Minden müvészetek
Fején a korona:
A mi művészetünk,
Ellen ki mondana?
Mi szép, mi szép, mi szép
A mi föladatunk!
Legyünk büszkék reá,
Hogy színészek vagyunk.

Csak árny, amit teremt
A költőképzelet;
Mi adjuk meg neki
A lelket, életet.
Mi szép, mi szép, mi szép
A mi föladatunk!
Legyünk büszkék reá,
Hogy színészek vagyunk.

Miénk a hatalom
Az emberszív felett:
Idézni egyaránt
Mosolyt vagy könnyeket.
Mi szép, mi szép, mi szép
A mi föladatunk!
Legyünk büszkék reá,
Hogy színészek vagyunk.

Apostolok vagyunk
Az erkölcs mezején.
Apostoli szavunk
Téged kiált: erény!
Mi szép, mi szép, mi szép
A mi föladatunk!
Legyünk büszkék reá,
Hogy színészek vagyunk.

De amit színpadon
A népnek hirdetünk,
Ne hazudtolja meg
A cselekedetünk.
Ha meg nem tesszük azt,
Ami föladatunk:
Akkor gyalázat ránk,
Szinészek nem vagyunk!

Pest, 1844. szeptember


Elemzések

A versem első sorában található a "művészetek korona" kifejezés, ami utalhat a művészetek fontosságára és értékére az emberi kultúrában. A modern természettudomány világában is elismerik a művészetek jelentőségét, és gyakran hozzák összefüggésbe a kreativitással és az emberi gondolkodással.

A második és a harmadik versszakban a költő az emberi lélek és az élet fontosságáról beszél. A legfrissebb tudományos felfedezések segítenek jobban megérteni az emberi lelket és az élet eredetét és működését. A neurobiológia például tanulmányozza az agyműködést és annak hatását az emberi viselkedésre és érzelmekre.

A negyedik versszakban a költő az erkölcsös viselkedés fontosságára utal. Az erkölcs és az etika tanulmányozása szintén része a modern természettudományoknak. A pszichológia és a neurológia segítségével megpróbálják megérteni az emberi viselkedés és döntéshozatal hátterét, és ezáltal megfogalmazni az etikai normákat.

Az utolsó versszakban a költő arra emlékezteti a színészeket, hogy cselekedeteikkel hitelessé és hozzáférhetővé kell tenniük az üzenetüket. Ezt a modern kommunikáció és előadástechnikák területén kifejlesztett ismeretekkel lehet megvalósítani.

Összességében a vers a művészetek és a színház jelentőségére és felelősségére hívja fel a figyelmet a modern természettudományos felfedezések szempontjából is. A természettudományok egyre inkább együttműködnek a művészeti területekkel, hogy gazdagítsák és elmélyítsék az emberi élményeket és megértést.

A vers teológiai szempontból azt sugallja, hogy a színészek szakmája és küldetése jelentős és tiszteletreméltó. A költő hangsúlyozza, hogy a színházban megteremtett művészet életre keltése a színészek feladata, akiknek a szereplésükkel lelket és életet adnak a költők által alkotott árnyjátéknak. Ezzel pedig hatalmat gyakorolnak az emberek szívével és érzéseivel kapcsolatban.

A bibliatudomány szempontjából érdemes megvizsgálni a versben megjelenő apostoli és erkölcsi szavakat. A színészeket az apostolokhoz hasonlítja, akik az erkölcsi mezején harcolnak. Ez utalhat arra, hogy a színészeknek felelős szerepük van abban, hogy példát mutassanak a társadalom számára és erkölcsi üzenetet közvetítsenek színészi játékukkal. Emellett impliciten megjelenik az erkölcsi követelmény, hogy a színészek nem csak színpadon, hanem valós életükben is hűek kell legyenek a közvetített értékekhez és példát kell mutatniuk.

A patrisztika szempontjából fontos hangsúlyozni, hogy a versben a színészek a 'színészeknek' vallják magukat, és büszkén vállalják ezt a hivatást. A patrisztikus gondolkodásban nagy jelentősége van annak, hogy minden ember elfogadja és tisztelje saját hivatását, hogy az Isten akaratának megfelelően cselekedjen a világban. A színészek önmegvalósítása és büszkesége a hivatásukban példaként szolgálhat mindenkinek a saját életében.

A skolasztika szempontjából érdemes a versben jelenlévő megszemélyesítést és a színészek szerepkört megtestesítő erényeket vizsgálni. A színészek az általuk játszott szerepen keresztül példaként szolgálhatnak az erények gyakorlásában. Ezzel összefüggésben fontos megjegyezni, hogy a vers kijelenti, hogy amit színpadon hirdetnek, azt a cselekedeteikben is meg kell valósítaniuk. Ez a skolasztika gondolkodásban azt jelentheti, hogy a színészeknek következetesnek kell lenniük és a valóságban is követniük kell az erkölcsi értékeket, amelyeket a színjátékukkal képviselnek.

Összességében a vers megjelenít egy teológiai szempontból fontos üzenetet a színészek szerepéről és felelősségéről. A bibliatudomány, patrisztika és skolasztika nézőpontjai tovább mélyítik a vers jelentését és rámutatnak a színészik hivatásának és művészetének fontosságára.

A vers címe és tartalma alapján megállapítható, hogy a "Színészdal" a színház és a színész szerepét és jelentőségét hangsúlyozza. A versben Petőfi Sándor szembesíti az olvasót a színház és a színész küldetésével és felelősségével, illetve arra ösztönzi a színészeket, hogy büszkék legyenek a hivatásukra.

Magyar irodalomtörténeti szempontból a vers kapcsolódik a romantika időszakához. A romantikus irányzat a 19. század elején jelent meg a magyar irodalomban, és a korábbi klasszicizmus és felvilágosodás ellenáramlatának tekinthető. A romantika kiemelte az egyéni érzéseket, a szenvedélyt, és kifejezte az emberi lélek mélységeit. A színészdal is ebben a romantikus szellemiségben íródott - a versben a színész és a színház felséges küldetése kerül középpontba, valamint az egyén érzelmi megnyilvánulása, mély érzések is megjelennek.

Az alábbiakban bemutatok néhány fontos nemzetközi szépirodalmi kapcsolódási pontot:

1. William Shakespeare: A színház és a színész központi témái voltak Shakespeare műveiben, mint például a Hamlet vagy a Rómeó és Júlia. Shakespeare széles körben elismert név a világirodalomban a színházi művészet terén, és a versben Petőfi is utal rá.

2. Johann Wolfgang von Goethe: A német romantika egyik legkiemelkedőbb alakja volt, és számos művében foglalkozott a művészet és a színjátszás témájával. Goethe A választó színész című művében feszegeti a színész identitásának kérdéseit és a szerepelés művészetét.

3. Molière: A francia klasszicizmus és komédia nagy alakja - Molière műveiben gyakran kritizálta és parodizálta a színészeket, a színházat, valamint az emberek tulajdonságait és hibáit. Petőfi versében a színészek erkölcsi szerepére utal, ami tulajdonképpen a színészek Moliéréi szatírájához kapcsolható.

4. Bertolt Brecht: A 20. század egyik legbefolyásosabb német színházi írója és rendezője - Brecht széles körben ismertté tette az úgynevezett epikus színházat. Az epikus színházra jellemző, hogy a nézőknek szembesülniük kell a színházi műalkotás mivoltával, a közönségnek folyamatosan emlékeztetnie kell arra, hogy mi történik a színpadon és hogy az csak színjáték. A Színészdal azonban a hagyományos színház felfogásával érvel és a színész által közvetített valósággal hangsúlyozza a színház és a színész erejét.

Ezenkívül említhetnénk Arthur Miller műveit, amelyek bemutatták a színész szerepét és a színházat társadalmi értelemben, vagy Federico García Lorca Spanyol drámáit, amelyek vizsgálják a színész szerepét és az életet a színpadon.

Összességében Petőfi Sándor Színészdala témájával és jelentőségével illeszkedik a magyar és nemzetközi irodalom különböző kontextusaiba és szellemiségébe.