti a színészt nekiállni és kitartani a pályáján. A versben szép álomnak nevezi a színész az öröklő hírnevet, és a földön és az égen átívelő szellemet. Ezzel a szöveggel összefüggésben gondolhatunk a keresztény hitre, amely a vágyat az öröklét felé, az Isteni gondolatokhoz való eljutást jelenti. A színész szenvedő könyét pedig megosztja másokkal, részvétet tanúsítva irántuk. Ez pedig párhuzamba állítható a keresztény erényekkel, mint például a megbocsátás, a részvét, és az empátia.

A patrisztika, vagyis az ókeresztény írástudók és teológusok nézőpontjából a versben megfigyelhetjük a lélek és a test, a szellem és a külső világ közötti ellentéteket. A színész lelke lobog a szép dolgok iránt, az élet értelmét az álmodott hírnévben látja. Eközben testi és anyagi szükségletei vannak, hiszen a versben megjelenik a szegénység is. Az ókeresztény teológiában a test és a világi vágyak állandó küzdelmet jelentenek a lélek és az isteni üdv között. A színész életében is ez a küzdelem lehet jelen, amikor a hírnév, a siker vágya és az anyagi biztonság szembeáll a lélek üdvösségével.

A scholastikus teológia nézőpontjából a versben megjelenik a boldogság keresése és a szellemi értékek fontossága. A színész boldog lehet, amíg a szíve dobog, azaz amíg lelkesedik a munkájáért és amíg van, aki támogatja és pártfogolja őt. Ez a pártfogó lehet az, ami üdvösséget ad neki, hiszen szeretni lángolón ohajtott pályáját. A scholastikus teológiában a boldogság az isteni természet megismerését, az öröm forrását és az emberi élet végső célját jelenti. A színész boldogsága tehát összekapcsolódhat az isten megismerésével és a tudatos életvitellel, amelyben az emberiség szolgálata, az értékek és az öröm megélése áll a középpontban.

Összességében a vers a színész életét ábrázolja, melyben az öröm és a gyötrelem egymást kíséri. A bibliatudomány, a patrisztika és a skolasztika nézőpontjából pedig a szellemi és misztikus elemek, a hit és a boldogság keresése, valamint a test és a szellem közötti ellentétek figyelhetőek meg. Ezek az elemek összekapcsolódnak a vallásos kontextussal és az emberi létezés mélyebb kérdéseivel, mint a boldogság, a szenvedés és az üdvösség.