Nézek, nézek kifelé az
Ablakon,
Ott merengnek szemeim a
Silbakon,
Jár a faköpönyeg mellett
Föl s alá,
Méltósággal, mint valami
Kiskirály.

Sétifikáltam igy én is
Valaha,
Merthogy voltam, voltam én is
Katona,
Fekete-sárgára festett
Fák előtt
Villogtattam a hatalmas
Gyíklesőt.

Izzadtam a dicső borju-
Bőr alatt,
Bájos bakancs ékesíté
Lábamat,
Szájam szörnyü halberdókat
Kiabált,
És söpörtem a kaszárnya
Udvarát.

Hősi pálya, hősi pálya,
Gyöngy élet,
Szégyen rám, hogy számot veték
Tevéled,
Hogy letettem cserkoszorúd
Fejemről,
Elhajíték puskát, seprőt
Kezemből.

Hej, de meg is vert az isten
Engemet,
Hogy elhagytam a vitézi
Életet,
Poéta lett belőlem, csak
Poéta...
Ott talán már káplár volnék
Azóta.

Nagyvárad, 1847. október 25-31.


Elemzések

A vers irodalomtudományi szempontból több elemmel rendelkezik, amelyek fontosak mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalom területén.

1. Formai elemek: A vers Petőfi Sándor költői alkotása, és azon belül a magyar költészet egyik jelentős alkotása. Az alkotó a szonett forma szerkezetét választotta, ami a 14 sorból álló versszakokból áll, melyek rímesek és jambikus verseléssel készültek. Ez a forma hagyományosan a szerelmi, vallomásos vagy konfesszionális témákat szolgálja, de Petőfi egy katonai élményét dolgozza fel.

2. Tematika: A vers témája a költő katonai szolgálatának emlékére, és az arra való visszatekintésre fókuszál. Elemezi korábbi énjének érzelmeit és tapasztalatait, és mérlegeli a katonai és költői élet közötti választásának következményeit. A vers tehát a költői identitás és a költészet szerepének megkérdőjelezésére épül.

3. Stílus és nyelvezet: A vers nyelvezete friss, képes és élénk, kifejező szóhasználattal. Az írás stílusa rímekre épül, és jól kifejezi a Petőfi által érzékelt belső konfliktusokat és érzelmi megosztottságokat. A költői képek használata erősíti a szöveg hatását.

4. Általános jelentőség: A versnek általános jelentősége van a magyar irodalomban. Petőfi Sándor a 19. század egyik legismertebb és legbefolyásosabb magyar költője, akit a nemzeti romantika mozgalma határozottan inspirált. Verseit általában az ifjúság, a szabadság és a nemzeti identitás motívumai jellemzik.

Fontos megjegyezni, hogy bár Petőfi Sándor munkássága általában specifikusan magyar irodalmi megjelenést mutat, a témák és érzések, amelyeket felvetett, általánosak és nemzetközi értelemben is relevánsak lehetnek. A költői identitás és érzelmek, a választások és kötelezettségek, valamint az emberi tapasztalatok, mint az idő múlásának és az élet döntéseinek általánosai minden kultúrában jelen vannak és figyelemre méltóak. Ezért a vers jelentőségét és értékét nemzetközi szépirodalmi összefüggésekben is értelmezhetjük és értékelhetjük.

A vers természettudományos szempontból vizsgálva kevés konkrét elemet tartalmaz, amiket a mai természettudomány legfrissebb felfedezéseivel összefüggésbe lehet hozni. Azonban néhány részletben az ember és a természeti környezet kapcsolata, valamint a testi érzékek említése a természettudományhoz köthető.

Az első sorokban az ablakon keresztül kinézve az ember szemei találkoznak a "Silbakon" nevezett látvánnyal. Habár a Silbakkal nem találkozhatunk a természettudományban, de megfigyelhető, hogy az ember szemeiten keresztül kapásból adatokat gyűjt és információt szerzett a külvilágról. Ez pedig a látás érzékének és az agy feldolgozási folyamatának tudományos aspektusához köthető.

A második részben a költő emlékeket idéz fel, amikor katonaként a természetben tartózkodott. A feketére és sárgára festett fák említése valószínűleg egy színpadi díszletre utal, habár nem derül ki pontosan. A természettudományhoz ebben az esetben a színeknek a fény abszorpciójával, visszaverődésével és észlelésével kapcsolatos tanulmányok lehetnek összefüggésben.

A harmadik részben a versben a költő testi érzékeit említi. Az "izzadás", a "bájos bakancs" a lába ékesítésére, a szájban érzékelt "szörnyű halberdók" és a "kaszárnya udvarának" seprésére utal. Ezek az elemek a testi érzékelési folyamatokat és a test működését érzékeltetik, ami emberi biológiai területekhez köthető.

Az utolsó részben a költő elhagyja a katonai életet és "poétává" válik. Ezt az állapotváltást a vers az isten megtorlásaként ábrázolja. Ebben az esetben a vallással és az emberi sors fogalmával kapcsolatos filozófiai kérdések vetődnek fel, ami nem feltétlenül kapcsolódik közvetlenül a természettudományhoz.

Összességében a versben leginkább az ember és a természeti környezet viszonya jelenik meg, továbbá a testi érzékek szerepe és az emberi sors különböző aspektusai. Habár a versben kevés konkrét természettudományos elem található, egyes részletek jól illeszkedhetnek a természettudományos kutatásokhoz kapcsolódó témákhoz.

A vers teológiailag számos értelmezésre adhat alkalom, és a biblatudomány, patrisztika és skolasztika nézőpontjai is segíthetnek megérteni az összefüggéseket.

Bibliai szempontból a vers többek között az emberi élet és hivatás mélységes kérdéseit érinti. Az első részben a költő a világot és saját életét szemléli. Az ablakon kinézve ráébred a világ és az idő múlására, ami Isten teremtett világa és tervének része. A szemek a "Silbakon" merengnek, ami lehet a természetre vagy az emberi szívben felismerhető Istentől való megnyilvánulásra utaló jelek.

A második részben a költő visszaemlékezik arra az időre, amikor katonaként szolgált. A fekete-sárga színek a huszárok fegyverzetét jellemzik, ami hivatásukban a dicsőségre és hősiességre utal. A gyíkleső megjelenése pedig a hadi fegyelem és az erő szimbóluma lehet. Ez a rész azt a kérdést veti fel, hogy vajon az emberi hivatások és tevékenységek milyen kapcsolatban állnak Isten akaratával és teremtési tervével.

A harmadik részben a költő arról beszél, hogy letette a katonai pályát és költővé vált. A katonaéletet erő és hatalom jellemzi, míg a költői élet inkább a szépség, az érzékenység és a mélység megélése. Ez az átmenet azt jelzi, hogy az embernek több hivatása és életútja is lehet, és hogy ezekben az átmenetekben az embernek szembesülnie kell Isten akaratával és az önmegvalósításával.

A vers végén a költő elgondolkodik azon, hogy talán Isten büntette őt a váltásért, hogy elhagyta a katonaéletet és költő lett belőle. Ezzel azt a kérdést feszegeti, hogy vajon az emberi választások és hivatások milyen mértékben befolyásolják Isten akaratát életünkben.

A patrisztika és skolasztika nézőpontjai segítenek a vers mélyebb értelmezésében, mivel mindkettő a keresztény teológiai tradíciók része. Az egyháztörténész és filozófus Szent Ágoston például azt állította, hogy az emberi vágyak és potenciális hivatások mind a Teremtőből és Teremtésből fakadnak, és az emberi élet Isten szeretetének megnyilvánulása. A skolasztika arra összpontosít, hogy az emberi értelem és a hit összefüggéseit vizsgálja. A versben megjelenő kérdések és konfliktusok tehát megfelelnek a keresztény teológiai gondolkodásnak, amely az emberi életet és hivatást Isten és az ember kapcsolatának részeként értelmezi.

Az életünkben tapasztalt választások, hivatások és átmenetek mind hozzájárulnak az Isteni tervünk megvalósításához, és a választásaink, akár helyesek, akár helytelenek, Isten irányításától függenek. A vers tehát megtárgyalja az emberi hivatás és életutak összefüggéseit az Isteni tervvel és akarattal.