Oh mi szép a vándorélet... oh az
Irigylendő vándormadarak!
Nem tudják ők, nem tudják: mi a tél,
Egy tavaszból másba szállanak.

Vándorolni... vándorolni, mint a
Fecske, mint a gólya, szabadon:
Add e sorsot énnekem, teremtőm!
Hajdan ez volt a kivánatom.

Oh mi szép a házi élet... oh az
Irigylendő házi madarak!
Mit törődnek ők téllel, tavasszal?
Fészkeikben olyan boldogak.

Házasodni, házasodni... élni,
Halni a szerelmi láncokon:
Add e sorsot énnekem, teremtőm!
Mostan ez az én kivánatom!

Szalkszentmárton, 1845. aug. 20. - szept. 8. között


Elemzések

A vers természettudományos szempontból nem tartalmaz konkrét tudományos felfedezéseket, hiszen Petőfi Sándor általában az érzéseit és gondolatait fejezi ki a költeményekben. Azonban az alábbiakban lehet néhány olyan elemet találni, amelyek a mai természettudományos kutatásokkal összefüggésbe hozhatók.

1. Vándormadarak: A versben említett vándormadarak utalhatnak a madarak migrációjára, amelyet a modern ornitológia részletesen tanulmányoz. A mai kutatások segítségével többet tudunk arról, hogy hogyan és miért repülnek a madarak hosszú távokon, és milyen útvonalakat követnek.

2. Fészkelés: A vers második részében említett fészkezés az állatok viselkedéséhez kapcsolódik, különösen a madarakhoz. A mai napig kutatják, hogy miért és hogyan választanak ki madarak bizonyos helyszíneket a fészkelésre, valamint hogyan építik a fészkeiket és védelmezik azokat.

3. Szerelmi láncok: A versben említett szerelmi láncok a szerelem és a párkapcsolat kérdését hozzák fel. Bár nem specifikusan természettudományos téma, a modern pszichológia és neurobiológia kutatásai megpróbálják megérteni a szerelmi érzelmek és kapcsolatok biológiai alapjait.

Bár a versben nincsenek közvetlenül természettudományos felfedezések, általánosan vannak olyan elemek, amelyek az állatok viselkedése és a szerelmi érzelmek témakörével kapcsolatba hozhatók.

A vers címe "Oh mi szép", mely már önmagában utal a lírai hangulatra, a líraiság jellegzetes vonására. A vers két állandó motívumra épül: a vándorlásra és a házi életre. A versben a vándorlás a szabadságot, a vágyak teljesítését, a kalandot és a függetlenséget jelenti, míg a házi élet a meghittséget, a boldogságot és a stabilitást. A lírai én vágyni látszik a vándorlásra, majd pedig a házi életre.
Az idő is fontos szerepet kap a versben, hiszen az első versszakban a tavaszból télbe való átmenetet említi, míg a második versszakban erről nincs szó, csak a boldogságról van szó, amit a fészkeikben érznek a házi madarak. Ezzel az idő megtorpan, ahogy a lírai én is szeretné, hogy az életében is történjen.
A versben megtalálhatóak a természeti képek is, például a vándormadarak (fecske, gólya), melyek a szabadságot, a költözést, a változást jelzik. Ez a motívum a nemzetközi irodalomban is gyakran előfordul, mint például a Vándorló ének című műben Herman Hesse német író tollából. A madarakat nem zavarja a tél, ahogy az embert sem zavarja semmi, mindig tudnak továbbállni. Ez a vándorlás a szépirodalomban szimbólummá válik, mely azt jelzi, hogy az ember számára soha semmi nem elég, mindig vágyakozik valami másra, újra.
A vándorláshoz kapcsolódóan a lírai én kéri az alkotót, hogy neki is adja meg ezt a sorsot. Ez is található például William Shakespeare Szentivánéji álom című művében, ahol a karakterek a sorsotól kérnek segítséget.
A második részben a házi madarak boldogságát emeli ki a lírai én, mely arra utal, hogy a házasságban találná meg az örömét, a szerelmet. Ez az öröm és percenként változó kedv az emberi élet része. Ezt a motívumot többek között Leo Tolstoj is felhasználta Háború és béke című művében.
A vers az időpontra utalva is érdekes, hiszen Szalkszentmártonban íródott, ahol Petőfi nem sokkal később megismerkedett Arany Jánossal, melynek hatására költészete is jelentősen megváltozott. Ennek a versnek a hangvétele is inkább romantikus, míg a későbbi verseiben már tragikusabb, melankolikusabb hangulatot találunk.

Az alábbi vers teológiai szempontból is értelmezhető, és több aspektusból vizsgálható meg.

Bibliai nézőpont:
A versben megjelenik a természet és az állatok szépsége és szabadsága, amelyek az isteni teremtés részei. Ilyen értelemben a vándormadarak és a házi madarak is a teremtés rendjét követik. Az emberi vágyakozás azonban az élet különböző színtereire irányul. Van, aki a vándorlást választja, a változatosságot és a szabadságot, míg mások a házasodást, a családi életet preferálják. Mindkét életforma az isteni teremtés része lehet, és a teremtés rendjét követi. A versben a kivánatok kifejezésre jutnak, de nem kell, hogy ezek ellentétesek legyenek. Az isteni rendbe való beilleszkedés törekvése és a vágyakozás az élet különböző formái iránt önmagában nem ellentétes.

Patrisztikus nézőpont:
A patrisztika idején a teológusok az isteni kijelentést és az emberi életet igyekeztek összekapcsolni. A versben megjelenik az emberi vágy, amelyek a konkrét életkörülményekhez kötődnek, mint például a vándorlás vagy a házasodás. Azonban a patrisztikus gondolkodás azt tanítja, hogy az emberi vágyakat és választásokat Isten akarata és a teremtett rend alapján kell értelmezni. Az isteni akarat megtalálásában és követésében az ember szabad akarata és választása is fontos szerepet játszik.

Skolasztikus nézőpont:
A skolasztika idején a teológusok a racionalitást és az érvelést hangsúlyozták az isteni és az emberi valóság közötti kapcsolat megtalálásában. A versben az emberi vágyak és kívánságok jelentősége kerül előtérbe. Az egyén életvitele és vágyai a természetből és a társadalomból fakadó tényezőkön alapulhatnak. Az emberi vágyakat és választásokat a skolasztikusok az emberi természet és az emberi cselekvés racionális megfontolásával próbálták értelmezni. Valamennyi vágy és választás értékét az isteni teremtéssel és az emberi természet törvényeivel összhangban kellett meghatározni.

Egyéb megközelítés:
Az emlékezetünkkel köthető vágyakozás és kívánságok megjelenése a versben az emberi lélek mélységeinek felébredését tárhatja fel. Az emberi vágyak, függetlenül attól, hogy az ember szabad választása eredményei vagy a külső körülmények által indukáltak, az emberi lélek és a szellemi keresésre való utalások lehetnek. Az emberi kívánságok és vágyak kifejezése lehetőséget ad a megismerésre és az önmegvalósításra, amely spirituális értékekhez és érzelmi kielégüléshez vezethet.