(FŐTÁRGYALÁS)

                                              Dr. Melléky Kornélnak

Előttem Müller, a nyomdász
állt a mérleg előtt,
megméretett
s hat hónapot kapott.

Aztán kiürítették a termet, hogy
én kerültem sorra: óvták a népet
ragályos verseimtől.

Pattogni s köpni szerettem volna,
mint a tűz, kit szikkadt emberek
űlnek körül fecsegő szalonnák és
várakozó kenyerek gyönyörével.

Köpködtem volna, mint a tűz, kinek
csak szalonnák fényes csöppje jut, mit
elforgat magán majd vicsorogva

és sütöttem mégis, mint pisla parázs
s ők fujtak engem, hogy védekezzem,
mert úgy szokás, s hervadjak el,
fujt rám az ügyész.

Nem észleltetett enyhítő körülmény
s két versem nyolc napot nyomott;
fölállva hallgattam. Tudták kiktől
születtem, hol s mikor; ösmertük egymást
és hogy kimentek, mégse köszöntek.

Védőmmel álltam s beszélt köröttem
néhány barát és néhány mesemondó;
félhárom volt már, délután s
drukkoló szeretőm szemei
kerekedtek az uccán.

Elemzések

A vers természettudományos szempontból nem tartalmaz konkrét információkat vagy utalásokat a mai természettudomány legfrissebb felfedezéseivel kapcsolatban. A vers elsősorban a költő személyes tapasztalatait és érzéseit fejezi ki. Az első részben a költő egy Müller nevű nyomdászt említ, aki a mérleg előtt áll, és hat hónapot kap. Ez a rész nem kapcsolódik a természettudományhoz.

A második részben a költő maga kerül sorra, és elmeséli, hogy kiürítették a termet, mert féltették a népet a ragályos verseitől. Ez a rész sem jelent kapcsolatot a természettudománnyal.

A harmadik részben a költő elmondja, hogy szeretne fujtani és köpni, mint a tűz, és hogy szeretné sütöttetni magát, mint pisla parázs. Itt találhatunk egy metaforát a tűzzel kapcsolatban, de nem hozza kapcsolatba a természettudományos felfedezésekkel.

A negyedik részben a költő arról beszél, hogy fujtak rá az ügyészre, és nem kaphatott enyhítő körülményeket. Ez sem kapcsolódik a természettudománnyal.

Az utolsó részben a költő elmondja, hogy védője mellett áll és beszél körülötte néhány barát és mesemondó. Ez a rész sem tartalmaz természettudományos elemeket.

Összességében a vers nem tartalmaz olyan részleteket vagy utalásokat, amelyek a mai természettudomány legfrissebb felfedezéseivel összefüggésbe hozhatóak lennének. A vers inkább egy személyes vallomást és érzelmeket fejez ki, nem pedig az objektív tudományos ismereteket.

A vers elején Müller, a nyomdász szerepel, aki a mérleg előtt áll, és hat hónapot kap valamilyen büntetésre. Ezt követően a sor következik a költőre, akitől óvni akarják a népet ragályos versei miatt. Ebben a részben a vers egyfajta tárgyiasságot, ridegséget sugall, amely a büntetési és elítélési folyamatot jelképezi.

Bibliatudományi nézőpontból érdekes lehet megfigyelni a vallási szimbolizmust a versben. A mérleg például az ítéletet, a mértéktartást és a feltétel nélküli elfogadást szimbolizálhatja. A költőt pedig az emberi bűnök és hibák megtestesüléseként lehet értelmezni, amelyeket el kell ítélni és büntetni kell. A nép pedig a hitetleneket, akiket a költő versei veszélyeztetnek, és akiket meg kell óvni az "ragályos" hatásától.

A patrisztika, azaz az ókori egyházi atyák nézőpontjából vizsgálva a verset, érdekes lehet a "bűnbánat" kérdése. A költő nyilvánvalóan bűnöket követett el, amelyekért büntetést kapott, de vajon megbánták-e ezeket a bűnöket, és készek-e megtérni? Az ókori egyházi atyák hangsúlyozzák az emberi bűnökből fakadó bűntudat fontosságát és a megtérés és megbocsátás lehetőségét. Tehát a versben is fellelhető lehet az emberi bűnbánat kérdése és az elkövetett cselekedetek feletti személyes lelkiismereti gyötrődés.

A skolasztika, azaz a középkori keresztény filozófia nézőpontjából a versben az emberi szabad akarat és az emberi felelősség tematikája is megjelenhet. A költő döntéseinek és tetteinek következményeit a költő maga viseli, és így személyesen is felelős azért, amit tett. Ebben az értelemben tehát a vers arra is figyelmeztet, hogy minden embernek felelősnek kell lennie a döntéseiért és cselekedeteiért, és vállalnia kell ezeket a következményeket.

Ezen kívül a versben is megfigyelhetőek a lírai én belső érzelmei és küzdelmei. A vers mondanivalója a költő érzéseit és gondolatait tükrözi, amelyeket kontrasztot alkotva állít a körülötte lévő világgal. A vers többféle értelmezése és értelmezési síkon való megközelítése is lehetőséget teremt a különböző teológiai szempontok és interpretációk megfogalmazására.

A vers címe és a dátum jelzése, hogy Radnóti Miklós mikor és milyen alkalomból írta a verset. Valószínűleg egy főtárgyaláson történt eseményeket dolgozza fel a költő. A vers formaileg egyszerű, rímtelen struktúrával rendelkezik, ami a modernista költészet jele lehet.

A versben látható, hogy Radnóti egy tárgyalási helyzetben találja magát, ahol az ügyész személye érdekes módon "fujt rám", így a költő egyfajta támadhatatlanságot sugall személyével kapcsolatban. Az "óvták a népet ragályos verseimtől" sor azt mutatja, hogy a költő szóban is erős jellemzést ad a saját műveinek, amikről úgy tűnik, hogy komoly hatást gyakorolnak az emberekre.

A versekből kiderül, hogy a költő helyzetével kapcsolatban körülötte voltak a barátai és támogatói. Ez a sorrendiség azt mutatja, hogy akármilyen nehéz helyzetben is van, mindig számíthat bíztató környezetre.

A versben nem jelennek meg előzmények, tehát nem tudjuk, miért kerül sor a főtárgyalásra vagy miért "óvták a népet ragályos verseimtől". Azonban a versben megjelenő témák és hangulat némely összefüggést mutathatnak a korabeli politikai vagy társadalmi problémákkal vagy az elkülönözés és kirekesztés érzékelésével.

Ha a magyar irodalomhoz hasonlítjuk, a versben megjelenő tárgyalási helyzet és az ügyész általi támadás a totalitárius rendszerrel kapcsolható össze, amely tiltásokkal és üldöztetéssel járt mindenféle szabad kifejezés és kreativitás ellen. Az "óvták a népet ragályos verseimtől" sor arra is utalhat, hogy a költő szembefordult az állami elvárásokkal szemben, és ezért tartják veszélyesnek.

A nemzetközi szépirodalomban a költő élete és művei más híres költőkhöz vagy írókhoz hasonlíthatók, akik hasonló problémákkal és üldöztetéssel szembesültek. Többek között Franz Kafka vagy Osip Mandelstam juthatnak eszünkbe, akik a totalitárius rendszer ellenében írtak vagy szenvedtek.

Összességében a vers elemzése azt mutatja, hogy Radnóti Miklós egy tárgyalási helyzetben találja magát a versben, ahol a személye és a művei elleni támadásnak van kitéve. A vers a kirekesztés, az üldöztetés és az elnyomás érzetét sugallja, ami a totalitárius rendszerekre és a politikai környezetre utalhat. A versek példaként szolgálnak a magyar és a nemzetközi irodalomban a költőknek és íróknak a személyes kihívásokkal és a politikai háttérrel való küzdelemben.