Kakasszóra hajnal ébred,
Én lányokkal nem beszélek.
Mert ha szólok őhozzájok,
Hajnal lesz a két orcájok.

Így valaki azt gondolná,
Én is kakas vagyok talán;
S hej, a kakas hamis madár,
Untalan más fészekhez jár.

Pedig én kakas nem vagyok,
Hanem filemile vagyok,
Egy a fészkem, egy a párom,
Egyért élek a világon.

Kecskemét, 1843. március 14-e előtt


Elemzések

A vers teológiai elemzése során a következő tényezőket lehet figyelembe venni:

1. A kakas szerepe a bibliai hagyományban: A kakas a bibliában több értelemben is szerepel. Például Jézus előre megjósolta, hogy Péter, az apostol, még azelőtt tagadja meg őt, hogy kétszer kakas szólna (Máté 26:34). Ez a kakasszó jelképesen jelzi a hajnalt, vagyis az új kezdetet, a megtérést és a bűnbánatot. A versben a kakasszó előre jelzi az ébresztőt és a változást.

2. A patrisztika szempontjai: A patrisztika korszaka a korai keresztény egyház szellemi mozgalmaihoz kapcsolódik. Az egyházatyák, mint például Szent Ágoston, nagy hangsúlyt fektettek a bűnbánat és a megtérés fontosságára. A versben a kakasszó utalhat a megtérésre és a lelkileg való felébredésre, amit Ágoston is fontosnak tartott.

3. Skolasztika nézőpontja: A skolasztika a középkori filozófiai és teológiai rendszer, amelyben a racionális érvelés és a logika fontossága került előtérbe. Az iskolákban a bibliatudomány mellett a természettudományok és a filozófia is kiemelt helyet kapott. A versben a kakasszó utalhat a természet rendjére és a természet feletti igazság keresésére, amit a skolasztikus teológusok is hangsúlyoztak.

4. Egyéb ötletek: A versben a kakasszóra való ébredés és a kakas madárszerűsége metafora lehet az öntudatra és a személyiség megtalálására. A kakas választja ki énekével a saját területét, ahova csak az ő hímnemű konkurensei nem jöhetnek be. Ez a versben a személyes identitást és önazonosságot tükrözheti.

Summary in English:
The poem by Sándor Petőfi, titled "Kakasszóra hajnal" (Awakening to the crow of the rooster) can be analyzed from a theological perspective. The crow of the rooster has various biblical and symbolic meanings, such as the dawn of a new beginning, repentance, and spiritual awakening. In the context of patristic theology, the importance of repentance and conversion is emphasized, which can be symbolized by the crow of the rooster. The poem can also be interpreted within the framework of scholasticism, where the order of nature and the search for truth beyond the natural world are emphasized. Additionally, the poem can be seen as a metaphor for self-awareness and finding one's own identity.

A versben a természettel kapcsolatos elemek közül a legfontosabbak a kakas és a hajnal. Ezen kívül említésre kerül még a lányok és a kakasok viselkedése.

A kakas a természeti jelenségek közül talán a legismertebb és legkönnyebben azonosítható élőlény. Azt is mondhatnánk, hogy a kakas a természet egyik legismertebb hangjelzője, amely segít az embereknek beállítani az időt és iránytűként szolgálni a nap felkelésekor.

A hajnal pedig az a korszak a napfelkelte előtt, amikor az égbolt már világosodik, de a Nap még nem jelent meg teljesen. A hajnalt azért fontos megemlíteni, mert a versben ez kiemelt szerepet kap és az ébredés jelképeként jelenik meg.

A mai természettudomány legújabb felfedezései közül számos olyan terület van, ami a verselemekhez kapcsolódhat. Például a madarak hangkommunikációja és viselkedése, ideértve a kakasok énekét is, ma már alaposan tanulmányozott terület a biológia és az etológia kutatásaiban. Az újabb kutatások rámutattak arra, hogy a kakasok dalukkal a saját egyedszámukat jelzik, valamint a fészekharcokban való részvételüket és hierarchiájukat is kifejezik.

A versben a kakasok fészekharcokról is szó van, ami a madarak közötti társadalmi hierarchiát mutatja. A mai természettudományban a közösségi viselkedés, a hierarchia, a társas kapcsolatok, a kommunikáció és a viselkedési kultúra ismerete is kiemelt figyelmet kap.

A fészek és a párt alkotó kakas is a természeti viselkedéshez kapcsolódik. A fészkek építése és a párkapcsolatok a madarak életének fontos részét képezik, amiket a biológia és az ökológia kutatásaiban is alaposan vizsgálnak. A párok kapcsolata, az egyedszám és a kölcsönös függőség is jelentős ökológiai felismeréseket hozhat.

A versben találhatóak olyan természeti elemek, amelyek idővel kapcsolatosak: például a hajnali időpontra való utalás. Az idővel kapcsolatos kutatások között a napszakok, a napfelkelték és napnyugták, valamint a bioritmusok ismerete fontos szerepet játszik.

Továbbá, a versben megjelenik a város Kecskemét neve, ami lehetőséget ad a város természeti környezetének és klímájának vizsgálatára is.

Összességében, bár a vers Petőfi Sándor egyéni érzelmeit és gondolatait fejezi ki, de egyes elemek a természette tudományával is összekapcsolhatóak. A kakasok viselkedése, a madarak hierarchiája, a madárdalok, az ébredés jelensége és a város neve mind olyan területekre utalhatnak, amelyek a mai természettudományi kutatásokban is szerepet játszanak.

A vers első négy sora rögtön a címmel indul, ami Petőfi időszakában jellemző volt, hogy a verscím magában foglalta a vers fő gondolatát. A "kakasszóra hajnal ébred" tökéletesen megadja a vers hangulatát és témaét. A vers hajnali hangulatot ábrázol, amikor a kakas kiköltözteti az embereket az ágyukból, és ezen keresztül megjelenik a természetből átszűrődő életigenlés.

A következő sorokban az elbeszélő megemlíti, hogy nem beszél lányokkal, mert abban az esetben a lányok orcáján elmosódik a hajnali fény. Ezzel a képpel Petőfi elér egyfajta érzékiséget a versben, amely megjelenik a női szépség idealizálásában. A versben jellemző az elbeszélő öniróniája és a versek általánosságban jellemző műfaji vonása: az időképesség.

A következő részben a vers áttér a kakas metaforájára. Írói képzetében a kakas összetéveszthető a költővel, mert mindkettő hivatásuknak él, szárnyal, és hamis madárnak hívja, ami utalhat a költői képzeletre is. A "kakas más fészkekben jár" sor arra is utal, hogy a költő lehet, hogy idegen helyekre, más kultúrákba is elkalandozik, inspirációt merítve más tájakon és művészetekben.

A vers utolsó részében az elbeszélő kijelenti, hogy ő nem kakas, hanem "filemile". Ez a szó összetétel a "fil"-ből és a "mile"-ból áll össze. A "fil" jelentése húr, vonal, ami egyértelműen utal a költészet műfajára, míg a "mile" jelentése ezer, ami arra utal, hogy a költő minden helyzetben, mindig ott van, mindent lát, és magában hordozza az ezer arcú világot.

A vers Kecskeméten íródott 1843-ban, ezért a magyar irodalomban a romantikus költészet körébe sorolható. Petőfi stílusa ebben a versben is a romantika jegyeit viseli magán, mint például az érzékeny, érzelemközéppontú költészet, a természeti képek és az önreflexió.

Nemzetközi szempontból a versben számos időtlen témát érint, mint például a természet és az ember kapcsolata, a női szépség és a költészet jelentősége. Emellett a vers könnyen azonosítható más romantikus költők műveivel, akiknek sok esetben közös vonásai vannak Petőfi költészetével. Az is látható, hogy a vers a természettel és annak szimbolikus jelentésével foglalkozik, ami egy olyan téma, ami számos irodalmi műben megjelenik.

Összességében a vers számos irodalomtudományi vonást és összefüggést tartalmaz, mint például a műfaji hagyományok követése, az időképesség, a költői képzetek és a romantikus költészetre jellemző stílusjegyek. Mind a magyar, mind a nemzetközi irodalom területén értékelhető a vers.