Hányadik már a pohár?... csak
Ötödik?
Teremt' ugyse! becsülettel
Működik.
Máskor megfe-felelek kétannyinak:
S lábaim most már öttől is inganak.

Ing a lábam, a nyelvem meg
Elakad -
Torkom a therpomyléi
Szorulat,
Ledionas a bor, mely lecsepege,
Gondolatim... Sex... Rex... Xerxes serege.

Sehogysem t'om kifejezni
Magamat -
Azt hiszitek, hogy talán a
Bor miatt?
Ne higgyétek, édes atyámfiai,
Nekem a bor nem szokott megártani.

Nekem a bor hogymikép is
Ártana?
Hát hiába voltam volna
Katona?
Úgy biz, aki fölmarkolta, katona -
Mégpedig bakancsos voltam valaha.

Zöldhajtókás, sárgapitykés
Közlegény...
Egész a közlegénységig
Fölvivém!
Jó: bakancsom hogy hamar lerúghatám;
Még idővel degradáltak volna tán.

Tyhű, látjátok, ott az könnyen
Megesik,
Mert a katonai pálya
Fene sik;
Legkivált az olyfélének, mint magam,
Kinek kissé akaratos feje van.

Útmutatást nekem ne is
Adjatok,
Szent Dávid hárfájára sem
Hallgatok!
Orrnál fogva senki engem nem cibál, -
Azt cselekszem, ami tetszik... Tudja Pál,
Mit kaszál.

...Eh, de én itt egyre-másra,
Mint malom,
Csak darálok, csak darálok,
S szomjazom.
Adjatok bort! a malom jól nem megyen:
Hogyha nincs nedv, ami hajtsa, bőviben.

Hadd igyam hát! hogy forogjon
Kerekem -
Meg sem állok, csak a kancsó-
Feneken.
Bárha mindjárt - amint Falstaff szólana -
Bárha, mondom, egy mérföldig tartana.

Hol is hagytam?... tudja gólya...
Úgy igaz!
A malom volt az utósó...
Vagy nem az?
Mit is mondtam a malomról... én bizon
Hogyha présbe csavarítnak sem tudom.

Annyi szent: a szemem héja
Oly nehez,
Mint malomkő... tán az álom
Környekez.
Elég is ma a tivornya, ágyba hát!
Álmadozzuk folytatását... jó 'jszakát!

Debrecen, 1844. január-február


Elemzések

Petőfi Sándor "Ivás közben" című versét irodalomtudományi szempontból is elemezhetjük. A vers az ivás és a részegség témáját dolgozza fel, de emellett számos irodalmi és műfaji összefüggést is felvillant.

A vers magyarságának megjelenítése szempontjából is érdekes. Petőfi nyelvezete és stílusa a nemzetközi szépirodalom hatását mutatja, így a költő tudatosan keresi a hatásvadász és megrendítő szavakat, képeket. Ez a stílus rímel a romantikus irodalmi irányzattal és azon belül is a másságot kifejező, szenvedélyes költészettel.

A versben megjelennek továbbá a költő szeretett irodalmi és művelődési időszakának utalásai is. Például a "therpomyléi" utalás az ókori görög mitológia egyik jelenetére, ahol a hős Odüsszeusz utazás közben ebből a borából iszik. Ezzel az utalással a költő saját életútjára, útjának nehézségeire utal, melyek között a részegség is helyet kap.

A versben megtalálhatóak az irodalmi hagyományokra is utaló motívumok. Például, a "bor" motívuma gyakran megjelenik a klasszikus görög drámákban, valamint a Shakespeare művekben is. Petőfi itt is kapcsolódik az elődök által kifejezett érzelmekhez, és sajátos magyaros költészetté formálja.

A versben található katona-motívum is kapcsolódik a nemzetközi szépirodalomhoz, hiszen a katona szerepe és mentalitása sok irodalmi műben megjelenik. Ez az utalás a költő életére és korára utal, hiszen Petőfi maga is részt vett a szabadságharcban, és megjelenítette a harcos lélekállapotát.

A versben felbukkan az író személyisége is. A költő megmutatja önálló gondolkodását és lázadó szellemét, amikor azt mondja, hogy "azt cselekszem, ami tetszik... Tudja Pál, mit kaszál". Ez az önazonosság keresése, a lázadás és az öntudat erős hangsúlyú motívuma, ami szintén kapcsolódik a nemzetközi szépirodalom különböző irányzataihoz.

Következtetésként elmondható, hogy Petőfi Sándor "Ivás közben" című verse számos hagyományokra és műfajokra épül. A romantika, a klasszikus dráma és az irodalom történeti hagyományai mind megtalálhatóak a versben. A részegség, az öntörvényűség és a lázadó szellemmel kifejezett önmegvalósítás motivációja az irodalmat világszerte nagy jelentőségűvé teszi, és a magyar irodalom egyik jellegzetes művévé teszi.

A vers címe "Ivás közben", és Petőfi Sándor alkoholfogyasztást és a borral járó hatásokat mutatja be. A verstanilag bár egyszerűnek tűnhet, a vers mögött mélyebb jelentések és összefüggések rejlenek.

Teológiai szempontból nézve, a vers a bűn és a bűnbánat témáját érinti. Az alkoholfogyasztás általában a bűnösség, a romlás, és az önkontroll elvesztésének szimbóluma lehet. A vers elején Petőfi elsősorban azt mutatja be, hogy az ital hatására elveszti önkontrollját, és elveszti a képességét a kiegyensúlyozott és tudatos döntéshozásra.

A bibliatudomány szempontjából az italfogyasztásra és annak következményeire való utalások a bűnös természetre, az ember megtéveszthetőségére és gyengeségére utalnak. Az "Elakad - Torkom a therpomyléi szorulat" sor talán a bűnbánat és a pokoli állapot közötti konfliktusra utal, míg a "Gondolatim... Sex... Rex... Xerxes serege" sorban valószínűleg a kábulat és a romlás gondolatait jelképezi.

A patrisztika nézőpontjából szemlélve, a vers az emberiség elesett állapotát tükrözi. Az ital itt az ember bűneit és a romlás következményeit jelenti, és a versekben megjelenő allúziók és utalások az emberi gyarlóságra és bűnre is utalhatnak.

A skolasztika nézőpontjából a vers a bűnt és az emberi választási szabadságot érinti. Az alkoholfogyasztás és az ebből eredő következmények kizárólag az ember saját döntésein múlnak. Petőfi a versben részben a bűntudatára és alanyosságára utal, miközben kifejezi a vágyat, hogy szabadon dönthessen és cselekedhessen a saját érdekei szerint.

Az alkoholizmushoz kapcsolódó témák és az ebből eredő összefüggések mellett, a versben szereplő katona utalás lehetőséget ad arra, hogy a militarizmust vagy a hősiességet is teológiai szempontból vizsgáljuk. A "Kinek kissé akaratos feje van" sor például arra utalhat, hogy az emberi természetben benne van a lázadás és ellenállás, amit szintén teológiai alapokra lehet helyezni.

Összességében, Petőfi Sándor "Ivás közben" című verse olyan mélyebb jelentéseket hordoz, amelyek teológiai kérdéseket és összefüggéseket érintenek. A bibliatudomány, patrisztika és skolasztika szempontjai mellett, az alkoholizmus, a bűn és a bűnbánat, valamint az emberi természet és választási szabadság témájával is kapcsolatba hozható.

A Petőfi Sándor "Ivás közben" című versében a természettudományhoz kapcsolódó elemek elsősorban az emberek viselkedését és a fizikai tulajdonságokat érintik. A következő friss felfedezések és tudományos ismeretek vonatkozhatnak a verselemekre:

- A versben említett pohár számolására és az alkoholfogyasztásra utalva a tudományos kutatások kimutatták, hogy az alkohol hatással van a kognitív képességekre és az információfeldolgozásra. A legújabb kutatások alapján az alkohol befolyásolja a memóriát, a figyelmet és a döntéshozatalt.

- A lábak ingása lehet a korábbi alkoholfogyasztás eredménye, mivel a kutatások kimutatták, hogy az alkohol befolyásolja a motoros készségeket és a fizikai koordinációt. Az emberek ingadozhatnak és vesztíthetik egyensúlyukat alkoholfogyasztás után.

- A versben említett nyelv és torkom elakadása és a bor hatása utalhat az alkohol okozta anesztéziára, amikor a száj és a nyelv mozgása nehézzé válik. Az alkoholnak érzéstelenítő hatása lehet a test különböző területein.

- A versben említett gondolatok és az Xerxes serege utalhatnak a részleges memóriavesztésre vagy az alkohol okozta zavarodottságra. A legújabb kutatások alapján az alkohol befolyásolhatja a memóriát és az információfeldolgozást, és időnként nehézségeket okozhat az emlékek vagy a konkrét információk elérésében.

- A versben említett bor és annak hatásaiként a fent említett pontokon túl a tudományos kutatások számos egészségügyi hatást tártak fel, amelyeket az alkoholfogyasztással kapcsolatba hoznak. Az alkoholfogyasztásnak lehetnek rövid távú, mint például a részleges memóriavesztés és a koordinációs nehézségek, valamint hosszú távú hatásai, mint a májbetegségek és az alkoholizmus kialakulása.

- A versben említett katona és a bakancsos utalhat a fizikai aktivitás és a sport jelentőségére a fizikai és mentális egészség szempontjából. A modern természettudományi kutatások kimutatták, hogy a rendszeres testmozgás és a fizikai aktivitás számos pozitív hatással jár az egészségre, például csökkenti a betegségek kockázatát és javítja a hangulatot.

- A versben említett malom és a kerekem kimondása a mozgás és a fizikai aktivitás szintén releváns lehet a természettudományos megközelítésben. Az emberi test és az érintkező felületek mozgása az erőátvitel, a surlódás és az energia átvitelének alapelvein alapul, amelyeket a fizika és az anyagtudomány vizsgál.

Összességében a Petőfi Sándor "Ivás közben" című verse számos olyan elemet tartalmaz, amelyeket lehet kapcsolatba hozni a mai napig folyó természettudományos kutatásokkal és felfedezésekkel. Az alkoholfogyasztás és annak hatásai, a motoros készségek csökkenése, a memóriazavarok és az egészségügyi hatások mind fontos témák a mai természettudományban. A fizikai aktivitás és a testmozgás is szerepet játszik az egészségi állapotban és a fizikai tulajdonságokban.