Édes hazám, Magyarország,
Mi a bajod? bús az orcád,
Az orcád bús, a könnyed hull,
Alig vagy a fájdalomtul.

"Mi volna más bajom nékem,
Mint hogy a királyi széken
Ember helyett vadállat űl,
Uralkodik kegyetlenűl.

Zsigmond király, te vadállat,
Ne nyomjad úgy a vállamat,
Alig bírja már a lábam,
El kell dőlnöm itt hosszában.

Azért tettelek királynak,
Világ első királyának,
Hogy így csúffá tégy engemet,
Kiszakítsd az életemet?

Én istenem, hova nézzek?
Mindenütt csak bús enyészet,
Minden tagom zsibban és fáj,
Átkozott légy, Zsigmond király!

Lelkem-testem nagyon beteg,
Gyermekeim, segítsetek,
Hol vagytok ti, jó vitézek,
Merre jártok, merre késtek?"

Szegény haza, fiaidat
Hasztalanúl hívogatod:
Az egyik rész gaz áruló,
A másik rész földönfutó.

Bakonyerdő sötétsége
Zsiványoknak volt a fészke,
De most benne űzött vadak
Laknak, igaz hazafiak.

Közöttök van - hogyne volna?
Kont István is a vadonba',
Feje fölött sötét ágak,
Szíve fölött sötét bánat.

Gondolkodik jó sokáig,
Összehíja cimboráit,
Csendesen előrelépett,
És így kezdte a beszédet:

"Be összeolvadt a számunk!
Szegény jó Magyarországunk,
Csupán harminc ember maradt
Védeni szabadságodat.

Nincs mit tennünk, kicsiny a szám,
Isten veled, kedves hazám!...
Barátim, csak egy van hátra,
Készüljünk el a halálra.

Föl Budára a királyhoz,
Tegyük kardunkat lábához,
Hadd vegye el életünket,
Csak ne bántsa gyermekinket."

Egynek sem volt kifogása,
Mind készen volt a halálra,
Fölnyergeltek, lóra kaptak,
Buda felé lovagoltak.

Mentek együtt egy csoportban,
Mentek némán, mentek lassan,
Némán, lassan és sötéten,
Mint a felhő megy az égen.

Budavárba följutának,
Király előtt megállának,
A legbölcsebb közöttök Kont,
Királynak ily beszédet mond:

"Itt vagyunk, király, előtted,
Kiirthatd a pártütőket,
Vedd el a mi életünket,
Csak kíméld meg gyermekinket."

S leoldozták kardjaikat,
Kezök reszket, keblök dagad;
Kardjoktól kell elszakadni!
Mintha lelkök szakadna ki.

De csak mégis leoldozták,
Király előtt le is rakták,
Odarakták őket sorba,
Szegényeket, od' a porba.

A hazának képe volt ez,
Ottan hevert, mint a holttest,
A haza is, megalázva,
Rajta a gaz király lába.

Zsigmond király nagy kevélyen
Végignéz a vitézségen,
Szemeit félig behúnyja,
És így kezdi cudar gúnnyal:

"Nos hát, nagy jó uraimék,
Elég már a tréfa, elég?
Meglapulunk valahára
Megkorbácsolt eb módjára.

Hát ezek a vad vitézek,
Akik a királyi széket
S koronámat fenyegeték?
Kiktől szinte megijedék.

Hisz ezek jámbor koldúsok!...
Szegény golyhók, mit busúltok?
Jól van; amért koldulátok,
Az életet megkapjátok."

A harminc vitéz föllobban
Irtóztató bősz haragban.
Láng a szivök, láng a szemök,
Fölfordúlt a világ velök.

Kont a bajúszán egyet ránt,
Megereszti vastag hangját,
S a beszéd végét se' várva
Reádördül a királyra:

"Állj meg, aki istened van!
Többet nem szólsz bosszulatlan...
Koldús vagy ám te! vagy volnál,
Ha más, ha zsivány nem volnál.

Gyermekink s nem magunk végett
Jöttünk ide kérni téged...
Gyermek ide, gyermek oda!
Most a kocka el van dobva.

Zsivány voltál, vagy és maradsz,
És minden ivadékod az,
Vér rajtad a piros bársony,
Süssenek meg tüzes nyárson!

Gyilkoltass meg mindnyájunkat.
Ez tehozzád illő munka...
De mit álltam szóba véled?
Haramjával nem beszélek."

Némán néz a király rája,
Habot túr dühében szája.
Int kezével, s a vitézek
Hóhérkézre kerülének.

És a hóhér sujtana már...
"Megállj, mester," szól a király,
"Halljátok, aki letérdel,
S kegyelmet kér, életet nyer."

Nincs a harminc között egy se',
Aki térdét meggörbítse,
Egy se' mozdul, egy se' térdel,
Állnak néma megvetéssel.

"Sujts!" ordít a veszett király,
"Sujts, bakó, sujts, míg egy fej áll!"
Sujt az, s hullanak a fejek,
Mint ősszel a falevelek.

Huszonkilenc fej hever már
Garmadában a vérpadnál,
Huszonkilenc ember vére
Száradt a piac kövére.

Most Kont István következik,
A végső, a harmincadik!
Ő volt akkor a hazába'
A szabadság végsugára.

Hogy föllépett a vérpadra,
Megreszketett az alatta:
Ott állt bokáig a vérben,
Társai elfolyt vérében.

Összegörnyed Zsigmond király,
Az elítélt egyenest áll,
Olyan az ő tekintete,
Mint az isten itélete.

Szólna Zsigmond: "végezd, mester!"
De szólani nem tud, nem mer;
Körmét a mellébe vágta,
Fogaival ajkát rágta.

Iszonyú csend... Kont lehajlott,
A kiomlott vérbe markolt,
S a piros vért odavágja
Zsigmond fejér orcájára.

Ordítozás, dob pergése!
De hallik Kont mennydörgése:
"Zsigmond király, gyilkos király,
Vérünk, átkunk fejedre száll!"

A hóhérbárd villan, suhan,
Kont feje is a porba' van,
Ugy esett le a válláról,
Mint a nap az ég boltjáról.

Gaz király volt Zsigmond király,
De nem gazabb társainál;
Csak neveik különbözők,
Mind egyformák lélekben ők.

Meddig tart még, beteg világ,
Meddig tart még a nyavalyád?
Király-fene rágja tested,
Agyonrág, ha ki nem metszed!

Debrecen, 1848. december


Elemzések

A vers természettudományos szempontból nem tartalmaz konkrét információkat vagy hivatkozásokat a mai természettudomány legfrissebb felfedezéseire. A vers inkább politikai és társadalmi kérdéseket érint, és a hatalommal való harcot fejezi ki. Azonban a természettudományi kutatások legfrissebb eredményei számos területen kapcsolódhatnak a történelemhez és a társadalomhoz, például genetika, környezetvédelem vagy társadalmi viselkedés vizsgálata.

A versnek számos kapcsolódási pontja van mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalom területén.

Egyik ilyen kapcsolódási pont a politikai irodalomhoz tartozik. A versben Petőfi Sándor bírálja Zsigmond király kegyetlen és igazságtalan uralkodását, ami a korabeli politikai viszonyokra utal. Ez a politikai kritika az irodalomtörténetben gyakran előforduló téma, például a forradalmak idején vagy totalitárius rendszerek alatt.

A versben megjelenik a haza szeretetének motívuma is, amely szintén gyakran jelenik meg a szépirodalomban. A költő kiáll a hazájaért, és kész áldozatot hozni érte. Ez a témakör hasonlóan fontos a nemzetközi irodalomban is, például William Shakespeare Henry V. című darabjában vagy Victor Hugo Les Misérables című regényében.

Az irodalomtörténetben jelentős a műfaji elemzés is, amely azt vizsgálja, milyen műfaji jegyekkel rendelkezik a vers. A "Kont és társai" szonett formájában íródott, ami a klasszikus lírikus forma.

A vers tartalmaz keresztény motívumokat is, például a büntetés és az áldozat témáját. Az ilyen motívumokat gyakran megtaláljuk a vallási irodalomban, például John Milton Paradicsomvesztett című eposzában vagy Fjodor Dosztojevszkij Bűn és bűnhődés című regényében.

Végül, a vers történelmi háttérrel is rendelkezik. Petőfi Sándor a nemzeti költőnek tartott, és a verseiben gyakran megjelennek a magyar történelemhez kapcsolódó események és személyiségek. A "Kont és társai" is történelmi eseményekkel és személyiségekkel kapcsolódik, például Kont Istvánhoz, aki a költő szerint a szabadság utolsó sugara volt.

Ezek csak néhány példa azokra a lehetőségekre, amelyek szerint az "Kont és társai" kapcsolódhat más irodalmi művekhez. Az irodalomtudományi elemzés során fontos lenne az irodalmi kontextust is figyelembe venni, valamint a vers költői stílusát, nyelvezetét és szerkezetét is megnézni.

Petőfi Sándor "Kont és társai" című versének teológiai szempontból történő elemzése során fontos megérteni a versben megjelenő vallásos motívumokat és azok teológiai kapcsolatát. A vers legfőbb témája a haza védelme és az áldozathozatal, amely vallási és teológiai értelmezésben is fontos szerepet játszik.

A vers első részében a költő Magyarországot szólítja meg, amelyben bánat és könnyek vannak, de alig érzi a fájdalomhatást. Ebben az első részben a fájdalom és a szenvedés az alapvető emberi tapasztalatot jelképezi, amely a teológiában is fontos szerepet játszik, hiszen a keresztény hit alapja is Isten Fiának, Jézus Krisztusnak a szenvedése és áldozata.

A vers második részében a költő Zsigmond királyt vádolja, hogy vadállatként uralkodik, és hogy az ő uralkodása miatt szenved a haza. Ebben a részben a kontroll elvesztése és az emberi hatalom bántása jelenik meg, amely az önteltség és büszkeség teológiai szempontból szabadságvesztést és bűnt jelent, amely a Sátánhoz, azaz a gonoszhoz kapcsolja az uralkodót.

A vers harmadik részében a költő Istenhez fordul segítségért és vigaszért, mert mindenben a bús enyészetet látja és fáj minden tagja. Ez a rész a teológiai kapcsolatok szempontjából a szenvedés és a hozzá kapcsolódó isteni segítség kéréséről szól, ami szintén fontos teológiai motívum. A költő átkot mond Zsigmond királyra, ami a harag, az ítélet és a bosszú isteni jogát jelzi.

A vers negyedik részében a költő hívja segítségül a gyermekeit és az ország szülötteit. Ebben a részben a tesvériség és közösség fontossága jelenik meg, amely a kereszténységben is kiemelt szerepet játszik. Az emberek társadalmi felelősségvállalása és egymás iránti szeretete fontos aspektusa a teológiának.

A vers ötödik részében a költő a hazának szól, hogy felhívja a figyelmét arra, hogy a fiai között van áruló és földönfutó is. A versben megjelenő áruló motívum teológiai szempontból a keresztény tanításokban szereplő Júdás alakjára utalhat, aki árulásával Jézust a keresztre szolgálta. A földönfutó motívum pedig a bűn, a bűnhödés és a bűnbánat motívumával is összefüggésben van a teológiában.

A vers hatodik részében a költő megemlíti Kont Istvánt, aki vadonban él. Ez a szakasz kapcsolatba hozható a bibliatudománnyal, mivel a vadonban való élet és a keresztény vallásokban megemlített erdők, pusztaságok kitérő helyek, ahol a hívők keresik az Istennel való találkozást és elmélkedést. Kont Istvánnak sötét ágak árnyékolják a fejét és sötét bánatot hordoz a szíve, ami a patrisztika idején fontos lett volna, mivel a szentekre jellemzővé vált az aszkézis és az önmegtartóztatás.

A vers hetedik részében Kont összehívja a társait, és beszédet tart nekik. Ez a rész kapcsolatba hozható a skolasztika teológiájával, amely hangsúlyt helyez a tanulásra és a tudományra. Kont István fejét rázva gondolkodik, mint a skolasztikus teológusok, majd cimboráit összehívja, hogy készüljenek fel a halálra. Ez a rész a vallási áldozathozatal motívumával kapcsolódik a teológiához.

A vers nyolcadik részében a halálra való készülődés és az előkészületek leírása zajlik, ami kapcsolatba hozható a patrisztikus és skolasztikus teológiával, amelyek hangsúlyozták a halál és elmúlás fontosságát.

A vers kilencedik része a harminc vitéz utolsó útjáról szól, ahol csendesen és lassan haladnak, mint a felhő az égen. Ez a rész kapcsolódhat a vallástörténethez és a patrisztikához, amelyek hangsúlyozták a csendes med