Jut még eszedbe a fiú? kivel
Együtt cepelted a vándorbotot,
Mely koldusbotnak is beillenék,
Midőn a sorsnak fényes kedve nincs;
És ez nem éppen olyan ritkaság
Szinészre nézve, mint boldogtalan
Magyar hazánkban a hű honfigond. -
Lásd, én reátok még emlékezem,
És elfeledni nem fogom soha
A jót s roszat, mely ott közöttetek
Mult napjaimnak osztályrésze volt.
Előttem áll a délután, midőn
A színészetbe béavattatám.
Barangolék föl és le céltalan
A nagy hazának minden tájain.
Tarisznyámban, mit hátamon vivék,
Nem mondhatom, hogy nagy volt a teher,
De a nyomor, mint ólom, megnyomott.
Könnyíte rajt a víg könnyelmüség,
Mely útaimban hű társam vala.
Ekkép juték egy nyári délután
Egy kis városba; fáradt lábaim
A fogadóban megpihentenek. -
Vendégszobája egyik oldalán
Helyet szerényen színpad foglala.
Mire való is már a fényüzés?...
Azon tünődtem épen: kérjek-e
Ebédet vagy se? hát ha majd sovány
Zsebem bicskája szépen benntörik?
Az ajtót ekkor megnyitá egy ur;
Volt bennem annyi emberismeret,
Ráfoghatnom, hogy nem más, mint szinész.
Fején kalapja nagybecsű vala,
Mert Elizéus prófétával az
Rokonságban volt... tudnillik: kopasz.
Kabátja új, a nadrág régi rongy,
És lábát csizma helytt cipő födé,
Alkalmasint amelyben szerepelt.
"Thalia papja?" kérdém. - "Az vagyok;
Talán ön is?" - "Még eddig nem." - "Tehát
Jövőben? fölség..." - "Azt sem mondhatom."
Vágtam szavába; ámde ő rohant,
S vezette gyorsan az igazgatót.
Fehér köpenyben az igazgató
Jött üdvezelni engem nyájasan:
"Isten hozá önt, tisztelt honfitárs!
Lesz hát szerencsénk önhöz, édes ur?
Imádja úgye a müvészetet?
Ah, jóbarátom, isteni is az!
S önnek szeméből olvasom ki, hogy
Szinészetünknek egykor hőse lesz,
És kürtölendik bámult nagy nevét
A két hazának minden ajkai...
Ebédelt már ön? itt az ételek
Fölötte drágák, s ami több: roszak.
Az ispán urtól őzcombot kapánk,
A káposztából is van maradék -
Ha meghivásom nem méltóztatik
Elútasítni: jó ebédje lesz."
Igy ostromolt a jó igazgató,
Forgatva nyelve könnyü kerekét.
Én nem rosz kedvvel engedék neki.
Menék ebédre, és ebéd után
Beiktatának ünnepélyesen
A társaságba - nem kutatva: mi
Valék, deák-e vagy csizmadia?
Másnap fölléptem a Peleskei
Notáriusban. Hősleg működém
Három szerepben, minthogy összesen
A társaságnak csak hat tagja volt. -
Egy ideig csak elvalék velök;
Faluzgatánk jó- s balszerencse közt.
De a barátság végre megszakadt,
Mert én utáltam a nyegléskedést,
A sok "utószor"-t, a görögtüzet,
S tudj' a manó, mily csábitásokat.
A társaság is végre szétoszolt
Egymást érő bel- s külviszály miatt;
S én újra jártam széles e hazát,
Mignem keblébe vett más társaság.
Mit ottan, itt is azt tapasztalám,
S tapasztalásom nem volt olyatén,
Mely kedvre hozta volna lelkemet.
Kenyért keresni színészek leszünk,
Nem a művészet szent szerelmiből,
S haladni nincsen semmi ösztönünk.
"Pártolj, közönség, és majd haladunk,"
Mond a szinész: és az meg így felel:
"Haladjatok, majd aztán pártolunk;"
És végre mind a kettő elmbarad.
Nem is hiszem, hogy a szinészetet
Becsülni fogják, míg ez befogad
Minden bitangot, gaz sehonnait,
Kik a világnak söpredékei,
S itten keresnek biztos menhelyet.
Barátom, ez fájt énnekem s neked,
Ez keseríte minket annyira.
Az isten adja, hogy minél előbb
Akképpen álljon szinmüvészetünk,
Amint valóban kéne állnia.

Pest, 1844. szeptember


Elemzések

A vers alapvetően nem természettudományos témájú, inkább a színészet és a szerző élményei köré épül. Azonban néhány olyan elem található benne, amely kapcsolódást mutat a természettudományokhoz.

Elsőként a sors szerepel a versben, ami az emberi életben és viszonyokban fontos szerepet játszik. A sorsnak fényes kedve nincs, amely talán utalhat arra, hogy a világban vannak meghatározott rendszerek és törvények, amelyek hatással vannak az események alakulására.

A vers utal a színészek vándoréletére, akik folyamatosan barangolnak a nagy hazában. Ez arra utalhat, hogy az ember és a természet közötti kapcsolat változó és állandó mozgásban van. A színészek példáján keresztül az ember kapcsolódik a természethez és az élet folyamatosságához.

Az igazgató az étkezés során azt mondja, hogy az étel rossz és drága. Ez megfigyelése lehet a táplálkozásra és az élelmiszerellátás minőségére vonatkozóan, amely fontos téma a természettudományokban. Az emberek élelmiszerforrásai közvetlenül kapcsolódnak a természethez és az ökoszisztémákhoz.

A versben említett igazgató of karakter színész. Ez a foglalkozás a kommunikáció és az emberi viselkedés tanulmányozását jelenti, ami szorosan kapcsolódik a pszichológiához, de a modern időkben egyre inkább összekapcsolódik az agykutatással és a kognitív tudományokkal.

A vers végén a szerző kritikát fogalmaz meg a színészet iránti elveszettség és alkalmazkodás hiánya miatt. Ez utalhat arra, hogy ahhoz, hogy a színművészet teljesen értékelve legyen, az embereknek jobban kellene érteniük és támogatniuk kellene a művészeteket, beleértve a színészetet is. Ez a kritika a társadalom és a kultúra kapcsolatából fakad, ami ma is fontos kutatási terület a szociológia és a kulturális antropológia számára.

A vers első szemlélésre egy levélnek tűnik, amelyet Petőfi Sándor egy színész barátjának írt. A levélben Petőfi emlékezik a múltbeli közös tapasztalatokra, amikor együtt jártak vándorolni és színészkedni. Az emlékezés során Petőfi elmerül a múltban és beszél a színészetbe való belépéséről, az azóta eltelt időről valamint a színészélet nehézségeiről és kihívásairól. A levél végén pedig Petőfi kifejezi reményét, hogy a színház hamarosan megtalálja az igazi helyét a társadalomban, és a színészetet tisztelet fogja övezni.

Az alkotás irodalomtudományi szempontból is érdekes, hiszen Petőfi verseiben sokszor érinti a színészet témáját, és több színművet is írt. A vers fontos lehetőséget ad az önéletrajzi elemek és az érzelmek (emlékezés, keserűség, remény) érzékeltetésére. Emellett a versben megjelenik a színészet és a művészet, valamint a társadalom viszonya, a színház szerepe és a színészélet nehézségei.

Magyar irodalmi összefüggések:
- Petőfi Sándor a magyar romantika egyik kiemelkedő alakja, így a verse trükkelikus alkotása is a romantika jegyeit hordozza magán.
- A versben megjelenik egy olyan színész világ megjelenítése, aki folyamatosan küzd a szakma és a társadalom elvárásaival, amely időnként csalódást okozhat.
-Nagy hangsúlyt kap az érzelemvilág, az emlékezés és a remény kifejezése is.

Nemzetközi irodalmi összefüggések:
- Az emlékezés és a múlt felidézése több világirodalmi alkotásban is gyakran előfordul. Például Marcel Proust Az eltűnt idő nyomában című regényében is a főszereplő az emlékei révén keresi az elveszett időt.
- A színészi élet, a színész szakma nehézségei és konfliktusai sok nemzetközi drámában is központi témaként jelennek meg. William Shakespeare sok színdarabja, például a Hamlet vagy az Othello, a színészet és a színész élete köré szövődik.
- A művészet és a társadalom viszonya, valamint a művész szerepe és helye a társadalomban olyan művekben is megjelenik, mint Arthur Miller Az ügynök halála vagy Henrik Ibsen Egy nép ellensége.
- Az irodalmi romantika mozgalma a nemzetközi szépirodalomban is jelentős hatást gyakorolt. Az érzelmi és a szubjektív mellett a természet és az emberség is fontos elemek a romantikus művekben.

Petőfi Sándor Levél egy színész barátomhoz című versét tehát érdemes az irodalomtörténet kontextusában értelmezni, és összevetni más magyar és nemzetközi alkotásokkal.

A versben ismertetett történet egy színészről szól, aki a színészet világába lépve céltalanul kóborol a nagy hazában. A színészeket és a színházat általában nem tartják értékelhető művészetnek vagy tiszteletre méltó foglalkozásnak a magyar társadalomban. A versben kifejeződik a színész életének nehézségei és becsvágya, valamint a színészekkel szembeni előítéletek és kritikák.

Bibliatudomány szempontjából a versben a színész életének nehézségei és a színház általában elutasított volta lehet összefüggésben a bibliai tanításokkal. A Bibliában a világ elmúló és hiábavaló jellegét hangsúlyozzák, a földi örömök és vágyakozások pedig nem tartanaka tartós boldogságot vagy értéket. Ebben a kontextusban a színészet és a színházi élet kevésbé tűnhet fontosnak vagy értékesnek a vallási gondolkodás szempontjából.

Patrisztika szempontjából a színész életének nehézségei és a színház hamis világát jelenthetik a világ anélkül, hogy Istenbe vetett hit és az örök élet felé irányuló törekvésekkel. A szent atyák vagy egyéb keresztény teológusok a világ illuzorikus jellegét és a földi szenvedéseket hangsúlyozzák, és a színházban ez a világosság és a hamisság jelenhet meg, amelyben a színészélete és a vágyai önmagukban nem hozzák meg az igazi boldogságot. A versben a színész élete és a színház nehézségei arra is utalhatnak, hogy a színházban vagy a színészetben elnyert boldogság átmeneti és hiábavaló a keresztény teológia szempontjából.

Skolasztika szempontjából a színész élete és a színházi világ kérdéseit a természetes erkölcsi törvény és az emberi vágyak közötti feszültségként lehet megközelíteni. A skolasztikus gondolkodásban hangsúlyozzák az emberi vágyak rendszerezésének fontosságát és azok irányítását a természetes erkölcsi rend szerint. A színész életét elnézve a színházi életben az emberi vágyak és szenvedélyek túlzott kielégítése és a valóság elvesztése jelentheti a természetes erkölcsi rend megsértését és a társadalom rendezetlenségét.

Ezenkívül más ötletek, amelyeket a vers kapcsán meg lehet vizsgálni, a színészet társadalmi szerepére, a művészet és a valóság kapcsolatára, valamint a színházi életben tapasztalható társadalmi igazságtalanságokra is összpontosíthatnak. A vers a magyar történelmi és társadalmi környezetben foglal helyet, amelynek következtében a színész életének nehézségei és a színház elutasítása a társadalmi és történelmi körülményekkel, valamint a korabeli kritikus véleményekkel is összefügghet.